Tải bản đầy đủ

Những vấn đề lý thuyết Hóa Học THPT thường gặp

Truy c p
http://bloghoahoc.com đ
t i thêm nhi u đ thi th và
tài li u khác.

Chuyên Trang
Đ thi th - Tài
li u Hóa H c


NH NG V N
LÝ THUY T HÓA H C THPT T NG H P
1.1 Nh ng ph n ng tr ng tâm c n nh
CÁC PH N NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I HALOGEN
2F2  2NaOH  2NaF  H2 O  OF2 (NaOH loãng l nh)

2F2  2H2O  4HF  O2

SiO2  4HF  SiF4  2H2O

SiO2  2F2  SiF4  O2


S  3F2  4H 2O  H 2SO4  6HF

5F2  Br2  6H 2O  2HBrO3  10HF
H2 O
Cl2 
 HCl  HCl  NaHCO3  CO2  NaCl  H2O
t
3Cl 2  6KOH 
 5KCl  KClO3  3H 2O
o

t th­êng
Cl 2  2KOH 
 KCl  KClO  H 2 O
o

t th­êng
Cl 2  2NaOH 
 NaCl  NaClO  H 2 O
o

5Cl2  I 2  6H 2O  2HIO3  10HCl
5Cl 2  Br2  6H 2O  2HBrO3  10HCl
dungdÞch
 CaCl2  Ca(OCl)2  2H2O
2Cl2  2Ca  OH 2 
V«i s÷a
 CaOCl2  H2 O
Cl2  Ca  OH 2 

Cl2  SO2  2H 2O  2HCl  H 2SO4
4Cl2  H2S  4H 2 O  8HCl  H 2SO4

MnO2  4HCl  MnCl 2  Cl 2  2H 2O
K 2Cr2O7  14HCl  3Cl2  2KCl  2CrCl3  7H2O
2KMnO4  16HCl  2KCl  2MnCl 2  8H 2O  5Cl 2
KClO3  6HCl  KCl  3H2O  3Cl2
NaClO3  6HCl  NaCl  3H2O  3Cl2
2HCl  NaClO  NaCl  Cl2  H 2O2CaOCl2  CO2  H2O  CaCO3  CaCl 2  2HClO
CaOCl2  2HCl  CaCl2  Cl2  H2O
®Æc,t
NaBr  H 2SO 4 
 NaHSO 4  HBr

0
®Æc,t
 SO 2  Br2  2H 2 O
2HBr  H 2SO 4 
0

®Æc,t
 NaI  H 2 SO 4 
 NaHSO 4  HI

0
®Æc,t
 H 2S  4I 2  4H 2 O
8HI  H 2SO 4 
0

®Æc,t
NaCl  H 2SO 4 
 NaHSO 4  HCl
0

®Æc,t
8HI  H 2SO 4 
 H 2S  4I 2  4H 2 O
0

PBr3  3H2O  H3 PO3  3HBr
¸nh s¸ng
2AgBr 
 2Ag  Br2

PI3  3H2O  H3 PO3  3HI
O3  2HI  I 2  O2  H 2O
NaClO  CO2  H2O  NaHCO3  HClO
Na 2 SO3  Br2  H 2 O  Na 2 SO 4  2HBr
Na 2 SO3  6HI  2NaI  S  2I 2  3H 2O
dpdd/ mn
2NaCl  2H2O 
2NaOH  H2  Cl2

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 1 – Blog Hóa H c


4HBr  O2  2H 2O  2Br2
Na 2SO3  Cl2  H2 O  Na 2SO4  2HCl

CÁC PH N

NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I OXI – L U HU NH

t
Ag 2S  O 2 
 2Ag  SO 2

t
HgS  O 2 
 Hg  SO 2

t
ZnS  1,5O 2 
 ZnO  SO 2

O3  2HI  I 2  O2  H 2O

3
MnO 2 ,t 0
KClO3 
 KCl  O 2
2

2Ag  O3  Ag2O  O2

t
2KMnO 4 
 K 2 MnO 4  MnO2  O2

2H2O2  2H2O  O2 

2KI  O3  H 2O  I 2  2KOH  O2

H 2O2  KNO2  H 2O  KNO3

0

0

0

0

H 2O2  Ag 2O  H 2O  2Ag  O2
H 2O2  Ag 2O  H 2O  2Ag  O2

2H2O2  2H2O  O2 

H2O2  KNO2  H2O  KNO3

5H 2O2  2KMnO4  3H 2SO4  2MnSO4  5O2  K 2SO4  8H 2O
H 2O2  2KI  I 2  2KOH
3
MnO2 :t 0
KClO3 
 KCl  O 2
2

t
4KClO3 
 3KClO 4  KCl
9

SO2  Br2  2H 2O  2HBr  H 2SO4

1
SO 2  O 2  SO3
2

H 2O2  2KI  I 2  2KOH

H 2S  Cl 2 (khÝ)  2HCl  S
2H2S  O2  2S  2H 2O
2H2S  3O2  2SO2  2H2O
SO2  Cl2  2H 2O  2HCl  H 2SO4
H2S  4Cl2  4H2O  8HCl  H2SO4
H2S  4Br2  4H 2O  8HBr  H 2SO4
5SO2  2KMnO4  2H 2O  K 2SO4  2MnSO4  2H 2SO4
SO2  Ca(OH)2  CaSO3  H 2O

SO2  H2S  3S  2H2O

H2S  Pb(NO3 )2  PbS  2HNO3

S  3F2  SF6

H2S  CuCl2  CuS+2HCl

H2S  CuSO4  CuS  +H2SO4

2AgNO3  H2S  Ag2S  2HNO3

Na 2 SO3  Br2  H 2 O  Na 2 SO 4  2HBr
Na 2 SO3  6HI  2NaI  S  2I 2  3H 2O

4 K2Cr2O7  7 H2S  9H 2SO4  4 K 2SO4  4 Cr2 SO4 3  16H 2O
SO2  Fe2  SO4 3  2H2O  2FeSO4  2H2SO4
S  4HNO3  SO2  4NO2  2H 2O

t
SO2  2Mg 
 S  2MgO
0

t
S  6HNO3 
 H 2SO 4  6NO 2  2H 2O
0

Na 2S 2O3  H2SO4 (loang)  Na 2SO4  S  SO2  H 2O
Na 2SO3  H2SO4  Na 2SO4  SO2  H2O

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 2 – Blog Hóa H c


H 2 SO 4  3H 2 S  4S  4H 2 O
3H 2 SO 4  H 2 S  4SO2  4H 2 O

S  2H 2SO4  3SO2  2H2O

2FeS  10H2SO4  Fe2  SO4 3  9SO2  10H2O
2FeCO3  4H2SO4  Fe2  SO4 3  SO2  2CO2  4H2O
2Fe3O4  10H2SO4  3Fe2  SO4 3  SO2  10H 2O
2FeO  4H2SO4  Fe2  SO4 3  SO2  4H2O

2Fe  OH 2  4H2SO4  Fe2  SO4 3  SO2  6H2O
SO2  Cl2  2H2O  H2SO4  2HCl
SO2  Br2  2H 2O  H 2SO4  2HBr
H2S  4Cl2  4H2O  H 2SO4  8HCl
H2S  CuSO4  CuS  H2SO4
3SO2  2 HNO3  2 H2O  2 NO  3 H 2SO4
H2S  8HNO3  H 2SO4  8NO2  4H 2O
S  6HNO3  H 2SO4  6NO2  2H 2O
H2S  4Br2  4H 2O  H 2SO4  8HBr
3
dien phan dd
Fe2  SO 4 3  3H 2 O 
 2Fe  3H 2SO 4  O 2
2
1
dp
CuSO 4  H 2O 
 Cu  H 2SO 4  O 2
2
SO3  H2O  H 2SO4

C  2H 2SO4  CO2  2SO2  2H 2O
Cu 2S  6H 2SO4 (d / n)  2CuSO4  5SO2  6H 2O

2Fe  6H2SO4 (d / n)  Fe2  SO4 3  3SO2  6H2O
2Ag  2H 2SO4 (d / n)  Ag 2SO4  SO2  2H 2O
t
FeSO 4  H 2SO 4 (d / n) 
 Fe 2 (SO 4 )3  SO 2  H 2O
0

CÁC PH N
N 2  6Li  2Li3 N

NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I NITO – PHOTPHO
1
NO  O 2  NO 2
2

1
t0
KNO3 
 KNO 2  O 2
2

6HNO3  S  H2SO4  6NO2  2H 2O

4H  NO3  3e  NO  2H2O

NH4  OH  NH3  H2O

4HNO3  3e  3NO3  NO  2H2O

t
NaNO3  H 2 SO 4 
 NaHSO 4  HNO3 
0

t
NH 4 Cl  NaNO2 
 N 2  2H 2O  NaCl
0

2NH3  3Cl 2  N 2  6HCl
1
2NO2  O2  H 2 O  2HNO3
2
3NO2  H 2 O  2HNO3  NO

2NO2  2NaOH  NaNO3  NaNO2  H2 O

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 3 – Blog Hóa H c


t
NH 4 NO2 
 N 2  2H 2O
0

t
NH 4 NO3 
 N 2 O  2H 2 O
0

1
t0
NaNO3 
 NaNO2  O2
2
t
2NH3  3CuO 
 3Cu  N 2  3H 2O
0

 NH4 2 CO3

t

 CO2  2NH3  H2O
0

H2SO4 (®Æc)  NaNO3 (r¾n)  NaHSO 4  HNO3HCl 0  50C 6 H 5 NH 2  HNO 2  HCl  C 6 H 5 N 2Cl  2H 2O

H2 NCH2COOH  HNO2  HO  CH2COOH  N 2  H2O
t
4NH 3  3O2 
 2N 2  6H 2O

t ;xt
4NH3  5O2 
 4NO  6H 2O

0

0

t
2NH4Cl  Ca  OH 2 
 2NH3  CaCl2  2H2O
0

t
 2NH 3  SO 2  H 2O 
 NH 4 2 SO4 

t
NH 4 Cl 
 NH 3  HCl
0

0

1
O2
2

t
Cu(NO3 )2 
 CuO  2NO 2  0,5.O 2
0

200 C,200atm
i u ch ure: CO2  2NH3 
 NH2 2 CO  H2O
0

 NH2 2 CO  2H2O   NH4 2 CO3
S n xu t supephotphat đ n:
Ca3  PO4 2  2H2SO4  Ca(H2 PO4 )2  2CaSO4 
S n xu t supephotphat kép :

Ca 3  PO4 2  3H2SO4  2H3 PO4  3CaSO4 
Ca 3  PO4 2  4H3 PO4  3Ca  H 2 PO4 2
t
3Ca  2P 
 Ca 3P2

Ca 3P2  6HCl  3PH3  3CaCl2

0

i u ch P trong công nghi p :

t
Ca3  PO4 2  3SiO2  5C 
3CaSiO3  2P  5CO
0

t
2P  5H 2SO 4 (d / n) 
 2H 3PO 4  5SO 2  2H 2O
0

Phân amophot là h n h p : NH4H 2PO4
Phân nitrophotka là h n h p KNO3
CÁC PH N
C  H2O  CO  H 2 NH4 2 HPO4
 NH4 2 HPO4NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I CACBON – SILIC
C  2H 2O  CO2  2H 2

CO2  Na2SiO3  H2O  H2SiO3  Na2CO3
H2 SO4 / dac
HCOOH 
 CO  H2O

2Mg  CO2  2MgO  C
2Mg  SO2  2MgO  S
2H   CO32   CO 2  H 2 O

H  HCO3  CO2  H2O
OH  HCO3  CO32   H2O
CO2  Na 2CO3  H 2O  2NaHCO3

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 4 – Blog Hóa H c


Na 2CO3  2HCl  2NaCl  CO2  H 2O
C  2CuO  CO2  2Cu
t
C  4HNO3 
 CO 2  4NO 2  2H 2O
0

t
C  2H 2SO 4 
 CO2  2SO2  2H 2O
0

t
3C  2KClO3 
 2KCl  3CO 2
0

t
C  CO2 
 2CO
0

t
Mg  Si 
 Mg2 Si
0

t
SiO 2  2NaOH(nãng ch°y) 
 Na 2SiO3  H 2O
0

t
SiO 2  Na 2 CO3 (nãng ch°y) 
 Na 2SiO3  CO 2
0

SiO2  2C  Si  2CO
t
SiO2  2Mg 
 Si  2MgO
0

Si  2NaOH  H2O  Na 2SiO3  2H2 
Na2SiO3  2HCl  H2SiO3  2NaCl
CÁC PH N

NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I HIDROCACBON

2CH 4  CH  CH  3H 2
1500o C,ln n

cracking
C4H10 
CH4  C3H6

Al4C3  12H2O  4Al(OH)3  3CH4
CaO,t
CH 3COONa  NaOH 
 CH 4   Na 2CO3
0

2F2  CH 4  C  4HF

CH 2  CH 2  Br2  CH 2 Br  CH 2 Br
as/ t
CH 2  CH  CH 3  Cl 2 
 CH 2  CH  CH 2Cl  HCl

t0
 CH 2  CH  CH 2  OH  HCl
CH 2  CH  CH 2 Cl  H 2O 
0

3CH2  CHCH3  2KMnO4  4H2O  3CH2  OH   CH  OH  CH3  2MnO2  2KOH
3CH2  CH2  2KMnO4  4H2O  3CH2  OH   CH2  OH   2MnO2  2KOH

3C 6 H5  CH  CH2  2KMnO4  4H2O  3C 6H5  CH  OH   CH2OH  2MnO2  2KOH
ancol,t
CH 3  CH 2 Br  KOH 
CH 2  CH 2  KBr  H 2O
0

CaC 2  2H2O  Ca  OH 2  CH  CH
CAg  CAg  2HCl  CH  CH  2HCl
KMnO4
ankin 
MnO2 
2

Hg
CH  CH  H 2O 
 CH 3CHO

3C2H2 + 8KMnO4 + 4H2O
3 HOOC – COOH + 8MnO2 + 8KOH
CÁC PH N NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I CH T CÓ VÒNG BENZEN
C 6 H5Cl  2NaOH  C 6 H5ONa  NaCl  H 2O
HCOOC 6 H5  2NaOH  C 6 H5ONa  HCOONa  H 2O

C6 H5  NH3Cl  NaOH  C6 H5  NH 2  NaCl  H 2O

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 5 – Blog Hóa H c


OH  C6 H 4  CH3  NaOH  ONa  C6 H 4  CH3  H 2O
C6 H5  OH  NaOH  C6 H5  ONa  H 2O
C 6 H5COOCH3  NaOH  C 6 H5COONa  CH3OH
HO  C 6 H 4  OH  2NaOH  NaO  C 6 H 4  ONa  2H 2O
C 6 H5  NH3Cl  NaOH  C 6 H5  NH2  NaCl  H 2O

C6H5ONa  CO2  H2O  C6H5OH  NaHCO3
C 6 H5 NH2  HCl  C 6 H5 NH3Cl
1
C 6 H 5  OH  Na  C 6 H 5  ONa  H 2
2
C 6 H 5OH  3Br2   Br 3 C 6 H 2 OH  3HBr

(Tr¾ng)

C 6 H5OH  3HNO3  C6 H2OH  NO2 3   3H2O
C 6 H5OH   CH3CO 2 O  CH3COOC 6 H5  CH3COOH
C6 H5OH  CH3COCl  CH3COOC6 H5  HCl
HCOOCH2  C 6 H5  NaOH  HOCH2  C 6 H5  HCOONa
CH3COOC 6 H5  NaOH  CH3COONa  C 6 H5  OH

i u ch phenol và axeton
CH2  CHCH3 / H
O2 kk;H2 SO4
C6 H6 
 C6 H5CH  CH3 2 (cumen) 
 C6 H5OH  CH3COCH3


C 6 H5 NH2  3Br2   Br 3 C 6 H2 NH2  3HBr
C 6 H5  CH  CH 2  Br2  C 6 H5  CHBr  CH 2 Br
HO  C 6 H 4  CH3  2Br2  HO  C 6 H 2  CH3 (Br)2  2HBr

H3C  C 6 H4OH  3Br2   Br 3 C 6H1 (CH3 )OH  3HBr

(6).o-crezol

CÁC PH N NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I
ANCOL – ANDEHIT – AXIT – ESTE
ZnO,CrO3
CO  2H2 
 CH3OH
t
CH 3Cl  NaOH 
 CH 3OH  NaCl
0

Ni
HCHO  H2 
CH3OH
t
CH 2  CH  CH 2Cl  H 2O 
 CH 2  CH  CH 2OH  HCl
0

len men
C6H12O6 
2CO2  2C2H5OH
t
CH3OH  CuO 
 HCHO  Cu  H 2 O
0

t
C 2 H 5OH  CuO 
 CH 3CHO  Cu  H 2O
0

3CH2  CH2  2KMnO4  4H2O  3CH2 (OH)  CH2 (OH)  2MnO2  2KOH
1
C 2 H 5OH  Na  C 2 H 5ONa  H 2
2
C2 H5OH  CH3COOH € CH3COOC2 H5  H 2O
t
RCHO  2Cu  OH 2  NaOH 
 RCOONa  Cu2O  3H2O
0

RCHO  2 Ag  NH3 2  OH  RCOONH4  2Ag  3NH3  H2O

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 6 – Blog Hóa H c


1
xt,t 0
CH 3CHO  O 2 
 CH 3COOH
2
xt
CH4  O2 
 HCHO  H2O
t
C 2 H 5OH  CuO 
 CH 3CHO  Cu  H 2O
0

t
CH3OH  CuO 
 HCHO  Cu  H 2 O
0

2

0

Hg / 80 C
CH  CH  H 2O 
 CH 3CHO
PdCl2 ;CuCl2
2CH2  CH2  O2 

 2CH3CHO

CH3COOCH  CH2  NaOH  CH3COONa  CH3CHO
1
xt
 RCHO  H2 O
RCH2 OH  O2 
2
xt
 RCOOH  H2 O
RCH2 OH  O2 
CH2  CHCl  NaOH  CH 2  CH  OH  CH3CHO
CH3  CHCl2  NaOH  CH3  CH(OH)2  CH3  CHO
CH3COOCH  CH2  NaOH  CH3COONa  CH3CHO
CH2  C(CH3 )CHO  2Br2  H 2O  CH 2 Br  BrC(CH3 )COOH  2HBr
AgNO3 / NH3
HCOOCH3 
 Ag

AgNO3 / NH3
HCOOH 
 Ag
Ni
HCHO  H2 
CH3OH

Ni
RCHO  H2 
 RCH2OH

RCHO  Br2  H 2O  RCOOH  2HBr
AgNO3 / NH3
Glucozo 
 Ag
AgNO3 / NH 3
HCOONa 
 Ag

men giÊm
C2 H5OH  O2 
 CH3COOH  H2O

chay
CH3COOC2 H5  5O2 

 4CO2  4H2O

xt,t
CH 3OH  CO 
 CH 3COOH

chay
CH3COOCH3  3,5O2 

3CO2  3H2O

xt,t
C 4 H10  2,5O2 
 2CH 3COOH  H 2O

chay
HCOOCH3  2O2 

2CO2  2H2O

0

0

1
Mn 2 
chay
CH 3CHO  O2 
 CH 3COOH
CH3COOC3H7  6,5O2 

5CO2  5H2O
2
CH3CH2COOH  NaOH  CH3CH 2COONa  H2O

CH3COOCH3  NaOH  CH3COONa  CH3OH
CH3COOCH3  NaOH  CH3COONa  CH3OH


KCN
H ,t
R  X 
 R  C  N 
 RCOOH
CH3COOCH2CH2 Cl  2NaOH  CH3COONa  NaCl  HOCH2CH2 OH
0

ClH3 N  CH2COOH  2NaOH  H 2 N  CH 2COONa  NaCl  2H 2O

CH3CCl3  3NaOH  CH3C(OH)3  CH3COOH  CH3COONa
NaOH
CH3COOC(Cl)2  CH3 
 CH3COONa  NaCl

2CH3COOH  Cu  OH 2   CH3COO 2 Cu  2H2O

HOOC  CH2 4  COOH
Axit adipic
CH3COOH  NaOH  CH3COONa  H2O
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 7 – Blog Hóa H c


CH2  CH  COOH  Br2  CH2 Br  CHBr  COOH
HCOOH  Br2  CO2  2HBr

CaC 2  2H2O  Ca  OH 2  CH  CH
CaO.t
CH 3COONa  NaOH 
 CH 4  Na 2CO3
0

CH3COOH  KHCO3  CH3COOK  CO2  H2O
CH3COOH  NaClO  CH3COONa  HClO
CH3COOH  CH3OH € CH3COOCH3  H 2O

2CH3COOH  Mg   CH3COO 2 Mg  H2
2CH3COOH  Cu  OH 2   CH3COO 2 Cu  2H2O
2CH3COOH  CaCO3   CH3COO 2 Ca  CO2  H2O
CH3COOH  CH  CH  CH 2  CHOOCCH3

Nh 4 lo i axit béo quan tr ng sau :
Axit panmitic: C15H31COOH M=256
Axit stearic : C17H35COOH M=284
Axit oleic : C17H33COOH
M=282
Axit linoleic : C17H31COOH M=280
 C17H35COO 3 C3H5  3NaOH  3C17H35COONa  C3H5 OH 3

C6H7O2  OH 3  2  CH3CO 2 O  HO  C6H 7O2  OOCCH3 2  2CH3COOH
C6H7O2  OH 3  3 CH3CO 2 O  C6H7O2  OOCCH3 3  3CH3COOH
CÁC PH N NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I KIM LO I KI M TH
Ca  CO32   CaCO3 
2

OH  HCO3  CO32   H2O

Ca2   CO32   CaCO3 

Ca 2   PO34  Ca 3  PO4 2 

Mg2   CO32   MgCO3 

Ca 2   CO32   CaCO3 

Ca 2   PO34  Ca 3  PO4 2 

Mg2   PO34  Mg3  PO4 2 

Ba2   CO32   BaCO3 

Ba2   SO24   BaSO4

OH  HCO3  CO32   H2O

Ba 2   CO32   BaCO3 

2H  CO32   CO2  H2O
H  SO24  HCO3  Ba2   BaSO4  CO2  H2O
t
Ca  HCO3 2 
 CaCO3  CO2  H2O
0

Na 2CO3  2HCl  2NaCl  CO2  H 2O
Na 2SO3  2HCl  2NaCl  SO2  H2O

Ca2   HCO3  OH  CaCO3  H2O
H  HCO3  CO2  H2O
Ca2  Ba2  2HCO3  2OH  CaCO3  BaCO3  2H2O
CÁC PH N NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I NHÔM – CROM
Al  3OH  Al  OH 3 
Al  OH 3  OH  AlO2  2H2O
3thuy phan
AlO2 
OH

thuy phan
Al3 
 H

3Na 2CO3  2AlCl3  3H2O  2Al(OH)3  3CO2  6NaCl

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 8 – Blog Hóa H c


3Na 2S  2AlCl3  6H 2O  6NaCl  2Al(OH)3  3H 2S

CO2  NaAlO2  2H2O  Al  OH 3  NaHCO3
Ba  2H2O  Ba  OH 2  H2

Ba  OH 2  Al 2O3  Ba(AlO2 )2  H 2O

3
Al  NaOH  H 2 O  NaAlO2  H 2
2
3
Al  OH   H 2 O  AlO 2  H 2 
2
Al2O3  2NaOH  H 2O  2NaAlO2  2H 2O
H2 O
NH3 
 OH 

Al3   3OH   Al  OH 3 

8Al  30HNO3  8Al  NO3 3  3NH4 NO3  9H2O

AlO2  H  H2O  Al  OH 3
Al 4 C 3  12H2O  4Al  OH 3  3CH 4

8Al  5OH  3NO3  2H2O  8AlO2  3NH3
2Al2 O3  9C  Al 4 C 3  6CO

Al  3H  Al3  1,5H2
2CrO3  2NH3  Cr2O3  N 2  3H 2O
K 2Cr2O7  S  Cr2O3  K 2SO4
t
 Cr2O3 
 NH4 2 Cr2O7 
0

N2  4H2O

3CuO  2NH3  3Cu  N 2  3H 2O

2Cr 3  3Br2  16OH  2CrO24  6Br   8H2O
2CrO 24  2H  € Cr2 O72  H 2O
(m¯u v¯ng)

(m¯u da cam)

Trong môi tr ng axit Zn d kh mu i Cr+3 v Cr+2. Zn  2Cr 3  2Cr 2  Zn 2
K 2Cr2O7  2KOH  2K 2Cr2O4  H 2O
3CrO3  2H2O  H2 CrO4  H2Cr2O7

K2Cr2O7  6KI  7H2SO4  Cr2  SO4 3  4K 2SO4  3I 2  7H 2O

K2Cr2O7  6FeSO4  7H2SO4  Cr2  SO4 3  3Fe2  SO4 3  K 2SO4  3I 2  7H2O
2CrO3  2NH3  Cr2O3  N 2  3H 2O

CÁC PH N NG QUAN TR NG LIÊN QUAN T I S T
SO2  Fe2  SO4 3  2H2O  2FeSO4  2H2SO4
FeS 2  2HCl  FeCl2  S  H2 S

FeS 2  18HNO3  Fe  NO3 3  2H2SO4  15NO2  7H2O
dac / nong
Fe2O3  3H2SO4 
 Fe2  SO4 3  3H2O

FeS  2HCl  FeCl 2  H 2S

Na2S  FeCl2  FeS  2NaCl
Fe2   Ag   Fe3   Ag

Fe3   2I   Fe 2   I 2

FeCl3  2KI  2KCl  FeCl 2  I 2

FeCl3  2HI  FeCl 2  I 2  2HCl

Fe2O3  6HI  2FeI2  I2  3H 2O

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 9 – Blog Hóa H c


2Fe  6H2SO4 (d / n)  Fe2  SO4 3  3SO2  6H2O
2FeS 2  14H2SO4  Fe2  SO4 3  15 SO2  14H 2O
2FeS  10H2SO4  Fe2  SO4 3  9SO2  10H 2O
2FeCO3  4H2SO4  Fe2  SO4 3  2CO2  SO2  4H2O
2Fe  OH 2  4H2SO4  Fe2  SO4 3  SO2  6H 2O

2FeO  4H2SO4  Fe2  SO4 3  SO2  4H 2O
2Fe3O4  10H2SO4  3Fe2  SO4 3  SO2  10H 2O
2FeSO4  2H2SO4  Fe2 SO4 3  SO2  2H2O
2NH3  2H2O  Fe  OH 2   NH 4 2 SO4
Fe  Cu 2   Fe2   Cu
2Fe3   Cu  2Fe2   Cu 2 

Fe  2H  Fe2  H2 

Fe  2Fe3   3Fe2 
3Na 2CO3  2FeCl3  3H2O  2Fe(OH)3  3CO2  6NaCl

3CO32   2Fe3  3H2O  2Fe  OH 3  3CO2
Fe3  3OH   Fe  OH 3 
Fe2   2OH  Fe  OH 2 

FeS  2H  Fe2   H2S

2Fe2   Br2  2Fe3  2Br 

2Fe3  H2S  2Fe2   S  2H

7
2FeS  O 2  Fe 2O3  2SO 2
2
11
t0
2FeS 2  O2 
 Fe2 O3  4SO 2
2
1
FeCl 2  Cl 2  FeCl 3
2

5Fe2   MnO4  8H  5Fe3  Mn2   4H2O
3
Fe  Cl 2  FeCl 3
2

t
2Fe(NO3 )2 
 Fe2O3  4NO2  0,5O 2
0

t
2Fe(NO3 )3 
 Fe 2 O3  6NO 2  1,5O 2
0

FeCO3  2HCl  FeCl2  CO2  H2 O
2Fe3   S 2   2Fe2   S 

3Fe2   NO3  4H  3Fe3  NO  2H2O
Fe2   S 2   FeS 

Fe2  2NH3  2H2 O  Fe  OH 2  2NH 4
Fe3  3NH3  3H2O  Fe  OH 3  3NH 4

FeCl2  3AgNO3  Fe  NO3 3  2AgCl  Ag 
t 570
Fe  H 2O 
 FeO  H 2 
0

t 570
3Fe  4H 2O 
 Fe3O 4  4H 2 
0

10FeSO4  2KMnO4  8H2SO4  5Fe2  SO4 3  2MnSO4  K2SO4  8H2O

1.2 Nh ng v đ c n chú ý v lý thuy t hóa h c h u c
a. Nh ng ch t làm m t màu dung d ch n c brom,c ng H2
Trong ch ng trình hóa h c PTTH các ch t ph bi n làm m t màu n c brom là:
(1).Nh ng ch t có liên k t không b n (đôi, ba) trong g c hidrocacbon
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 10 – Blog Hóa H c


(2).Nh ng ch t ch a nhóm – CHO
(3).Phenol, anilin, ete c a phenol
(4).Xicloankan vòng 3 c nh.
(5). H2 có th c ng m vòng 4 c nh nh ng Br2 thì không.
b. H p ch t ch a N.Các lo i mu i c a amin v i HNO3, H2CO3, Ure
V i nh ng h p ch t đ n gi n và th ng g p nh amin, aminoaxit hay peptit các b n s d dàng
nhân ra ngay. B i vì đ bài th ng cho CTPT nên r t nhi u b n s g p không ít lúng túng khi g p
ph i các h p ch t là :
+ Mu i c a Amin và HNO3 ví d CH3 NH3 NO3 , CH3CH 2 NH3 NO3

 CH3 NH3 2 CO3

+ Mu i c a Amin và H2CO3 ví d : CH3 NH3HCO3
CH NH CO NH
3
3
4
 3
c. Các h p ch t tác d ng v i AgNO3/NH3.
+ Ankin đ u m ch
+ Andehit và các h p ch t ch a nhóm – CHO nh (HCOOR, Glucozo, Mantozo…)
Ag
AgNO3 / NH3
 
Chú ý : V i lo i h p ch t ki u CH  C  R  CHO 
CAg  C  R  COONH 4
Ph n ng t o k t t a v i ph n ng tráng g ng là khác nhau.
d. Nh ng ch t ph n ng đ c v i Cu(OH)2
+Ancol đa ch c và các ch t có nhóm – OH g n nhau t o ph c màu xanh lam v i Cu(OH)2
Ví d : etylen glycol C2H4(OH)2 và glixerol C3H5(OH)3
Nh ng ch t có nhóm –OH g n nhau: Glucôz , Fructoz , Saccaroz , Mantoz
+ Axit cacboxylic
+ c bi t: Nh ng ch t có ch a nhóm ch c anđehit khi cho tác d ng v i Cu(OH)2/NaOH nung nóng
s cho k t t a Cu2O màu đ g ch
+ Peptit và protein
Peptit: Trong môi tr ng ki m, peptit tác d ng v i Cu(OH)2 cho h p ch t màu tím
ó là màu c a h p ch t ph c gi a peptit có t 2 liên k t peptit tr lên v i ion đ ng
Protein: Có ph n ng màu biure v i Cu(OH)2 cho h p ch t màu tím
e. Nh ng ch t ph n ng đ c v i NaOH
+ D n xu t halogen
+ Phenol
+ Axit cacboxylic
+ este
+ mu i c a amin R – NH3Cl + NaOH
R – NH2 + NaCl + H2O
+ amino axit
+ mu i c a nhóm amino c a amino axit
HOOC – R – NH3Cl + 2NaOH NaOOC – R – NH2 + NaCl + 2H2O
f. Nh ng ch t ph n ng đ c v i HCl
Tính axit s p x p t ng d n:Phenol < axit cacbonic < axit cacboxylic < HCl
Nguyên t c: axit m nh h n đ y axit y u h n ra kh i mu i
+ Ph n ng c ng c a các ch t có g c hiđrocacbon không no. i n hình là g c: vinyl CH2 = CH –
+ mu i c a phenol
+ mu i c a axit cacboxylic
+ Amin
+ Aminoaxit
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 11 – Blog Hóa H c


+ Mu i c a nhóm cacboxyl c a axit
NaOOC – R – NH2 + 2HCl
HOOC – R – NH3Cl + NaCl
g. Nh ng ch t làm qu tím chuy n sang màu xanh, màu đ , không đ i màu
+ Nh ng ch t làm qu tím chuy n sang màu đ ( thông th ng là tính ch t c a axit ) g m:
+ Axit cacboxylic
+ Aminoaxit: x(H2N)R(COOH)y ( y > x )
+ Mu i c a các baz y u và axit m nh
+ Nh ng ch t làm qu tím chuy n sang màu xanh ( thông th ng là tính ch t c a baz ) g m:
+ Amin ( tr anilin )
+ Aminoaxit: x(H2N)R(COOH)y ( x > y )
+ Mu i c a axit y u và baz m nh
h. So sánh nhi t đ sôi và nhi t đ nóng ch y
A.V i các h p ch t h u c
S p x p các ch t theo chi u t ng d n (hay gi m d n) c a nhi t đ , nhi t đ nóng ch y là m t
ch đ th ng xuyên xu t hi n trong các câu h i v h p ch t h u c , đ c bi t là ph n các h p ch t
h u c có ch a nhóm ch c.
Th c ra d ng bài này không h khó. Các b n ch c n n m v ng nguyên t c đ so sánh là hoàn toàn
có th làm t t. Tiêu chí so sánh nhi t đ sôi và nóng ch y(nc) c a các ch t ch y u d a vào 3 y u t
sau:
1. Phân t kh i: thông th ng, n u nh không xét đ n nh ng y u t khác, ch t phân t kh i
càng l n thì nhi t đ sôi, nhi t đ nóng ch y càng cao.Ví d : metan CH4 và pentan C5H12 thì pentan
có nhi t đ sôi cao h n.
2. Liên k t Hydro: n u hai ch t có phân t kh i x p x nhau thì ch t nào có liên k t hydro s
có nhi t đ sôi cao h n : ví d CH3COOH có nhi t đ sôi cao h n HCOOCH3
3. C u t o phân t : n u m ch càng phân nhánh thì nhi t đ sôi càng th p.Ví d : ta xét hai
đ ng phân c a pentan (C5H12) là n-pentan: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 và neo-pentan C(CH3)4. Phân t
neo-pentan có m ch nhánh nên s có nhi t đ sôi th p h n đ ng phân m ch th ng là n-pentan.
M t s chú ý khi làm bài :
Các bài th ng g p trong đ thi ho c các b đ luy n t p đó là s p x p theo chi u t ng d n , ho c
gi m d n nhi t đ sôi , v i ki u d ng đ nh th , chúng ta ch c n n m rõ các tiêu chí sau .
AI.V i Hidrocacbon
i theo chi u t ng d n c a dãy đ ng đ ng ( Ankan , Anken , Ankin , Aren ..) thì nhi t đ sôi t ng
d n vì kh i l ng phân t t ngVD : C2H6 > CH4
– V i các Ankan , Anken , Ankin , Aren t ng ng thì chi u nhi t đ sôi nh sauAnkan < Anken <
Ankin < Aren
Nguyên nhân : kh i l ng phân t c a các ch t là t ng đ ng nh ng do t ng v s l ng n i pi
nên d n đ n nhi t đ sôi cao h n ( m t thêm n ng l ng đ phá v liên k t pi )
– V i các đ ng phân thì đ ng phân nào có m ch dài h n thì có nhi t đ sôi cao h n .
– V i các d n xu t R-↓ , n u không có liên k t hidro , nhi t đ sôi s càng cao khi ↓ hút e càng
m nh. Ví d : C4 H10  C4 H9Cl
– D n xu t halogel c a anken sôi và nóng ch y nhi t đ th p h n d n xu t c a ankan t ng ng.
– D n xu t c a benzen :
a m t nhóm th đ n gi n vào vòng benzen s làm t ng nhi t đ sôi.
AII. V i h p ch t ch a nhóm ch c.
a)/ Các ch t cùng dưy đ ng đ ng ch t nào có kh i l ng phân t l n h n thì nhi t đ sôi l n
h n
Ví d : – CH3OH và C2H5OH thì C2H5OH có nhi t đ sôi cao h n.
– CH3CHO và C2H5CHO thì C2H5CHO có nhi t đ sôi cao h n.
b/ Xét v i các h p ch t có nhóm ch c khác nhau
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 12 – Blog Hóa H c


Nhi t đ sôi c a r u , Andehit , Acid , xeton , Este t ng ng theo th t sau :
– Axit > ancol > Amin > Andehit .
– Xeton và Este > Andehit
– Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > d n xu t halogen > ete > CxHy
c/ Chú ý v i r u và Acid
Các g c đ y e ankyl (– CH3 , – C2H5 .....) s làm t ng nhi t đ sôi t ng do liên k t H b n h n.
Ví d : CH3COOH < C2H5COOH
– Các g c hút e ( Phenyl , Cl ...) s làm gi m nhi t đ sôi do liên k t H s gi m b n đi.
Ví d : Cl-CH2COOH < CH3COOH ( đ hút e gi m d n theo th t F > Cl > Br > I )
d/ Chú ý v i các h p ch t th m có ch a nhóm ch c -OH , -COOH , -NH2
– Nhóm th lo i 1 ( ch ch a các liên k t sigma nh : (– CH3 , – C3H7 ..) có tác d ng đ y e vào
nhâm th m làm liên k t H trong ch c b n h n nên làm t ng nhi t đ sôi.
– Nhóm th lo i 2 ( ch a liên k t pi nh NO2 , C2H4 ...) có tác d ng hút e c a nhâm th m làm liên
k t H trong ch c kém b n đi nên làm gi m nhi t đ sôi
– Nhóm th lo i 3 ( các halogen : – Br , – Cl , – F , – I .. ) có tác d ng đ y e t ng t nh nhóm th
lo i 1
e/ Chú ý thêm khi so sánh nhi t đ sôi c a các ch t
– V i các h p ch t đ n gi n thì ch c n xét các y u t ch y u là kh i l ng phân t và liên k t H
đ so sánh nhi t đ sôi c a chúng
– V i các h p ch t ph c t p thì nên xét đ y đ t t c các y u t nh h ng đ n nhi t đ sôi đ đ a
đ n k t qu chính xác nh t.
– V đ ng phân c u t o, các ch t đ ng phân có cùng lo i nhóm ch c thì th t nhi t đ sôi s đ c
s p x p nh sau: B c 1 > b c 2 > b c 3 > ...
B ng nhi t đ sôi,nóng ch y c a m t s ch t:
Ch t
Ch t
Ka
t 0nc
t 0s
t 0nc
t 0s
CH3OH
C2H5OH
C3H7OH
C4H9OH
C5H11OH
C6H13OH
C7H15OH
H2 O
C6H5OH
C6H5NH2
CH3Cl
C2H5Cl
C3H7Cl
C4H9Cl
CH3Br
C2H5Br
C3H7Br
CH3COC3H7
C2H5COC2H5

- 97
- 115
- 126
- 90
- 78,5
- 52
- 34,6
0
43
-6
-97
-139
-123
-123
-93
-119
-110
-77,8
-42

64,5
78,3
97
118
138
156,5
176
100
182
184
-24
12
47
78
4
38
70,9
101,7
102,7

HCOOH
CH3COOH
C2H5COOH
n - C3H7COOH
i – C3H7COOH
n – C4H9COOH
n- C5H11COOH
CH2=CH- COOH
(COOH)2
C6H5COOH
CH3OCH3
CH3OC2H5
C2H5OC2H5
CH3OC4H9
HCHO
CH3CHO
C2H5CHO
CH3COCH3
CH3COC2H5

8,4
17
- 22
-5
- 47
- 35
-2
13
180
122
-92
-123,5
-31
-95
-86,4

101
118
141
163
154
187
205
141
249
-24
11
35
71
-21
21
48,8
56,5
79,6

3,77
4,76
4,88
4,82
4,85
4,86
4,85
4,26
1,27
4,2

B.V i kim lo i

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 13 – Blog Hóa H c


+ Nhi t đ sôi và nhi t đ nóng ch y c a kim lo i ki m th p h n khá nhi u so v i các kim lo i
khác.Lí do là liên k t kim lo i trong m ng tinh th kim lo i ki m kém b n v ng.
B ng nhi t đ sôi và nhi t đ nóng ch y c a kim lo i ki m.
Nguyên t
Li
Na
K
Rb
Cs
0
Nhi t đ sôi ( C)
1330
892
760
688
690
0
Nhi t đ nóng ch y ( C)
180
98
64
39
29
B ng nhi t đ sôi và nhi t đ nóng ch y c a kim lo i ki m th .
Nguyên t
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
0
Nhi t đ sôi ( C)
2770
1110
1440
1380
1640
0
Nhi t đ nóng ch y ( C)
1280
650
838
768
714
BÀI T P
Câu 1. Nhi t đ sôi c a các axit cacboxylic cao h n anđehit, xeton, ancol có cùng s nguyên t C là
do
A. Axit cacboxylic ch a nhóm C = O và nhóm OH
B. Phân t kh i c a axit l n h n và nguyên t H c a nhóm axit linh đ ng h n
C. Có s t o thành liên k t hiđro liên phân t b n
D. Các axit cacboxylic đ u là ch t l ng ho c ch t r n
Câu 2. So sánh nhi t đ sôi c a các ch t axit axetic, axeton, propan, etanol
A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH
B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3
C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3
D. C2H5OH > CH3COCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3
Câu 3. Nhi t đ sôi c a axit th ng cao h n ancol có cùng s nguyên t cacbon là do
A. Vì ancol không có liên k t hiđro, axit có liên k t hiđro
B. Vì liên k t hiđro c a axit b n h n c a ancol
C. Vì kh i l ng phân t c a axit l n h n
D. Vì axit có hai nguyên t oxi
Câu 4. Trong s các ch t sau, ch t có nhi t đ sôi cao nh t là
A. CH3CHO
B. C2H5OH
C. CH3COOH
D. C5H12
Câu 5. Ch ra th t t ng d n nhi t đ sôi c a các ch t ?
A. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
C. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO
B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH
D. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO
Câu 6. Cho các ch t CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T). Dãy g m
các ch t đ c s p x p t ng d n theo nhi t đ sôi là
A. T, X, Y, Z
B. T, Z, Y, X
C. Z, T, Y, X
D. Y, T, Z, X
Câu 7. Cho các ch t sau: CH3COOH (1) , C2H5COOH (2), CH3COOCH3 (3), CH3CH2CH2OH (4).
Chi u t ng d n nhi t đ sôi c a các ch t trên theo th t t trái qua ph i là:
A. 1, 2, 3, 4
B. 3, 4, 1, 2
C. 4, 1, 2, 3
D. 4, 3, 1, 2.
Câu 8. Nhi t đ sôi c a m i ch t t ng ng trong dãy các ch t sau đây, dãy nào h p lý nh t ?
C2H5OH
HCOOH
CH3COOH
o
o
A.
118,2 C
78,3 C
100,5oC
B.
118,2oC
100,5oC
78,3oC
C.
100,5oC
78,3oC
118,2oC
D.
78,3oC
100,5oC
118,2oC
Câu 9. Ch ra th t t ng d n nhi t đ sôi c a các ch t ?
A. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl
B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 14 – Blog Hóa H c


C. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH
D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F
Câu 10. Xét ph n ng: CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O.
Trong các ch t trong ph ng trình ph n ng trên, ch t có nhi t đ sôi th p nh t là:
A. C2H5OH
B. CH3COOC2H5
C. H2O
D. CH3COOH
Câu 11. Cho các ch t sau: C2H5OH (1), C3H7OH (2), CH3CH(OH)CH3 (3), C2H5Cl (4), CH3COOH
(5), CH3-O-CH3 (6). Các ch t đ c s p x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n là:
A. (4), (6), (1), (2), (3), (5).
B. (6), (4), (1), (3), (2), (5).
C. (6), (4), (1), (2), (3), (5).
D. (6), (4), (1), (3), (2), (5).
Câu 12. Cho các ch t: Axit o – hidroxi benzoic (1), m – hidroxi benzoic (2), p – hidroxi benzoic (3),
axit benzoic (4). Các ch t đ c s p x p theo chi u nhi t đ sôi gi m d n là:
A. (4), (3), (2), (1). B. (1), (2), (3), (4). C. (3), (2), (1), (4). D. (2), (1), (3), (4).
Câu 13 Cho các ch t: ancol etylic (1), andehit axetic (2), đi metyl ete (3), axit fomic (4). Các ch t
đ c s p x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n là:
A. (2), (3), (1), (4). B. (3), (2), (1), (4). C. (4), (1, (2), (3).
D. (4), (1), (3), (2).
Câu 14. Cho các ch t: ancol propylic (1), axit axetic (2), metyl fomiat (3), ancol iso propylic (4),
natri fomat (5). Ch t có nhi t đ sôi th p nh t và cao nh t t ng ng là:
A. (1), (2).
B. (4), (1).
C. (3), (5).
D. (3), (2).
Câu 15. Dãy ch t nào sau đây đ c s p x p theo tr t t nhi t đ sôi t ng d n?
A. H2CO, H4CO, H2CO2
B. H2CO, H2CO2, H4CO
C. H4CO, H2CO, H2CO2
D. H2CO2, H2CO, H4CO.
Câu 16. Cho các ch t: Etyl clorua (1), Etyl bromua (2), Etyl iotua (3). Các ch t đ c s p x p theo
chi u nhi t đ sôi t ng d n là:
A. (1), (2), (3).
B. (2), (3), (1).
C. (3), (2), (1).
D. (3), (1), (2).
Câu 17. Cho các ch t: CH3COOH (1), CH2(Cl)COOH (2), CH2(Br)COOH (3), CH2(I)COOH (4).
Th t c các ch t đ c s p x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n là:
A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (4), (3), (2). C. (2), (3), (4), (1). D. (4), (3), (2), (1).
Câu 18. Cho các ancol: butylic (1), sec butylic (2), iso butylic (3), tert butylic (4). Ch t có nhi t đ
sôi cao nh t là:
A. (1).
B. (2).
C. (3).
D. (4).
Câu 19. Cho các hidrocacbon: Pentan (1), iso – Pentan (2), neo – Pentan (3). Các ch t đ c s p x p
theo chi u nhi t đ sôi t ng d n:
A. (1), (2), (3).
B. (3), (2), (1).
C. (2), (1), (3).
D. (3), (1), (2).
Câu 20. Trong các ch t sau: CO2, SO2, C2H5OH, CH3COOH, H2O. Ch t có nhi t đ sôi cao nh t là:
A. H2O.
B. CH3COOH.
C. C2H5OH.
D. SO2.
Câu 21. Cho s đ :
C2H6 (X)
C2H5Cl ( Y)
C2H6O ( Z)
C2H4O2 (T)
C2H3O2Na ( G)
CH4 (F)
Ch t có nhi t đ sôi cao nh t là
A. (Z).
B. (G).
C. (T).
D. (Y).
Câu 22. S p x p các ch t sau theo chi u nhi t đ sôi t ng d n: C2H5OH (1), C3H8 (2), C3H7OH (3),
C3H7Cl (4), CH3COOH (5), CH3OH (6).
A. (2), (4), (6), (1), (3), (5).
B. (2), (4), (5), (6), (1), (3).
C. (5), (3), (1), (6), (4), (2).
D. (3), (4), (1), (5), (6), (2).
Câu 23. S p x p các ch t sau theo th t nhi t đ sôi gi m d n: ancol etylic (1), metyl axetat (2),
etyl amin (3), axit fomic (4), Natri fomiat (5).
A. (1), (5), (3), (4), (2).
B. (5), (4), (1), (3), (2).
C. (2), (3), (1), (4), (5).
D. (5), (2), (4), (1), (3).

http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 15 – Blog Hóa H c


Câu 24. Cho các ch t: CH3-NH2 (1), CH3-OH (2), CH3-Cl (3), HCOOH (4). Các ch t trên đ c s p
x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n là:
A. (1), (2), (3), (4). B. (3), (2), (1), (4). C. (3), (1), (2), (4). D. (1), (3), (2), (4).
Câu 25. Nhi t đ sôi c a các ch t đ c s p x p theo chi u t ng d n. Tr ng h p nào d i đây là
đúng:
A. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.
B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.
C. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl.
D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.
Câu 26. Trong các ch t sau ch t nào có nhi t sôi th p nh t:
A. Propyl amin.
B. iso propyl amin
C. Etyl metyl amin.
D. Trimetyl amin.
Câu 27. So sánh nhi t đ sôi cu các ch t sau: ancol etylic (1), Etyl clorua (2), đimetyl ete (3), axit
axetic (4), phenol (5).
A. 1 > 2 > 3 > 4 > 5.
B. 4 > 5 > 3 > 2 > 1.
C. 5 > 4 > 1 > 2 > 3.
D. 4 > 1 > 5> 2 > 3.
Câu 28. S p x p các ch t sau theo th t t ng d n nhi t đ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2),
CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5).
A. 3 > 5 > 1 > 2 > 4.
B. 1 > 3 > 4 > 5 > 2.
C. 3 > 1 > 4 > 5 > 2.
D. 3 > 1 > 5 > 4 > 2.
Câu 29. S p x p nhi t đ sôi c a các ch t sau theo th t gi m d n: ancol etylic(1), etylclorua (2),
đimetyl ete (3) và axit axetic(4)?
A. (1)>(2)>(3)>(4).
C. (4) >(1) >(2)>(3).
B. (4)>(3)>(2)>(1).
D. (1)>(4)>(2)>(3).
Câu 30. Cho các ch t sau: (1) HCOOH, (2) CH3COOH, (3) C2H5OH, (4) C2H5Cl. Các ch t đ c
s p x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n là:
A. (1) < (3) < (1) < (4)
C. (2) < (4) < (3) < (1)
B. (4) < (3) < (1) < (2)
D. (3) < (2) < (1) < (4)
Câu 31. Cho các ch t: CH3CH2CH2COOH (1), CH3CH2CH(Cl)COOH (2), CH3CH(Cl)CH2COOH
(3), CH2(Cl)CH2CH2COOH (4). Các ch t đ c s p x p theo chi u nhi t đ sôi gi m d n là:
A. (1), (2), (3), (4).
B. (4), (3), (2), (1).
C. (2), (3), (4), (1).
D. (1), (4), (3), (2).
Câu 32: Trong s các ch t d i đây, ch t có nhi t đ sôi cao nh t là
A. CH 3COOH
B. C2 H5OH
C. HCOOCH3
D. CH3CHO
01.C
02.C
03.B
9.B
10.B
11.B
17.A
18.A
19.A
25.B
26.D
27.C
k. So sánh tính axit – bazo
http://bloghoahoc.com -

B NG ÁP ÁN
04.C
05.A
12.C
13.B
20.B
21.B
28.D
29.C

thi th - Tài li u hóa h c

06.B
14.C
22.A
30.B

07.B
15.A
23.B
31.D

08.D
16.A
24.C
32.A

Trang 16 – Blog Hóa H c


A.So sánh tính axit-bazo
a) Ph ng pháp so sánh tính axit
– So sánh tính axit c a 1 s h p ch t h u c là so sánh đ linh đ ng c a nguyên t H trong HCHC.
H p ch t nào có đ linh đ ng c a nguyên t H càng cao thì tính axit càng m nh.

nh ngh a đ linh đ ng c a nguyên t H (hidro): Là kh n ng phân ly ra ion H (+) c a h p ch t
h u c đó.

linh đ ng c a nguyên t hidro ph thu c vào l c hút t nh đi n gi a ngyên t liên k t v i hidro
Ví d : g c –COOH gi a õi và hidro có m t l c hút t nh đi n O----H.
+n u m t đ e oxi nhi u thì l c hút càng m nh hidro các khó tách tính axit gi m
+n u m t đ e oxi gi m thì l c hút s gi m d tách hidro h n tính axit t ng
– Nguyên t c: Th t u tiên so sánh:

so sánh ta xét xem các h p ch t h u c (HCHC) cùng nhóm ch c ch a nguyên t H linh đ ng
(Ví d : OH, COOH ....) hay không.
* N u các h p ch t h u c không cùng nhóm ch c thì ta có tính axit gi m d n theo th t :
Axit Vô C > Axit h u c > H2CO3 > Phenol > H2O > R u.
* N u các h p ch t h u c có cùng nhóm ch c thì ta ph i xét xem g c hydrocacbon c a các HCHC
đó là g c đ y đi n t hay hút đi n t :
+ N u các HCHC liên k t v i các g c đ y đi n t (hyđrocacbon no) thì đ linh đ ng c a
nguyên t H hay tính axit c a các h p ch t h u c đó gi m
+ N u các HCHC liên k t v i các g c hút đi n t (hyđrocacbon không no, hyđrocacbon th m)
thì đ linh đ ng c a nguyên t H hay tính axit c a các h p ch t h u c đó t ng.
Chú ý:
+G c đ y e; g c hidro cacbon no (g c càng dài càng ph c t p,càng nhi u nhánh thì tính axit
càng gi m)
Ví d : CH3COOH > CH3CH2COOH >CH3CH2CH2COOH>CH3CH(CH3)COOH
+G c hút e g m: g c hidrocacbon không no , NO2, halogen,ch t có đ âm đi n cao…
– G c HC có liên k t 3 > g c HC th m > g c HC ch a liên k t đôi
– F > Cl > Br > I ..........đ âm đi n càng cao hút càng m nh
hi u thêm các b n theo dõi qua các ví d c th sau đây :
Câu 1: Cho các ch t sau C2H5OH(1), CH3COOH(2), 3COOH(3), C6H5OH(4), p-CH3-C6H4OH (5),
C6H5-CH2OH(6). S p x p theo chi u t ng d n đ linh đ ng c a nguyên t H trong nhóm -OH c a
các ch t trên là:
A. (3), (6), (5), (4), (2), (1).
B. (1), (5), (6), (4), (2), (3).
C. (1), (6), (5), (4), (3), (2).
D. (1), (6), (5), (4), (2), (3).
H ng d n:
Ta chia ra 3 nhóm:
Nhóm a (ancol):1,6
Nhóm b (phenol); 4,5
Nhóm c (axit ): 2,3
Theo th t u tiên thì tính axit c a nhóm a < nhóm b < nhóm c
So sánh g c c a t ng nhóm:
Nhóm a :
(1) có g c –C2H5 (hidro cacbon no) đ y e
(6) có g c C6H5-CH2 (có vòng benzen không no)
hút e
Do đó :
(6) có hidro linh đ ng h n (1) hay tính axit c a (1) < (6)
Nhóm b:
4,5 đ u có vòng benzen hút e nh ng do 5 có thêm g c CH3 là g c đ y e nên l c hút
c a 5<4 nên tính axit c a 5 < 4
Nhóm c:
(2) có g c –CH3 là g c đ y
(3) có g c - CH2=CH là g c hút e tính axit 3>2
Tóm l i ta có tính axit c a : 1<6<5<4<2<3
Ch n đáp án D
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 17 – Blog Hóa H c


Câu 2 :
linh đ ng c a nguyên t H trong nhóm OH c a các ch t C2H5OH, C6H5OH, H2O,
HCOOH, CH3COOH t ng d n theo th t nào?
A. C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH.
B. C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.
C. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O.
D. H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH
H ng d n: Nhóm a: C2H5OH
Nhóm b: H2O
Nhóm c: C6H5OH
Nhóm d: HCOOH, CH3COOH
Theo th t u tiên v đ linh đ ng ta có aV i nhóm d: HCOOH liên k t v i gôc H( không đ y không hút)
CH3COOH liên k t v i g c –CH3(đ y e) nên tính axit CH3COOH < HCOOH.
V y : C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH
Ch n đáp án B
Câu 3: Cho các ch t sau :C6H5OH(1), p-O2N-C6H4OH (2) , CH3CH2CH2COOH (3) ,
CH3CH2COOH (4) ,CH3CHClCOOH (5), CH2ClCH2COOH (6) ,CH3CHFCOOH(7), H2O (8).
S p x p theo chi u t ng d n tính axit:
A. 8<2<1<3<4<7<5<6
B. 8<1<2< 3<4<6<5<7
C. 1<2<8<3<4<6<5<7
D. 2<1<8<3<4<6<5<7
H ng d n: Ta chia ra các nhóm sau đ d hi u
Nhóm a :8
Nhóm b: 1,2
Nhóm c: 3,4,5,6,7
Theo th t u tiên v đ linh đ ng ta có: aV i nhóm b: 1,2 đ u có vòng benzen(nhóm hút) nh ng 2 có thêm nhóm NO2(nhóm hút) nên 2 có
l c hút m nh h n
tính axit c a 1<2 (chú ý l c hút metaV i nhóm c: 3<4<6<5<7
3 bé nh t do có g c –C3H7 (g c đ y) l n h n –C2H5
4<6 do 5,6,7 có thêm g c halogen (hút e)
6<5 do clo 6 xa h n 5
6<7 do clo có đ âm đi n bé h n F.
Ch n đáp án B

BÀI T P RÈN LUY N
Câu 1: Th t các ch t x p theo chi u t ng d n l c axit là
A. HCOOHB. CH2ClCH2COOHC. HCOOHD. CH3COOHCâu 2: Cho các ch t sau : C2H5OH , CH3COOH, HCOOH , C6H5OH
Chi u t ng d n đ linh đ ng c a nguyên t H trong các nhóm ch c c a 4 ch t là :
A. C2H5OH , C6H5OH, HCOOH , CH3COOH.
B. C2H5OH , C6H5OH, CH3COOH, HCOOH .
C. C6H5OH,C2H5OH , HCOOH, CH3COOH.
D. C6H5OH,C2H5OH, CH3COOH , HCOOH
Câu 3: Cho các ch t : p-NO2C6H4 COOH (1), m-NO2C6H4COOH (2), o-NO2C6H4COOH (3)
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 18 – Blog Hóa H c


Tính axit t ng d n theo dãy nào trong s các dãy sau đây ?
A. (2) < (1) < (3)
B. (1) < (3) < (2)
C. (3) < (1) < (2)
D. (2) < (3) < (1)
Câu 4: Cho 4 axit: CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, H2SO4.
m nh c a các axit đ c s p theo th
t t ng d n
A. CH3COOH < H2CO3 < C6H5OH < H2SO4
B. H2CO3< C6H5OH < CH3COOH < H2SO4
C. H2CO3< CH3COOH < C6H5OH < H2SO4
D. C6H5OH < H2CO3< CH3COOH < H2SO4
Câu 5: S p x p theo th t t ng d n tính axit : CH3CH2COOH (1), CH2=CHCOOH (2),
CH3COOH(3).
A. (1) < (2) < (3)
B. (1) < (3) < (2)
C. (2) < (3) < (1)
D. (3) < (1) < (2)
Câu 6: S p x p theo th t t ng d n tính axit c a các ch t sau :
CH2Cl - COOH (1), CHCl2COOH (2), CCl3COOH (3)
A. (3) < (2) < (1)
B. (1) < (2) < (3)
C. (2) < (1) < (3)
D. (3) < (1) < (2)
Câu 7: S p x p theo th t t ng d n tính axit c a các ch t sau :
Axit o-nitrobenzoic (1), axit p-nitrobenzoic (2), axit m-nitrobezoic (3).
A. (1) < (2) < (3)
B. (3) < (2) < (1)
C. (2) < (1) < (3)
D. (2) < (3) < (1)
Câu 8 : Cho các ch t sau:
1) axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (có trong qu chanh)
2) axit 2-hiđroxipropanoic (có trong s a chua).
3) axit 2-hiđroxibutanđioic (có trong qu táo).
4) axit 3-hiđroxibutanoic (có trong n c ti u c a ng i b nh ti u đ ng).
5) axit 2,3-đihiđroxibutanđioic (có trong r u vang).
Th t s p x p các axit trên theo chi u tính axit m nh d n t trái sang ph i là
A. 2,4,5,3,1.
B. 4,2,3,5,1.
C. 4,3,2,1,5.
D. 2,3,4,5,1.
Câu 9 : S p x p các h p ch t sau theo th t t ng d n tính axit: axit axetic (1), axit monoflo axetic
(2), axit monoclo axetic (3), axit monobrom axetic (4):
A. (1) < (2) < (3 ) < (4)
B. (1) < (4) < (3) < (2)
C. (4) < (3) < (2) < (1)
D. (2) < (3) < (4) < (1)
Câu 10 : S p x p các h p ch t sau theo th t t ng d n tính axit: axit picric (1), phenol (2), pnitrophenol (3), p-cresol (4):
A. (1) < (2) < (3 ) < (4)
B. (1) < (4) < (3) < (2)
C. (4) < (3) < (2) < (1)
D. (4) < (2) < (3) < (1)
Câu 11 : S p x p các h p ch t sau theo th t t ng d n tính axit: CH3COOH (1);
CH2=CH-COOH (2), C6H5COOH (3) ; CH3CH2COOH (4)
A. (1) < (2) < (3 ) < (4)
B. (4) < (1) < (3) < (2)
C. (4) < (2) < (3) < (1)
D. (4) < (3) < (2) < (1)
Câu 12 : Hãy s p x p các ch t sau đây theo th t t ng d n tính axit: etanol (1), phenol (2), axit
axetic (3), pmetylphenol (4), axit tricloaxetic (5), p-nitrophenol (6)
A. 1 < 4 < 2 < 6 <3 < 5;
B. 1 < 2 < 3 < 4 <6 < 5;
C. 1 < 4 < 6 < 2 <3 < 5;
D. 1 < 2 < 3 < 6 <4 < 5.
Câu 13 : Hãy s p x p các axit sau theo th t t ng d n tính axit ( đ m nh ) CH2Br-COOH (1),
CCl3-COOH (2), CH3COOH (3), CHCl2-COOH (4), CH2Cl-COOH (5)
A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5);
B. (1) < (2) < (4) < (3) < (5);
C. (3) < (1) < (5) < (4) < (2);
D. (3) < (5) < (1) < (4) < (2);
Câu 14: Cho dãy các h p ch t sau: phenol(1), etanol( 2), n c( 3), axit etanoic(4), axit clohiđric(5),
axit metanoic( 6), axit oxalic(7), ancol proylic( 8). Th t t ng d n tính axit là:
A. ( 8),( 2),( 3),(1),(7),( 4),(6),( 5)
B. ( 8),( 2),( 1),(3),(4),( 6),(7),( 5)
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 19 – Blog Hóa H c


C. ( 3),( 8),( 2),(1),(4),( 6),(7),( 5)
D. ( 8),( 2),( 3),(1),(4),( 6),(7),( 5)
Câu 15: Hãy s p x p các axit d i đây theo tính axit gi m d n:
CH3COOH(1), C2H5COOH(2), CH3CH2CH2COOH(3), ClCH2COOH(4), FCH2COOH (5)
A. 5> 1> 4> 3> 2
B. 5> 1> 3> 4> 2
C. 1> 5> 4> 2> 3
D. 5> 4> 1> 2> 3
Câu 16 : Trong các axit sau,axit có tính axit m nh nh t là :
A. O2 N  C6 H 4  COOH
B.CH3COOH
C. O2 N  C6 H3   COOH 2

D. HCOOH

Câu 17: Cho các ch t: CH2ClCOOH (a); CH3-COOH (b); C6H5OH (c); H2CO3(d); H2SO4 (e). Tính
axit c a các ch t gi m theo tr t t :
A. e > b > d > c > a
B. e > a > b > d > c
C. e > b > a > d > c
D. e > a > b > c > d
Câu 18: Xét các ch t: (I): Axit axetic; (II): Phenol; (III): Glixerin ; (IV): Axit fomic; (V):
R u metylic; (VI): N c; (VII): Axit propionic.
m nh tính axit các ch t t ng d n nh sau:
A. (V) < (III) < (VI) < (II) < (VII) < (I) < (IV)
B. (VI) < (V) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV)
C. (V) < (VI) < (II) < (III) < (VII) < (I) < (IV)
D. (V) < (VI) < (III) < (II) < (VII) < (I) < (IV)
Câu 19: So sánh tính axit c a các axit sau:
(1) CH2ClCHClCOOH; (2) CH3
3COOH; (5) CH3COOH.
A. (1)< (2) < (3) < (4) <(5).
B. (4) < (1) < (2) < (3) < (5).
C. (5) < (3) < (1) < (2) < (4).
D. (5) < (3) < (2) < (1) < (4).
Cau 20: Axit nào trong s các axit sau có tính axit m nh nh t:
A. CH2F-CH2-COOH
B. CH3-CCl2-COOH
C. CH3CHF-COOH
D. CH3-CF2-COOH

1.D

2.B

3.A

4.D

5.B

11.B

12.A

13.C

14.D

15.D

ÁP ÁN
6.B
16.C

7.B

8.B

9.B

10.D

17.B

18.A

19.D

20.D

B. SO SÁNH TÍNH BAZO
Nguyên nhân gây ra tính baz c a các amin là do trên nguyên t N còn m t c p e t do có th
nh ng cho proton H+
* M i y u t làm t ng đ linh đ ng c a c p e t do s làm cho tính baz t ng và ng c l i.
+N u R là g c đ y e s làm t ng m t đ e trên N tính baz t ng.
+N u R là g c hút e s làm gi m m t đ e trên N
tính baz gi m
+Amin b c 3 khó k t h p v i proton H+ do s án ng không gian c a nhi u nhóm R đã c n tr s
t n công c a H+ vào nguyên t N nên trong dung môi H2O (phân c c) n u cùng s cacbon thì
amin b c 3< amin b c 1 < amin b c 2
+ Ví d tính baz c a (CH3)2NH > CH3NH2 > (CH3)3N ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2
Chú ý: RONa>NaOH,KOH.... v i R là g c hidrocacbon no nh ( CH3ONa, C2H5ONa .....)
hi u thêm các b n theo dõi qua các ví d c th sau đây :
Câu 1 : Cho các ch t: (C6H5)2NH , NH3, (CH3)2NH ;C6H5NH2. Tr t t t ng d n tính baz (theo
chi u t trái qua ph i) c a 5 ch t trên là :
A. (C6H5)2NH , C6H5NH2; NH3, (CH3)2NH ;
B. (CH3)2NH ; (C6H5)2NH , NH3, ;C6H5NH2
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 20 – Blog Hóa H c


C. C6H5NH2; (C6H5)2NH , NH3, (CH3)2NH
D. NH3 ; (C6H5)2NH , C6H5NH2, (CH3)2NH
H ng d n:
+ (CH3)2NH có-CH3 là g c đ y làm t ng m t đ e t i N kh n ng nh n H+ t ng có tính bazo
m nh nh t
+ NH3 có nhóm NH2 liên k t v i H(g c không hút không đ y)
+ C6H5NH2 có NH2 liên k t v i 1 g c –C6H5 (g c hút) làm gi m m t đ e t i N nên tính bazo s y u
h n
+ (C6H5)2NH có NH liên k t v i 2 g c –C6H5 nên l c hút càng m nh m t đ e gi m có tính bazo
y u nh t.
Ch n đáp án A
Câu 2: Cho các ch t sau : p-NO2C6H4NH2(1), p-ClC6H5NH2(2), p-CH3C6H5NH2(3).
Tính baz t ng d n theo dãy :
A. (1) < (2) < (3)
B. (2) < (1) < (3)
C. (1) < (3) < (2)
D. (3) < (2) < (1)
H ng d n:
C 3 đ u có g c C6H5 (g c hút e) nh ng (3) có g c 1 g c CH3(đ y e) nên (3) có tính bazo m nh
nh t (1) và (2) đ u có g c thêm g c hút e là –NO2 và Cl nh ng l c hút c a Cl Ch n đáp án A
Câu 3 :Dãy nào sau đây đ c s p x p theo chi u t ng tính baz
A. C2H5ONa, NaOH, NH3, C6H5NH2, CH3C6H4NH2, CH3NH2
B. C6H5NH2,CH3C6H4NH2, NH3,CH3NH2, C2H5ONa, NaOH.
C. NH3, C6H5NH2, CH3C6H4NH2, CH3NH2, C2H5ONa, NaOH
D. C6H5NH2,CH3C6H4NH2, NH3,CH3NH2, NaOH, C2H5ONa.
H ng d n: Ta chia thành các nhóm đ d so sánh
Nhóm 1 : NaOH, C2H5ONa.
Nhóm 2 : C6H5NH2,CH3C6H4NH2, NH3,CH3NH2
Theo th t u tiên ta luôn có : Tính bazo c a nhóm 1>nhóm 2
V i nhóm 1 : Theo l u ý trên thì C2H5ONa>NaOH
V i nhóm 2 : – CH3NH2 có g c CH3 đ y e m nh nh t(g c hidrocacbon cành dài càng ph c t p
thì đ y càng m nh)
– NH3 ko có nhóm hút và nhóm đ y NH3 nh h n CH3NH2 và l n h n 2 ch t kia
– CH3C6H4NH2 có thêm 1 g c –CH3 đ y e có tính bazo m nh h n C6H5NH2 (ch ch a
nhóm hút)
Ch n đáp án D
BÀI T P RÈN LUY N
Câu 1 :
m nh baz x p theo th t t ng d n đúng trong dãy nào:
A. CH3-NH2 , NH3, C2H5NH2, C6H5NH2.
B. NH3,CH3-NH2 , C2H5NH2, C6H5NH2.
C. NH3,C6H5NH2 , CH3-NH2 , C2H5NH2.
D. C6H5NH2 , NH3, CH3-NH2 , C2H5NH2.
Câu 2: Cho các ch t sau: C6H5NH2(1) , C2H5NH2(2); (C2H5)2NH (3) ; NaOH (4) ; NH3(5)
Tr t t t ng d n tính baz (t trái qua ph i) c a 5 ch t trên là :
A. (1), (5), (2), (3), (4)
B. (1), (2), (5), (3), (4)
C. (1), (5), (3), (2), (4)
D. (2), (1), (3), (5), (4)
Câu 3: Hãy s p x p các ch t sau đây theo trình t tính baz t ng d n t trái sang ph i:
amoniac, anilin, pnitroanilin, metylamin, đimetylamin.
A. O2NC6H4NH2< C6H5NH2< NH3< CH3NH2< (CH3)2NH
B. C6H5NH2 < O2NC6H4NH2< NH3< CH3NH2< (CH3)2NH
C. O2NC6H4NH2< C6H5NH2< CH3NH2< NH3< (CH3)2NH
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 21 – Blog Hóa H c


D. O2NC6H4NH2< NH3< C6H5NH2< CH3NH2< (CH3)2NH
Câu 4: S p x p các amin : anilin (1), metyl amin(2), đimetyl amin(3) và trimetyl amin (4) theo chi u
t ng d n tính baz :
A. (1) < (2) < (3) < (4)
B. (4) < (1) < (3) < (2)
C. (1) < (4) < (2) < (3)
D. (1) < (4) < (3) < (2)
Câu 5: Nguyên nhân gây nên tính baz c a amin là :
A. Do amin tan nhi u trong H2O.
B. Do phân t amin b phân c c m nh.
C. Do nguyên t N có đ âm đi n l n nên c p e chung c a nguyên t N và H b hút v phía
N.
D. Do nguyên t N còn c p eletron t do nên phân t amin có th nh n proton.
Câu 6: Cho các ch t sau : CH3CH2NHCH3(1), CH3CH2CH2NH2(2), (CH3)3N (3). Tính baz t ng
d n theo dãy :
A. (1) < (2) < (3)
B. (2) < (3) < (1)
C. (3) < (2) < (1)
D. (3) < (1) < (2)
Câu 7: Cho các ch t: natri hiđroxit (1), đimetylamin (2), etylamin (3),natri etylat (4),p-metylanilin
(5), amoniac (6), anilin (7), p-nitroanilin (8), natri metylat (9) , metylamin (10).
Th t gi m d n l c baz là:
A. (4), (9), (1), (2), (3), (10), (5), (6), (7), (8).
B. (4), (9), (1), (2), (3), (10), (6), (5), (7), (8).
C. (1), (4), (9), (2), (3), (10), (6), (5), (8), (7).
D. (9), (4), (1), (2), (3), (10), (6), (5), (7), (8).
Câu 8: :Cho các ch t đimetylamin(1), metylamin(2), amoniac(3), anilin (4), p-metylanilin (5), pnitroanilin (6). Tính baz t ng d n theo th t là
A. (3), (2), (1), (4), (5), (6).
B. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
C. (6), (4), (5), (3), (2), (1).
D. (6), (5), (4), (3), (2), (1).
Câu 9: Cho các dung d ch có cùng n ng đ mol/lít sau: NH4Cl, CH3NH3Cl, (CH3)2NH2Cl,
C6H5NH3Cl. Dung d ch có pH l n nh t là
A. NH4Cl
B. CH3NH3Cl
C. (CH3)2NH2Cl
D. C6H5NH3Cl
Câu 10: So sánh tính baz c a các ch t sau: (a) C6H5NH2; (b) CH3-NH2; (c) CH3-C6H4-NH2; (d)
O2N-C6H4-NH2
A. b > c > a > d
B. b > c > d > a
C. a > b > d > c
D. a> b > c > d
Câu 11: Cho các ch t: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5);
đimetylamin (6). Th t t ng d n l c baz c a các ch t là:
A. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)
B. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6)
C. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6)
D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6)
Câu 12: Ch t nào có l c baz m nh nh t?
A. CH3-NH2
B. (CH3)2-CH-NH2
C. CH3-NH-CH3
D. (CH3)3-N

1.D
1.3

2.A

3.A

4.C

B NG ÁP ÁN
5.D
6.C
7.B
8.C

9.C

10.A

11.A

12.A

ôn luy n t ng h p

ÔN T P KI M TRA T NG H P – S 1
Câu 1: Có các dung d ch riêng bi t sau: NaCl, AgNO3, Pb(NO3)2, NH4NO3, ZnCl2, CaCl2, CuSO4,
FeCl2. Khi s c khí H2S vào các dung d ch trên, s tr ng h p sinh ra k t t a là
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 2: Cho các ph n ng sau:
(1) CaOCl2 + 2HCl đ c  CaCl2 + Cl2 + H2O;
(2) NH4Cl  NH3 + HCl;
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 22 – Blog Hóa H c


(3) NH4NO3  N2O + 2H2O;
(4) FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S;
(5) Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2;
(6) C + CO2  2CO
S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hóa – kh là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 3: Cho dãy các ch t sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, NH3, Mg(OH)2,
C6H6, NH4Cl. S ch t đi n li trong dãy là:
A. 4
B. 6
C. 3
D. 5
Câu 4: Cho dãy các ch t: Al2O3, NaHCO3, K2CO3, CrO3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, AlCl3. S ch t trong
dãy có tính ch t l ng tính là
A. 7.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 5: Cho các ch t: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. S ch t tác d ng đ c v i
dung d ch NaOH loãng nhi t đ th ng là
A. 4
B. 5
C. 3
D. 6
Câu 6:Cho dung d ch Ba(HCO3)2 l n l t vào các dung d ch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3,
KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. S tr ng h p có t o ra k t t a là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 7: Cho các ch t sau: axetilen, etilen, benzen, buta-1,3-đien, stiren, toluen, anlyl benzen,
naphtalen. S ch t tác d ng đ c v i dung d ch n c brom là
A. 6
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 8: Cho dãy các ch t: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. S
ch t trong dãy có th tham gia ph n ng tráng b c là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 9: Cho các phát bi u sau:
(1) Trong m t chu kì, theo chi u t ng c a đi n tích h t nhân thì bán kính nguyên t gi m d n.
(2) Trong m t nhóm A, theo chi u t ng d n c a đi n tích h t nhân thì đ âm đi n t ng d n.
(3) Liên k t hóa h c gi a m t kim lo i nhóm IA và m t phi kim nhóm VIIA luôn là liên k t ion.
(4) Nguyên t N trong HNO3 c ng hóa tr là 5.
(5) S oxi hóa c a Cr trong K2Cr2O7 là +6.
S phát bi u đúng là
A.2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 10: Cho các ch t: Cu, Mg, FeCl2, Fe3O4. Có m y ch t trong s các ch t đó tác d ng đ
dd ch a Mg(NO3)2 và H2SO4 ?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 11: Cho các ph n ng sau:
 2FeI3 ;
(1) 2Fe + 3I2 

cv i

 3Fe(NO2)2 + 2NO + 4H2O
(2) 3Fe(d ) + 8HNO3 (loãng) 
 Fe(NO3)3 + Ag ;
(3)AgNO3 + Fe(NO3)2 
 2CaCO3 + Mg(OH)2 + 2H2O
(4) Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 (d ) 
 Al2(CO3)3 + 6NaCl ;
(5) 2AlCl3 + 3Na2CO3 
 Fe(NO3)2 + H2O
(6) FeO + 2HNO3 (l) 
tû lÖ mol 1:1
(7) NaHCO3  Ca(OH)2 
CaCO3  NaOH  H2O

Nh ng ph n ng đúng là:
A. (2), (3), (5), (7)
C. (1), (2), (3), (4), (7)
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

B. (1), (2), (4), (6), (7)
D. (2), (3), (4), (7)
Trang 23 – Blog Hóa H c


Câu 12 : Cho các ch t: KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 có cùng s mol l n l t ph n ng v i dd HCl đ c
d . Các ch t t o ra l ng khí Cl2 (cùng đi u ki n) theo chi u t ng d n t trái qua ph i là:
A. MnO2; K2Cr2O7; KMnO4
B. MnO2 ; KMnO4; K2Cr2O7
C. K2Cr2O7 ; MnO2 ; KMnO4
D. KMnO4 ; MnO2 ; K2Cr2O7
Câu 13: Cho các phân t (1) MgO ; (2) Al2O3 ; (3) SiO2 ; (4) P2O5.
phân c c c a chúng đ c
s p x p theo chi u t ng d n t trái qua ph i là:
A. (3), (2), (4), (1)
B. (1), (2), (3), (4)
C. (4), (3), (2), (1)
D. (2), (3), (1), (4)
Câu 14: Dãy g m các ch t đ c x p theo chi u nhi t đ sôi t ng d n t trái sang ph i là :
A. C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3
B. C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH
C. C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3
D. C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH
Câu 15: Cho các phát bi u sau:
(a) Kim lo i ki m đ u có c u trúc l p ph ng tâm kh i và nhi t đ nóng ch y t ng d n t Li đ n Cs.
(b) V n d ng ph n ng gi a b t nhôm và s t oxit (h n h p tecmit) đ hàn đ ng ray.
(c) Trong nhóm IA, t Li đ n Cs, kh n ng ph n ng v i n c gi m d n.
(d) Có th đi u ch Ba, Ca, Mg b ng cách đi n phân nóng ch y mu i clorua t ng ng c a chúng.
(e) T t c các mu i cacbonat đ u kém b n v i nhi t.
(f) T t c dung d ch mu i c a kim lo i ki m, ki m th đ u có pH > 7.
S phát bi u không đúng là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 16: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) Nung NH4NO3 r n.
(b) Cho Mg tác d ng v i dd HNO3 loãng, d
(c) Cho CaOCl2 vào dung d ch HCl đ c.
(d) S c khí CO2 vào dd Na2CO3 (d ).
(e) S c khí SO2 vào dung d ch H2S.
(g) Cho dung d ch KHSO4 vào dung d ch NaHCO3.
h) Cho Cu vào dung d ch HCl (loãng).
(i) Cho t t Na2CO3 vào dung d ch HCl.
S thí nghi m ch c ch n sinh ra ch t khí là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 17: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) Cho Al vào dung d ch FeCl3 d .
(b) Cho kim lo i Na vào dung d ch CuSO4.
(c) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch Fe(NO3)2.
(d) Cho dung d ch Ba(NO3)2 vào dung d ch KHSO4.
(e) Cho dung d ch NaAlO2 vào dung d ch HCl d .
(f) Cho dung d ch NaHCO3 vào dung d ch BaCl2.
Sau khi k t thúc ph n ng, s tr ng h p xu t hi n k t t a là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 18: Cho các ch t : Na2CO3, Na3PO4, NaOH, Ca(OH)2, HCl, K2CO3. S ch t có th làm m m
n c c ng t m th i là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 19: Cacbon có th kh bao nhiêu ch t trong s các ch t sau: Al2O3; CO2; Fe3O4; ZnO; H2O;
SiO2; MgO
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 20: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) Cho Al vào dung d ch H2SO4 đ c ngu i.
(b) Cho Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3.
(c) Cho Na vào dd CuSO4.
(d) Cho Au vào dung d ch HNO3 đ c nóng.
(e) Cl2 vào n c javen
(f) Pb vào dung d ch H2SO4 loãng
http://bloghoahoc.com -

thi th - Tài li u hóa h c

Trang 24 – Blog Hóa H c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×