Tải bản đầy đủ

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG-Chương 0: Giới thiệu về khóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Chương 0: Giới thiệu về khóa học
trangntt-fit@mail.hut.edu.vn


Mục tiêu khóa học
• Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về Tin học,
hiểu khái niệm thông tin, biễu diễn thông tin
trong máy tính
• Có kiến thức và kỹ năng về nguyên lý hoạt
động của hệ thống máy tính, bao gồm phần
cứng, phần mềm, hệ điều hành và mạng máy
tính.
• Diễn giải bài toán đặt ra trong thực tiễn, biết
mô tả thuật toán
• Nắm bắt được các nguyên lý lập trình, và các
cấu trúc lập trình cơ bản, minh họa bằng ngôn
ngữ lập trình C.

11/01/17

2


Nhiệm vụ của sinh viên
• Chủ động đọc trước tài liệu, in/photo bài
giảng, chuẩn bị sẵn các câu hỏi
• Dự lớp đầy đủ theo quy định, theo dõi ghi
chú vào tập bài, chủ động đặt câu hỏi
• Làm bài tập về nhà đầy đủ, nên làm theo
nhóm
• Hoàn thành đầy đủ các bài thực hành, có
báo cáo và bảo vệ
• Cài đặt trình biên dịch và thực hành thêm ở
nhà
• Ôn tập theo nhóm
11/01/17

3


Nội dung môn học
Phần 1: Tin học căn bản
• Bài 1: Thông tin và biểu diễn thông tin
– Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học
– Biểu diễn dữ liệu trong máy tính

• Bài 2: Hệ thống máy tính
– Hệ thống máy tính
– Mạng máy tính
– Giới thiệu về hệ điều hành

• Bài 3: Các hệ thống ứng dụng
11/01/17

4


Nội dung môn học


Phần 2: Giải quyết bài toán
• Bài 4: Thuật toán
• Bài 5: Giải quyết bài toán

11/01/17

5


Nội dung môn học
Phần 3: Lập trình
• Bài 6: Tổng quan về NNLT C
• Bài 7: Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C
• Bài 8: Các cấu trúc lập trình trong C
• Bài 9: Mảng và xâu ký tự
• Bài 10: Cấu trúc
• Bài 11: Hàm

11/01/17

6


Tài liệu tham khảo
• Tin học căn bản:
1. Giáo trình Tin học căn bản, Quách Tuấn Ngọc, NXB
Thống Kê, 2001
2. Giáo trình Tin học đại cương, Hoàng Kiếm, NXB Giáo
dục, 1997 (+nâng cao).

• Lập trình C:
1. Nhập môn Lập trình ngôn ngữ C, Nguyễn Thanh
Thủy, NXB KHKT, 2003.
2. Bài tập Lập trình ngôn ngữ C. Nguyễn Thanh Thủy,
Nguyễn Quang Huy, NXB KHKT, 2001
3. Ngôn ngữ lập trình C, Quách Tuấn Ngọc
4. Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao. Phạm Văn Ất,
NXB KHKT, 1999.
11/01/17

7


Đánh giá kết quả
• Điểm quá trình (0.4) = KT giữa kỳ * 0.5 +
Thực hành * 0.5 + Điểm chuyên cần
– Kết quả thực hành đánh giá dựa trên số buổi tham gia
và kết quả báo cáo
– Kiểm tra giữa kỳ lần 1: Trắc nghiệm 30 phút, được sử
dụng tài liệu
– Điểm chuyên cần: Số lần có mặt/Số lần điểm danh
• Không vắng lần nào: Cộng 1 điểm
• Vắng mặt 3 lần trở lên: Trừ 1 điểm
• Vắng mặt tất cả các lần điểm danh: Trừ 2 điểm

• Thi cuối kỳ (0.6): Thi viết, kết hợp trắc
nghiệm và tự luận
11/01/17

8


Thảo luận

11/01/17

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x