Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu công nghệ tái chế thép không gỉ mác 201

Kho tài liệu miễn phí của Ket-noi.com blog giáo dục, công nghệ

Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú

! "# $ %
&

'
+,

- .

* +, 01

)

*

/


23 , 45

+

# 0 6#

8 9: ; <

7

=!

> +? = 0@
&

(

6(

*

+, 0A!

*

&

γB =C

& &

D

*

C ;

&

EC''


& *

7

A,

& *

(

F

=A
H

/

&G

,

6

I J

%

&

&&

H

/

&

&&&

H

/ +' %

&&

&&

H

/ $ C

&

&&*

H

/

&&

H

/

&

H
&

/ !
H

/

0

C

K% 0HJ
<

&8
+, LA

&8
&
&


8
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
& &

H

/ 9

&7

&

H

/ M;6

&7

& *

H

/ $ ? 2K N '

&7

&*

0 6#

&*

5

&*
&

A

,

, =:

UV =!

W , '
&

0 6#
#

R%

S T;6

&8

%O

&8&

%O

F
F

A,

*G

( / X %O

&8 [ : X

#

X %O

,

\ X %O

/

H?

A,

*
*
=C

]%
)

**
=C

3

*

#%

*

,
5

&

*
.

H?

.
,

#%
.

*

#%

*7

& W , '
&
&& +

*
*

/

^W , '

&

% 0A!

#

& * +, 4!

+? .

0 6#

A, Z

%O
+?

:
<

X %O

& &

&

&F

!

Y %O

&

0 6#

< /

$Q

&**

&F

.

& * & P:
&*

AK 0O

*F
( L\
R L\

.

#%
6

2_ 0 # ` .

*F
A,

I 0 # 2K < 0 6#

G


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
+,

(

: !

HJ

K

A, Z

& [ ]% ' .
$
*
!

*

< (2 /

=

b

8

(

5 05

/
8

" [( 0 _ 2K

5 05

/
b

'

%

\ X %O

&

=

9? c 0H

K 0#

'b

, %a 0 6#

(2 /

8 [ ]% ' .

[(

<
<

[( 0 _

&

< ? 0@ /
#
\

8
87
G
G

\

G

:A

&
*


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú

$ K6
+?

6 =3

, ']

.` fQ6 43

2_

: 22

X

`

i

# Ng
4!

m

NK

X%

2K

H)

%k

b

Z

:

c 2_ 0 #

A

/

_

R =

oD

p% (

2 # 0K%

A

'A
c
6
)

m

Gs t
(

3

<

'A

%

,
c

AK 0O ] Q
,

(

I J

6

.

,

( 0!

, %,

!

< 0HJ

`
A <

Z

i K

@

I

@

(%

K

%

K% 0HJ

< 0K I 2)
$

(

6] ` ;. 2K ? .

A V =!

/

&G

45

<

9S 45

u g ;Q6 43
'A

=: ; <

`

/
2K
X

:
0#

&G
'b

K6

H) 2K !A

H +'` $ r 9S 45

(% h ,

i

( =3

4A 2_6 2 #

I J
/

"#

H

=Q 2KA

%
6

`

A! #

b

K

: H)

H n

b

=: ; <

H
'Hq

K6

2) .
l '

, 0) %K O :
R

%`

S` h A

<
#

" 2_6

( !A e 6#

, ' ] 2_ 0 #

'X%

K

g
K

K

H

( 2_ 0 #
#

#% 0) %V 0HJ

6

0 # 'a i

A

=: ; < B=:

i K

= <

k

A! #

,

_

_ U # 2K U #

/

_

Hq 0 A V

d

Z ` d

< 0HJ

I %V 0HJ
V

K

j 0 i 2) 2_ 0 # ` Q

K6 K

%V 'A

/ < : ,

HJ
J

%

0K

:

=C
: X

m
(%
+

\ X %O

H?
=? c 0H

6(

,
'

0 6#
#


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú

"# $ %

#

6

H

< 0HJ
'A

=S

m 2K

A` %K

6

%,

g ? = =: ; <

(

/ 6(

V 2K

\

w
2i
i

X%

J

b

c 2_ 0 #

:A =,
0

#` +?

:

_

I %V 0HJ

/ V
(

/

,

K

P:

!
! %&

K
=S 45

"
'

,

(

K
A! #

4v

HJ %V =I
. NK V ` +?
2K

'X%

<

, 0) %K O :
#

.

/

,

K %,6 2i

< x X%
&G

, %,
K

( 2i =I 0HJ

K

K %,6 ?
5

>$

/

-

2K =: ; <

0K =: ; < 'q '! ` !
NK

=: ; <

CA ?

% C `"#

K6

( =3
W

6

< 0HJ

`
H

` `

6

=: ; <

? 2\ l

H> " # e 6#

.U

KA

/ %V =I

K %,6

#$

#$

#

#$


*
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
yA

=: ; < ,

%V X

H)

l

,
!
,
',

( 0!

0l

R% Lp

: ' %V 0HJ

, %,

< 0HJ

( 0!

(

2K

m

%,

. %V

c

_

A

0K '< 0) 2K =z
0)

(

R =

: 2K ,

=: ; < B=:

oD 0K %V %5
K6

(

k

:

.

i;

/

%

yA 2_6

R

i K "

0! 0J .

K6

H n
(

`

b

(

n

,
!

93
0A!

, ']

:

I

g

u

m

.

/

X

,

#

- L#

0! =3 A;6 A, 'A

, %

H .
'Hq

#

Li

!` O
#`

n 2_ 0 #

: X

%

\ X %O

0K% 2 # ` 4{ L ( 4!

u

. o
9: 0HJ
W
I

?
%]

=S 45

%K %O `

Hq
\

Q% (

6

(% j

I
eA!

<6
H

/

m
yA

0A!
]%

|

A
# EC +' $ g .
X%
6

Q6`

( HJ $ C 0K

K6 g

,

%

K6 '<

_ 0J

Hq

K

<

# EC +' $ `
l g

Q

A ,

g
/

=C

#

H 2# / 2#

X
=C

i Lp
i H

R w9

HJ $ C 0K

u

Ao 4A g 'A

H $ ? 2KA 0A!

< 0HJ

g

_

)

# EC +'

K6 g

, 2#

(

: 'Z

- L#

# +' $ ` 'A

q

`

'

d g ) &GG

6
;! 4K

0A!

HJ =: ; <

g K% 0HJ
6

/

I j

$ C
i

HJ
-

, %)

( $ C Lp
/

6

6
(4
Q6

'A
2K

i

2K g
A

2_ 0 #
'

=C

Lp
Hq

i

` (
l

#%

LI 2i .

i =j 0K

:% HJ

l (

K


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
p% ,

, -

$ ≤ sD

.

H 0K 2_ 0 #

'A

m

s
A

V7
X

=C

g <

'

'b

K6`

Hq

[` k

c

"#

H 2# L =

V Li

0HJ

/

V

'p

K

i 3

~

4`

~

V Li

I

I

:%

s+'` V Li
= > :
2

6
=C

#

V

g
A )i

0HJ

0K '< . 2K J
H HJ
'<

!A

0) EC +'
g

# 03

6 '
'A

i 0K

2#

g HJ

K

!A

A2#
2#

:

Li %- /

=C

%!
, '

/ +, LA 2K $ ? X

4

: X

$ ? !A

% 0A!

- =3 ( ;b

i

'A
:

`

;6 A,

'Hq
0
!A

t 0# $x+ 0K
m T;6 2K ,

J

J

J

%
€C'.

_ 0J
.

< 2K

K

;@ L:A 2#B
#

H
H

c
'A

L

I

K6 HJ 0@

'A

e)

A

J

,

i

Hq

: X

(2

c

T;6

? =A 2) +, LA

< !A

%-

I

/ $ ? 2K

/

B$•+D U i

=C
?

D` , 45

€C'.

K

=C

X

#

g 0J

: X

'Hq

m

( 2 # !A

4{ 4K

8

g 0J 'A

X

'A

K

m HJ
K

w9

A`

$ ? g 0J

2K L

%

V

% =3

K% 0HJ

` V AK

0)

'<

s

%

u

K6 4•

s

J

J

X

< +'&M

% EC &s+'
A, Lp

/

]L(

Q

g &s +'`

Q6`

A 'p

I $ ? 2K +, LA

0) L:A 2# c

K

;6 A, /

V 2KA t 0# $x+ $ Hq

2 # 0K% X

% =j

m

BEC &s+'

I 2) .

!

:

J

k
#

'A

#

+, LA '< 0)

A-

A

'Z

<6

g$

σ

0K 0A! 2_ 0 # =S 45
A, 0K 2<

A 0O
=C

n"

#

\

B

q $ ? 2K +, LA '<

'lA 2K 0A! 'u !A

A 2KA

<

|
H?

I

# +'

A! .

`&s} g V Li 'lA H?
V Li

#

/

`+'D&M
]

J ` 0)
6

K6

I J


8
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
% A, '
6

I J
"#

% 0A!

. 2K

X

- =3 ;6 A, ,

% %V 0HJ

‚A0€' % 2KA 0K '<

#

: ] X

V Li

I

EC &s+' s
"#

] :

A
#

'4

% 0HJ

V Li

K
J

%!

/

W

2#

Q

n"

I

!A

$ 'A
/
B

( ;b

% g

A

/

0)

Li %-

.

X %O

4 BG` sD 2K
/

BG`&sD 0K AK

, 0A!

6 =, Li %-

K6

% 0A! ` g !A

'A

'Hq

K

J

g 0J
J

Hq

g

K

0)

9: 0HJ

B

'#

F G

'#

<

FF

`8

0K '<

;@ '
A

Li %- `

g 0K 4A =3 !A

]L( .
;@

$X%

FF*
FF

*

FF8

*`

FF

`

FF7

8`

FFF

8`8

&GGG

`7
&*

I

Li %- 4!

+'D&M

< D

g`

< "$ 2K

%
,

&GG*

AK


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
$
_
,

'A

u H)

AK B A:

]

K

" #

H>
$%

.` X

U-

, 0) `

0HJ

`

I

H

/ 6( 2•

g

m

K

O

` c

:

g

45 `o

'
g '<

ƒ

k

G GGG < x X%D 'A

6 (` 4

&

H)

.

i

L_

6

Hq

2#
;!o

<

l

'A

H 2#

/

0K

( !A HJ

i
i

- .

I

, 0A!

# ;Q%

3 %!

!

1

K6 L

: X

@

d

H 'A
_

$ K6

g

: X

0K%

; =`

i%`

g

O %

@

1

(

'< 0)


+g

: X

+g ,

ƒ

.
+g .

ƒ

$ A!

( #

.

$ q g

V

A

4_ =Q ` .

4aAD 2K

#B.

K `

ID

A B4{ 0K% =! D
4v

A

0! 0)

-.
i

K6

6 HJ , 45

C C'

t 0# =S 45

L:

: X

R% %d

+,

#

? Z B g V Li ` .

2# =

+g
)*

<

4aA`
0K% 2 #

-

.

H 2#

'A

H l

i 01

23
'A

'
d

, 01

%K

_ 2K q =I
23

,

/ 01 2 3
y5
Uc V

5

> e1

23 =S 45

4

-5

K L(

K6
HJ

= >
P:

K

" 6
Gs
Gs

CA
CA


7
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
v

_

s

[ ,

s

// 07 -.
NA,

8

9 6

< ` A, 4

s

+

#

3

R%

s

h A

&s

$X

0HJ

s

+

#

<6 • y#

fQ6 43

`[(

s

'b

s

[ ,

N#

6

Hq

] 0K%
H)

s

l

2KA =

5

. A%

V =I

/ %V

L]

56 U ] >

'

Hq

5 K6

%V =I

X%

[ x Hq

X%
X%

>

[ x Hq

X%

W I >

[ x Hq

X%

) ;
'H)

6

Q6 =: ; <
6

0#

H 2KA

=: ; < ` €C''A J
% 0A!

" 2_6

,

$X% F *` +
#

[ x Hq
7 [ x Hq

: #

\

H) ` %

>

UV

'

H= >

U ` $ _ P: * +K W I >
d

.

S +, LA Lp

HJ

(

: '< =! `

(

% +, LA
K

/

<

A'<

K
,

'A
J

0O
<

#

c

v

0A! 2)

J

% g

4!

'A

O

A

6 „ A + 'L 4 +A' A' A B dD l
w' A ^ M;6 C yC 'L ' … A BwMyD


F
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
.

#% 2K (

wMy 0K

X% F87 l ;Q6 43

H?

,

0 6#

d 0K GGs`

e

A:

0A

%

V

/ 6(

# $ K6

'

(

) ". 45

6`
H

Gs

<= $

<=

>?@AB

C >@DEB

C )L

C )L

C )L "

IJ$ K84

;

F 7 )G

01

N
P:
6
$ 6

eH

'

< /
HJ

M

# 0 6#
# †wE • wMy 0K <

0 # 'a i
0#

H

<
.

= A

H

(
A +' %

:6 'A

Lp

†wE • wMy

0O

#

2K €C''A J
A ?

K% 0HJ

/ %,

c

2)

% +, LA

A

\

<


G
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
0K G` s` +‡ G`& ÷ &`G s` 9 ‡ G`& ÷ ` s 9
0n
M& eH

HJ

'

6] =

<

:6 0 #

( L\ wMy ] ;S 0@ Lp

# 0 6#

Lp

'A
ˆ

0O c
J w' •

†wE • wMy HJ %

:

'A
H?

,
+g

# K6 g
] =S 45

h :%

6

4v

wMy

q

?

0#

A 2_ 0 #

N# =I =S 45
$(

i @

1 2i
+, LA

A

,

K

'ar

\ 0S =A 2) †wEr

/ +' % 2K $ C
†wE

q

<

(>

:6

A BF7 ^ GGsD
0 6#

†wE

A 4K * G O

O &

G 2K

Q

A

q

(
;S 0@

J 2)

wMy 0K .

G
H?
i

,
g

<

$(

X

+O

_%

# K6

] =: ; <
4v

†wE

2#

2)

!A '

'<

K% 0HJ

+, LA

3

2) + ‡ G`G& s 0K

# †wE • wMy

]

K

AK

K% 0HJ

A, Z

h :% K% 0HJ

0H

4{ ! 9 ‰ G`G s`
$Q
$ K6

A V =!
6 '

] =: ; <
#

< 0HJ

AK 4{ 4K
%K

!

g

HJ +‰ G`G&s`

6 : †wE • "My k

g

HJ
Ui

%V

, 0A!

. ! ) + ‡ G`G s` %V

%K !

S

HJ

A

,

~
_%

.

;,

4A

?

<6 'V %!

; L …? 2K %

'Hq

. 9 ‡ G`GG s

/
(

)

Hq
2)

A
,

# †wE • wMy 0K
.

X

2HJ 'V

/

g =A 2)

# =I


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
h

Q6

i

; <

,

: l

2)

6

€C''A +' % +
J

Q

;S 0@ 'A

0O

T;6 Lp

w0` +

/

v

\

'A

%V
B Hq

LH) >

%

'A

0O

0O

A, ,

,

k

! 'A

#

u

6] Lp

6

0 # 0K

,

b 0

6

AK

<`

3

2K

-

T;6 2KA =
5

IL =

~

Hq

H

(

5

` $Lo 2K

6

6

K% 0HJ

S

$ AK '
<

O

n %K 2)

<

. N&` $&` M&o ,

,

g

%V =I

<

2KA 'A

,

6

<

HJ

%A

6

% I 2)

0A!

2KA

<

I A, Z

=S 45

Hq
%

g %V =I

AK

6

# =: ; <
!

O

g .

I A, Z

,

] g .

K% 0HJ

# =: ; <
yA g

V 2KA ,

` A, .

0O`

2K

0! 'A

R ` 'A

HJ ` g

u 2_ 0 #

\ 0S

b oD

'A
45

: 0K

(%

< c

i

0K ,

+' %

O

%K ? . ` 0@ .
]

-

A! wMy` 'H)

6 <

6

g

2KA 0K

% '

] J

yA .
H =j

J

9

N 01 2 3

I

# †wE • wMy ] =:

I

[ S +, LA
g ;S 0@

(

% EC 8s+' 8s+ 'A

( 2K

6

0#

# K6 c%

!A '
+' %`

:

# 2K
g K% 0HJ

# 2K q =I

#

5 25 q =I

n ,
!`

Hq

!

%V =I 'Hq

< '

$ H

6

J

=3

A

, ']

=S
/

g V =! ` - L # 'A

01

23
$ m

X%

Q6 4A =3

%V =I 6

%) 2i .

< 0HJ

K6 K

<
A`

, ']

'A

? 0@ /
K6 K

#
6

. !

0# `
< g !

( !A %,6` g
O

n


&
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
". 45> yA 0J .
45

i

; <
;.

/

=: ; <

( Lp

H?

, 4_

'b

,

N#

O

n

! '

(

)

.

H?

45
,

0 6#

Lp

•[ S

<

. AK

•[ S

. AK

< 4v

'A

I 'A

#

% %n 2K

J

%

=:

( !A 4Q6
m

< 0HJ

H?

Lp

q g l Q

0 6#

AK 0O k

H?

; < 5

,

Lp

'A

`

'
A 2K =!

,

# =: ; <

m

H?

,

. '? 'A

v

'g

2K !

<

H?

,

*

:% K% 0HJ
A

,

< 0HJ

AK

5

,
Q

A

A

KA 0K

#

*
45

# =: ; <

V 2KA 6

I 2)

n

b

< 0HJ

e3
2K =:

]

$ Hq

45

H?

,

( < 2K 2K 0A!
] LZ ;I
, 2

A

n

,

H?

, ;S 0@ c
!

0n

'A

0 6#

[

<

Lp

%a 0) 2KA

'A

=:
<

K6
J

'A

v

K6

'A

0O` 2K (

k

g@

A;6 A,` =

1

0 6#
Q

6 , 45

J 2)

'g 0K%
: 0K

'A

A 2i K%

Hq
I

:%
,

g6

g

2O

A

R% J

. w'

:% ,

$ q g

] $g K
I

;
,

A

:% ,

(
J

=: ; <
0 6#

] 0HJ

'Hq

q &L#
=Q

,

A ,

'A

< A;6 2K = 0€
~

v

L 2K %V =I

0 6#

S 0H

H?

b ` Q

< A;6 2K = 0€

H?

w' 'A

,

( !A 2O

!

, 2K

g HJ =S

J

'A

% 'A

0HJ

K

AK 0O +g

;

AK 0O

0HJ

.

,

0 6#

4aA

n 9 '<

A-

`

0 6#

,

V

O

`

$ q

L`

L ( 4!

= >


Z

!A
V =I .

K

k

Lp

0 6#

'A

, '
#

=!

<

'A

'A
(

9

] K%

S T;6

6(

~ AK

6

%a

0)

q
m

(

#

V


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
(`

,A ; A;6 A, 0K g

")

,

0 6#

'A

v

( !A

J

( 2Kn

,

0HJ

N& 'A

'b

j

v
6 'A A

L\

.

K6

:%

Hq

6( _ `
A 4K 2K'A

;l V

#

! 2K

J

%

< 0HJ

AK 0O 0K

]% AK

AK Lv j

:6 2KA
Lp

0)

'5

:% (

0 6#

I

m

q

A +, H
g '

S T;6

A

;

3 0)

`

0n

b ;S 0@ Lp

% eA!

U] !

,

K6` =3

(

U]

]'

q
` %0x GG

A
HJ

6( _

Q6

K

6

:

A 4K

b

:%

0)
, '
.

A

n 0)

'A

6( _

, ']

'A
,

Hq

m

K6 K

< 6(

0)

Q
q g

#

J

. '?
'L

'g

g;

9 2K w0 =z (

J 2K

K6 [

v


q

n 0) ` K%
/

n 2K

=! `
,

45

,

0 6#
2 # ;S 0@

H?
< 0HJ
AK 0O


*
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú

#

)8

$ K

A

Z 9

~
b ` 'Š 2)

C€€0C' l ;Q6 43

V 2KA

K

g

, '\ +' 2K $

4

:

Z

HJ .

c , 2v

'A

i

CA

#

<

'b

V

=

>

+' ‡ B+'D •&B9 D • ` B AD • B"D • ` Bw0D • ` B$LD • ` B D • G`
$

‡ B$ D • B+AD • G` B

%&

'

V

() * + ,+ +-

.

γ

c

!

A-

2v

γ 2) 0HJ

.

]%

L_ / 0A!

/+ 012 ( 3

4 56

$
c

!

J =z 0K%

Hq


B}D

D • G` B+ D • & B$D • GB+D

γ! "#

% 'V

/

K6 0K>

#
A

V

A $(

A$

g

γ

6
6 :

I
#


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
.

I

L ] ` 'A
;

?

b

X %O

A`

b

AK

H) LlA AK 2K

,

# 'A

g , 45

0Al `

I

V + b

#

A, 4

V

HJ 4v

2K

eA!

3

=:

: X

, 4

4\

-

g

'A

H) =

` H)

H) % I

'A

` N&9M*

V ` N+0

# =: ; <

; `

# ) FGG÷ GGGG+

\

4{ 4K

, ` 4_ ` O

R%
g

] HJ

? L: 0K +' 7$ G 'A
\ X %O

'A

'A

A Bδ ‡ * ÷ 8GsD

4aA

=C
eA!

(

\

I > N$M

i

R%`

K6 g .

] !A

X %O

AK

K

, 0A!

g K% 0HJ

) /

K6

5

H>

+, LA

u G`G& ÷ G` s`

V 2KA K% 0HJ

+, LA

g

r
NJ

%O

% g

%

2K $ AL 0K%

\

2K X

: X

I

X

)r
J

%$ C

J

% 2)

<

X

K% 0HJ

: X
$ C

L(

r

A =S 45

#

V

< 2K .

A Ir
V Li

A g

$ ?r

6

($ C r

% 0

C 2K c

90

Q

A

X
: X

\ 4lA 2) %V =I ,
}` "`

I
\

X %O r

;6 A,

K

:

#
#

V
H $`

Ar
A`

` $L` P r
K

HJ

.

)

g
#

'A

Z %V =I %,
L:

&

' w =C

/ %V =I H)


8
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú


Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
7 +# 8
eHJ

+' %

Hq

+'‰ &` ÷ ` s

% 0A!

UI 2) 0A!
$`

$( 0HJ

]0

(

HJ 2HJ

%

)

.
e
"#

k B &f

+, LA
B%K

` &Gf ` f
` &G+'

g

/ 6(

i 2K 0K%

]
] X

V

$g

%

.` H) =
%O
(

'A

%

Hq

.

` H) %,6r 4A
'Hq

-

5 V
g

X %O

%
,

K% 0HJ

A, / 0) Li %]

%
6

] 2K .

!A
`

2•

K

X

2)

0HJ

6 **GP /

]

&` ÷

s 2u

H

4A %V

2•

g

CA ,
(

/
/
s
?

A 'A

A, / +' %

+' I

/

( 0K%

d ] X

X %O
b

+

:

I

I

+' !A

5 V

K6

, %,

+' % 0

,

%K

H

/
Z

;

K% 0HJ

\ X %O

I

H?

g .
,

+, LA

Hq

H?

5 V
'A

,

/ 0A! 2_ 0 #

:% L:A .

C ;

#

N$M ` O
2)

%K

H %, **G

D %K 2•

I

+ L +' % 4•
: X

$(

A ( G`Fs

6

0HJ

:%

` *Gf D

` G+'

i

45
i

, 0A!

% 0K &+'

0HJ
.

J

%

sD

K

(

K6 u & ÷ 7s 2K

0A!

]

0HJ

I

: X

!A

% 0A!

0K 'Hq
;

g

(

+ L +' % 4•

: X

! 4H) B &`

, G`* s ] ',

ŠA +' %

:%

s $ Hq

&÷ s`

u

i

+' % 'A

` "` $L`o ] % 'V
+' %

!A

i 2K 0K%

K6 K% 0HJ

+ g

A` 9 `

K6

s+ ≤ G`*s ] ',

ŠA +' %
K% 0HJ

'A

0K%

< BG`G7D
A 'A

L\ X
L\ X %O

3

/ ] :% L:A
K

A
0HJ
, %

+ L 2) +
g .

I

+ L

!A '

'Hq


7
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
$ q

6] L ( %

Li ` c
O

q

q g

#

K% 0HJ

+

/

c

6(
:

A
<

q

0A! %

!

A,

,

A

'A

] !

: X

K% 0HJ

:% .

K6 g

] %K

#

C ; 0K

A:

HJ

4aA /

[ 6
+, LA

K6 L A c%

=C

GGG+`

F G ÷
:

AK

0K %
+' " #

:% K% 0HJ

α→ γ 2K

6]

<6 'p
(

$ # 0 6# 0A!

: X
V

X

6] L (

6

X

K6 0K% X

H)
] !A '

A,`

C ; `

%)

V

I 2)

, %

C ; %i%

`' % $ #

V

Q 0K 4A +' % Q

+ L +' % 2KA γ

=C
A

'A

4

]%
A-

.
+

X

/

C ; > =: ; < L 0

B‰* GG+D` 0O ;A` 45

'A

s+'> s+ ‰ G`G7`

-

!A

K

4

K

\

#

s+'

dD g 0K %,

K

H %,

I ` 0A!

&+'

HJ 4v

=C

i

UHJ 4v
%I

% G`&sw0 =z % 'V

2v

α 2K =z

K6 HJ 4v

i

%n
)

$ HJ

A

2K !A .

γ

$ g%

i

(

:#

$ g%
X

` I 2. `

5 Ao

9

2v

n %\

0A!

:%
CA 0@

'b

C ; %K

i

# =S 45
'A

]% / 0A!
K

'

B H?

i
A

<`2

H?
g g

` 0!

K

%

O 2K 0K ? ;:6 ' X %O

]

6
$

# =: ; < N$M ` A,
K6 0K .

%, * G /

#
CA L

3

V 2HJ
)

(
'a ?
R%`

(

, 7 GG+`
! +g

]


F
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
j

5

#

2KA

HJ

K6 Lp

,

!

< 0HJ

+, LA 2K

A

% G`7s

H %, G7+'
u &G ÷ Gs +'

$ g%
dD K% 0HJ
#

+'

A

b

$g

`

A, Li 4A LlA AK 4aA 0!
+' U] !

g .

( X %O

K6 g
L ( 4!

)

?

UV Li

]%

: X

X

] (

0

,

%, **8 /

AB

L\ 'g 2R6

K

c

I

A ? γ

X %O

+' ƒ&Gs 2K

A

H

5

%

V

% &s

V

K% 0HJ

A

Z

2i 0A!

'
C ;

Lp

CA 0K% X

A, Li
+ ( V
$

C ;

H?

H

=

A, Li

A,

KD 0K 0A!
]

? Z %K

V 2K g
X

0

L]
?

:

(

3

gH

] j
%V ,

Z

H)

G GG + 'c 0K%
? HJ

V

AK

K6

. HJ " #

# L ( 4!

]% 0K g

'!
,

'A

] (

, H?
]

.

_

HJ

A,
V

K

I %i%

# 0 6# >

]

K

> &FŒ 2) + ≤ G`G7s` 9 ≤ ` `

I %i% ] g

V Li

V Li

0
] g

I %i%

K6 0K %,

A, Li Lp
L ( 4!

g H?

V` ] (

≤ G`G*` 9 ≤ G`G

B%

6=

L ( 4!

]

+' ‡ & ÷ &7` $ ‡ ÷ 8`

=C

H?

T;6 A,

!

K

V 2K j

". 45> U ]

=

B H?

2< +,

eA!

Lp

I

α g
<

;

K (

+'&

A 7GG ÷ FGGG+D

V

V Li

H %,

H


&G
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
$

(

GG + ÷ F GG + 'c 0K%

=C

2K ! + L

HJ 0K i
eK%

V ; I

NA,
g ( '

K

K6 g .

(` A,

_`

X %O

( L\

b@

%

'Hq

`

;

]

\ , 03

(

J

HJ

/ u

0A!

m

'A
H

$ K6

6

i

K

'A

γ +' 7$ G
( K 2k '5` 4 A`
H4

.`

6

Hq
'c

i

0A!

<6` 6

H l g
, d - L # 0K 0A!

0A!

m

K6 2K

9

]

i

Hq

d

_

AK

Q

k

H

6
]

H "My B"

6 wMy Bw' A M;6 C yC 'L ' … A D ")
K

]% '

S !

<

l 0K%

I J
S +, LA

=A

0O

g

0 6#
,

< 0 6#

0 6#

• €C'' 2
HJ

K

g l 4v
Hq

=C
:% HJ

X% F G ^ F*G
A

0 6#

c
2#

m

0O :%

yC 'L ' … A D
'A

0A!

0C== 9 CC0=D L A c%

H 2# /

`

2K T;6 N #
#

H?

HJ
By 0C; 9

q
% %K

! 4A

'b o

6 0A!

=A

=A

D 3

"2

$ K6

(

_

C ;

( !A 0O ;A`

V %V 'A
'

.`

B V Li 2K V

I H?

2K =S 45

<`%

K

=z ! ? .

i ` HJ 4v

5 d

HJ

I

?

A % ` 45

6]

AK

n %\ $ w0 2K $ w0

S

Li 2K

+ ]

& G +x

!A

,

eA!
H

Q

GV

'A

0O

% M;6 C
m

( LV

A 2 # =: ; <


&
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
, 0A!

=A

0K 'A
f

A:

2K

H)

#

%

5

X%

6 0K

Hq

:% K% 0HJ
=A

\

=A

<

'b

HJ 4v
`I

J

I$

k
,

.

l 0K%

<

'A

<6 2K LV

A

eK

'Hq

'

6

H

=

g

HJ

<

K% 0HJ

J

b

% A, $ ?

l HJ

,

K
.

(

A 2K 0K

" # =S 45

H

#
#

A,

<`4

:

(

.`

A

Q R

2K

\

=C
2v

X

g : 'Z
J

` g g:

V

AK

0K

D+8
2

(

K
6

`

I

%V %

'

, 'a`

C ;

Hq

L
H

i
=C

6] L ( α → γ ;:6 '

!A + L '

+ L

=C

/ +' % 'A

% # EC +'

<%

!A
AK

% # EC +' $ 2K 0K% A, Li %
X

H

γ g

0HJ

J

f %C . BEC +D !A
% V 0_ L

(

3

2) 2 #

g .

L ( 2K C% 0!

GGGG+ 'A

g , 45
+ L BEC

A V

+- 7

? =A 2) $

? =A 2)

I

H)

;Q%

;

I % 'V

( [

,

'<

< 0K *s +'` 0HJ

J

`

A P

=A

%z

<6` H) L ]

=

'A

b `

g%

, %

GP

%!

I

? Z 2K .

'< %!

=A

L\ !

+ 2K $ 2K X

( # %)

H .

'!

m

I HJ

%!

, ' ] '< %!

2K <% 0,

93 (
6

#

Q6

$& BG` & ^ G`& sD
] :% L:A

V

%K

+`
g.

g ,

g
HJ

/
6

( EC

+& A2

'O 0K

6

I

]% = >

b

R6


&&
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
!
H)

] 0)
2

r X
g 2)

H?

=
+' 0K

6

m
%K

q 0K% X

% ? L:
: X

- ` 0K%

0HJ

+' 'A
P:

& &>

CA

2K

#

‰ s

J

X %O

% g

'
/ 6(

s +'

< 'A
/

: X

%

\

J

% %K O

I

;6 g '<

#` g
K
A` c

/ + 2KA w = C

I
I

I

A J

%&
6

:% V 4aA 2K V 4

,

I J

V AK

+' 0K

'O ' %r

+- 4

0K% X

;. =.

.

() >

] Q
V

# /

I

< :# ? 4

A .

I

;6 A,

K% 0HJ

A

;6 A, /
<

H= >

+' (

#

V

$ #

V` M+

8GG

I

;6 A,

NK%


&
Gi i thi u b i http://luyenkim.net
Tác gi : Tr n Anh Tú
≈ s

8GG 8 G

≈ &s

7GG

≈&&s

GGG

≈ Gs

GG

ƒ Gs

ƒ GG [

g 03

A

L ( 4!
$(

'A

+' 9

c

=z

K6

,

3

q

A 2KA 9 2K w0` !A

6 HJ

I

A

<6 'p

#%

?

&s

n ?

A- 0)

?

/

%

L_ ` 'A

8s +'

X

-

g

g

'Z

'A

#

` g g
V

` k
b

m

g

Q6 0K %V
] Q
" 'A
% 0A!

%

I J

=I 0HJ

V 0

V

=

V 4aA 2K V 4

] AK

HJ

-

]%

'Z

A .

I

C ; ` !A

HJ ,

%&

'

<

#

:

g , 45

A:
+O

H g

I
`

, 45

] AK

AK

Gs +' 2) 9 2K w0 0K 2_ 0 #

\

K

/ 6(

A $(

w =C
0#

6
I
]

%

g *÷7s$ =z 0K%
=3

6

I !A
Q

A HJ

:% V AK
Q LI ,

:% V

H?

,

/

$ X
K

\

K

0HJ

NK% 0HJ

i

_ 0J

2K J

:% X

/

q $ 0K%
#

'A

4H`

2K

g , 45

Uc
i

%

;6 g '<

C ; 2K X

=z 0K% X

=C

6
I

H X

g

6

+- 6 #

: X

]% %

90

% EC +' w0 2K
m

A 2KA &s w0
J

eK %V 'A

K% 0HJ

J

;6 A, /

K6 =z

;6 A,

=

I

K

HJ

9

, 45

K

'A

€C'

H +' %

K% 0HJ
/

+' %

` w0`
S

A 2K
m

,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×