Tải bản đầy đủ

PHA CHẾ DUNG DỊCH đếm tế bào

PHA CHẾ DUNG DỊCH ĐẾM TẾ BÀO
DUNG DỊCH ĐẾM SỐ LƯỢNG HỒNG CẦU :
DUNG DỊCH HAYEM :
- Natri clorua :
1g
- Natri sulfat :
5g
- Sublimat
:
1,5g
- Nước cất
:
200 ml
DUNG DỊCH MARCANO :
- Natri sulfat :
50 g
- Formol 40 % :
5 ml
- Nước cất
:
1000ml

DUNG DỊCH NƯỚC MUỐI SINH LÝ
- NaCl
:
8,5 g
- Nước cất
:
1000 ml
II. DUNG DỊCH ĐẾM SỐ LƯỢNG BẠCH CẦU
DUNG DỊCH LAZARUS :
- Acid Acetic
:
50 ml
- Xanh Methylen 1% :
20 giọt
- Nước cất vừa đủ
:
1000 ml
DUNG DỊCH TURK :
- Acid Acetic
:
2 ml
- Gentian violet
:
1 giọt
- Nước cất
:
98 ml
DUNG DỊCH XANH ACETIC :
- Acid Acetic
:
10 ml
- Xanh Toludin o,25%
:
10 ml
- Nước cất
:
1000ml
DUNG DỊCH ĐẾM SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU :
DUNG DỊCH MARCANO :
DUNG DỊCH URE :


- Ure nguyên chất
:
0,7 g
- NaCl 0,9%
:
7 ml
- Nước cất
:
3 ml
DUNG DỊCH NOVOCAIN:
- Novocain chlohydrat
:
30 g
- Natri clorua
:
2g
- Nước cất vừa đủ
:
1000 ml

1


DUNG DỊCH MAGNESIUM SULFAT 14% :
- Magnesium sulfat :
14 g
- Nước cất vừa đủ
:
100 ml
DUNG DỊCH PHA LOÃNG NƯỚC NÃO TỦY ĐỂ ĐẾM TẾ BÀO MÁU :
- Acid acetic :
10 ml
- Crystal violet :
0,1 ml
- Nước cất
:
90 ml
Lọc kỹ trước khi dùng
V. DUNG DỊCH ĐỊNH LƯỢNG HUYẾT SẮC TỐ
DUNG DỊCH ACID CLOHYDRIC 0.1N
Acid clohydric nguyên chất (HCL)
:
8,6 ml
Nước cất vừa đủ
:
1000ml

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×