Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH CHƯƠNG 7

BÀI TÂÂP

HÌNH HỌC HOẠ HÌNH
Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Thu Nga


Chương 7


Bài 7-1:
a) Cho điểm S thuộc mặt
phẳng P và một đường
thẳng t vuông góc với Π2.
Hãy vẽ qua S những đường
thẳng thuộc mặt phẳng P
lập với t một góc 30o

h1

S1
t1
O1

I1

J1

60o

h2


S2 ≡O2
t2

I2

J2


S1

Bài 7-1:
b) Cho một nón tròn xoay
đỉnh S, góc ở đỉnh α. Qua
điểm I hãy dựng một thiết
diện là một tam giác cân
đỉnh α/2

α
α/2

I1

B1

A’1


B’1

A1
E2

E0

B’2

F2

A’2

S2

I2

F0

A2

B2


Bài 7-2:
Cho đường thẳng a qua
điểm I và song song với mặt
phẳng P. Hãy vẽ trên mặt
phẳng P những đường
thẳng song song với a và
cách a một đoạn lớn hơn
khoảng cách giữa a và P


Bài 7-3:
Tìm giao của mặt phẳng với mặt trụ

X1

B1
a1

a)
C1
11

O1

h’1

D1

U1

V1

21

b1
h1

d1

A1

Y1

31

X2
C2

B2

d2

U2
12

O2

h’2

V2

a2

D2
A2
32

b2
Y2

22

h2


Bài 7-3:
Tìm giao của mặt phẳng với mặt trụ

61
11
51

b)

21
41

31

O1

α2
O2

62
42

22

32

12

52


Bài 7-4:
S1

Vẽ giao tuyến của mặt phẳng với mặt nón
51 31

a)

21

11 ≡71

41

α1

61

O1

12

62

T2

32
42
52

O2

22
72

T’2

S2


Bài 7-4:
S1

Vẽ giao tuyến của mặt phẳng với mặt nón
21
31

b)
11
O1
41
T2

32

42

22
O2

α2

12
T1

S2


Bài 7-4:

S1

Vẽ giao tuyến của mặt phẳng với mặt nón

c)

α1

21

51
31

11

41

O1

22

12

52

O2

42
2’2
32

S2


Bài 7-6:
S1

Qua đường bằng h dựng mặt phẳng
cắt mặt nón theo giao tuyến là parabolN1

h1

x

N2

m’β

x’

h2


S2

m’α

N’1 ≡ h’1

m’β

S’1


Bài 7-10:
Qua đường bằng h dựng mặt
phẳng cắt cầu theo đường tròn bán
kính R cho trước
O1
N1

h1m’β

x

N2
n’β

h2

O2

m’β
Rx’

O’1
m’α
N’1 ≡ h’1


Bài 7-11:
S1

Vẽ giao tuyến của mặt phẳng với mặt nón
51 31

a)

21

11 ≡71

41

α1

61

O1

12

22

T2

32
42
52

O2

62
72

T’2

S2


Bài 7-11:

A1

Vẽ giao điểm của đường thẳng AB với mặt nón

S1

I1
F1

B1

11

K1
E1
21

2
E2 2

K2
B2

12
I2
F2

A2

S2


Bài 7-12:

M1

Qua điểm M vạch đường thẳng
cắt đường thẳng a và nghiêng
với Π1 một góc 30o
a1

I1

T1
K1

11

R1

F1

21

J1

a2
K2

12
M2

F2

T2

I2

R2

22
J2


Bài 7-13:
Cho hai đường thẳng a, . Vẽ đường
bằng h để nó cắt a tại điểm A, cắt B
tại điểm B sao cho AB=d cho trước
A1
N1

h1m’β
N2
n’βh2

A2

m’α


Bài 7-15:
a) Vẽ tam giác vuông nhận đoạn
thẳng AB làm cạnh huyền và đỉnh góc
vuông thuộc đường thẳng h

B*

A1
h1

11 C’1

C1
O1
Đ

:A
T
L

B

B1

A2
C2
12
h2

C’2

O2

B2


Bài 7-15:
b) Vẽ tam giác vuông cân DEF đáy
EF song song với còn đỉnh D thuộc
mặt phẳng chiếu bằng.


Bài 7-18:
Vẽ giao tuyến của mặt trụ và lăng trụ

21
51
61
11

31

12

41

32
52
22
42

62

1’2
2’2


Bài 7-19:

41

Vẽ giao tuyến của mặt nón và lăng trụ
11

51
21

71
2’1

61
31

32

42

22

52
62

12
72


Bài 7-22:
Vẽ giao tuyến của lăng trụ và xuyến.
Xét thấy khuấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×