Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra toán lớp 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀOTẠO
THỊ XÃ GIA NGHĨA

ĐỀ KIỂM TRA
NĂM HỌC 2016 – 2017

Trường: Tiểu học N’Trang Lơng
Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016.
Họ và tên: ……………………..
Môn: Toán
Lớp: 1A
Thời gian: 35 phút
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Bài 1: Số

?

Bài 2: Số ?
1


2

4

0
10

Bài 3: Viết các số 5, 10 , 1, 8, 6
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:

3
5

7

6


Bài 4:
=
>
<

7….5

6…..9

10…..9

0……1

8….9

3…..4

2…...2


0……0

0…..8

7…..7

5…..3

10…..0

Bài 5: Số ?
8<

1>

7>

7<

<9

8>

o<

3<

8>

>6

Bài 6: Tô màu vào hình tam giác

Bài 7: Số?

Có ………. hình vuôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×