Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 3 HKII ( có hình vẽ theo chuan KTKN)

Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

TUẦN 19. Bài 37:
TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”
(Chủ đề, nội dung của HD thực hiện Chuẩn KTKN môn Thể dục lớp 3:
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và triển khai đội hình
tập bài thể dục. Trò chơi "Thỏ nhảy".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn các bài tập RLTTCB. Yêu cầu học sinh thực hiện được các
động tác ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng
số của mình và triển khai đội hình tập bài thể dục. Bước đầu biết cách chơi và tham gia
chơi được trò chơi “Thỏ nhảy”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và tinh thần tập thể.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Xoay các khớp, vỗ tay và hát. Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.

2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút).
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Trò chơi “Thỏ nhảy”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
2 - 3 phút * HĐ1: Ôn đi theo vạch kẻ thẳng.
- 4 hàng dọc.
* Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều khiển, cán sự.
những lần sau cán sự điều khiển. GV quan sát,
sửa sai.
ĐH:

2 - 3 phút

* HĐ2: Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống - 4 hàng dọc.
hông.
* Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác.
- Thực hiện theo GV,
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ cán sự.
thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều khiển,
những lần sau cán sự điều khiển. GV quan sát,
sửa sai.
ĐH:

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

1


Trường tiểu học

2 - 3 phút

2 - 3 phút

2 - 3 phútNăm Căn. Năm học 20

- 20

* HĐ3: Ôn đi kiễng gót.
* Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ
thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều khiển,
những lần sau cán sự điều khiển. GV quan sát,
sửa sai.
* HĐ4: Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.
* Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, giải thích
kỹ thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều
khiển, những lần sau cán sự điều khiển. GV quan
sát, sửa sai.
ĐH:

- 4 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV,
cán sự.
- 2 hàng dọc.
- Thực hiện theo GV,
cán sự.

* HĐ5: Ôn đi chuyển hướng phải trái.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Thực hiện tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, giải thích - Thực hiện theo GV,
kỹ thuật, cho HS làm mẫu. lần 1-2 GV điều cán sự.
khiển, những lần sau cán sự điều khiển. GV quan
sát, sửa sai.
ĐH:

6 - 8 phút

* HĐ6 : Trò chơi “Thỏ nhảy”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia vào trò chơi.
- Thực hiện theo GV,
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, giải cán sự.
thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi
chơi chính thức.
ĐH:
4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: ôn các bài tập RLTTCB.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn đội hình đội ngũ – trò chơi “Thỏ nhảy”
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

2


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

TUẦN 19. Bài 38:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”
(Đi theo vạch kẻ thẳng; đi hai tay chống hông; đi kiễng gót; đi vượt chướng ngại vật thấp;
đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi "Thỏ nhảy".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng. Yêu cầu thuần thục được
động tác tương đối chính xác.
- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng
ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái đúng cách. Bước đầu biết cách chơi và tham gia
chơi được trò chơi “Thỏ nhảy”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát. => Trò chơi “Có chúng em”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Thỏ nhảy”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5 - 7 phút * HĐ1: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
- 4 hàng ngang.
* Mục tiêu: Thực hiện thuần thục được được
động tác tương đối chính xác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại - Thực hiện theo GV,
cách thực hiện. lần 1-2 GV điều khiển, những lần cán sự.
sau cán sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

5 - 7 phút

* HĐ2: Đi đều theo 1-4 hàng.
- 4 hàng dọc.
* Mục tiêu: Thực hiện thuần thục được được
động tác tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, nhắc lại - Thực hiện theo GV,
cách thực hiện. lần 1-2 GV điều khiển, những lần cán sự.
sau cán sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

3


Trường tiểu học

6 - 8 phút

Năm Căn. Năm học 20

- 20

* HĐ3 : Trò chơi “Thỏ nhảy ”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia vào trò chơi.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập đi đều.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn đội hình đội ngũ.

TUẦN 20. Bài 39:
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
(Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
Trò chơi "Thỏ nhảy”.)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo 1-4 hàng. Yêu cầu thuần thục được
động tác tương đối chính xác.
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng. Biết cách đi theo
nhịp 1-4 hàng dọc. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi thỏ nhảy”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và tinh thần tập thể.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.=> Trò chơi “Có chúng em”.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

4


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Đội hình đội ngũ.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5 - 7 phút * HĐ1: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
- 4 hàng ngang.
* Mục tiêu: Thực hiện thuần thục được được
động tác tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, nhắc lại - Thực hiện theo GV, cán
cách thực hiện. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sự.
sau cán sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

5 - 7 phút

* HĐ2: Đi đều theo 1-4 hàng.
- 4 hàng dọc.
* Mục tiêu: Thực hiện thuần thục được được
động tác tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, nhắc lại - Thực hiện theo GV, cán
cách thực hiện. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sự.
sau cán sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

6 - 8 phút

* HĐ3 : Trò chơi “Thỏ nhảy”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia vào trò chơi.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV, cán
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập đi đều.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

5


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
TUẦN 20. Bài 40:
TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
(Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1- 4 hàng dọc. Trò chơi "Lò cò tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn động tác đi đều. Yêu cầu thuần thục được động tác tương đối chính xác.
- Biết cách đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
“Lò cò tiếp sức”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.=> Trò chơi “Có chúng em”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Trò chơi ‘Lò cò tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Đi đều theo 1-4 hàng.
- 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: Thực hiện thuần thục được được
động tác tương đối chính xác.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, nhắc lại - Thực hiện theo GV,
cách thực hiện. lần 1-2 GV điều khiển, những lần cán sự.
sau cán sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

6


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. => GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập đi đều.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Nhảy dây.

TUẦN 21. Bài 41:
NHẢY DÂY
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Lò cò tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết cách so dây, chao
dây, quay dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và sự linh hoạt, nhanh nhẹn.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập. Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút).
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên, giải thích - Thực hiện theo GV,
kỹ thuật, làm mẫu. lần 1-2 GV điều khiển, những cán sự.
lần sau cán sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

7


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn nhảy dây – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
TUẦN 21. Bài 42:
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Lò cò tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chụm hai chân và biết cách so dây, chao
dây, quay dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập. Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn nhảy dây – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 1 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

8


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “lò cò tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. => GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: Tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn nhảy dây – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

TUẦN 22. Bài 43:
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Lò cò tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

9


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Tập bài TDPTC.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.=> Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn nhảy dây – Trò chơi “lò cò tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân.
- 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản
đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán sự GV, cán sự.
điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “lò cò tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào trò
chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc - Thực hiện theo
lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi chơi GV, cán sự.
chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn nhảy dây – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
TUẦN 22. Bài 44:
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

10


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Lò cò tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Tập bài TDPTC.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.=> Trò chơi “Chim bay cò bay”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn nhảy dây – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “lò cò tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. GV cùng HS hệ thống lại bài.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

11


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
TUẦN 23. Bài 45:
TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Còi, bóng. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Tập bài TDPTC.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát. => Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải - Thực hiện theo GV,
thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi cán sự.
chơi chính thức.
ĐH:
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

12


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.

TUẦN 23. Bài 46:
TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi chuyền bóng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Còi, bóng. HS: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút).
* Chạy một vòng trên sân tập
=> Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
=> Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

13


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

8 - 10 phút * HĐ2: Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném trúng đích”.

TUẦN 24. Bài 47:
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Ném trúng đích".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Ném trúng đích”.

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

14


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây, động tác nhảy dây nhẹ nhàng. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ném
trúng đích”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi chuyền bóng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: Còi, túi cát. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập.=>Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút).
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân - Trò chơi “Ném trúng đích”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “Ném trúng đích”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải - Thực hiện theo GV,
thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi cán sự.
chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném trúng
đích”.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

15


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

TUẦN 24. Bài 48:
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi "Ném trúng đích".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Ném trúng đích”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây, động tác nhảy dây nhẹ nhàng. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ném
trúng đích”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi chuyền bóng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.: Giáo viên: Còi, túi cát. HS: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút). Chạy một vòng trên sân tập, tập bài TDPTC.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.=> Trò chơi “Đúng ngồi theo lệnh”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân - Trò chơi “Ném trúng đích”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “Ném trúng đích”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV,
nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, cán sự.
rồi chơi chính thức.
ĐH:

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

16


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném bóng
trúng đích”.

TUẦN 25. Bài 49:
TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ.
Trò chơi "Ném bóng trúng đích".)
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Ném trúng đích”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây, động tác nhảy dây nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển
chung với hoa và cờ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ném trúng
đích”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi ném bóng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: Còi, bóng tennis. HS: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút)
- Chạy một vòng trên sân tập, tập bài TDPTC.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Chim bay cò bay”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. - 4 hàng ngang.
phút
* Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

17


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

bản đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ - Thực hiện theo GV,
thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán cán sự.
sự điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:

8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “Ném bóng trúng đích”.
- 2 hàng dọc.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải - Thực hiện theo GV,
thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi cán sự.
chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Bài thể dục PTC - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”.

TUẦN 25. Bài 50:
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. NHẢY DÂY
TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ.
Trò chơi "Ném bóng trúng đích".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

18


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. Trò chơi “Ném trúng đích”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây, động tác nhảy dây nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển
chung với hoa và cờ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Ném trúng
đích”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi ném bóng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. GV: Còi, bóng tennis. HS: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút)
- Chạy một vòng trên sân tập, tập bài TDPTC.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Tìm những quả ăn được”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút).
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn bài thể dục PTC - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12 phút * HĐ1: Ôn bài thể dục PTC.
- 4 hàng ngang.
* Mục tiêu: thuộc và biết cách thực hiện được
động tác.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên động tác. - Thực hiện theo GV,
lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán sự cán sự.
điều khiển. GV quan sát, sửa sai.
ĐH:


     
     
     
     

- 2 hàng dọc.
8 - 10 phút * HĐ2: Trò chơi “ném bóng trúng đích”.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia được vào
trò chơi tương đối chủ động.
*Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giải - Thực hiện theo GV,
thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi cán sự.
chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. GV cùng HS hệ thống lại bài.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

19


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập bài TDPTC.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Nhảy dây - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.

TUẦN 26. Bài 51:
NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN”
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ.
Trò chơi "Hoàng Anh, Hoàng Yến".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn bài TDPTC với cờ hoặc hoa. Yêu cầu thuộc bài và thực hiện được các động tác
tương đối đúng. Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Học trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây, động tác tiếp đất nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển
chung với hoa và cờ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Hoàng Anh
– Hoàng Yến”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi các trò chơi bổ ích.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút) . Chạy một vòng trên sân tập. Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Tìm những con vật bay được”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút).
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Nhảy dây – trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
4 - 6 phút * HĐ1: Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa - 4 hàng ngang.
hoặc cờ.
*Mục tiêu: Thuộc bài thể dục và thực hiện được - Thực hiện theo GV,
các động tác tương đối đúng.
cán sự.
*Cách tiến hành: lần đầu giáo viên vừa làm mẫu,
vừa hô nhịp, lần sau cán sự lớp vừa làm mẫu vừa
hô nhịp. GV quan sát, sửa sai.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

20


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20






* HĐ2: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- 1 hàng ngang.
* Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức
tương đối đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên nhắc lại tên trò - Thực hiện theo GV.
chơi, cách chơi và tiến hành cho các tổ tập luyện.
GV quan sát, sửa sai.
ĐH
) ) ) ) )
ĐH:

6 - 8 phút

6 - 8 phút



* HĐ3: Làm quen với trò chơi “Hoàng Anh, - 2 hàng ngang quay
lưng vào nhau.
Hoàng Yến ”.
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia vào trò chơi.
* Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, - Thực hiện theo GV.
giải thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử,
rồi chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục PTC và nhảy dây.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân – trò chơi “Hoàng
Anh, Hoàng Yến”

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

21


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

TUẦN 26. Bài 52:
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
(Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ.
Trò chơi "Hoàng Anh, Hoàng Yến".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân. Chơi trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay
dây, động tác tiếp đất nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển
chung với hoa và cờ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi “Hoàng Anh,
Hoàng Yến”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi các trò chơi bổ ích.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút)
- Chạy một vòng trên sân tập.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Chim bay cò bay”.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Kiểm tra kiểu nhảy dây – trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
6 - 7 phút * HĐ1: Ôn bài thể dục phát triển chung.
- 4 hàng ngang.
*Mục tiêu: Thực hiện động tác tương đối chính
xác.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, lần đầu - Thực hiện theo GV,
giáo viên vừa làm mẫu, vừa hô nhịp, lần sau cán cán sự.
sự lớp vừa làm mẫu vừa hô nhịp. GV quan sát,
sửa sai.





* HĐ2: Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân. - 1 hàng ngang.
* Mục tiêu: Thực hiện được động tác ở mức
ĐH:

6 - 7 phút

Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

22


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

tương đối đúng.
* Cách tiến hành : Giáo viên phổ biến cách thức - Thực hiện theo GV.
kiểm tra, gọi HS lên thực hiện.
Những HS lần đầu không đạt giáo viên cho
thực hiện lại.
ĐH
) ) ) ) )


6 - 8 phút

* HĐ3: Chơi trò chơi “ Hoàng Anh, Hoàng Yến” - 2 hàng ngang quay
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham lưng vào nhau.
gia vào trò chơi.
* Cách tiến hành:
ĐH
- Thực hiện theo GV.
Giáo viên nêu
tên trò chơi,
giải thích cách
chơi, luật chơi.
cho HS chơi
thử, rồi chơi
chính thức.
4. Củng cố : (4 phút). Thả lỏng. => GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục PTC và nhảy dây.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn bài TDPTC – trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

TUẦN 27. Bài 53:
BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ
TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN”
(Bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ. Trò chơi "Hoàng Anh, Hoàng Yến".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn bài TDPTC 8 động tác với cờ hoặc hoa. Yêu cầu thuộc và biết cách thực hiện được
động tác ở mức tương đối chính xác. Chơi trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng yến”.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

23


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ. Biết cách chơi và
tham gia chơi được trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi các trò chơi bổ ích.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Giáo viên: Còi. HS: Trang phục gọn gàng, bông hoặc cờ.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút)
- Chạy một vòng trên sân tập.
- Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn bài TDPTC – trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10 - 12
* HĐ1: Ôn bài thể dục phát triển chung với cờ - 4 hàng ngang.
phút
hoặc hoa.
*Mục tiêu: Thuộc bài và biết cách thực hiện
động tác ở mức tương đối chính xác.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, lần đầu - Thực hiện theo GV,
giáo viên vừa làm mẫu, vừa hô nhịp, lần sau cán cán sự.
sự lớp vừa làm mẫu vừa hô nhịp. GV quan sát,
sửa sai.
ĐH:





10 - 12
phút

* HĐ2: Chơi trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến” - 2 hàng ngang quay
* Mục tiêu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham lưng vào nhau.
gia vào trò chơi.
* Cách tiến hành: Giáo viên nêu tên trò chơi, giải - Thực hiện theo GV.
thích cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử, rồi
chơi chính thức.
ĐH:

4. Củng cố : (4 phút)
- Thả lỏng.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

24


Trường tiểu học

Năm Căn. Năm học 20

- 20

- GV cùng HS hệ thống lại bài.
IV/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2 phút)
- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà: tập bài thể dục PTC và nhảy dây.
- Rút kinh nghiệm.
- Nội dung buổi học sau: Ôn bài TDPTC – trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
TUẦN 27. Bài 54:
BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ
TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN”
(Bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ. Trò chơi "Hoàng Anh, Hoàng Yến".)
I/ MỤC TIÊU. Giúp học sinh:
- Ôn bài TDPTC 8 động tác với cờ hoặc hoa. Yêu cầu thuộc và biết cách thực hiện được
động tác ở mức tương đối chính xác. Chơi trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa và cờ. Biết cách chơi và
tham gia chơi được trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
- Rèn tính kỷ luật, tự giác và ham thích chơi các trò chơi bổ ích.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Giáo viên: Còi. Học sinh: Trang phục gọn gàng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động: (4 phút) . Chạy một vòng trên sân tập. Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
2. Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) .
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Ôn bài TDPTC – trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
b) Các hoạt động:
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12 - 14
* HĐ1: Ôn bài thể dục phát triển chung với cờ - 4 hàng ngang.
phút
hoặc hoa.
*Mục tiêu: Thuộc bài và biết cách thực hiện
động tác tương đối chính xác.
*Cách tiến hành: GV nêu tên động tác, lần đầu - Thực hiện theo GV,
giáo viên vừa làm mẫu, vừa hô nhịp, lần sau cán cán sự.
sự lớp vừa làm mẫu vừa hô nhịp. GV quan sát,
sửa sai.
ĐH:





6 - 8 phút

* HĐ2: Chơi trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”. - 2 hàng ngang quay
* Mục tiêu: Tham gia chơi tương đối chủ động lưng vào nhau.
Giáo án: Thể dục – Học kì II. Lớp 3A. Giáo viên:

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×