Tải bản đầy đủ

VIOLYMPIC TOAN 5 VONG 1 NAM HOC 20162017

1
1
tấm bìa hình vuông có cạnh dài m.
Đáp số: ……m2
3
2
1
Bài 2. Hiệu hai số bằng lần số bé. Tổng hai số là số tròn chục lớn nhất có ba chữ số. Tìm số lớn.
5
Đáp số: ……
Bài 1. Tìm diện tích của

Bài 3. Trong hình bên có bao nhiêu hình tam
giác?
Đáp số: ………

Bài 4. Năm nay, tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi. Khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số
tuổi của hai cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô hiện nay.
Đáp số: ……
Bài 5. Phân số nào dưới đây có giá trị nhỏ hơn 2?
21

23
10
12

20
9

22
11

Bài 6. Hoa tính tổng các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đó Mai
lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu?
Đáp số: ……
Bài 7. An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng ít hơn Cường 9 viên. Hỏi trung bình
mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Đáp số: ……
Bài 8. Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 235. Nếu lấy số lớn trừ đi ba lần số bé thì được 25.
Đáp số: ……
Bài 9. Tìm hiệu hai số biết nếu số bị trừ tăng thêm 135 và số trừ bớt đi 205 thì hiệu hai số lúc này là
542.
Đáp số: ……
Bài 10. Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
Đáp số: ……
Bài 11. Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.
Đáp số: ……
Bài 12. Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng
nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Đáp số: ……
Bài 13. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?
Đáp số: ……
Bài 14. Giá trị biểu thức: 34288:16 + 257 x 135 là …..
Bài 15. Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép
chia đó.
Đáp số: ……
3
2 31
Bài 16. Tìm x:

+x × =
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

5
7 70
Đáp số: ……
Bài 17. Trong một phép chia, số chia là 68, thương là 92 và số dư là số dư lớn nhất có thể được của
phép chia đó. Tìm số bị chia.
Đáp số: ……

1


Bài 18. Trên cây có 32 con chim đang đậu ở hai cành cây. Có 4 con từ cành dưới bay lên cành trên và
3
có 6 con bay từ cành trên xuống cành dưới, lúc đó số chim ở cành trên bằng số chim ở cành dưới.
5
Hỏi lúc đầu cành dưới có bao nhiêu con chim?
Đáp số: ……
4
số học sinh cả lớp. Cuối năm
5
6
thêm 3 học sinh được khen thưởng nữa nên số học sinh được khen thưởng bằng số học sinh cả lớp.
7
Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
Đáp số: ……
Bài 19. Lớp 5A cuối học kì I có số học sinh được khen thưởng bằng

Bài 20. Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm,
tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông. Diện tích miếng bìa ban đầu là ….
5
BC. Biết cạnh AB dài hơn cạnh BC là 1dm. Hỏi chu
3
vi hình bình hành đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?
Đáp số: ……
Bài 21. Hình bình hành ABCD có cạnh AB =

Bài 22. Cho một số có 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng các chữ số của số đó là bao nhiêu?
Đáp số: ……
Bài 23. Một hình chữ nhật được chia thành 12 hình vuông bằng nhau. Và được xếp thành 3 hàng. Hỏi
chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu nêu chu vi mỗi hình vuông nhỏ là 12cm?
Đáp số: …..
Bài 24. Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con?
Đáp số: …..

2


3


Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay
thì tổng số tuổi của hai anh em là 45 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.
Trả lời: Tuổi anh hiện nay là
tuổi.
Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.
Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. Tìm số lớn.
Một hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm.
Tính cạnh của hình vuông.
Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng tuổi anh?Trả lời: Tuổi em
bằng tuổi anh trước đây

năm.

4


Tìm số có năm chữ số
biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.
Trả lời: Số cần tìm là
Câu 7:
Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
Trả lời: Số đó là
Câu 8:
Trong một phép chia, số chia là 68, thương là 92 và số dư là số dư lớn nhất có thể được của phép chia
đó. Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là
Câu 10:
Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng
Trả lời: Số thứ ba là

5

số thứ ba.


6


Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai
chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó
là 1348
Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 324
Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên
màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn có
không ít hơn 8 viên bi cùng màu? 33
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được
tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát 1617 bước
Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 28 học sinh thích học môn Toán, 20 học sinh thích học môn
Tiếng Việt và 3 học sinh không thích cả hai môn Toán và Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích
cả Toán và Tiếng Việt?
Trả lời: Số học sinh thích học cả Toán và tiếng Việt là 6 bạn.
Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2016 có thương và số dư bằng nhau.
Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là 98833
Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì được thương lớn nhất là bao
nhiêu?
Trả lời: Thương lớn nhất là 1000
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được
tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát 1617 bước

7


Trong vườn có chưa đến 50 cây ăn quả, trong đó có
lại là cây na. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây na?
Trả lời: Trong vườn có 33 cây na.

8

số cây chanh, số cây xoài,

số cây táo, cònTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×