Tải bản đầy đủ

Bài 4 Đọc các hình biểu diễn

Bài 4
Đọc các
hình biểu diễn


NỘI DUNG
Định nghĩa
Đọc các hình biểu diễn
Phân tích khối rắn
Phân tích các bề mặt


ĐỊNH NGHĨA
Đọc bản vẽ kỹ thuật là quá trình nhận ra hình dạng
của vật thể bằng cách phiên dịch các hình biểu diễn.

Lập các hình
biểu diễn
Đọc các hình
biểu diễnĐỌC CÁC HÌNH BIỂU
Phân tícDIỄ
h cáNc bề mặt


CÁC BƯỚC ĐỌC
1. Xác định hường nhìn đối với vật thể
2. Đọc các đường thẳng và bề mặt riêng lẻ xuất
hiện trên mỗi hình chiếu và liên hệ chúng với nhau

Để đọc các hinh biểu diễn thì việc hiểu ý
nghĩa của các đường thẳng và bề mặt là
rất quan trọng


CÁC BƯỚC ĐỌC
3. Từ những đường và mặt vừa đọc, hình dung
trong đầu và phác họa từng bề mặt.
4. Nhắc lại các bước 2 và 3 cho đến khi đọc được
hết các bề mặt của vật thể.
Trong suốt quá trình nhắc lại bước 2 và 3, những
chi tiết của vật thể được bổ xung vào cho đến khi
hình dạng của vật thể được hoàn chỉnh.


HƯỚNG DẪN 1
Những bề mặt mà không cùng một mặt phẳng thì
được phân chia bằng đường thẳng.
Khác mặt phẳng
Cùng mặt phẳng

Tồn tại
đường thẳng


VÍ DỤ
Nhìn
từ trên


B

Tất cả các bề mặt A, B

A

Và C đều không cùng
một mặt phẳng.

C

Một vài phương án hình dạng của vật thể
A

A

A
C

B
C

B

B
C


HƯỚNG DẪN 2
Những bề mặt mà có hình dạng tương tự nhau ở trên
các hình chiếu thì thường nằm trên cùng một mặt
phẳng.

Tương tự


HƯỚNG DẪN 2
Những bề mặt mà có hình dạng tương tự nhau ở trên
các hình chiếu thì thường nằm trên cùng một mặt
phẳng.


VÍ DỤ A
Tương
tự
Tương tự


VÍ DỤ A


VÍ DỤ A


VÍ DỤ B


VÍ DỤ B


VÍ DỤ B


VÍ DỤ B


VÍ DỤ B


ĐỌC CÁC HÌNH BIỂU DIỄN
Phân tích khối rắn


Có hai cách cấu tạo nên một vật thể :
Kết hợp các khối cơ bản với nhau (Hợp khối )
Xén bớt hoặc đục thủng bớt đi trên khối cơ bản ban đầu
(trừ khối)
Các khối
hình học cơ bản

Trừ khối

Hợp khối
Vật thể


Ý TƯỞNG BAN ĐẦU
Vật thể được phân tích thành những khối rắn
hình học cơ bản.
Các khối hình học cơ bản:
Khối hinh hộp chữ nhật
Khối trụ
Lỗ trụ


Ý TƯỞNG BAN ĐẦU
Vật thể được phân tích thành những khối rắn
hình học cơ bản
Các khối hình học cơ bản:
Nón
Lăng trụ
Cầu


CÁC BƯỚC ĐỌC
1. Xác định hường nhìn đối với vật thể.
2. Đọc các bề mặt riêng xuất hiện trên mỗi hình
chiếu và liên hệ chúng với nhau
3. Tạo những khối rắn hình học cơ bản từ những
phần vừa đọc.
4. Hợp khối hoặc trừ khối để tạo nên vật thể


VÍ DỤ A
Cho 3 hình chiếu

Các thành phần
Hình hộp chữnhật
Lỗ trụ

Hướng nhìn
từ trước ra sau


VÍ DỤ B
Cho 3 hình chiếu

Các thành phần
Hình hộp chữ nhật
Trụ

Hướng nhìn
từ trước ra sau


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×