Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH CHƯƠNG 8

BÀI TẬP

HÌNH HỌC HOẠ HÌNH
Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Thu Nga


Chương 8


Bài 8-1:
Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt nón.
Xét thấy khuất.

41

31

51

21
11


61

12
22
32
42
52

62


Bài 8-2:
Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt nón.
Xét thấy khuất.

61

51 ≡ 5’1
41 ≡ 4’1
31 ≡ 3’1

11
21 ≡ 2’1

22 32
52
12

62

42

5’2

2’2 3’2

4’2Bài 8-3:

S1

Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt nón.
Xét thấy khuất.

41

31 ≡ 3’1

21 ≡ 2’1
11

51 ≡ 5’1
61 ≡ 6’1

71

T1 ≡ T’1

T2

62
52

22

O2

32

72
42

2’2

5’2
6’2
T’2

12

3’2

S2


Bài 8-4:

S1

Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt nón.
Xét thấy khuất.

31 ≡ 3’1
21 ≡ 2’1
41 ≡ 4’1

11 ≡ 1’1
81

51

T1

61 ≡ 6’1 71

T’1
T2

42 52

S2

22
32

12

62
3’2

2’2
82

4’2

72
6’2

T’2

1’2


Bài 8-5:

T1

Vẽ giao tuyến hai mặt trụ.
Xét thấy khuất.

31 ≡ 3’1

T’1

21

41

11 ≡ 1’1

51 ≡ 5’1

81
61

T2

71 ≡ 7’1
22

42

12

32

52
72

T’2

3’2
1’2
5’2

7’2
62

82


Bài 8-6:

81
71

Vẽ giao tuyến hai mặt trụ.
Xét thấy khuất.

11

61 ≡ 6’1

21 ≡ 2’1
51≡ 5’1

31
41 ≡ 4’1

62

72

O2
52

82

32
42

22
12

6’2

2’2
5’2
4’2


Bài 8-7:
Vẽ giao tuyến hai mặt trụ.
Xét thấy khuất.

41 ≡ 4’1

31 ≡ 3’1

21

51 ≡ 5’1
61 ≡ 6’1

11 ≡ 1’1
81 ≡ 8’1
71 ≡ 7’1

62 52

82
42

12

72
32

O2

22

3’2
7’2

6’2

1’2

4’2
5’2

8’2


Bài 8-8
Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt cầu.
Xét thấy khuất.

11 61

51
41
31

21

2’1
1’1

3’1
4’1

5’1
6’1

52 ≡ 5’2
62 ≡ 6’2

42 ≡ 4’2

12 ≡ 1’2
32 ≡ 3’2

22 ≡ 2’2


Bài 8-9
Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt cầu.
Xét thấy khuất.

21

71
11

31
61
41
81
51

42

32

22

12

52

72
82

62


Bài 8-10
21 ≡ 2’1

Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt cầu.
Xét thấy khuất.
31 ≡ 3’1

11
71 ≡ 7’1

41 ≡ 4’1

61 ≡ 6’1

51 ≡ 5’1

42

52

32
62

22

72
12
7’2

2’2

6’2

3’2
4’2

5’2


Bài 8-11
Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt
xuyến. Xét thấy khuất.

51
11
31 ≡ 62
41
21 ≡ 7 2
4’1
3’1 ≡ 6’2

1’1

5’1

72

62 ≡ 6’2
42 ≡ 4’2
≡ 5≡ 5’2

12 ≡ 1’2
22 32 ≡ 3’2


Bài 8-15:

S1

Vẽ giao tuyến giữa mặt trụ và mặt nón.
Xét thấy khuất.

41
31
21

51 ≡ 5’1

11 ≡ 1’1
61
T’1

81
71

T1

T2
52

72

22
12
42

82
1’2

5’2
T’2

62

32

S2


Bài 8-15:
Vẽ giao tuyến giữa mặt cầu và mặt nón.
Xét thấy khuất.


Bài 8-15:
Vẽ giao tuyến giữa mặt cầu và mặt nón.
Xét thấy khuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×