Tải bản đầy đủ

60 cau TRAC NGHIEM DAY SO CSC CSN hay

60 CÂU TRẮC NGHIỆM DÃY SỐ- CẤP SỐ CỘNG- CẤP SỐ NHÂN
(ĐÁP ÁN A)
Mức độ

Nhận biết
20 câu

Thông hiểu
20 câu

Vận dụng
20 câu

6 câu
7 câu
7 câu

9 câu
5 câu
6 câu


5 câu
8 câu
7 câu

Chủ đề
Dãy số ( 20 câu)
CSC ( 20 câu)
CSN (20 câu)
un =

( un )
1. Cho dãy số

A.

B.

C.

D.

, biết

1 1
1, ,
2 3
1 1 1
, ,
2 4 6
1 1
1, ,
3 5

2. Cho dãy số

B.

C.

D.


, ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

1 1 1
, ,
2 3 4

un =

( un )

A.

1
n +1

,biết

n
3 −1
n

. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

1 1 3
, ,
2 4 26
1 1 1
, ,
2 4 8
1 1 1
, ,
2 4 16
1 2 3
, ,
2 3 4

( un )
3. Cho dãy số
A. -1,2,5
B. 1,4,7
C. 4,7,10
D. -1,3,7

,biết

u1 = −1

un +1 = un + 3


với n 0. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:


un =

( un )
4. Cho dãy số

A.

,biết

n
2n

. Chọn đáp án đúng:

1
u4 =
4
u5 =

1
16

u5 =

1
32

u3 =

1
8

B.

C.

D.

( un )
5. Số hạng tổng quát của dãy số

un =

1
2n

un =

1
2n

un =

1
n2

un =

1
4n

A.

B.

C.

D.

:

( un )
6. Số hạng tổng quát của dãy số

A.

:

1 1 1 1
, , , ,...
2 4 8 16

1 1 1
1, , , ,...
2 3 4

là:

1
un =
n
un =

1
2n

un =

1
n2

un =

1
n +1

B.

C.

D.

un =

( un )
7. Cho dãy số

,biết

1
n

là:

. Chọn đáp án đúng.


( un )
A. Dãy số
B. Dãy số

( un )
( un )

là dãy số giảm.
là dãy số tăng.

C. Dãy số

là dãy số không tăng không giảm.
1
( un ) u3 = 6
D. Dãy số

1
1
1
1
Sn =
+
+
+ ... +
1.2 2.3 3.4
n.(n + 1)
n∈ N*
8. Cho tổng
với
. Lựa chọn đáp án đúng.
2
S2 =
3
A.

S2 =

1
6

S3 =

1
12

S3 =

1
4

B.

C.

D.

( un )

9. Trong các dãy số

un =

2n − 1
n +1

un =

1
n

un =

n+5
3n + 1

un =

1
2n

A.

B.

C.

D.

cho bởi số hạng tổng quát

( un )

10. Trong các dãy số

un =

1
2n

un =

3n − 1
n +1

A.

B.

un
sau, dãy số nào là dãy số tăng:

un
cho bởi số hạng tổng quát

sau, dãy số nào là dãy số giảm:


un = n 2
C.

un = n + 2
D.

( un )

11. Trong các dãy số

un = 2

un
cho bởi số hạng tổng quát

sau, dãy số nào là dãy số tăng:

n

A.

un =

3
n

un =

2
3n

B.

C.

un = ( −2 )

n

D.

( un )

12. Trong các dãy số

un =
A.

un
cho bởi số hạng tổng quát

sau, dãy số nào bị chặn trên:

1
n

un = 2 n
B.

un = n 2
C.

un = n + 1
D.

( un )

13. Trong các dãy số

un =
A.

un
cho bởi số hạng tổng quát

sau, dãy số nào bị chặn :

1
2n

un = 3n
B.

un = n + 1
C.

un = n 2
D.

( un )

14. Cho dãy số

( un )

A. Dãy
B. Dãy

( un )

un = ( −1)
, biết

bị chặn.
tăng.

n

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?


( un )
C. Dãy

giảm.
u30 = 30


( un )

D. Dãy

un =

( un )
15. Cho dãy số

, biết

( un )

A. Dãy

( un )

B. Dãy

1
n +1

. Lựa chọn đáp án đúng.

bị chặn.
tăng.

u30 = 30
.

C.

( un )

D. Dãy

không bị chặn.
un =

( un )
16. Cho dãy số

, biết

3n − 1
3n + 1

( un )
.Dãy số

bị chặn trên bởi?

A. 1
1
3
B.

1
2

C.
D. 0

Sn = 1 + 2 + 3 + .......... + n
17. Cho tổng
A. 6
B. 4
C. 9
D. 3

. Khi đó

là bao nhiêu?

S ( n ) = 12 + 22 + ............... + n 2

18. Cho tổng

S ( n) =
A.

S ( n) =
B.

S ( n) =
C.

S3

n ( n + 1) ( 2n + 1)
6

( n + 1)
2
n ( n − 1) ( n + 1)
6

. Khi đó công thức của S(n) là:


S ( n) =
D.

n ( 2n + 1) ( 3n + 1)
6
1
1
1
1
+
+
+ ......... +
1.2 2.3 3.4
n ( n + 1)

S ( n) =
19. Cho tổng

. Khi đó công thức của S(n) là:

S ( n) =

n
n +1

S ( n) =

n
n+2

S ( n) =

2n
2n + 1

S ( n) =

1
2n

A.

B.

C.

D.

u1 = 5

un +1 = un + n

( un )
20. Cho dãy số

, biết

un = 5 +
A.
un =

. Số hạng tổng quát của dãy số đó là:

( n − 1) n
2

( n − 1) n

B.
un = 5 +
C.
un = 5 +

2
n ( n + 1)
2

( n + 1) ( n + 2 )

D.

2

( un )

21. Trong các dãy số

un
cho bởi số hạng tổng quát

sau, dãy số nào là một cấp số cộng:

1,-3,-7,-11,-15.
1,-3,-6,-9,-12.
1,-2,-4,-6,-8.
1,-3,-5,-7,-9.
( un )
u1 = 3, u2 = −1
22. Cho cấp số cộng
, biết:
. Lựa chọn đáp án đúng.
u3 = −5
A.
B.
C.
D.

A.
B.

u3 = 2


u3 = 4
C.

u3 = 7

D.

( un )

23. Cho cấp số cộng

u1 = −1, u5 = 9
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.

u3 = 4

A.
B.
C.

u3 = 5
u3 = 6
u3 = 8

D.

( un )

24. Cho cấp số cộng
A.
B.

, biết:

d = 15

d = −3

( un )

25. Cho cấp số cộng

B.
C.

C.

d = −3

u5 = 10

( un )

u n = −1, un+1 = 8
, biết:

d =9

. Lựa chọn đáp án đúng.

d =7
d = −9

u5 = 10

D.

( un )

27. Cho cấp số cộng

u3 = 3

A.

. Lựa chọn đáp án đúng.

d =1

26. Cho cấp số cộng

B.

u1 = −1, u4 = 8
, biết:

d =3

D.

A.

. Lựa chọn đáp án đúng.

d =1

C.
D. d=-15

A.

u3 = −7, u4 = 8

u1 = −5, u5 = 11
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.


u3 = 8
B.
C.

u3 = 6
u3 = −8

D.

( un )

28. Cho cấp số cộng

u1 = −5, d = 3
, biết

. Chọn đáp án đúng.

u15 = 34

A.
B.
C.

u15 = 44
u13 = 34
u10 = 35

D.

( un )

29. Cho cấp số cộng
A. Số thứ 15
B. Số thứ 20
C. Số thứ 25
D. Số thứ 30

u1 = −5, d = 3
, biết

( un )

30. Cho cấp số cộng

. Số 100 là số hạng thứ bao nhiêu?

u1 = −1, d = 3
, biết

. Chọn đáp án đúng.

S5 = 25

A.
B.
C.

u15 = 44
u13 = 34
u10 = 35

D.

31. Xen giữa các số 2 và 22 ba số nào sau đây để được một cấp số cộng có 5 số hạng.
A. 7;12;17
B. 6,10,14
C. 8,13,18
D. Tất cả đều sai
( un )
un
32. Trong các dãy số
cho bởi số hạng tổng quát
sau, dãy số nào không phải là một cấp số
cộng:

u n = 5 − 2n

A.

u n = 2n
B.


un =

n
−3
2

un =

2 − 3n
5

C.

D.

(u n )
33. Cho cấp số cộng

d=

1
2

d=

1
3

A.

B.
C. d=2
D. d=3

biết :

(un )
34. Cho cấp số cộng

biết :

u7 − u3 = 8

u2u7 = 75

Chọn đáp án đúng.

u1 − u3 + u5 = 10

u1 + u6 = 17

Chọn đáp án đúng.

u1 = 16
A.
B.
C.

u1 = 6
u1 = 7
u1 = 14

D.

s8 = 72

(un )
35. Cho cấp số cộng
u1 = 16
A.
u1 = −16
B.
.
1
u1 =
16
C.
.
1
u1 = −
16
D.

có d= -2 và

(un )
36. Cho cấp số cộng

có:

1
1
u1 = , d = −
4
4

, khi đó số hạng đầu tiên là bao nhiêu?

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?


s5 = −
A.
s5 =

4
5

s5 =

5
4

B.

C.

s5 = −

D.

5
4

4
5

u1 = −1, d = 2, sn = 483

(un )
37. Cho cấp số cộng
A. n=23
B. n=21
C. n=22
D. n=20

có:

. Hỏi cấp số cộng có bao nhiêu số hạng?

u4 = −12, u14 = 18

38. Cho cấp số cộng có

. Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là

u1 = −21, d = 3

A.
B.
C.

u1 = −20, d = −3
u1 = −22, d = 3
u1 = −21, d = −3

D.

1 − x, x 2 ,1 + x
39. Xác định x để 3 số

lập thành một cấp số cộng.
A. x=1 hoặc -1.
B. x=2 hoặc x= -2 .
C. Không có giá trị nào của x.
D. x=0.
40. Cho a,b,c lập thành một cấp số cộng. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
a 2 + c 2 + 2ac = 4b 2
A.

a 2 + c 2 = 2ab − 2bc
B.
C.
D.

a 2 − c 2 = ab − bc
a 2 − c 2 = 2ab − 2bc

41. Trong các số sau, dãy số nào là một cấp số nhân:
A. 1,-3,9,-27,81.
B. 1,-3,-6,-9,-12.
C. 1,-2,-4,-8,-16.
D. 0,3,9,27,81.


( un )
42. Cho cấp số nhân

u1 = 3, u 2 = −6
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.

u3 = 12

A.
B.
C.

u3 = −12
u3 = −18
u3 = 18

D.

( un )

43. Cho cấp số nhân

u1 = 3, u5 = 48
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.

u3 = 12

A.
B.
C.

u3 = −12
u3 = 16
u3 = −16

D.

( un )

44. Cho cấp số nhân

, biết:

q = −4

A.
B.
C.

q = −12
q = 10

( un )

45. Cho cấp số nhân

q=

B.

. Lựa chọn đáp án đúng.

q=4

D.

A.

u1 = −2, u2 = 8

un = 81, un+1 = 9
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.

1
9

q=9
q = −9

C.

q=−
D.

1
9

46. Cho cấp số nhân

( un )

u1 = −9, u2 = 3
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.


q=−
A.
B.

1
3

q=3
q = −3

C.

q=
D.

1
3

( un )

47. Cho cấp số nhân

q = −5

A.
B.
C.

u1 = −2, u2 = 10
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.

q =8
q = −12
q = 12

D.

( un )

48. Cho cấp số nhân

u1 = −2, u2 = 8
, biết:

. Lựa chọn đáp án đúng.

u5 = −512

A.
B.
C.

u5 = 256
S5 = 256
q = 10

D.

( un )
49. Cho cấp số nhân±2

1
u1 = − , u7 = −32
2

. Khi đó q là ?

A.

±
B.

1
2

±4

.

C.
.
D. Tất cả đều sai.
u1 = −1; q =

( un )
50. Cho cấp số nhân
A.
B.
C.số hạng thứ 103
số hạng thứ 104
số hạng thứ 105

−1
10

. Số

1
10103

là số hạng thứ bao nhiêu?


D.

Đáp án khác

u1 = −12, q =

( un )
51. Cho cấp số nhân

, biết:

u8 = −

3
64

u8 = −

1
64

S8 = −

1
64

S8 = −

1
264

A.

B.

C.

D.

A.

un =
B.

un
cho bởi số hạng tổng quát

sau, dãy số nào là một cấp số nhân:

1
n−2

3

1
−1
3n

un = n +
C.

. Lựa chọn đáp án đúng.

( un )

52. Trong các dãy số

un =

1
2

1
3

un = n 2 −
D.

1
3

( un )

53. Cho cấp số nhân

u1 = 3; q = −2


. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu?

số hạng thứ 6
số hạng thứ 5
số hạng thứ 7
Đáp án khác
( un )
u1 = 2, u3 = −8
54. Cho cấp số nhân
, biết:
. Lựa chọn đáp án đúng.
S6 = 130
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

u5 = 256
S5 = 256
q = −4


( un )
55. Cho cấp số nhân

q = 4, u1 =
A.

B. A.

C.1
u2 = ; u5 = 16
4

. Tìm q và số hạng đầu tiên của cấp số nhân?

1
16

1
1
q = ; u1 =
2
2

1
1
q = − , u1 = −
2
2
q = −4, u1 = −

.

.

1
16

D.
56. Xác định x để 3 số 2x-1;x; 2x+1 lập thành một cấp số nhân.
x=±

1
3

x=±

1
3

A.

B.

.

x=± 3

C.
.
D. Không có giá trị nào của x
u20 = 8u17

( un ) u1 + u5 = 272
57. Cho cấp số nhân

. Công bội của cấp số nhân là:
q=2
A.
B.
C.

q = −4
q=4
q = −2

D.
58. Ba số x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x,2y,3z

theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Tìm q?
1
q=
3
A.

q=
B.

1
9


q=−
C.

1
3

q = −3

D.

( un )
59. Cho cấp số nhânS10 =

63 2
32( 2 − 1)

S10 =

63
32

S10 =

63 2
32(1 − 2)

S10 =

63
32( 2 − 1)

u1 + u3 = 3
 2
2
u1 + u3 = 5

. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân là:

A.

B.

C.

D.

Sn =

( un )
60. Cho cấp số nhân

u5 =

2
35

u5 =

1
35

A.

B.

u5 = 35
C.

u5 =
D.

5
35

có tổng n số hạng đầu tiên là:

3n − 1
3n −1

. Số hạng thứ 5 của cấp số nhân?


u4 = −12, u14 = 18
Cho CSC có

. Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là

A. u1 = −20, d = −3 B.u1 = −22, d = 3

C.u1 = −21, d = 3

D.u1 = −21, d = −3

u4 = −12, u14 = 18
Câu 34: Cho CSC có
A. 24

. Khi đó tổng của 16 số hạng đầu tiên CSC là?

B. -24

C. 26

D. – 26

u5 = −15, u20 = 60
Câu 35: Cho CSC có
A. 200

. Tổng của 20 số hạng đầu tiên của CSC là?

B -200

C 250

D -25

Câu 36: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?
u n = ( −3 )

un = 3n

n +1

un = 3n + 1

A.
B.
C.
D. Tất cả đều là CSC
Câu 37: Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?

A.

u1 = −1

un +1 = 2un + 1

u1 = −1

un +1 = un + 1

un = ( n + 1)

un = n 2

3

B.
C.
D.
u1 = −1, u6 = 0, 00001
Câu 39: Cho CSN có
. Khi đó q và số hạng tổng quát là?

A.

1
−1
q = , un = n −1
10
10

−1
q = , un = −10n −1
10

B.
−1
; b, 2
2

Câu 42: Cho dãy số
A. b=-1

C.

−1
1
q = , un = n −1
10
10

( −1)
−1
q = , un = n −1
10
10

n

D.

. Chọn b để ba số trên lập thành CSN

B. b=1

C. b=2

D. Đáp án khác

Câu 43: Trong các dãy số sau, dãy số nào là CSN.

A.

1

u1 =
2

u = u 2
 n +1
n

un +1 = nun
B.

C.

u1 = 2

un +1 = −5un

un +1 = un +1 − 3
D.

Câu 45: Xác định x để 3 số 2x-1;x; 2x+1 lập thành CSN?
x=±

A.

1
3

B.

x=± 3

x=±
C.

1
3
D. Không có giá trị nào của x


un = ( −1)
Câu 12: Cho dãy số

. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?

A. Bị chặn

B. Dãy giảm
un =

( un )
Câu 13: Cho dãy số

un =
Câu 15: Dãy số

A. 1

B.

1
2

C.

n

với

3n − 1
3n + 1

C. Dãy tăng

1
n +1

D. Không bị chặn

, ba số hạng đầu của dãy số đó là:

là dãy số bị chặn trên bởi?

1
3

D. Tất cả đều sai
Câu 19: Viết 3 số xen giữa các số 2 và 22 để được CSC có 5 số hạng.
A / 7;12;17
B. 6,10,14
C. 8,13,18
D. Tất cả đều sai
1
1
u1 = , d = −
4
4
Câu 21: Cho CSC có
. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?

A. s5 = −

5
4

B.s5 =

4
5

C.s5 =

5
4

D.s5 = −

4
5

s8 = 72
Câu 22: Cho CSC có d=-2 và
A.u1 = 16

B. u1 = −16

, khi đó số hạng đầu tiên là sao nhiêu?
1
1
C. u1 =
D.u1 = −
16
16

u1 = − 1, d = 2, sn = 483
Câu 23: Cho CSC có
A n=23

B. n=22

. Hỏi số các số hạng của CSC?
C. n=21

D. n=20

1 − x, x 2 ,1 + x
Câu 25: Xác định x để 3 số

lập thành một CSC.

A x=1 hoặc -1 B x=2 hoặc x= -2

C. x=0

D. Không có giá trị nào của x

1 + 3a, a 2 + 5,1 − a
Câu 26: Xác đinh a để 3 số

lập thành CSC.

B.a = 0 C.a = ±1

D.a = ± 2

A. Không có giá trị nào của a
Câu 27: Cho a,b,c lập thành CSC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A.a 2 − c 2 = 2ab + 2bc

B.a 2 + c 2 = 2ab − 2bc C.a 2 + c 2 = 2ab + 2bc

D.a 2 − c 2 = ab − bc

u4 = −12, u14 = 18
Câu 28: Cho CSC có

. Khi đó số hạng đầu tiên và công sai là

A.u1 = −21,d = 3 B.u1 = −22,d = 3

Câu 29: Cho CSN có

A.± 2

B.±

1
2

C.u1 = −20,d = −3

1
u1 = − , u7 = −32
2

D.u1 = −21,d = −3

. Khi đó q là ?

C. ± 4
D. Tất cả đều sai
u1 = −1; q =

Câu 30: Cho CSN có
A số hạng thứ 104

B số hạng thứ 105

−1
10

C số hạng thứ 106

. Số

1
10103

là số hạng thứ bao nhiêu?

D Đáp án khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×