Tải bản đầy đủ

Bài 4 Đọc các hình biểu diễn

Bài 4
Đọc các
hình biểu diễn


NÔÔI DUNG
Định nghĩa
Đọc các hình biểu diễn
Phân tích khối rắn
Phân tích các bề mă ăt


ĐỊNH NGHĨA
Đọc bản vẽ kỹ thuâăt là quá trình nhâ ân ra hình dạng
của vâ ât thể bằng cách phiên dịch các hình biểu diễn.

Lâăp các hình
biểu diễn
Đọc các hình
biểu diễnĐỌC CÁC HÌNH BIỂU
DIỄN
Phân tích
các bề mătâ


CÁC BƯỚC ĐỌC
1. Xác định hường nhìn đối với vâăt thể
2. Đọc các đường thẳng và bề măăt riêng lẻ xuất
hiêăn trên mỗi hình chiếu và liên hêă chúng với nhau
3. Từ những đường và măăt vừa đọc, hình dung
trong đầu và phác họa từng bề măăt.
4. Nhắc lại các bước 2 và 3 cho đến khi đọc được
hết các bề măăt của vâăt thể.


HƯỚNG DẪN 1
Những bề măăt mà không cùng môăt măăt phẳng thì
được phân chia bằng đường thẳng.
Khác măăt phẳng
Cùng măăt phẳng

Tồn tại
đường thẳng


VÍ DU
Nhìn
từ trên

B

Tất cả các bề măăt A, B

A

Và C đều không cùng
môăt măăt phẳng.


C

Môăt vài phương án hình dạng của vâăt thể
A

A

A
C

B
C

B

B
C


HƯỚNG DẪN 2
Những bề măăt mà có hình dạng tương tự nhau ở trên
các hình chiếu thì thường nằm trên cùng môăt măăt
phẳng.

Tương tự


HƯỚNG DẪN 2
Những bề măăt mà có hình dạng tương tự nhau ở trên
các hình chiếu thì thường nằm trên cùng môăt măăt
phẳng.


VÍ DU A
Tương
tự
Tương tự


VÍ DU A


VÍ DU A


VÍ DU B


VÍ DU B


VÍ DU B


VÍ DU B


VÍ DU B


ĐỌC CÁC HÌNH BIỂU DIỄN
Phân tích khối rắn


Có hai cách cấu tạo nên môăt vâăt thể :
Kết hợp các khối cơ bản với nhau (Hợp khối )
Xén bớt hoặc đục thủng bớt đi trên khối cơ bản ban đầu
(trừ khối)
Các khối
hình học cơ bản

Trừ khối

Hợp khối
Vâăt thể


Ý TƯỞNG BAN ĐẦU
Vâăt thể được phân tích thành những khối rắn
hình học cơ bản.
Các khối hình học cơ bản:
Khối hinh hôăp chữ nhâăt
Khối trụ
Lỗ trụ


Ý TƯỞNG BAN ĐẦU
Vâăt thể được phân tích thành những khối rắn
hình học cơ bản
Các khối hình học cơ bản:
Nón
Lăng trụ
Cầu


CÁC BƯỚC ĐỌC
1. Xác định hường nhìn đối với vâăt thể.
2. Đọc các bề măăt riêng xuất hiêăn trên mỗi hình
chiếu và liên hêă chúng với nhau
3. Tạo những khối rắn hình học cơ bản từ những
phần vừa đọc.
4. Hợp khối hoăăc trừ khối để tạo nên vâăt thể


VÍ DU A
Cho 3 hình chiếu

Các thành phần
Hình hôăp chữnhâăt
Lỗ trụ

Hướng nhìn
từ trước ra sau


VÍ DU B
Cho 3 hình chiếu

Các thành phần
Hình hôăp chữ nhâăt
Trụ

Hướng nhìn
từ trước ra sau


VÍ DU C
Cho ba hình chiếu

Các thành phần
Khối trụ bị khoét lỗ
Khối hình chữ L bị
đánh cong ở đầu
Lỗ trụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×