Tải bản đầy đủ

File Excel tính tiền đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017

Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương

10.000.000

Phụ cấp lương
(là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ
thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)
Chức vụ, chức danh Trách nhiệm Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Thâm niên Khu vực Lưu động Thu hút
2.000.000
0
3.000.000
500.000
0
0
0
Tổng cộng các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội


Số tiền đóng bảo hiểm xã hội

của người lao động

công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ
tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)
Phụ cấp có tính chất tương tự
2.000.000
17500000

Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm
xã hội
thất nghiệp
y tế
1400000
175000
Tổng cộng

262500
1837500x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×