Tải bản đầy đủ

Ke hoach pho bien giao duc phap luat

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM HIỆP

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Hiệp, ngày
tháng
năm

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014
trên địa bàn xã Tam Hiệp
Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐPH ngày 20/01/2014 của Hội đồng phối hợp
phổ biến giáo dục pháp luật huyện Núi Thành về kết luận của đồng chí Phạm Văn
Quyện, chủ tịch HĐPHPBGDPL với nội dung công tác phổ biến giáo dục pháp
luật trên địa bàn huyện Núi Thành;

Thực hiện Chương trình số 01/CT-HĐPH ngày 24/01/2014 của Hội đồng
phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Núi Thành về chương trình hoạt động
của HĐPHPBGDPL huyện Núi Thành;
UBND xã Tam Hiệp xây dựng Kế hoạch để thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2014 tại địa phương như sau:
I. Mục đích
Nhằm giúp cho cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã hiểu
và nắm rõ các văn bản pháp luật của nhà nước để áp dụng và tuân thủ theo quy
định tránh tình trạng vi phạm pháp luật.
Tuyên truyền kịp thời các văn bản do nhà nước ban hành rộng rãi đến mọi
tầng lớp nhân dân góp phần cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
II. Nội dung
Tập trung tuyên truyền Hiến pháp mới sửa đổi năm 2013; Luật đất đai sửa
đổi năm 2013; Luật hòa giải cơ sở năm 2013; Luật xử lý vi phạm hành chính.
Tiếp tục tuyên truyền phổ biến những nội dung liên quan đến vấn đề
An ninh trật tự, An toàn giao thông và những văn bản liên quan trực tiếp đến đời
sống nhân dân nhất là lĩnh vực khiếu nại, kiếu kiện gây bức xúc trong nhân dân.


III. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Tư pháp-Hộ tịch xã
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật trên địa bàn xã. Góp phần giữ vững an ninh - chính trị, tình hình phát
triển kinh tế -xã hội tại địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền Hiến pháp và Luật đất đai mới được sửa đổi năm
2013; Luật hòa giải cơ sở năm 2013;
- Làm đầu mối trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại xã. Báo cáo
kết quả lên cấp trên đúng thời gian quy định.
2. Đối với Địa chính-xây dựng xã
- Phối hợp với Tư pháp-hộ tịch tổ chức tuyên truyền Luật Đất đai sửa đổi
năm 2013.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các
Nghị định có liên quan đến ngành cho toàn thể nhân dân trong xã.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
3. Đối với Ban công an xã
- Giữ vai trò chủ chốt trong công tác tuyên truyền về vấn đề An ninh trật tự,
An toàn giao thông.
- Thông qua các phong trào hoạt động phát động phong trào tiếng kẻng an
ninh và phòng trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

4. Đối với các Hội đoàn thể xã
- Phối hợp với Tư pháp-hộ tịch, Ban công an xã tổ chức các buổi
tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật


An toàn giao thông; Các vấn đề về tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm v.v…
trên phạm vi toàn xã.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
5. Đối với Bộ phận Tài chính xã
Chuẩn bị các khoản kinh phí để đảm bảo thực hiện công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật tại địa phương theo kế hoạch của các Ban, ngành.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2014 của UBND xã Tam Hiệp, đề nghị các Bộ phận được phân công
nhiệm vụ cùng phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận

- Tư pháp-hộ tịch xã;
- Địa chính-Xây dựng xã;
- Ban công an xã;
- Bộ phận Tài chính xã;
- Các đoàn thể xã;
- UBND huyện (để biết);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Chí
:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×