Tải bản đầy đủ

VẼ kỹ THUẬT

VẼ KỸ THUẬT
Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Nga


BÀI MỞ ĐẦU
I- Khái niệm môn học
1- Bản vẽ kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật là một văn bản ghi lại bằng hình vẽ về một sản phẩm trong
nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau


BÀI MỞ ĐẦU
2- Mục đích môn học
- Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật
- Lập được các bản vẽ thiết kế khi cần
- Biết kết hợp các tính chất hình học và gia công để thiết kế chi tiết máy.

3- Nội dung môn học
- Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
- Áp dụng các tính chất hình học để giải các bải toán hình học, biểu diễn
các chi tiết thành các hình vẽ chính xác.

- Chuyển đổi nội dung những môn học trong hệ kỹ thuật vào bản vẽ.


BÀI MỞ ĐẦU
II- Dụng cụ và trình tự hoàn thành bản vẽ
1- Dụng cụ
* Giấy vẽ:Dùng khổ giấy A3

297

210

A4
A2
A3
A0

A1


BÀI MỞ ĐẦU
* Bút chì
- Độ cứng của bút chì tại Việt Nam sử dụng
theo hệ thống phân loại độ cứng bút chì
Châu Âu hiện đại, trải từ 9H (cứng và nhạt
nhất) đến 9B (mềm và đậm nhất).

-Tuy thang phân loại khá dài nhưng người ta chỉ thường dùng loại từ 2H đến 5B.
(hay dùng nhất là chì mềm 2B và chì cứng HB)
- Có thể sử dụng bút chì kim để vẽ các nét mảnh.


BÀI MỞ ĐẦU


BÀI MỞ ĐẦU
* Tẩy

* CompaBÀI MỞ ĐẦU
* Thước
- Thước thẳng
- Ê ke
- Thước cong
- Thước lỗ


BÀI MỞ ĐẦU

- Thước cong

- Thước lỗ


BÀI MỞ ĐẦU
2- Trình tự hoàn thành bản vẽ
Bước 1: Chuẩn bị
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ,
giấy vẽ, kẻ khung tên, khung
bản vẽ
Bước 2: Vẽ mờ
- Dự kiến bố cục tổng thể bản
vẽ dựa vào kích thước khuôn
khổ của các hình biểu diễn
- Dựng các hình biểu diễn
Bước 3: Tô đậm
- Dùng chì mềm 2B để tô đậm
Bước 4: Viết chữ và số
Bước 5: Kiểm tra và tẩy xóa
lần cuối

210

VẼ HÌNH HỌC


BÀI MỞ ĐẦU
III- Các phép vẽ hình học cơ bản
1- Chia đoạn thẳng thành n phần bằng nhau

A
α

1
2
3
t

B


BÀI MỞ ĐẦU
2- Chia đường tròn thành n phần đều nhau

C

A

B

A
B

E

F


BÀI MỞ ĐẦU
Chia đường tròn thành 2n+1 phần đều nhau

A
1
2
3
E

4
5
6
B

F


BÀI MỞ ĐẦU
3- Vẽ nối tiếp


BÀI MỞ ĐẦU
VI- Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
1- Tỉ lệ bản vẽ:
Kích thước vẽ
Tỉ lệ bản vẽ =
Kích thước thật
k=1 : Tỉ lệ nguyên hình
k>1: Tỉ lệ phóng to
k<1: Tỉ lệ thu nhỏ

=k


BÀI MỞ ĐẦU
2- Nét vẽ:


BÀI MỞ ĐẦU


BÀI MỞ ĐẦU
Một số sai sót thường gặp:


BÀI MỞ ĐẦU
3- Chữ và số


BÀI MỞ ĐẦU
4 - Kích thước
Quy định chung
- Đơn vị ghi kích thước dài là mm. Không ghi thứ
nguyên này sau chữ số kích thước. Dùng độ, phút,
giây làm đơn vị đo góc và sai lệch giới hạn của nó.
- Số lượng các kích thước được ghi vừa đủ để xác
định hình dáng và độ lớn của vật thể. Mỗi kích
thước chỉ ghi một lần ở vị trí dễ đọc nhất.
- Kích thước được ghi là số đo thực của vật thể, nó
không phụ thuộc vào tỉ lệ của bản vẽ.


BÀI MỞ ĐẦU


BÀI MỞ ĐẦU


BÀI MỞ ĐẦU
VI- Cấu tạo hình học chi tiết máy
1- Chi tiết máy
- Chi tiết máy là một sản phẩm được làm bằng một mác vật liệu và là đơn vị nhỏ nhất cấu thành
nên một cơ cấu máy.
- Một chi tiết máy được cấu tạo nên từ các khối hình học cơ bản, các khối hình học cơ bản này
được đục khoét hoặc kết hợp với nhau để tạo thành hình dạng chi tiết theo yêu cầu.
-Các khối hình học cơ bản bao gồm:

Hình hộp
chữ nhật

Lăng trụ

Trụ

Cầu

Nón

Xuyến


BÀI MỞ ĐẦU
2- Cấu tạo chi tiết máy
Có hai cách:
- Kết hợp hai hay nhiều khối cơ bản với nhau.
- Xén bớt hoặc đục thủng bớt đi trên khối cơ bản ban đầu
Ví dụ 1

Ví dụ 2


BÀI MỞ ĐẦU
Hình xuyên là hình còn lại của vật thể sau khi đã bị xén hoặc đục khoét bớt đi
Vấn đề đặt ra : Cho hình chiếu đứng của một hình xuyên, hoàn chỉnh nốt hình chiếu bằng, từ hình
chiếu đứng và hình chiếu bằng suy ra hình chiếu cạnh
Ví dụ 2
Ví dụ 3

1

1
2

3

2=3
4

4


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×