Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU
Kính gửi: Sở Văn hoá thông tin - Thông tin ...............
Tên cơ quan, tổ chức, công dân (đề nghị cấp phép):.........................................................................
Địa chỉ:............................................Điện thoại:.................................................................................
Đề nghị được cấp phép sử dụng Máy in laser màu.
Mục đích sử dụng:.............................................................................................................................
Chủng loại máy:
- Tên máy:..........................................................................................................................................
- Loại máy:.........................................................................................................................................
- Số lượng:.........................................................................................................................................
- Nước sản xuất:.................................................................................................................................
- Chi tiết máy:....................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết sử dụng máy in theo đúng mục đích nêu trên và tuân thủ mọi quy định hiện
hành của pháp luật.
............., ngày....tháng...năm....
Người làm đơn ký tên
(Nếu là cơ quan, tổ chức phải đóng dấu)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×