Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 1

Môn: Hóa học 11

(Đề gồm 01 trang)

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)
Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau dạng phân tử và dạng ion thu gọn:

1. dd FeCl3 + dd NH3 

2. dd NaOH + dd H2SO4 
 dd Ca(NO3) 2 + ........
3. CaCO3 + …… 


Câu 2: (3 điểm)
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn riêng biệt
sau:
NH4Cl, (NH4)2SO4, KNO3
Câu 3: (4 điểm)
Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ,
thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có
một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư)
vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra.
1. Cho biết công thức phân tử của hai khí trong hỗn hợp Y
2. Tính Phần trăm khối lượng của Al, Mg trong hỗn hợp ban đầu
3. Tính số mol của HNO3 đã dùng
4. Cô cạn dung dịch X, sau đó nung muối thu được đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V
lit khí thoát ra ở đktc. Tính V
------------------------------Hết --------------------------------------------Thí sinh được dùng bảng tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ……………………......

Số báo danh: …………………….


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 1
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: HÓA HỌC 11
Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 Viết đúng mỗi loại phương trình cho 0,5 điểm
Nếu không cân bằng đúng thì trừ 1/2 số điểm
Phân biệt đúng mỗi chất và viết đủ phương trình phản ứng (nếu có) thì
Câu 2 cho 1 điểm
Nếu thiếu phương trình phản ứng hoặc viết không đúng phương trình
phản ứng thì trừ ½ số điểm
Câu 3

1. (1đ) Xác định mỗi khí cho 0,5đ

1


M hh khí = 5.18/0.14 = 37
=> NO (không màu, hóa nâu ngoài kk) & N2O
2. (1,5đ) Cho dung dịch NaOH (Dư) vào X và đun nóng, không có
khí mùi khai thoát ra => sp khử chỉ có hh khí, ko có NH4NO3.
Al ---> Al3+ + 3e
Mg ---> Mg2+ + 2e

0.5

N+5 + 3e ----> N+2
------0.21-------0.07
2N+5 + 8e ---> N2(+1)
----------0.56------0.07
Gọi a, b là số mol NO, N2O
Ta có:
30a + 44b = 5.18
a + b = 0.14
=> a = b = 0.07
Gọi x, y là số mol Al, Mg
Ta có:
27x + 24y = 8.862
3x + 2y = 0.21 + 0.56

0,5


=> x = 0.042, y = 0.322
mAl = 0.042*27 = 1.134g
=> %mAl = 1.134*100/8.862 = 12.8%
%mMg = 87.2%

0,5

3. (0,5đ)
n HNO3 = 2 n Mg + 3nAl + nN /Y = 4nNO + 10n N2O = 0,98 mol
4. (1đ)
-

Viết đúng PT nhiệt phân

0.5

-

Tính đúng V = 22,4 (nNO2 + nO2) = 21,56 (lit)

0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×