Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 5 VNEN trọn bộ

Trng TH Th trn A
Tun : 1
Ngaứy soaùn: 28/8/2015
Ngy dy : 2/9/2015

Giỏo ỏn th dc khi 5 VNEN
BI 1:

GII THIU CHNG TRèNH - T CHC LP
ẹOI HèNH I NG TRề CHI KT BN

I . Mc Tiờu :
- Yờu cu HS bit c mt s ni dung c bn ca chng trỡnh v cú thỏi
hc tp ỳng
- Yờu cu HS bit c nhng im c bn thc hin trong cỏc bi hc
sau
- Biờn ch t nhúm, chn cỏn s b mụn
- Yờu cu thc hin c bn ỳng ng tỏc v núi to, rừ v ni dung
- Yờu cu HS nm c cỏch chi, ni quy chi, hng thỳ trong khi chi
II/ TI LIU V PHNG TIN:
- Ti liu hng dn hot ng giỏo dc th cht lp 5 ca VNEN

- Sỏch giỏo viờn mụn th dc lp 5.
- Hng dn thc hin chun kin thc k nng lp 5 mụn th dc.
- 4 qu búng chi trũ chi.
- v sinh v kim tra an ton a im t chc tp luyn
- a im : Sõn trng . 1 cũi
III/ : TIN TRèNH:
Khi ng (c lp)
GV: Nhn lp ph bin ni dung yờu cu gi hc
HS ng ti ch v tay v hỏt
Gim chõn ..gim
ng li ..ng
( Hc sinh m theo nhp1,2 ; 1,2 nhp 1 chõn trỏi, nhp 2 chõn phi)
Nhn xột
A: HOT NG C BN(c lp)
a) Gii thiu túm tt chng trỡnh TD lp 5
- GV nhc nh HS tinh thn v thỏi hc tp, tớnh k lut
b) Ph bin ni quy v yờu cu tp luyn
- GV khuyn khớch HS mang giy, qun ỏo gn gng . Khi ngh tp phi xin
phộp thy
Trong gi hc, mun ra, vo phi c GV cho phộp
c) Biờn ch t tp luyn
- Quy nh v trớ t tp luyn, t trng phi l em khe, nhanh nhn, thụng
minh, c c t tớn nhim
d) Chn cỏn s th dc lp
- Cỏn s b mụn l kp trng cú sc khe tt,nhanh nhn, thỏo vỏt, thụng
minh
B: HOT NG THC HNH

Giỏo viờn thc hin: Tng Minh Hin


Trường TH Thị trấn A
a) Ôn đội hình đội ngũ:(cả lớp)

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

- Cách báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học
- GV làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập
b) Trò chơi “Kết Bạn”(Nhóm lớn)
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi , có kết hợp một nhóm HS làm mẫu

- Chơi thử . Chơi chính thức
- GV nhận xét sau khi chơi
Phần Kết Thúc :(Cả lớp)

- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- Giáo viên hệ thống lại bài
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên “ Giải tán”.Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Ứng dụng khi về nhà các em nhớ lại môn học chương trình môn thể dục lớp 5
và cho gia đình biết.
Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN
BÀI 2:

Ngày soạn: 28/8/2015 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRỊ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ,
Ngày Dạy : 4/9/2015
VỖ TAY NHAU ” VÀ “ LỊ CỊ TIẾP SỨC ”

I . Mục Tiêu :
- Ơn để cũng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Cách
chào, báo cáo, khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp .
u cầu thuộc động tác và cách báo cáo ( to, rõ, đủ nội dung báo cáo)
- Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”, “Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết
cách chơi, hào hứng trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên mơn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 mơn thể dục.
- 4 quả bóng để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an tồn địa điểm tổ chức tập luyện
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(cả lớp)
Đội hình đội ngũ:
- Ơn cách chào, báo cáo, khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra
vào lớp
- GV làm mẫu , điều khiển
- Cán sự thực hiện
- GV quan sát sửa động tác sai cho HS
- Chia tổ tập luyện
- GV đến từng tổ quan sát sửa chữa những sai sót cho HS các tổ
- Trình diễn : Bằng biện pháp quay vòng
- GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua tổ tập tốt nhất và động
viên tổ tập chưa tốt cần cố gắng hơn nữa
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Trò chơi vận động : “Chạy đổi chổ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích cáh chơi và luật chơi
- Cho cả lớp thi đua chơi
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ, HS thắng cuộc chơi và chơi đúng
luật
Phần Kết Thúc :
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

-Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
-Giáo viên hệ thống lại bài
-Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
-Giáo viên “ Giải tán”.Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc trong
tập dợt nghi thức Đội.
Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Tuần : 2
Ngày soạn: 6/9/2015
Ngày dạy :9/9/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN
BÀI 3:

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”

I . Mục Tiêu :
- Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN : Chào, báocáo, xin
ra vào lớp,tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,nghỉ nghiêm, quay phải, trái,
quay sau . Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp nhanh, động tác quay phải, trái,
quay sau đúng hướng, thành thạo, đẹp, đều, đúng với khẩu lệnh
- Yêu cầu chơi đúng luât, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- 4 quả bóng để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(cả lớp)
Đội hình đội ngũ :
- Cách chào, báo cáo .Khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vào lớp .
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, nghiêm, quay phải trái,
quay sau
- GV điều khiển
- Cán sự điều khiển
- GV quan sát sửa chữa những sai sót cho học sinh
- Chia tổ tập luyện : Có phân tổ trưởng
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lược các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương, thi đua giữa các tổ
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(nhóm lớn)
Trò chơi vận động : “ Chạy tiếp sức”
-GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và quy định chơi
-Chơi thử
-Chơi chính thức
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

-GV quan sát, nhận xét,biểu dương tổ thắng cuộc
Phần Kết Thúc :
-Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
-Giáo viên hệ thống lại bài
-Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
-Giáo viên “ Giải tán”
-Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Ngày soạn: 06/9/2015
Ngày dạy : 11/9/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

Bài 4

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
I . Mục Tiêu :
-Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ:Tập
hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ , quya phải, trái, quay sau .
Yêu cầu tập hợp nhanh, quay đúng hướng, đều đẹp, đúng với khẩu lệnh .
-Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt
tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(cả lớp)
Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,đứng nghỉ, nghiêm, quay phải,
trái, quay sau
- GV điều khiển
- Cán sự điều khiển
- GV quan sát sửa chữa những sai sót cho học sinh
- Chia tổ tập luyện : Có phân tổ trưởng
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lược các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương, thi đua giữa các tổ
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(nhóm lớn)
Trò chơi vận động : “ Kết Bạn”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và quy định chơi
- Chơi thử
- Chơi chính thức
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- Giáo viên hệ thống lại bài
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên “ Giải tán”
- Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Tuần : 3
Ngày soạn: 13/9/2015
Ngày dạy : 16/9/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 5:

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ”

I . Mục Tiêu :
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập
hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ , quay phải, trái, quay
sau, dàn hàng, dồn hàng . Yêu cầu tập hợp dàn hàng, dồn hàng nhanh,
trật tự, quay phải, trái quay sau đúng hướng, đều đẹp, đúng với khẩu
lệnh .
- Trò chơi “Bỏ khăn”.Yêu cầu học sinh tập trung chú ý, nhanh nhẹn,
khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- - Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- - Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- - Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- - vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số,đứng nghỉ, nghiêm, quay phải,
trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng
- GV điều khiển 3-4 lần.

- GV quan sát sửa chữa những sai sót cho học sinh
- Chia tổ tập luyện : Có phân tổ trưởng
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lược các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương, thi đua giữa các tổ
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
Trò chơi vận động : “ Bỏ Khăn”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và quy định chơi
- Chơi thử và chính thức chơi.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc

Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- Giáo viên hệ thống lại bài
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên “ Giải tán”.Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN
BÀI 6:

Ngày soạn: 13/9/2015
Ngày dạy : 18/9/2015

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA ”

I . Mục Tiêu :
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập
hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái . Yêu cầu
tập hợp nhanh, dóng thẳng hàng, đi đều vòng phải, trái đều, đẹp đúng
với khẩu lệnh .
- Trò chơi “đua ngựa” .Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, hào hứng nhiệt
tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái
- GV điều khiển 2-3 lần.
- Gv chia tổ ra tập luyện theo quy định.

- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lược các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương, thi đua giữa các tổ
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
Trò chơi vận động : “ Đua ngựa”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và quy định chơi
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

- GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc
Phần Kết Thúc :
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- Giáo viên hệ thống lại bài
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên “ Giải tán”.Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Tuần : 4
Ngày soạn: 20/9/2015
Ngày dạy : 23/9/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 7:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN ”

I . Mục Tiêu :
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập
hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu thuần thục động tác theo nhịp hô của giáo
viên
- Trò chơi: “hoàng anh- hoàng yến”.Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, giữ
kỉ luật tập trung chú ý, nhanh nhẹn, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi
chân khi đi đều sai nhịp .
- GV điều khiển 2-3 lần ,sau đó gv chia tổ ra tập theo khu vực quy định.

Đội hình dóng hàng ngang.
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót
cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lược các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV quan sát nhận xét, đánh giá, biểu dương các tổ tập tốt
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

- GV điều khiển để cũng cố bài
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
Trò chơi vận động :“Hoàng Anh, Hoàng Yến
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và cho hs chơi thử và chính thức
chơi.
Phần Kết Thúc :
- Giáo viên cùng hs hệ thống lại bài
- Thả lỏng: theo gv hướng dẫn.
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên hô “ Giải tán”
- Học sinh hô “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Ngày soạn: 20/9/2015
Ngày dạy : 25/9/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 8:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ MÈO ĐUỔI CHUỘT ”

I . MỤC TIÊU :
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác quay phải, quay trái,
quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu
động tác đúng với kỉ thuật, đúng khẩu lệnh của giáo viên.
- Trò chơi: “mèo đuổi chuột: .Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, tập
trung chú ý nhanh nhẹn, khéo léo, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Cả lớp)
Đội hình đội ngũ :

- Ôn quay phải, quay trái, quay sau,đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi
đi đều sai nhịp .
- GV điều khiển 1-2 lần, sau đó chia tổ tập do tổ trưởng điều khiển và các
thành viên khác.

( Động tác quay sau)
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lược các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV quan sát nhận xét, đánh giá, biểu dương .
- GV điều khiển cho cả lớp tập lại để cũng cố bài
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
Trò chơi vận động : “ Mèo đuổi chuột ”

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và cho hs chơi thử và chính thức chơi.

Phần Kết Thúc :
-Giáo viên cùng hs hệ thống lại bài
-Thả lỏng: theo gv hướng dẫn.
-Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên hô“ Giải tán.Học sinh hô “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Tuần :5
Ngày soạn: 27/9/2015
Ngày dạy : 30/9/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 9:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ NHẢY Ô TIẾP SỨC ”

I . MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập
hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, đúng kĩ thuật, đều,
đẹp đúng với khẩu lệnh .
- Trò chơi: nhảy ô tiếp sức .Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, nhanh nhẹn,
khéo kéo, tập trung chú ý, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,
đổi chân khi đi đều sai nhịp
- GV điều khiển 2-3 lần.
- Cán sự điều khiển lại.
- GV quan sát sửa chữa những sai sót cho học sinh
- Chia tổ tập luyện : Có phân tổ trưởng
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lượt các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương, thi đua giữa các tổ
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
- GV nêu tên trò chơi, giải thích và cho hs chơi thử và chính.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

GV quan sát nhận xét hs qua trò chơi,
và biểu dương hs tích cực chơi.
Phần Kết Thúc :
- Giáo viên cùng hs hệ thống lại bài
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
Giáo viên hô “ Giải tán”.Học sinh hô “ Khỏe”.
-

C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn và khéo léo.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Ngày soạn: 27/9/2015
Ngày dạy : 02/10/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 10:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ”

I . MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập
hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi chân
khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu động tác đúng kĩ thuật, đều, đẹp đúng với
khẩu lệnh .
- Trò chơi: ‘nhảy đúng và nhảy nhanh” .Yêu cầu học sinh nhảy đúng ô
quy định, chơi đúng luật, nhiệt tình, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái,
đổi chân khi đi đều sai nhịp
- GV điều khiển 2-3 lần, cho tổ tập luyện theo quy định của gv .

(đội hình điểm số hàng ngang)
- Trình diễn : GV cho lần lượt các tổ lên trình diễn .
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương .
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
Trò chơi vận động :“ Nhảy đúng nhảy nhanh ”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và quy định chơi
- Chơi thử

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Giáo án thể dục khối 5 VNEN
- Chơi chính thức
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương tổ (HS) tích cực trong khi chơi và

chơi đúng luật
Đội hình trò chơi:

Phần Kết Thúc :
- Giáo viên hệ thống lại bài
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên “ Giải tán”
- Học sinh “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn,khéo léo và chính xác.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Tuần : 6
Ngày soạn: 4/10/2015
Ngày dạy : 7/10/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 11:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT ”

I . MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập
hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, dàn hàng, dồn hàng . Yêu cầu tập hợp và hàng hàng nhanh,
đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh .
- Trò chơi : “chuyển đồ vật”. Yêu cầu chuyển đồ vật nhanh, chơi đúng
luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
a )Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, dàn hàng, dồn hàng .
- GV điều khiển
- Cán sự điều khiển
- GV quan sát sửa chữa những sai sót cho học sinh .
- Chia tổ tập luyện : Có phân tổ trưởng .
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lượt các tổ lên trình diễn .
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương .
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH(Cả lớp)
Trò chơi vận động : “ Chuyển đồ vật ”
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và quy định chơi
- Chơi thử
- Chơi chính thức
- GV quan sát, nhận xét, xử lí các tình huống xảy ra và tổng kết trò chơi
Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

Phần Kết Thúc :
- Giáo viên hệ thống lại bài
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
Nhận xét: đánh giá lại tiết học và giao bài tập về nhà
- Giáo viên hô “ Giải tán”
- Học sinh hô “ Khỏe”
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn,khéo léo và chính xác.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Ngày soạn: 4/10/2015
Ngày dạy : 9/10/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN

BÀI 12:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ LĂN BÓNG BẰNG TAY ”

I . MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Dàn
hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp .
Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự,đi đều vòng phải, trái, tới vị
trí bẻ góc không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Trò chơi: ‘lăn bóng bằng tay” .Yêu cầu bình tĩnh, khéo léo, lăn bóng
theo đường dích dắc qua các bạn hoặc vật chuẩn
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
a )Đội hình đội ngũ :
- Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp .
- GV điều khiển 2-3 lần.sau đó chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. gv
quan sát ,sửa sai.

- Trình diễn : GV cho lần lượt các tổ lên trình diễn bằng biện pháp quay
vòng
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương .
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:(cả lớp)
Trò chơi vận động :“ Lăn bóng bằng tay ”

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Giáo án thể dục khối 5 VNEN
- GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi và chia tổ, cho hs chơi thử và chính
thức chơi.
-

Phần Kết Thúc :
- Giáo viên cùng hs hệ thống lại bài
- Thả lỏng: thực hiện một số động tác thả lỏng
- G viên nhận xét và cho hs về tập thêm
Giáo viên hô “ Giải tán”.HS hô “ Khỏe”.
C: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Các em biết ứng dụng đội hình đội ngũ vào các buổi sinh hoạt Đội hoặc
trong tập dợt nghi thức Đội.
-Thông qua trò chơi các em có được sự nhanh nhẹn,khéo léo và chính xác.
Cuối tiết học, GV đánh giá, nhận xét sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Trường TH Thị trấn A
Tuần 7
Ngày soạn:11/10/2015
Ngày dạy:14/10/2015

Giáo án thể dục khối 5 VNEN
BÀI : 13
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “ TRAO TÍN GẬY ”

I .MỤC TIÊU:
-Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp
hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều, vòng phải, trái, đổi chân khi đi đều sai
nhịp . Yêu cầu tập hợp hàng nhanh trật tự, đi đều vòng phải, trái, đúng kĩ thuật,
không xô lệch hàng, thực hiện các động tác khi đi đêu sai nhịp
-Trò chơi : ‘trao tín gậy” .Yêu cầu nhanh nhẹn, bình lĩnh trao gậy cho bạn
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất lớp 5 của VNEN
- Sách giáo viên môn thể dục lớp 5.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 môn thể dục.
- Một số dụng cụ để chơi trò chơi.
- vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm tổ chức tập luyện
Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ : TIẾN TRÌNH:
Khởi động (cả lớp)
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân ………………..giậm
Đứng lại …………………..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN(Nhóm lớn)
- a )Đội hình đội ngũ :
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp
- GV điều khiển 2-3 lần
- Cán sự điều khiển lại lần 2, 3.
- GV quan sát sửa chữa những sai sót cho học sinh
- Chia tổ tập luyện : Có phân tổ trưởng
- GV đến từng tổ quan sát, sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ
- Trình diễn : GV cho lần lượt các tổ lên trình diễn.
- GV cùng học sinh quan sát nhận xét, biểu dương, thi đua giữa các tổ
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:(cả lớp)
Trò chơi vận động :“ Trao tín gậy ”
-GV nêu tên trò chơi, giải thích chơi, chia tổ , cho hs chơi thử và chính.

Giáo viên thực hiện: Tăng Minh Hiền


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×