Tải bản đầy đủ

BÀI 5 CÁC DẠNG GIAO TUYẾN THƯỜNG GẶP

Bài 5
Các dạng
giao tuyến
thường gặp


I- Giao của mătă phẳng
với mătă phẳng


Giao của hai măăt phẳng là môăt đường thẳng.

Hai măăt phẳng
cắt nhau

Tồn tại
đường thẳng


II- Giao của mătă phẳng
với mătă truGiao của mă ăt phẳng với mă ăt tru
Măăt phẳng cắt song song
với đường sinh giao truyến
là hình chữ nhâăt
Măăt phẳng cắt vuông góc
với đường sinh giao
truyến là đường tròn
Măăt phẳng cắt nghiêng với
đường sinh giao truyến là
elíp

1

1
2

3

2=3
4

4


TRƯỜNG HỢP ĐĂăC BIÊăT
Măăt phẳng cắt nghiêng 45o so với đường sinh
T2

1

1

Đường tròn
1’

2

2≡4


T1

4
2’

45o

3

3
4’

T’1
T1
x

T’2

2

2
T1

3

1
T2

3’

1
4
y

T2

x

3

4

y


TRƯỜNG HỢP ĐĂăC BIÊăT
Măăt phẳng cắt nghiêng 45o so với đường sinh
1

1

2

2≡4

1’≡2’
4

3’≡4’

45o

3

2
3

3

O
1

2
x

x

3

1
4
y

4

y


III- Giao của tru với tru


Giao của hai mă ăt tru có bán kính khác nhau
Giao hai măăt tru (R1≠R2) là đường cong ghềnh bâ c
ă bốn


Giao của hai mă ăt tru có bán kính bằng nhau
Giao hai măăt tru (R1=R2) là hai elíp
1
2

1
4

1

T3

T1

2≡4

II
4

3

3

T2

I 2
T4

3

x

x

y

y


Giao của hai mă tă tru có bán kính bằng nhau
Giao hai măăt tru (R1=R2) là hai elípTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×