Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

MÔN: VẬT LÝ LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1/ Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Cho ví dụ? (2,0 điểm)
Câu 2/ Treo một quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí thì lực kế chỉ giá trị P1 = 5N. Khi
nhúng vật nặng vào nước lực kế chỉ giá trị P2 = 3N. (2,0 điểm)
a. Tính lực đẩy Ac- si- mét tác dụng vào vật
b. Tính thể tích của phần chất lỏng bị vật nặng chiếm chỗ. Biết dN =10.000N/m3
Câu 3/ Viết công thức tính áp suất chất lỏng? Và nói rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng
trong công thức đó? (1,0 điểm)
Câu 4/ Một người đi bộ với vận tốc 2 km/h.Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc?
biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 15 phút. (2,0 điểm)
Câu 5/ Khi đi qua chỗ bùn lầy, người ta thường dùng 1 tấm ván đặt lên trên để đi. Hãy

giải thích vì sao? (1,0 điểm)
Câu 6/ Ba vật làm từ 3 chất khác nhau: Sắt, nhôm, sứ có hình dạng khác nhau nhưng thể
tích bằng nhau. Khi nhúng ngập chúng trong nước thì lực đẩy AC-SI-MET của nước tác
dụng vào ba vật có khác nhau không? Tại sao? (2,0 điểm)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 8
Câu 1
- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.
Ví dụ: Kim đồng hồ (1,0 điểm)
- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
Ví dụ: đi bộ 1,0 điểm)
Câu 2
Tóm tắt (0,5 điểm)
P1 = 5N.

Giải
Lực đẩy ACSIMET tác dụng vào vật là:

P2 = 3N.

FA = P1-P2 = 5-3 = 2N. (0,5 điểm)

dN = 10000N/m3
FA = ? N

Thể tích của phần chất lỏng bị vật nặng chiếm chỗ là:
FA = d.V => V = FA/d = 2/10000 =0.0002m3 (0,5 điểm)
Đáp số: (0,5 điểm)

V = ?m3

FA = 2N
V = 0.0002m3
Câu 3
Công thức Tính Áp Suất chất lỏng: p = dh
Trong đó: p là áp suất ở đáy cột chất lỏng.(Pa)
d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)


h là chiều cao của cột chất lỏng.( m)
Câu 4
Tóm tắt (0,5 điểm)
V = 2 km/h
T = 15 phút = 0,25
h
S = ? km

Giải
Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việt của người đó là?
V = S/t => S = V.t (0,5 điểm)
S = 2 x 0.25 = 0.5 km (0,25 điểm)
Đáp số: S = 0.5 km (0,25 điểm)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 5:Vì diện tích tiếp xúc giữa tấm ván và mặt bùn lớn hơn giũa bàn chân và mặt bùn
nên khi đi trên đó thì áp suất gây ra trên mặt bùn được giảm đi và do đó mặt bùn đỡ bị lún
so với khi không có ván. (1,0 điểm)
Câu 6
- Lực đẩy Acsimet của ba vật giống nhau,
- Vì Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào TLR của chất lỏng và thể tích của vật chìm trong
chất lỏng ( ba vật cùng nhúng vào trong 1 chất lỏng, và có thể tích giống nhau)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×