Tải bản đầy đủ

Câu hỏi ôn tập môn thẩm định dự án đầu tư

FUMEE CO.,LTD fumee.vn
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.
Khái niệm và mục đích thẩm định dự án đầu tư (nêu các khái niệm, quan điểm
đánh giá và mục đích chung của thẩm định)
2.
Các chủ thể thẩm định và mục đích cụ thể thẩm định dự án ở từng chủ thể (xem xét
4 chủ thể: chủ đầu tư, nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tư vấn với mục đích cụ
thể)
3.

Vai trò của thẩm định dự án đầu tư.

4.
Phân tích luận điểm: “ Thẩm định dự án được xem là công cụ quản lý đầu tư hữu
hiệu”. Liên hệ thực tiễn.
5.
Làm rõ vị trí của thẩm định dự án trong quá trình hình thành và thực hiện dự án
đầu tư (các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư, các công việc thẩm định)
6.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án. Liên hệ thực tiễn

(các nhân tố chủ quan, các nhân tố khách quan, liên hệ thực tiễn đối với thực trạng của
các nhân tố)
7.
Làm rõ các yêu cầu đặt ra trong thẩm định dự án đầu tư. Để đáp ứng được các yêu
cầu này đòi hỏi có những điều kiện gì? (Các yêu cầu chung, yêu cầu đối với cán bộ thẩm
định, các điều kiện thực hiện để đáp ứng yêu cầu)
8.
Phân tích yêu cầu: “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính khách
quan”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
9.
Phân tích yêu cầu : “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính toàn diện”.
Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
10.
Làm rõ thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành ở
Việt Nam (Các dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định, Nghị định và các quy định
hướng dẫn hiện hành)
11.
Quy trình thẩm định dự án đầu tư nói chung gồm những bước nào? Phân tích vai
trò của các nhóm tham gia trong quy trình thẩm định.
12.
Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở ngân hang thương mại và cho nhận
xét (cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thẩm quyền, quy trình thẩm định)
13.

Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở Nhà nước và cho nhận xét.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
14.

Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở chủ đầu tư và cho nhận xét.

15.
Làm rõ các căn cứ thẩm định dự án đầu tư (Căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế, kinh
nghiệm)
16.
Thẩm định dự án đầu tư gồm những nội dung nào? Cho biết mối quan hệ giữa các
nội dung thẩm định (Thẩm định theo nhóm yếu tố).
17.
Làm rõ những nội dung thẩm định ở ngân hang thương mại. Mối quan hệ giữa các

nội dung thẩm định (Thẩm định theo nhóm yếu tố: Thẩm định khách hàng, thẩm định dự
án vay vốn, thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay)
18.
Nội dung thẩm định khía cạnh thị trường của dự án và phương pháp thẩm định
phù hợp.
19.
hợp.

Nội dung thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án và phương pháp thẩm định phù

20.

Nội dung thẩm định tài chính dự án và phương pháp thẩm định phù hợp.

21.
Mối quan hệ giữa thẩm định thị trường và kỹ thuật; kỹ thuật và tài chính; thị
trường và tài chính.
22.
Thẩm định tài chính dự án đầu tư gồn những nội dung nào? Cho biết mối quan hệ
giữa các nội dung thẩm định đó.
23.

Nội dung thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư.

24.
Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính chủ yếu được xem xét trong thẩm định dự án.
(NPV, IRR, T - Nội dung, ý nghĩa, phương pháp tính, ưu nhược điểm và những lưu ý cần
thiết khi thẩm định dự án)
25.

Nội dung thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư.

26.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội được xem xét khi thẩm định dự án.

27.
Các phương pháp được áp dụng trong thẩm định dự án. Làm rõ ưu nhược điểm của
từng phương pháp và điều kiện vận dụng.
28.
Phương pháp so sánh đối chiếu được áp dụng như thế nào trong thẩm định dự án
và phù hợp với những nội dung nào?
29.
Phương pháp phân tích độ nhạy được áp dụng như thế nào trong thẩm định dự án
và phù hợp với những nội dung nào?


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
30.
Những khó khăn trong công tác thẩm định và hướng khắc phục (đánh giá những
khó khăn, vướng mắc trong thẩm định dự án có thể nhìn nhận ở một chủ thể như ngân
hàng thương mại, tìm hiểu nguyên nhân và nêu hướng khắc phục).
CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ HÌNH THỨC THI
Lịch thi: ca 5 ngày 8/9/2011 (chiều tối).
Cấu trúc đề thi:
LÝ THUYẾT: 2 – 3 câu (5 – 6 điểm).
BÀI TẬP: 1- 2 bài (4- 5 điểm). Bài tập : Bài tập tình huống, Bài tập thẩm định các chỉ
tiêu hiệu quả tài chính chủ yếu NPV, IRR, T.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Câu 1: Khái niệm và mục đích thẩm định DA đầu tư
Dự án đầu tư là một tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các
hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong thời gian xác định
Dự án đầu tư được xem xét trên các mặt: hình thức, quản lý, kế hoạch hoá, nội
dung
Về nội dung DA ĐT bao gồm 4 thành phần chính: mục tiêu, các kết quả, các hoạt
động, các nguồn lực
-

Đặc trưng của các dự án đầu tưCó mục đích rõ ràngCó chu kỳ phát triển riêng, T/g tồn tại hữu hạnCó sự tham gia cuar nhiều bênSp DA’ mang t/c cá biệtCó môi trường hoạt độngCó độ rủi ru và bất định

-

Chu kỳ DA’
Ý
tưởng
về dự
án ĐT

N/c cơ
hội
ĐT

Chuẩn bị
ĐT

NCTK
T

Lập Dự
án

NCKT

Thực hiện
ĐT

Thẩm
định
DA

Vận hành
Kết quả
ĐT


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
TĐ DA: Là quá trình tổ chức, xem xét, đánh giá một cách khách quan, khoa học,
và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng và hiêuh quả của
DA’ để từ đó ra quyết định đầu tư,cho phép ĐT hay tài trợ vốn cho DA’
Các chủ thể thẩm định: Chủ ĐT, Nhà nước, NH và các tổ chức tín dụng, các chủ
thể khác( các công ty tư vấn và đối tác)
Mục đích chung của TĐ DA’ là nhằm ngăn chặn các DA’ xấu, không khả thi, khẳng
định lại các DA’ tốt, xác định lại các thành phần của DA’có thống nhất với nhau không,
đánh giá nguồn và độ lớn của rủi ro cũng như có các biện pháp phòng và chống rủi ro cho
phù hợp.
Câu 2: Các chủ thể thẩm định và mục đích cụ thể TĐ DA ở từng chủ thể
Các chủ thể thẩm định : chủ đầu tư, nhà nước, NH và các tổ chức tín dụng, các chủ
thể khác( công ty tư vấn và đối tác…)
-

Mục đích cụ thể với từng chủ thểTrên góc độ chủ đầu tư: Thẩm định DA nhằm giúp cho chủ đầu tư khắc phục được

tính chủ quan của người soạn thảo, giúp cho việc phát hiện bổ sung những thiếu sót trong
từng nội dung phân tích của DA. TĐ DA’ ĐT nhằm giúp cho chủ đầu tư hay DN lựa chọn
các DA có tính khả thi cao( có khả năng thực hiện, đem lại hiệu quả và hiệu quả chắc
chắn), loại bỏ được những DA không khả thi, tránh bỏ lỡ các cơ hội đầu tư có lợi. Như
vậy, mục đích của TĐ DA là giúp CĐT đánh giá tính hợp lý của DA và hiệu quả của DA
để từ đó đưa ra quyết định có nên đưa ra quyết định ĐT cho DA’ hay không


Trên góc độ NH: NH đóng vai trò là trung gian tài chính lớn tài trợ vốn cho DA’.

Do đó, để có thể cho vay theo DA ĐT(vốn lớn, thời gian dài) thì các NHTM và các tổ
chức tín dụng cũng cần xem xét, đánh giá về DA’cũng như tình hình tài chính của DN để
chắc chắn DA’ có khả năng trả nợ theo các đk của NH, chắc chắn NH sẽ thu hồi được
khoản cho vay→ MĐ cuối cùng là đưa ra quyết định có tài trợ vốn cho DA’ hay không.


Trên góc độ nhà nước: Nhà nước không chỉ quan tâm đến hiệu qủa kinh tế mà DA’

đem lại, sự đóng góp vào tăng trưởng của nền ktế khi DA’ được thực hiện mà còn xem xét
đến tính hiêuh quả về phúc lợi XH, xoá đói giamt nghèo, tạo việc làm, bảo vệ và cải tạo
mtrường→ MĐ của TĐ DA’ của nhà nước là để nhà nước xét duyệt và đưa ra quyết định
có cấp phép hay không cấp phép để thực hiện DA’ đầu tư


FUMEE CO.,LTD fumee.vn


Trên góc độ các chủ thể khác( công ty tư vấn, các đối tác…): Đối với các chủ thể

khác thì tuỳ theo mqh với CĐT mà có mục đích khác nhau. Ví dụ đối vs các đối tác thì
TĐ DA’ nhằm mục đích đưa ra quyết định có góp vốn để thực hiện DA’ hay không.

Câu 3: Vai trò của công tác thẩm định DA ĐT
TĐ DA: Là quá trình tổ chức, xem xét, đánh giá một cách khách quan, khoa học,
và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng và hiêuh quả của
DA’ để từ đó ra quyết định đầu tư,cho phép ĐT hay tài trợ vốn cho DA’
Đây là một quá trình kiểm tra, đánh giá các nội dung cơ bản của DA’ 1 cách độc
lập, tách biệt với quá trình soạn thảo DA’ . TĐ DA’ tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động ĐT
có hiệu quả
Dự án dù được chuẩn bị, phân tích kỹ đến đâu vẫn thể hiện tính chủ quan của nhà phân
tích và lập DA’, những khiếm khuyết, lệch lạc tồn tại trong quá trình DA’ là đường nhiên.
Để khẳng định một cách chắc chắn mức đọ hợp lý, hiệu quả, tính khả thi của DA’cũng
như quyết định thực hiện DA’ ĐT cần phải xem xét, kiểm tra 1 cách độc lập vs quá trình
soạn thảo hay TĐ DA’.


Trên góc độ CĐT hay các DN, TĐ DA’ ĐT là để ra quyết định có nên triển khai

DA’ hay không, việc triển khai DA’ đem lại lợi ích gì cho chủ đầu tư, so sánh chi phí s/d
vốn với lợi ích DA’ đem lại, lựa chọn tỷ suất chiết khấu trong vc tính toán…TĐ DA’ nhằm
giúp cho CĐT hoặc DN lựa chọn các DA’ có tính khả thi cao( có khả năng thực hiện, đem
lại hiệu quả và hiệu quả chắc chắn), loại bó được các DA’ không khả thi, tránh bỏ lỡ các
cơ hội đầu tư có lợi. Thông qua việc TĐ DA’ CĐT đánh giá được tính hợp lý và hiệu quả
của DA, bao gồm hiệu quả tài chính, hiệu quả KT-XH, đánh giá độ an toàn và khả năng
thực hiện DA. TĐ DA giúp CĐT xem xét lại các thong tin để thực hiện DA, là căn cứ để
CĐT xin giấy phép ĐT của cơ quan qlý nhà nc, xin vay vốn và nó dc xem như công cụ
qlý đầu tư hữu hiệu.


Trên góc độ nhà nước:Giúp cho vc kiểm soát sự tuân thủ pháp luật của DAGiúp cơ quan quản lý nhà nước đgiá đc tính hợp lý, khả thi, hquả của DA’ trên giác

độ hiệu quả KT-XH.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn


Giúp cơ quan QLNN ra quyết định đúng đắn và bảo đảm lợi ích quốc gia, quy ước

quốc tế, đặc biệt với các DN có vôn NSNN


Với NH và các tổ chức tín dụng: NH là 1 tổ chức trung gian tài chính, thực hiện vc

nhận tiền gửi và cho vay. Trong quá trình cho vay, k phải bất cứ DA nào cũng đc NH đáp
ứng. NH chỉ cho vay khi vốn đc sử dụng đúng mục đích và đem lại lợi nhuận cho NH.
Việc TĐ DA là cơ sở để NH xác định số tiền vay, thời gian vay, mức thu nợ hợp lý, XĐ
t/c rủi ro và khả năng thu hồi vốn của DA. TĐ giúp NH đạt đc những chỉ tiêu về an toàn
và hiệu quả s/d vốn, giảm thiểu nợ quá hạn và nợ khó đòi.

Câu4: Phân tích luận điểm: “TDDA được xem là công cụ quản lý đầu tư hữu
hiệu”.Liên hệ thực tế Việt Nam
Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá một cách khách quan, khoa học
và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu
quả của dự án để từ đó ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án một cách độc lập,
tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt
động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị,
cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài
trợ cho dự án.
Tại sao chúng ta phải thẩm định dự án đầu tư ? Dự án dù được chuẩn bị, phân tích kỹ
lưỡng đến đâu vẫn thể hiện tính chủ quan của nhà phân tích và lập dự án, những khiếm
khuyết, lệch lạc tồn tại trong quá trình dự án là đương nhiên. Để khẳng định được một
cách chắc chắn hơn mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi của dự án cũng như quyết
định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra lại một cách độc lập với quá trình
chuẩn bị, soạn thảo dự án, hay nói cách khác, cần thẩm định dự án. Thẩm định dự án giúp
cho chủ đầu tư khắc phục được tính chủ quan của người soạn thảo và giúp cho việc phát
hiện, bổ sung những thiếu sót trong từng nội dung phân tích của dự án. Thẩm định dự án
là một bộ phận của công tác quản lý đầu tư, nó tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực hiện
hoạt động đầu tư có hiệu quả.Vai trò là công cụ của quản lý đầu tư của thẩm định dự án
đầu tư được thể hiện theo những nội dung sau:
Gián tiếp quản lý hoạt động đầu tư:


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
- Thẩm định dự án đầu tư nhằm lựa chon được dự án tốt nhất tức là những dụ án có tính
khả thi cao và loại bỏ được những dự án không khả thi nhưng không bỏ lỡ cơ hội đầu tư
đầu tư có lợi,vì vậy thông qua thẩm định chúng ta có thể lựa chọn được những dự án phù
hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển của đất nước,ngành và của địa phương hay
đây chính là một công cụ điều tiết và định hướng hoạt động đầu tư vào những lĩnh vực và
ngành nghề cần thiết.
- Thẩm định dự án đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cả nền kinh tế:thẩm định dự án
có vai trò quan trọng đối với mọi chủ thể tham gia vào quá trình thực hiện dự án như:Nhà
nước,chủ đầu tư,ngân hàng,…Kết quả của thẩm định là cơ sở để các chủ thể đánh giá và
ra quyết định đúng đắn.Từ đó,các dự án sẽ đem lại lợi ích cho cả chủ đầu tư và nền kinh
tế,tạo động lực bỏ vốn vào đầu tư sản xuất kinh doanh cua các doanh nghiệp đòng thời
cũng là công cụ để Nhà nước đảm bảo điều tiết hài hòa các loại lợi ích của tư nhân và của
nền kinh tế.
Trực tiếp quản lý hoạt động đầu tư :
-Thông qua hoạt động thẩm định dự án đầu tư Nhà nước có thể trực tiếp kiểm tra,giám
sát,xem xét các nhu cầu,chiến lược phát triển,tình hình hoạt đọng đầu tư của từng địa
phương,từng ngành qua nội dung các dự án xin phê duyệt.Từ đó ,Nhà nước có thể can
thiệp một cách kịp thời để tránh gây lãng phí vốn vào các dự án không hiệu quả.
-Thẩm định dự án giúp cho việc kiểm tra,kiểm soát việc đảm bảo đúng tiêu chuẩn đề
ra:thông qua các bộ luật,các nghị định ,các văn bản hướng dẫn,nhà nước qui đinh chi tiết
những tiêu chuẩn của việc thi công thực hiện dự án.Từ đó,Nhà nước có thể đánh giá xem
dự án có đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật đó hay không để kịp thời khắc phục cũng
như xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra với dự án
Liên hệ thực tiễn Việt Nam:Việt Nam chưa thực sự sử dụng công cụ thẩm định dự án đầu
tư như một công cụ quản lý đầu tư hữu hiệu thể hiện qua một thực thực tế sau đây:
Ví dụ về dự án công trình tuyến tránh Hà Nội – Cầu Giẽ. Dự án này là ví dụ cho việc
thẩm định dự án đầu tư chưa được nghiên cứu đầy dẫn đến việc triển khai dự án chậm và
kéo dài ở nhiều khâu,chất lượng công trình chưa đạt yêu cầu, gây lãng phí, một số hạng
mục hiệu quả sử dụng thấp…
Do công tác thẩm định dự án đầu tư chưa được nghiên cứu đầy đủ, không lường hết các
yêu cầu và sự phát triển của địa phương có tuyến đường đi qua nên phải phê duyệt điều


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
chỉnh, bổ sung nhiều lần (Tổng mức đầu tư điều chỉnh 3 lần, lần thứ 3 gấp hơn 2 lần tổng
mức đầu tư ban đầu).
Việc thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán còn hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng
Dự án như: Thiết kế chưa nắm bắt đầy đủ thực tế, chưa đáp ứng được nhu cầu và sự phát
triển của địa phương dẫn tới khi triển khai phải thay đổi thiết kế, bổ sung nhiều khối
lượng, hạng mục công trình ,thiết kế kỹ thuật chưa tính hết những điều kiện cần thiết để
đảm bảo ổn định công trình.Mặt khác,triển khai thực hiện Dự án chậm và kéo dài ở nhiều
khâu (từ khi có Quyết định đầu tư Dự án đến khi Tổng dự toán được phê duyệt kéo dài
gần 3 năm).Thay đổi thiết kế một số hạng mục nên trong quá trình thi công phải phá đi
làm lại, gây lãng phí mà chất lượng không đảm bảo.

Câu5: Vị trí của TDDA trong quá trình hình thành và thực hiện DADT(các giai
đoạn hình thành và thực hiện DADT,các công việc thẩm định)
Thẩm định dự án đầu tư :là việc tổ chức xem xét đánh giá một cách khách quan, khoa học
và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu
quả của dự án để từ đó ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Chu kì của một dự án đầu tư là các bước,các giai đoạn mà một dự án đầu tư phải trải qua
bắt đầu từ khi hoàn thành đến khi dự án chấm dứt hoạt động
Chu kì dự án có thể được minh họa như sau:
Ý đồ
DADT

Chuẩn bị
ĐT

Thực hiện
ĐT

Vận hành kq
ĐT

Ý đồ DA
mới

Thẩm định dự án là giai đoạn tiếp theo của quá trình soạn thảo dự án đầu tư.Thẩm định dự
án là một yêu cầu không thể thiếu và là cơ sở ra quyết đinh đầu tư.Kết quả của thẩm định
là cơ sở để ra quyết định chấp thuận hay bác bỏ dự án.Công tác thẩm đinh được thực hiện
trong cả giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thực hiện dự án.
Với giai đoạn chuẩn bị hoạt động đầu tư:Chuẩn bị hoạt động đầu tư bao gồm
lập,thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.Do đó,hoạt động thẩm định đóng vai trò là trung
gian giữa việc dự án được phác thảo trên giấy với việc nó có được tiến hành trên thực tế


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
hay không?Sau khi thẩm đinh dự án,nếu xét thấy có khả năng thực hiện và đem lại hiệu
quả chắc chắn thì dự án sẽ được phê duyệt triển khai trên thực tế,ngược lại nếu dự án là
không khả thi thì sẽ bị bác bỏ để tránh được những tổn thất về sau,Tuy nhiên,cần chu ý
rằng với các loại dư án khác nhau thì quy trình thẩm định cũng khác,Ví dụ,với những dự
án quan trọng quốc gia hay những dự án nhóm A phải tiến hành lập báo cáo đầu tư xây
dựng công trình,sau khi báo cáo này được thẩm tra,phê duyệt thì chủ đầu tư mới được tiến
hành lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kĩ thuật.Việc thực hiện dự án chỉ được phê
duyệt sau khi đã có kết quả thẩm định dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.Như vậy,
với mọi loại hình dự án với các nguồn vốn và chủ đầu tư khác nhau thì thẩm định dự án ở
giai đoạn chuẩn bị đầu tư đều đóng vai trò cực kì quan trọng trong đầu tư.
-

Với giai đoạn thực hiện đầu tư thì vai trò của thẩm đinh được phát huy ntn?

Giai đoạn thực hiện đầu tư được tiến hành ngay sau khi dự án được chính thức phê duyệt
tức là dự án đã được thẩm định.Tuy nhiên vai trò của thẩm định không chỉ dừng lại ở quá
trình chuẩn bị đầu tư mà nó còn phát huy ngay cả khi dự án đi vào thực hiện.Xuất phát từ
môi trường của hoạt động đầu tư là luôn biến động và chịu sự tác động của rất nhiều nhân
tố,vì thế cho nên người lập báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như người có chức năng thẩm
định cũng không thể lường trước hết những khó khăn mà dự án gặp phải.Để khắc phục
tình trạng này và đảm bảo cho hoạt động ĐTPT đem lai hiệu quả như mong muốn thì
công tác thẩm định dự án trong giai đoạn thực hiện cũng có vai trò quan trọng không kém
gì giai đoạn trên. Ở giai đoạn này,cơ quan làm nhiệm vụ thẩm định tiếp tục kiểm tra,giám
sát quá trình thực hiện từng nội dự án để đảm bảo cho dự án hoàn thành như đúng thiết
kế,yêu cầu đã đặt ra thông qua các tiêu chuẩn định mức kĩ thuật.Đồng thời thẩm định ở
giai đoạn này cũng giúp cho cán bộ thẩm định kịp thời phát hiện những sai sót phát sinh
và rút ra những kinh nghiệm cho các loại dụ án tương tự sau này.
Kết luận:Với những phân tích và lập luận nêu trên có thể khẳng đinh rằng thẩm định dự
án đầu tư có vai trò quan trọng trong cả quá trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư,nó
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư cho mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Câu 6: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định DA ĐT
Căn cứ TĐ DA( căn cứ plý và thực tiễn). Căn cứ plý đc thể hiện ở các chủ trương,
chính sách, quy hoạch phát triển, hệ thống VB pháp quy. Tính ổn định của các VB pháp
quy có ảnh hưởng lớn đến quá trình tổ chức thực hiện TĐ DA. Bên cạnh các căn cứ plý,


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
công tác thẩm định còn phụ thuộc vào các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức, quy ước
thong lệ qtế cùng các kinh nghiệm thực tiễn.
Đội ngũ cán bộ TĐ DA: gồm nhóm chuyên môn và nhóm pitch. Nhóm chuyên
môn thực hiện đánh giá, pitch DA. Nhóm qlý sẽ lựa chọn DA và đưa ra quyết định ĐT.
Đội ngũ cán bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến clg công tác thẩm định. Cán bộ có năng lực
chuyên môn, am hiểu về nghiệp vụ thẩm định, có kinh nghiệm, có kĩ năng, làm đúng quá
trình sẽ đảm bảo cho chất lượng công tác thẩm định
Tổ chức công tác TĐ DA: Là việc bố trí, sắp xếp, phân công công vc, quy trình tổ
chức thẩm định, mtrg làm vc sẽ tạo đk thuận lợi để thực hiện công vc. Công tác tổ chức
thẩm định DA cần đc thực hiện một cách khoa học, hợp lý, trên cơ sở phân công trách
nhiệm cho cá nhân, phòng ban có chuyên môn với quy trình phù hợp, có sự ktra giám sát
chặt chẽ góp phần nâng cao chất lượng TĐ DA
-

Phương pháp thẩm định phù hợp với từng ND thẩm định của DA

Phương tiện TĐ DA: Hệ thống máy tính, các chương trinhg phần mềm hỗ trợ
chuyên dụng, các thiết bị đo lường, khảo sát, sự phát triển của công nghệ thong tin , hệ
thống mạng là một trong những phương tiện cần thiết, hữu hiệu trợ giúp đắc lực cho công
tácTĐ. Vc tham khảo, điều tra, đánh giá thịi trường, các vấn đề lien quan cung cấp rất
nhiều thong tin cần thiết.
Thời gian chị phí TĐ DA: 2 nhân tố này a/h trực tiếp đến chất lượng TĐ DA: Nếu
t/g và chi phí TĐ tăng lên thì chất lượng thẩm định DA sẽ đc nâng cao và ngược lại. Về
t/g, TĐ DA cần đc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ để
thực hiện các công vc tiếp theo, nhanh chóng đưa sp ra thị trg. Về chi phí, nếu có đủ sẽ
giúp trang trải các h/đ đặc biệt là khâu khảo sát thị trường, thu thập them thong tin phục
vụ cho công tác đánh giá, thẩm định.


Hạn chế trong công tác TĐ DA

Về khâu tổ chức h/đ: Dù t/g qua khâu thẩm định đã đc chú trọng đáng kể nhưng
trên thực tế các phòng chuyên trách về khâu TĐ chưa thực sự tách biệt rõ rang, cong lồng
ghép vs các nghiệp vụ khác, vì vậy sự tách bạch và tập trung trong công tác TĐ chưa đảm
bảo. Bên cạnh đó sự phối hợp giữa các bộ phận còn hạn chế, cán bộ thẩm định thường
làm vc khá riêng lẻ, kinh nghiệm chưa cao.
Về phương pháp TĐ: trên thực tế chưa có sự đan xen, kết hợp các biện pháp thẩm
định, sử dụng hệ thống chỉ tiêu còn hạn chế, chưa áp dụng linh hoạt và khoa học.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Về ND và quy trình: thực hiện khá đầy đủ nhưng mang tính chất bê ngoài. Nhìn
chung công tác TĐ còn khá sơ sài, quá chú trọng khía cạnh tài chính còn các khía cạnh
khác thì chỉ pitch chung chung
Về trang thiết bị: hệ thống thiết bị công nghệ chưa đầu tư đúng mức, chưa khai
thác triệt để ứng dụng, tính năng ưu việt của công nghệ
-

Về mạng lưới thong tin chủ yếu do khách hang gửi đến

-

Cán bộ thẩm định non trẻ, thiếu kinh nghiệm

-

Các hạn chế khác

Câu 7: Yêu cầu đặt ra trong TĐ DA ĐT. Để đạt được những y/c này đòi hỏi những
đk gì


Yêu cầu đặt ra trong TĐ DA ĐT

-

Y/ c chung:Đảm bảo tính hợp phápKhách quan:DA phải xuất phát từ nhu cầu thực tếDA phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luậtDA có yếu tố nước ngoài thì phải tuân theo thong lệ quốc tế


Tính khách quan của công tác TĐ DA đc thể hiện khi có sự tham gia phản biện
đôch lập từ phía chuyên gia và nhà tư vấn

Toàn diện: Công tác thẩm định DA phải nhìn nhận DA trên nhiều góc độ, phương
diện, quan điểm, khía cạnh do DA có t/c chuyên ngành, lien quan đến nhiều chủ thể

Khoa học:DA phải đảm bảo tinh phù hợp,tính hợp lý, sự lien kết giữa các ND, sự
chính xác của các kết quả nghiên cứu


Kịp thời: Để không bỏ lỡ cơ hội ĐTDA nhóm A≤ 40ngàyDA nhóm B≤ 30 ngàyDA nhóm C≤ 20 ngày

-

Yêu cầu cụ thể đối với cán bộ thẩm định


Nắm vững chiến lược phát triển KT- XH của dnc, của ngành, của địa phương, và
các quy chế pluật về quản lý kinh tế, qlý đâu tư và xây dựng hiện hành của nhà nước


FUMEE CO.,LTD fumee.vn

Cần hiểu biết về bối cành, điều kiện, và đặc điểm cụ thể của DA, tình hình và trình
độ phát triển chung của địa phương, của đất nc, của thế giới. Nắm đc tình hình sx- kd, các
số lieu tài chình, mối quan hệ tài chình- kinh tế tín dụng của DN với NH và NSNN

Có trình độ chuyên môn, am hiểu nghiệp vụ thẩm định, có kinh nghiệm và kĩ năng
thẩm định

Cần biết khai thác số liệu trong báo cáo phân tích tài chính của DN, các thong tin
về giá cả thị trường để phân tích hoạt động chung của DN, từ đó có them căn cứ vững
chắc để quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư


Cần biết XĐ và ktra được các chỉ tiêu KT-KT quan trọng của DACần đgiá kquan, khoa học và toàn dện các nội dung của DAThẩm định kịp thời, tránh để lỡ cơ hội đầu tư có lợiThường xuyên hoàn thiện quy trình thẩm định, phối hợp, phát huy trí tuệ tập thểĐể đảm bảo đc y/c này công tác TĐ DA cần đáp ứng:

Có hệ thống các VB, quy định của nhà nước về quản lý ĐT và XD thống nhất,
đồng bộ và cụ thể. Các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kỹ thuật của từng ngành, từng
lĩnh vực phải đc quy định cụ thể, rõ rang
-

Mỗi đơn vị cần thiết lập quy trình lập, thẩm định và phê duyệt DA ĐT phù hợp

Thiết lập mqh mật thiết giữa cơ quan QLNN, các tổ chức tư vấn, các chuyên gia
đầu ngành
-

Đội ngũ cán bộ TĐ DA phải đảm bảo cả về số lượng và chất lượng

-

Có đầy đủ phương tiện thẩm định

-

Dành 1 phần kinh phí thích đáng cho công tác thẩm định DA ĐT

Câu 8. Phân tích yêu cầu: “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính khách
quan”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
Tính khách quan trong công tác thẩm định dự án thể hiện các yêu cầu sau:
-

Thẩm định dự án phải xuất phát từ nhu cầu thực tế:

Một dự án đầu tư có thể được hình thành theo nhiều cách khác nhau, có thể là từ khu vực
Nhà nước hoặc khu vực tư nhân. Trong quá trình thực hiện dự án, các đối tượng hưởng lợi
từ dự án sẽ có động cơ thúc đẩy dự án, trong khi người chịu thiệt hại, mất mát từ dự án sẽ
phản đối điều này. Từ đó hình thành nên mâu thuẫn giữa những người đề xuất dự án và
toàn xã hội, mà phần lớn lợi ích của dự án lại tập trung vào bộ phận tương đối hạn hẹp.
Không dừng lại ở đó, nhiều dự án còn hình thành do sự hậu thuẫn, đề xuất của các cơ


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
quan chức năng Nhà nước. Họ thường đặt nặng vấn đề lợi ích nhận được hơn là lợi ích
chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, sự hăng hái của tất cả các đối tượng này hoàn toàn
chưa thuyết phục, khi mà hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án vẫn là 1 câu hỏi lớn. Vì vậy
cần có một hệ thống thẩm định không đứng trên lợi ích của bộ phận, cá nhân riêng lẻ nào
mà căn cứ vào nhu cầu thực tế về kết quả, sản phẩm – dịch vụ của dự án nhằm tránh
những lựa chọn đầu tư sai lầm. Nếu yêu cầu này không được đảm bảo, tất yếu xã hội sẽ
phải gánh chịu những thiệt hại do dự án mang lại.
Bên cạnh đó, chi phí cho quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án khá lớn ( chi phí xây
dựng, chi phí quản lý, chi phí mua sắm máy móc thiết bị,…), nếu công tác thẩm định
không căn cứ trên nhu cầu thực tế sẽ gây ra nhiều tổn thất do chủ đầu tư, các nhà thầu,
nhà tài trợ,…Kết quả của những tổn thất đó là sản phẩm của dự án không được ưa
chuộng, không đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, doanh số thấp, doanh thu
thấp, không bù đắp được chi phí, dự án hoạt động kém hiệu quả, không đáp ứng được
những mục tiêu, yêu cầu đề ra.
-

Thẩm định dự án phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật:

Các hoạt động kinh tế nói chung cũng như hoạt động thẩm định dự án đầu tư nói riêng
đều phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Yêu cầu này mang tính chất khách
quan, xuyên suốt quá trình thẩm định, từ khâu lập hồ sơ thẩm định cho đến khâu phê
duyệt quyết định đầu tư.
Trước tiên, đối với mỗi loại dự án khác nhau sẽ có tính chất, quy mô, nội dung,…khác
nhau, đòi hỏi pháp luật quy định công tác thẩm định phải phù hợp với từng loại dự án. Ở
Việt Nam, pháp luật quy định rõ các dự án trong nước kể cả dự án BOT và ODA chia
thành 3 nhóm: nhóm A, nhóm B, nhóm C. Tương ứng với mỗi nhóm dự án sẽ có quy định
cụ thể thẩm định cho phép và cấp giấy phép đầu tư.
Trong số các căn cứ để thẩm định dự án, có rất nhiều căn cứ đòi hỏi sự quy định của pháp
luật như chủ trương, chính sách phát triển, định hướng chiến lược kinh tế xã hội của đất
nước, hệ thống văn bản pháp quy, tiêu chuẩn định mức của từng ngành lĩnh vực. Những
căn cứ này nhằm đảm bảo cho tính hợp lệ, hợp pháp của dự án đầu tư đối với những quy
định của pháp luật.
Việc xem xét, đánh giá các nội dung của dự án cũng phải căn cứ vào những quy định của
pháp luật. Trên khía cạnh kỹ thuật công nghệ, đòi hỏi các tiêu chuẩn đảm bảo tính kinh tế,
kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn về dây chuyền công nghệ, tuân theo các định mức, các quy


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
định của pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy,…Trên khía
cạnh tài chính, đòi hỏi các thông tin được kiểm toán theo quy định của pháp luật về các
báo cáo tài chính, về tổng vốn đầu tư,..Trên khía cạnh môi trường sinh thái, đòi hỏi những
tiêu chuẩn về chất thải, xả thải, quy trình xả thải, tiêu chuẩn dảm bảo cân bằng môi trường
sinh thái…
Thẩm định dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài đòi hỏi phải đảm bảo đúng thông
lệ quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc huy động các nguồn lực cho dự án nếu chỉ
xuất phát từ trong nước sẽ khó đảm bảo được tính hiệu quả cũng như tính cạnh tranh của
dự án, do đó đòi hỏi dự án phải tận dụng thêm các nguồn lực nước ngoài. Đối với các dự
án có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn FDI, ODA, ODF, vốn vay
quốc tế,…hay các dự án có sử dụng dây chuyền công nghệ, kỹ thuật sản xuất, sản phẩm
dịch vụ, các chuyên gia,…của nước ngoài, bên cạnh việc tuân thủ theo những quy định
của pháp luật trong nước, cần tuân thủ theo những thông lệ quốc tế về hợp đồng mua bán,
mục đích sử dụng, hình thức sử dụng, giải ngân, các yếu tố về bản quyền, sở hữu trí tuệ,
…Mặc dù thông lệ quốc tế không mang tính luật pháp, không mang tính cưỡng chế đối
với các chỉ tiêu thẩm định dự án, nhưng vẫn có vai trò quan trọng không thể thiếu. Những
yếu tố nước ngoài được hình thành từ nước ngoài, do đó có nhiều vấn đề mà trong nước
không thể lượng hóa, đánh giá được mà đòi hỏi phải có thông lệ quốc tế quy định. Điều
này không chỉ đảm bảo cho tính hợp pháp, hợp lệ của dự án trong việc xử lý các tranh
chấp xảy ra, mà còn thúc đẩy quá trình thu hút vốn, tham gia góp vốn, cổ phần, công
nghệ,… của các đối tác nước ngoài, tạo dựng 1 mối quan hệ vững chắc với quốc tế, tạo
tiền đề cho sự hợp tác lâu dài, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Để đảm bảo yêu cầu về tính khách quan này, công tác thẩm định dự án cần đáp ứng một
số điều kiện nhất định:
Thứ nhất, tất cả các dự án đầu tư thuộc mọi nguồn vốn và mọi thành phần kinh tế
tới khi ra quyết định và cấp giấy phép đầu tư phải qua khâu thẩm định về hiệu quả kinh tế
xã hội, về quy hoạch xây dựng, các phương án kiến trúc, công nghệ, sử dụng đất đai, tài
nguyên.
Thứ hai, khi tiến hành thẩm định dự án cần căn cứ vào các quy định của pháp luật
về đầu tư, xây dựng, kiến trúc, đất đai,…


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Thứ ba, đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách của Nhà nước thì ngoài việc thẩm
định về phương diện tài chính còn cần phải thẩm định cả về phương diện kinh tế, xã hội.
yêu cầu này đặt ra là để đảm bảo thực hiện dự án vì lợi ích chung của cả cộng đồng đối
với những dự án do Nhà nước tài trợ vốn.
Thứ tư, trong quá trình thẩm định, cần xem xét ý kiến của những người phản biện
mang tính độc lập. Nếu dự án lập ra gây nhiều tranh cãi hoặc chưa thỏa đáng trong những
người hoặc tổ chức độc lập đó thì cần phải đánh giá lại dự án, kiểm tra lại những vấn đề
còn khúc mắc trong dự án.
Ngoài ra, để đảm bảo yêu cầu trên, người làm công tác thẩm định cần phải nắm vững
những điều sau:
Người làm công tác thẩm định cần nắm vững chiến lược phát triển phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, ngành, địa phương, các quy chế, luật pháp về quản lý kinh tế,
quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước.
Cần hiểu biết về bối cảnh, điều kiện và đặc điểm cụ thể của dự án, tình hình và
trình độ kinh tế chung của địa phương, đất nước và thế giới.
Cần biết khai thác số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp ( hoặc chủ đàu
tư), các thông tin về giá cả, thị trường để phân tích hoạt động chung của DN ( hoặc CĐT )
án

Cần biết xác định và kiểm tra được các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật quan trọng của dự

Cần đánh giá khách quan, khoa học và toàn diện toàn bộ nội dung dự án, có sự
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, chuyên gia trong và ngoài ngành có liên
quan trong và ngoài nước.

Câu 9. Phân tích yêu cầu : “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính toàn
diện”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá một cách khách quan,khoa học
và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu
quả của dự án đề từ đó rag quyết định đầu tư,cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Khi thực hiện thẩm định một dự án cần đảm bảo tính toàn diện vì có khi dự án thực hiện
có lợi cho chủ đầu tư nhưng có hại cho nhà nước và ngược lại dự án mang lại lợi ích cho
nhà nước nhưng lại không có lợi cho chủ đầu tư.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Hơn nữa phải thẩm định dự án trên tất cả các khía cạnh pháp lý, thị trường,kỷ thuật công
nghệ ,tổ chức và quản lý, thẩm định tài chính,lợi ích kinh tế xã hội mà dự án mang lại.
Khi một dự án ở khía cạnh được phép đầu tư nhưng việc nghiên cứu thị trường để tìm ra
đầu ra cũng như chỗ đứng cho sản phẩm của dự án; việc nghiên cứu kỷ thuật công nghệ
để tìm hiểu công suất phù hợp cho dự án,địa điểm đặt của dự án có gần vùng nguyên liệu
hay thị trường tiêu thụ hay không,kể cả dự án có gây ảnh hướng xấu đến môi trường xung
quanh nó hay không.
Việc tổ chức quản lý phải nghiên cứu yêu cầu số lượng cán bộ quản lý cũng như số lượng
công nhân đảm bảo có trình độ,dễ tuyển dụng ở thị trường trong nước,chi phí trả lương
nhân công.Nếu việc nghiên cứu kỷ thuật dùng các máy móc quá hiện đại để lao động có
thể quản lý và vận hành máy móc đó thì cần phải tổ chức đào tạo cho lực lượng lao
động.Nhưng chi phí đào tạo mà quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến tài chính của dự án, sự sinh
lời của dự án khi đưa vào hoạt động.
Ngoài ra còn kể đến lợi ích kinh tế- xã hội mà dự án mang lại,dự án có thể tạo việc làm
cho người lao động nhưng liệu việc dự án được đầu tư thực hiện thì có gây ra sự đánh đổi
tạo việc làm cho nhóm người này lại gây ra sự thất nghiệp cho nhóm người khác hay
không? Liệu dự án có gây bất ổn đển tình hình chính trị giữa các nước hay ảnh hưởng với
văn hóa thuần phong mỹ tục của Viêt Nam hay không…
Sự toàn diện của việc thẩm định dự án còn thể hiện là sự tham gia của các bộ,các ban
ngành có liên quan đến dự án như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của quốc gia,chính
sách thuế,ưu đãi mà dự án được áp dụng….
Từ những điều trên khi thực hiện thẩm định dự án cần phải được thẩm định một cách toàn
diện ở tất cả các nội dung,các khâu của dự án đầu tư và lợi ích liên quan giữa các bên.
VD về việc ko đảm bảo tính toàn diện trong công tác thẩm định gây hậu quả nghiêm
trọng: dự án khu du lịch RUSALKA do công ty đầu tư và phát triển du lịch
RUS_INVEST_TUR đầu tư tại khánh hòa đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế xh ở
tỉnh KH cũng như nhiều địa phương khác. Nguyễn Đức Chi với vai trò là chủ tịch hội
đông quản trị cty,là nhà đầu tư ko xu dính túi , sau khi dùng nhiều thủ đoạn để đc bộ KH
ĐT cấp phép thành lập tại Nha Trang và đc UBND tỉnh KH cấp 50ha đất để thành lập khu
du lịch, nghỉ mát Rusalka, Chi đã đem giấy tờ dự án này thế chấp, lừa đảo nhiều nơi gây
thiệt hại trên 165 tỷ đồng. bên cạnh đó nhiều cán bộ lãnh đạo của UBND tỉnh KH, sở
TNMT, sở KH ĐT và một số cán bộ của Bộ KH ĐT phải ra trước vành móng ngựa


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Đó là một thực tế cho thấy công tác thẩm định các dự án đầu tư hiện nay vẫn còn nhiều
thiếu sót, và cần phải được hoàn thiện, nâng cao hơn

Câu 10: Làm rõ thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện
hành ở Việt Nam (Các dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định, Nghị định và
các quy định hướng dẫn hiện hành) .
Người quyết định đầu tư có trách nhiệm thẩm định dự án trước khi phê duyệt,đối với mọi
nguồn vốn chỉ được quyết định khi có kết quả thẩm định.
1.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước :

Thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư đối với các dự án trọng điểm quốc gia theo
nghị quyết quốc hội,thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định nhà nước làm đơn
vị đầu mối tổ chức thẩm định.Chủ tịch hội đồng thẩm định là bộ trưởng bộ kế hoạch đầu
tư.
Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ quyết định đầu tư với các dự án nhóm
A,B,C.Hoặc ủy quyền cơ quan cấp dưới trực tiếp quyết định đầu tư với các dự án nhóm
B,C. Cơ quan cấp bộ và cơ quan được ủy quyền phân cấp tổ chức thực hiện thẩm định các
dự án do mình quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định lá đơn vị chuyên
môn trực thuộc người quyết định đầu tư.
Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư với dự án nhóm A,B,C trong phạm vi và
khả năng cân đối ngân sách của địa phương thong qua hội đồng nhân dân các cấp.UBND
tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện của
UBND cấp tỉnh là sở kế hoạch và đầu tư. Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định của UBND
huyện xã là đơn vị có chức năng quản lý ngân sách trực thuộc người quyết định đầu tư.
2.

Đối với những dự án sử dụng các nguồn vốn khác :

Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án đầu tư.Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm
định dự án do người quyết định đầu tư chỉ định
3.

Đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng ;

Tố chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ để chấp nhận
phương án cho vay vốn hoặc không cho vay vốn trước khi trình người có thẩm quyền
quyết định đầu tư.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn

Câu 11. Quy trình thẩm định dự án đầu tư nói chung gồm những bước nào? Phân
tích vai trò của các nhóm tham gia trong quy trình thẩm định.
Quy trình tổng quát thẩm định dự án đầu tư bao gồm các bước:
1.

Tiếp nhận hồ sơ.

Hồ sơ dự án phải đầy đủ và hợp lệ theo đúng Thông tư 04/ 2003/ BKH ngày 17 tháng 6
năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hưỡng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư sửa
đổi, bổ sung một số điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư
2.

Lập hội đồng thẩm định.

Tuỳ theo quy mô của dự án mà thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, Hội đồng thẩm
định Bộ, ngành hay hội đồng thẩm định thành phố, địa phươn.
- Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư được thành lập theo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ để thẩm định hoặc thẩm định lại các dự án sau:
+ Các dự án đầu tư lớn, quan trọng trước khi Chính phủ trình Quốc hội thông qua và
quyết định chủ trương đầu tư.
+ Các dự án đã thông qua quá trình thẩm định nhưng Thủ tướng Chính phủ thấy cần thiết
phải thẩm định lại.
+ Các dự án đầu tư và dự án quy hoạch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự
án đầu tư.
Tuy nhiên việc thành lập hội đồng thẩm định thường chỉ áp dụng đối với những dự án có
vốn đầu tư lớn, tính chất phức tạp còn những dự án đầu tư nước ngoài không lập hội
đồng thẩm định.
3.

Tổ chức thẩm định.

Quá trình thẩm định đóng vai trò quyết định trong tiến trình thẩm định dự án, vì vậy quá
trình này phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về mức độ chính xác, khách quan và hợp lý,
tập trung vào nội dung cơ bản của dự án tránh những câu hỏi không cần thiết. Do đó,
trong quá trình thực hiện tổ chức thẩm định yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
cơ quan chuyên môn, các tổ chức tư vấn, các bộ, ngành, vụ, viện có liên quan. Đồng thời
phải có sự phân công chặt chẽ, phù hợp các cán bộ vào dự án cụ thể. Làm tốt các khâu từ
xử lý hồ sơ sơ bộ đến khi dự thảo trình duyệt cấp giấy phép đầu tư hoặc quyết định đầu
tư.
4.

Dự thảo quyết định đầu tư hay cấp phép đầu tư.

Việc dự thảo quyết định đầu tư hay cấp phép đầu tư phải căn cứ vào điều 30 Nghị định
52/ 1999/ NĐ- CP. Nội dung bao gồm :
- Mục tiêu đầu tư.
- Xác định chủ đầu tư.
- Hình thức quản lý dự án.
- Địa điểm, diện tích đất sử dụng, phương án bảo vệ môi trường và kế hoạch tái định cư
và phục hồi ( nếu có).
- Công nghệ, công suất thiết kế, phương án kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp công
trình.
- Chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia( nếu có).
- Tổng mức đầu tư.
- Nguồn vốn đầu tư, khả năng và kế hoạch vốn của dự án.
- Các ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước mà dự án đầu tư có thể được hưởng theo quy chế
chung.
- Phương thức thực hiện dự án. Nguyên tắc phân chia gói thầu và hình thức lựa chọn nhà
thầu…
Sau khi lập dự thảo này phải trình người có thẩm quyền ký duyệt.
- Đối với dự án nhóm A và một số dự án nhóm B phức tạp thì người ký duyệt là TTCP.
- Đối với dự án nhóm B và C thì người ký duyệt là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch
UBND tỉnh, Thành phố
5. Phê duyệt báo cáo khả thi.
Việc phê duyệt BCKT được thực hiện bởi Thủ trưởng cấp có thẩm quyền thẩm định. Một
dự án khi được trình duyệt thì tính pháp lý của nó phải được đảm bảo bằng luật. Dự án có


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
thể bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ do chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền quyết định đầu tư
nhưng phải nói rõ lý do chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Quy trình thẩm định dự án thể hiện thông qua sơ đồ sau đây:


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Câu 12. Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở ngân hang thương mại và cho
nhận xét (cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thẩm quyền, quy trình thẩm định)
Cơ cấu tổ chức của NHTM:
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
Hội đồng
tín dụng

Hội đồng
quản trị

Các ban
tín dụng

Ban điều
hành
Hội sở

Ban kiểm
soát
Phòng
kiểm tra
kiểm
Phòng
kế toán
toán
nội bộ
Phòng ngân quỹ

Các chi
nhánh
cấp 2
và các
phòng
giao
dịch

Các chi
nhánh
cấp 1

Phòng tổng hơp
và Quản lí hành
chính
Phòng
thanh
toán quốc tế và
kiềuthu
hốihồi nợ
Phòng
Văn phòng
Trung tâm tin
học
Trung tâm kiều
hối phát chuyển
tiền
nhanh
Trung
tâm W.U
đào
tạo


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
Trong đó:
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên trong đó có 3 uỷ viên thường trực gồm Chủ
tịch, phó chủ tịch, thứ nhất và một uỷ viên thường trực kiêm tổng giám đốc. Hội đồng
quản trị có nhiệm vụ thay mặt đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề lớn như: Quyết
định chiến lược phát triển của ngân hàng; bổ nhiệm, cách chức tổng giám đốc, phó tổng
giám đốc; quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ; quyết định thành lập chi
nhánh, văn phòng đại diện; quyết định giá chào bán cổ phần...
- Ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên chyên trách. Ban
này có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quảm lý, điều hành hoạt động kinh
doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo tài chính
hàng năm của ngân hàng...
- Hội đồng tín dụng là tổ chức do HĐQT lập ra, ngoài ra HĐQT còn lập ra các Ban
tín dụng tại tất cả các chi nhánh cấp I. Hội đồng tín dụng và ban tín dụng đều có nhiệm vụ
phê duyệt các quyết định cấp tín dụng cho khách hàng nhưng với các giới hạn tín dụng
khác nhau.
- Phòng kiểm tra - kiểm toán nội bộ trực thuộc ban điều hành, được phân bổ cho mỗi
chi nhánh cấp I ít nhất từ 1-2 nhân viên. Bộ phận này có chức năng kiểm tra, giám sát các
hoạt động thường ngày và toàn diện trong tất cả các giai đoạn trước, trong và sau trong
quá trình thực hiện mỗi nghiệp vụ của ngân hàng
- Phòng ngân quỹ gồm 2 mảng nghiệp vụ chính: Quỹ nghiệp vụ và kho tiền
+ Quỹ nghiệp vụ : Bộ phận thu tiền, bộ phận chi tiền, bộ phận kiểm ngân, bộ
phận giao dịch.
+ Kho tiền: Quản lí toàn bộ tài sản có trong kho, thực hiện việc xuất nhập kho
- Các phòng giao dịch có chức năng : Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá
nhân, thu hút tiền gửi trong dân cư, cho vay, thực hiện 1 số các nghiệp vụ như: chuyển
tiền nhanh, mua ngoại tệ kinh doanh, chiết khấu công trái, thanh toán Visa và séc du lịch.
- Phòng kế toán có nhiệm vụ tổ chức hạch toán và kiểm soát tập trung tất cả các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng. Phòng kế toán có trách nhiệm phối hợp cùng
các phòng nghiệp vụ khác để hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, đồng


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
thời cung cấp các số liệu thông tin cần thiết phục vụ cho tác nghiệp cụ thể của các phòng
nghiệp vụ liên quan
- Phòng hành chính quản trị có nhiệm vụ: tổ chức công tác hành chính, văn thư, tổ
chức công tác quản trị và tham gia công tác xã hội, tổ chức hội thảo, hội nghị, quản lý văn
thư đi- đến, quản lý con dấu...
Quy trình thẩm định dự án đầu tư ở NHTM:
Sơ đồ2: Sơ đồ thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng

Cụ thể các bước của quy trình thẩm định một dự án như sau:
* Bước 1: Tiếp xúc với khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ vay:
Cán bộ nhân viên NH tiếp xúc với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mở
rộng sản xuất kinh doanh hay thực hiện một dự án, nhân viên hướng dẫn khách hàng cách
lập hồ sơ xin vay vốn và các giấy tờ cần thiết có liên quan. Chủ đầu tư theo đó lập hồ sơ
hợp lệ gửi tới NH.


FUMEE CO.,LTD fumee.vn
* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ vay, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
Cán bộ tín dụng trực tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, hồ sơ thẩm định (đề nghị
thẩm định) báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi được coi là hợp lý khi được chủ đầu tư
thụ lý theo yêu cầu thông tư số 06/1999/TT- BKH- ĐT ngày 24/11/1999 hướng dẫn về nội
dung, tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư, báo cáo đầu tư và thông tư số
07/2000/TT- BKHĐT ngày 3/7/2000 về sửa đổi bổ xung thông tư số 06
* Bước 3: Thẩm định dự án:
Cán bộ tín dụng sẽ tiến hành thẩm định dự án đầu tư về mọi phương diện: tài
chính, kinh tế- xã hội, kỹ thuật, tổ chức quản lý, rủi ro, khả năng trả nợ của dự án, tình
hình pháp lý của chủ đầu tư,… (trừ tài sản đảm bảo), từ đó tập hợp tài liệu lập thành tờ
trình thẩm định. Tờ trình là kết quả thẩm định của cán bộ tín dụng về khách hàng vay vốn
trong đó có ghi rõ ý kiến của cán bộ thẩm định về tính khả thi của dự án, về món vay, bảo
lãnh và hạn mức tín dụng. Toàn bộ hồ sơ và tờ trình thẩm định sau đó được chuyển lên
trưởng phòng tín dụng. Trưởng phòng tín dụng xem xét, kiểm soát về nghiệp vụ, thông
qua hoặc yêu cầu cán bộ tín dụng chỉnh sửa, bổ sung.
Cán bộ thẩm định có thể thực tế đến tận điểm xây dựng của doanh nghiệp, xem
xét, hỏi ý kiến của các đơn vị có liên quan và các trung tâm thông tin về tình hình tài
chính, tư cách pháp lý, tình hình vay nợ... của chủ đầu tư.
Phòng tài sản có nhiệm vụ thực hiện việc thẩm định và đánh giá các tài sản thế
chấp cầm cố, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của tài sản cầm cố thế chấp, thẩm định và
chịu trách nhiệm về giá trị tài sản thế chấp cầm cố đảm bảo cho khoản vay.
* Bước 4: Quyết định của người có thẩm quyền:
Cán bộ tín dụng hoàn chỉnh nội dung tờ trình, trình trưởng phòng ký thông qua,
sau đó có nhiệm vụ trực tiếp trình lên ban tín dụng hoặc hội đồng tín dụng. Ban tín dụng
hoặc hội đồng tín dụng (tuỳ thuộc vào từng dự án) sẽ xem xét lại hồ sơ, ý kiến của cán bộ
thẩm định từ đó quyết định có cho dự án vay vốn hay không. Nếu đồng ý sẽ cấp tín dụng
cho dự án và sẽ thực hiện giải ngân theo sự thoả thuận của 2 bên. Định kỳ sẽ kiểm tra việc
sử dụng vốn vay của chủ đầu tư, giám sát quá trình tiến hành dự án dể đảm bảo khả năng
thanh toán của dự án.
Đối với những dự án nhỏ, vay từ 2 tỷ đồng trở xuống và có tài sản thế chấp, bảo
lãnh thì chỉ cần lập ban tín dụng, ban này sẽ chịu trách nhiệm thẩm định và quyết định
cho vay vốn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×