Tải bản đầy đủ

Tuyển tập bài tập ôn tập toàn bộ chương 3 Đại số 7

Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016
Chương 3. Thống kê
 Thu thập số liệu.
 Bảng số liệu thống kê ban đầu.
 Dấu hiệu.
 Đơn vị điều tra.
 Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
 Tần số của mỗi giá trị.
 Bảng tần số: dạng ngang, dạng dọc.
 Biểu đồ: biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt.
 Số trung bình cộng của dấu hiệu.
 Ý nghĩa của số trung bình cộng.
 Mốt của dấu hiệu.
Các định nghĩa, khái niệm ở trên các em nghiên cứu thật kỹ trong sách giáo khoa
Bài tập rèn luyện.
Bộ bài tập số 1

1 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016


2 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

3 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

4 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

5 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

6 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

7 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

Bộ bài tập số 2

8 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

Bộ bài tập số 3


9 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

10 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

11 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016
Đề luyện kiểm tra 1 tiết
Đề số 2

Đề số 3

12 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

Đề số 4

13 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

Đề số 5

14 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11


Lớp Toán thầy Tâm Nha Trang 2016

15 57 Núi Một Nha Trang – 0983 57 44 11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×