Tải bản đầy đủ

Giai phap su dung tiet kiem dien nang trong doi song

Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
TấN TèNH HUNG
GII PHP S DNG TIT KIM IN NNG
TRONG I SNG

nh minh ha: Khỏi nim nng lng v tit kim nng lng
Ngy nay in nng c s dng rt rng rói v cú vai trũ quan trng
trong sn xut v i sng. in nng l ngun ng lc, ngun nng lng
cho cỏc mỏy, thit b hot ng phc v sn xut v i sng xó hi. Nh cú
in nng, quỏ trỡnh sn xut c t ng húa v cuc sng ca con ngi
cú y tin nghi, vn minh hin i hn. Xó hi cng phỏt trin, nhu cu s
dng in nng ngy cng tng, ũi hi cỏc c quan qun lý phi cú nhng
chin lc phự hp ỏp ng nhng nhu cu ú. Ngi dựng in phi bit:
s dng hp lý in nng cng nm trong chin lc ca ngnh in. Ngy
nay, vic khai thỏc, s dng hp lý cỏc ngun nng lng ang tr thnh mt
vn cp bỏch mang tớnh ton cu. S d nh vy l do nhõn loi ang ng
trc hng lot nguy c m nguyờn nhõn ca nú chớnh l vn khai thỏc, s
dng cỏc ngun nng lng truyn thng ang ngy mt cn kit, nn ụ
nhim mụi trng v s núng lờn ca khớ hu trờn trỏi t do cht thi ca quỏ
trỡnh s dng nng lng núi chung v nng lng in núi riờng.

Mi ngi u cú nhn thc rng khi tt c chỳng ta s dng tit kim
in thỡ li ớch mang li cho mỡnh, cho xó hi, cho mụi trng sng ca c
loi ngi l to ln v thit thc nh th no. Th nhng: Cng 1 con ngi
ú, mụi trng gia ỡnh thỡ h nh s dng tit kim in, nhng mụi
trng tp th h li quờn s dng tit kim in. Do vy, nht thit phi
vn ng, tuyờn truyn, nõng cao tớnh t giỏc t nguyn ca mi ngi trong
vic s dng tit kim in. Thc hin cỏc bin phỏp sao cho mi ngi u
phi cú trỏch nhim trong vic s dng tit kim in. Phi xem vic s dng
tit kim in l mt nột p ca cuc sng, l mt trong nhng ni dung ca
cỏc phong tro thi ua v phi c thc hin thng xuyờn liờn tc. Cú cỏc
hỡnh thc khen thng, ng viờn kp thi i vi cỏc cỏ nhõn, tp th cú
1

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
sỏng kin trong vic s dng in tit kim v hiu qu. Vi mong mun gúp
mt phn nh bộ ca mỡnh vo vic tuyờn truyn mi ngi xung quanh cựng
s dng nng lng in tit kim, hiu qu em la chn ch S dng tit
kim in nng tham gia cuc thi Vn dng kin thc liờn mụn gii
quyt cỏc tỡnh hung thc tin nhm tng thờm s hiu bit ca mỡnh vo b
mụn Vt lý cng nh cỏc mụn hc khỏc cú liờn quan.
1. Tờn tỡnh hung: Gii phỏp s dng tit kim in nng trong i
sng
2. Mc tiờu gii quyt tỡnh hung
S dng tit kim in nng l mt vn khụng mi, ó c cỏc
ngnh cỏc cp c bit l ngnh in ó cp n trong nhiu nm nay. Vi
s n lc ca ngnh in cng nh cỏc t chc xó hi thc hin vn ng
tuyờn truyn vi nhiu bin phỏp thit thc hiu qu n nay ó cú nhng
chuyn bin tớch cc. Tuy nhiờn õu ú xung quanh em vn thy cũn hin
tng s dng lóng phớ in hoc s dng in khụng hiu qu. L hc sinh,
ai cng u ó c hc nh ngha v tit kim nh sau: Tit kim l bit s
dng mt cỏch hp lý, ỳng mc, khụng phung phớ ca ci vt cht, thi gian,
sc lc ca mỡnh v ca ngi khỏc. Th nhng khụng phi ai cng t giỏc,
t nguyn thc hnh tit kim. Nht l trong cỏc tp th m mụi trng tõm lý
ca chung khụng ai xút vn cũn tn ti.Vi nhng kin thc hc c
ph thụng em mun cp ti lnh vc ny nhm gúp phn cựng vi tp th
thc hin tuyờn truyn mi ngi cựng hiu c tm quan trng v nhng

li ớch ca vic tit kim in nng; Mt s bin phỏp s dng in nng
hiu qu. Qua ú nõng cao ý thc ca mi ngi trong vic s dng cỏc
ngun nng lng c bit l nng lng in. Cựng mi ngi xung quanh
xõy dng cuc sng ngy mt tt p hn. Hi vng vi bi ny s giỳp tt c
mi ngi chỳng ta hiu rừ hn v cỏch s dng in mt cỏch tit kim
nht.

2

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn

3. Tng quan v cỏc nghiờn cu liờn quan n vic gii quyt tỡnh
hung
Trờn c s nghiờn cu kin thc v in, qua tỡm hiu thc t s dng
in ti trng hc, a phng, gia ỡnh. Qua c sỏch bỏo v tỡm hiu trờn
mng internet. Trong phm vi bi vit ny s cp ti nhng ni dung liờn
quan ti vic s dng nng lng in tit kim. Bi vit cú s dng kin
thc cỏc mụn hc:
- Mụn Vt lý: hiu c nng lng in l gỡ? tit kim in
nng cn quan tõm ti iu gỡ ca cỏc thit b in.
- Mụn Cụng ngh 8: bit vai trũ ca in nng trong sn xut v i
sng.
- Mụn Giỏo dc cụng dõn: giỏo dc ý thc con ngi trong vic s
dng in nng
- Mụn Toỏn: tớnh toỏn bi tp v s dng thit b in no hiu qu.
- Mụn Ng vn: lp lun bi vit lụ gic, lin mch, rừ rng
- Mụn Tin hc: khai thỏc ti liu qua mng internet v trỡnh by bi
vit sinh ng
4. Gii phỏp gii quyt tỡnh hung
Tỡm hiu kin thc cỏc mụn hc liờn quan kt hp vi thc t lm rừ
cỏc vn nh:
- Vai trũ ca in nng i vi i sng v sn xut
- S cn thit phi tit kim in nng v li ớch ca vic tit kim in
nng
- Cỏc bin phỏp s dng in nng tit kim, hiu qu
3

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
- Tuyờn truyn nõng cao ý thc mi ngi trong vic s dng nng lng
in tit kim
5. Thuyt minh tin trỡnh gii quyt tỡnh hung
Chn tỡnh hung => Tỡm hiu kin thc => Xõy dng b cc bi vit =>
trao i tho lun cựng bn bố v thy cụ giỏo => Vit thnh bi hon chnh.
- Ti liu s dng: Sỏch giỏo khoa cỏc mụn hc, sỏch tham kho cỏc mụn
hc liờn quan,
- ng dng cụng ngh thụng tin: Tỡm kim thụng tin, tranh nh trờn
mng internet
5.1. Vai trũ ca in nng i vi i sng v sn xut
Nh chỳng ta ó bit, in nng l nng lng ca dũng in hay cũn gi
l cụng ca dũng in. in nng c sn t cỏc nh mỏy nh: nh mỏy thy
in, nh mỏy nhit in, nh mỏy in nguyờn t. Nng lng in l yu t
cú tm quan trng c bit, m bo cho hot ng bỡnh thng v phỏt trin
sn xut; l nhu cu thit yu nõng cao i sng vt cht v tinh thn ca
nhõn dõn; l ngun ng lc cho phỏt trin kinh t - xó hi. S thiu ht nng
lng trong mt thi gian di s l nhõn t kỡm hóm s phỏt trin liờn tc ca
nn kinh t quc dõn, gõy hiu ng xu i vi tng trng kinh t v phỏt
trin xó hi. S dng in th no cho hiu qu luụn l mt cõu hi ang c
t u tiờn lờn hng u ca rt nhiu h gia ỡnh cng nh nhng doanh
nghip, t chc cú mc s dng in nng cao S dng in th no cho hiu
qu luụn l mt cõu hi ang c t u tiờn lờn hng u ca rt nhiu h
gia ỡnh cng nh nhng doanh nghip, t chc cú mc s dng in nng
cao
5.2. S cn thit phi tit kim in nng v li ớch ca vic tit kim
in nng
Nng lng l ngun ti nguyờn phong phỳ, a dng nhng nng lng
khụng phi l vụ tn, vỡ vy vic s dng tit kim in, tit kim nng lng
phi bng hnh ng c th, t giỏc ca mi thnh viờn, mi th h trong gia
ỡnh. S dng nng lng tit kim v hiu qu l s dng nng lng mt
cỏch hp lý, nhm gim mc tiờu th: in, gas, xng du, cht t gim
chi phớ nng lng cho hot ng ca cỏc thit b trong gia ỡnh, phng tin
m vn m bo sinh hot, giao thụng v dch v chớnh l mc tiờu ca phong
tro tit kim in, tit kim nng lng. Trong khi ngun nng lng núi
chung v cụng sut in phỏt ra núi riờng cha ỏp ng nhu cu phỏt trin
ca nn kinh t, c bit l trong thi gian ti, giỏ in tiờu dựng cú kh nng
tng lờn, thỡ bin phỏp cú li cho c doanh nghip v ngi tiờu dựng
chớnh l vn s dng in tit kim. Song, s dng in nh th no cho
hiu qu l c vn . Theo tớnh toỏn ca cỏc c quan chc nng, vi mc
tng trng GDP cao nh hin nay, thỡ trong vũng 10 nm ti, sn lng in
4

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
phi tng gp 3 ln so vi hin nay mi ỏp ng nhu cu: T 26,6 t kWh
nm 2000 lờn 70,4 t kWh vo nm 2010; khi y Vit Nam cn mt sn lng
in khong trờn 17.000 MW, vi mt s vn u t khng l d tớnh lờn ti
18-19 t USD. Vỡ vy, bi toỏn trc mt l phi s dng in nh th no
cho hp lý. S dng tit kim in mang li mt s li ớch thit thc nh:
- Gim chi tiờu cho gia ỡnh v xó hi.
- Cỏc dng c v thit b in c s dng lõu bn hn.
- Gim bt cỏc s c gõy tn hi n h thng cung cp in do quỏ ti.
- Dnh phn in nng tit kim cho sn xut.
- Hn ch xõy mi cỏc nh mỏy in (thuy iờn, nhiờt iờn) gúp phn bo
v mụi trng ụng thi gop phõn khai thac, s dung tiờt kiờm va hiờu qua
cac nguụn tai nguyờn. Tit kim kinh phớ xõy dng thờm cỏc nh mỏy phỏt
in.
- Khụng phi ct in luõn phiờn.
- Xut khu in thu ngoi t tng thu nhp cho t nc.
- Khụng lm cn kit ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, gúp phn bo v mụi
trng, bo v s sng trờn Trỏi t.
Nh vy tit kim in nng l vic lm cn thit v cp bỏch. Chỳng ta
s phi lm gỡ tit kim in nng?
5.3. Cỏc bin phỏp s dng in nng tit kim hiu qu
5.3.1. Tỡm hiu lng in nng tiờu th trong mt s thit b dựng in
ca gia ỡnh
Qua tỡm hiu thụng tin v bng kinh nghim ó s dng cho thy:
- Nu bt/tt tivi 21 inch cú cụng sut 220W trong 4h/ngy v tt nú
bng iu khin t xa thỡ in nng tiờu hao l 5,4 kWh/ thỏng.
- Nu tt iu hũa 12.000 BTU sm hn thng l 1h thỡ bn tit kim
c 21kwh/thỏng.
- Nu bn bt/tt mt chic qut 40W 5h/ngy vi tc cao nht thỡ bn
phi tr thờm khong 2kwh/thỏng nu so sỏnh qut chy mc thp nht.
- Nu bn s dng mt chic bn l 750 W 10h/tun thỡ s in bn phi
tr l 30 kwh/thỏng.
- Nu bt/m radio trong 3h bn mt 1,35 kwh/thỏng; dựng mỏy tớnh cú
mn hỡnh 17 inch 120W 20h/tun thỡ s in bn phi tr l 9,5 kwh/thỏng.
* Cú mt bi tp sau chỳng ta cựng tỡm hiu v mc tiờu th in nng
ca cỏc búng ốn ri chỳng ta s cú nhng gii phỏp thit thc:
5

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
Mt búng ốn dõy túc giỏ 3500 ng, cú cụng sut l 75W, thi gian thp
sỏng ti a l 1000 gi. Mt búng ốn compc giỏ 60000 ng cụng sut
15W, cú sỏng bng búng ốn dõy túc núi trờn, cú thi gian thp sỏng l
8000 gi.
a. Tớnh in nng s dng ca mi loi búng ốn trong 8000 gi.
b. Tớnh ton b chi phớ (tin mua búng ốn v tin in phi tr) cho
vic s dng mi loi búng ốn ny trong 8000 gi, nu giỏ 1 kW.h l 700
ng.
c. S dng búng ốn no cú li hn ? Vỡ sao ?
Li gii:
a. in nng m mi búng ốn s dng trong 8000 gi
A1 = P1.t = 0,075.8000 = 600 kWh
A2 = P2.t = 0,015.8000 = 120 kWh
b. Ton b chi phớ phi tr cho vic dựng búng ốn l:
T1 = 8.3500 + 600.700 = 448000 ng
T2 = 1.60000 + 120.700 = 144000 ng
c. Dựng búng ốn compc cú li hn. Vỡ:
- Gim bt 304000 ng tin chi phớ cho 8000 gi s dng.
- S dng cụng sut nh hn.
- Gúp phn gim bt s c do quỏ ti.
Nh vy khi ó bit c lng in nng tiờu th ca cỏc thit b thỡ
vic chn thit b tiờu th in hp lớ s gúp phn tit kim in nng. Vy
chn thit b th no?
5.3.2. La chn, s dng cỏc dng c, thit b tit kim in
Cỏc thit b in, th h cng mi kh nng tit kim in cng cao. Khi
chn la thit b in quay (bm nc, qut in, mỏy git...), nờn chn ng
c cú nhiu nc tc hoc cú bin tn i kốm tit kim in. Vi búng
ốn, bn nờn s dng ốn tuýp gy v compact thay cho búng ốn trũn, vỡ
búng ốn trũn tiờu th in gp 3-4 ln Bờn cnh ú, cú th s dng cỏc
thit b s dng ngun nng lng t nhiờn nh bỡnh nng lng mt tri, pin
mt tri, ốn in t, mỏy bm nc s dng nng lng mt tri hn ch
s dng ngun in nng.

6

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn

nh minh ha: Cỏc loi búng ốn thp sỏng
5.3.3. Lp t thit b hp lý, khoa hc
Bin phỏp ny cng gúp phn tit kim in rt ln. Vớ d mỏy bm t
v trớ thớch hp s giỳp b nc nhanh y hn. Trong nh nờn quột vụi
hoc ln tng bng mu sỏng, tn dng ỏnh sỏng t nhiờn tit kim mt
phn ỏnh sỏng in.
Nờn lp t qut trn, vỡ khi qut trn hot ng, s ph giú xung sn,
giú t di sn s lan ta ra xung quanh, p vo tng v ta ra khp phũng,
mỏt v tit kim hn so vi qut cõy.
5.3.4. iu chnh thúi quen s dng in trong gia ỡnh

7

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn

nh minh ha: Nhng thúi quen s dng in tit kim in nng
Ngoi ra, h gia ỡnh no s dng Biogas, cú th s dng vo vic nu
nng, thp sỏng tn in nng. Mt gia ỡnh cú 4-6 ngi nu un
bng gas cụng nghip thỡ trong mt nm s dng ht 72 kg khớ gas, nu dựng
in thỡ mc tiờu th l 2.400 Kwh in nng, cũn nu s dng thit b biogas
thỡ tit kim c 100% cht t, tng ng vi s tin 290.000 ng mt
thỏng. Trung bỡnh mt nm s dng biogas s tit kim c 3,8 triu ng.

8

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn

nh minh ha: Xõy dng mụ hỡnh bioga tit kim in nng

5.4. Giỏo dc ý thc trong vic s dng in tit kim, hiu qu
Núi v tit kim in, cú rt nhiu bin phỏp thc hin; tuy nhiờn,
trong thc hin mi bin phỏp, t hiu qu hay khụng cũn ph thuc rt
nhiu vo ý thc t giỏc ca mi ngi. Nh chỳng ta ó bit lm thay i
thúi quen, ý thc ca mt ngi l iu vụ cựng khú khn v mi ngi
hỡnh thnh c thúi quen, ý thc t giỏc tit kim in li l chuyn cng
khú hn. õy l cụng vic rt nng n khụng th hon thnh mt sm mt
chiu m ũi hi phi cú thi gian, cựng vi s quyt tõm, n lc v thc hin
xuyờn sut ca cỏc cp, cỏc ngnh.
Xut phỏt t vn , cõu hi t ra Ti sao chỳng ta khụng giỏo dc, rốn
luyn ý thc t giỏc tit kim in cho mi ngi ngay t lỳc nh hỡnh
thnh thúi quen?, ging nh cõu Dy con t thu cũn th, vỡ tr em
thng rt nhy bộn, cp nht kin thc, thụng tin nhanh, d bt chc, nờn
õy l th mnh ca tr cn c khai thỏc. Do ú, ch trng tit kim
in gt hỏi c kt qu, cn tp trung giỏo dc tr em hỡnh thnh thúi
quen tit kim in.
Trc ht, phi xỏc nh mụi trng trng hc v gia ỡnh l ni
giỏo dc, rốn luyn, tp cho tr hỡnh thnh thúi quen, ý thc t giỏc tit kim
in tt nht.
V mụi trng trng hc: Mi a tr khi sinh ra v ln lờn u phi
tri qua thi gian theo hc tp ti trng hc. Vỡ vy trng hc l ni tt
nht a ch trng tit kim in vo (nht l bc mm non, tiu hc).
9

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
Vic a ch trng tit kim in vo trng hc l vic lm rt cn thit,
b ớch v cú ý ngha i vi hc sinh, ng thi giỏo dc thúi quen tit kim
in ngay t nh.

nh minh ha: Tuyờn truyn s dng tit kim in nng

V mụi trng gia ỡnh: duy trỡ
v hỡnh thnh c thúi quen tit kim
in, bờn cnh s giỏo dc ca nh trng
thỡ rt cn s ng viờn, khuyn khớch, h
tr thng xuyờn ca gia ỡnh. trng
c giỏo dc kin thc tit kim in,
gia ỡnh l ni thc hin vic lm ú,
chớnh vỡ vy, v phớa gia ỡnh cn phi n
lc hn na, to mụi trng thun li
c thc hnh vic lm tit kim in.
Gia ỡnh cn lm gng cho tr hc theo;
mc dự c giỏo dc t nh trng,
nhng khi v nh nu khụng c kốm
cp hoc b tỏc ng trc thúi quen s
dng cỏc thit b in mt cỏch tựy tin,
khụng tit kim ca gia ỡnh thỡ dự cú
giỏo dc my hiu qu mang li s khụng
cao. Vic giỏo dc tit kim in, va tp
thúi quen tt, va tit kim in cho gia
ỡnh, do ú õy l vic lm rt cn thit,
cỏc bc ph huynh cn quan tõm hn.
5.5. S dng nng lng tỏi sinh
10

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
Nng lng tỏi sinh l ngun nng lng v tn. Cú rt nhiu ngun
nng lng tỏi sinh c cỏc nh khoa hc phỏt hin, nghiờn cu v a vo
s dng. V c bit cú mt vi ngun nng lng tỏi sinh ó v ang c
s dng khỏ ph bin hin nay trờn th gii l: Nng lng sinh ra t sc
nc chy (hay chỳng ta quen gi l thy in), nng lng sinh ra t sc giú
(nng lng giú), nng lng sinh ra t súng bin, nng lng sinh ra t thy
triu, v c bit l nng lng mt tri.Nng lng tỏi sinh l nng lng cú
ngun gc t thiờn nhiờn nh nng lng mt tri, cỏc nng lng cú ngun
gc t tớnh cht vt lý a cu hoc sinh vt hc, cú tc b sung cao hn
tc s dng. Nu cỏc nng lng húa thch nh than ỏ du m phi mt
hng triu nm tớch tr v hỡnh thnh thỡ nng lng tỏi sinh cú tc tỏi
sinh, b sung gp nhiu ln. Nng lng tỏi sinh c coi l chỡa khúa
gii quyt vn núng lờn ton cu. Vic s dng cỏc ngun nng lng húa
thch kốm vi din tớch rng bao ph trỏi t b gim sỳt khin lng CO 2
trong bu khớ quyn tng lờn v gõy ra hiu ng nh kớnh hin tng c
cho l nguyờn nhõn gõy ra s núng lờn ca Trỏi t. Vic s dng nng lng
tỏi sinh khụng gõy ra vic phỏt sinh CO 2 trc tip, ng thi, nú cng c d
oỏn l ngun nng lng ca tng lai, khi ngun nng lng húa thch nh
du m hay than ỏ cn kit.

11

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn

nh minh ha: Cỏc ngun nng lng tỏi sinh

6. í ngha ca vic gii quyt tỡnh hung
Qua tỡm hiu cỏc kin thc v in v cỏc k nng cn thit trong vic
s dng in tit kim em thy cỏc mụn hc luụn cú s liờn h mt thit vi
nhau. Vn dng cỏc kin thc tng hp qua cỏc mụn hc gii quyt tỡnh
hung xut phỏt t thc tin ó em li nhng hiu qu thit thc. Vi tỡnh
12

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
hung a ra rt gn gi vi cuc sng, xut phỏt t thc tin v l mt vn
cp bỏch hin nay khụng ch mỡnh cỏ nhõn no hay gia ỡnh no m cn s
chung tay ca ton xó hi. Mi ngi hóy tp cho mỡnh nhng thúi quen cn
thit khi s dng in. T mi hnh ng tit kim nng lng s gúp phn
gim mc tiờu th in, tiờu th nng lng, gim thiu khớ thi ụ nhim mụi
trng, tit kim mt phn ln chi phớ cho gia ỡnh v quc gia, gúp phn
thc hin thnh cụng Chng trỡnh mc tiờu quc gia v s dng nng lng
tit kim v hiu qu ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt.

nh minh ha: í ngha ca vic tit kim in nng

Vi cỏc bn hc sinh thỡ sao? Cỏc bn ó lm gỡ tit kim nng lng
in trong gia ỡnh cỏc bn cng nh trng hc? Cn s dng tit kim
in ni sinh hot, kim tra, tt cỏc thit b in ti lp hc khi khụng s
dng, nõng cao ý thc tit kim in bng cỏc vic c th nh ch bt thit b
in khi cn thit, tt thit b in trong lp hc khi khụng s dng, tt cỏc
thit b in sau gi hchóy l nhng thnh viờn tớch cc tuyn truyn ti
cng ng cựng nhau gim ngun in s dng, gim chi phớ tin in,
nõng cao mụi trng sng cho cng ng, thng xuyờn trang b thờm nhng
kin thc c bn v in, tit kim in v s dng in hp lý, hiu qu vi
nhng t liu, hỡnh nh m cỏc chng trỡnh tuyờn truyn mang li. Qua ú
cng c thờm kin thc, ý thc tit kim in trong cuc sng; ng thi to
sc lan ta mnh m trong ton xó hi. Tit kim in khụng khú, hóy bt u
t nhng vic nh, dn s thnh thúi quen. Xõy dng ý thc t nhng mm
13

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016


Bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn
non l iu rt cn thit v mang li hiu qu tuyờn truyn cao, t õy cỏc
bn s hỡnh thnh c thúi quen sng tt trong tng lai. Thúi quen ny s
giỳp tit kim c ngõn qu gia ỡnh, ngõn sỏch ca Nh nc v chung tay
bo v mụi trng.

BAN GIM HIU DUYT

NGI VIT

Vi Thị Bích Thủy

Hoàng Quốc Đạt

14

Hoàng Quốc Đạt Tr ờng THCS Dân Tiến Năm học 2015 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×