Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN(KẾ HOẠCH) VNEN NGỮ Văn 6 đầy đủ, CHI TIẾT NGỮ văn 6 VNENhọc kì II

Bài 17: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
I/ Mục tiêu:
-

Tóm tắt nội dung văn bản” Bài học đường đời đầu tiên; xác định được
những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện cảu tác giả; rút ra
bài học ứng xử cho bản thân.

-

Trình bày được ý nghĩa , công dụng của phó từ; sử dụng phó từ để đặt
câu và viết đoạn văn.

-

Xác định được mục đích , yêu cầu của văn miêu tả; nêu yêu cầu tả
cảnh, tả người.

II/ Chuẩn bị:
Giáo viên


Học sinh

Kế hoạch dạy học

Tài liệu hướng dẫn học Ngữ văn 6

Phiếu học tập

Làm sản phẩm

Nghiện cứu tài liệu ngữ văn 6

Vở ghi

III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

Ghi chú

Tiết 71: Bài học đường đời đầu tiên

Dạy: ......
...:11/1

A. Hoạt động khởi động

(thời
gian)10
phút

- HS làm quan sát những bức tranh và
trả lời câu hỏi
- Hình thức hoạt động: nhóm

- Mục đích: HS nhận biết đặc
điểm của những con vật : Châu
chấu, Cào cào, Dế…. Biết Tên
Tiểu thuyết “ Dế Mèn phiêu lưu
Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Trả lời đúng tên những
con vật trong tranh. Con dế là nhân
vật chính trong truyện Dế Mèn phiêu
lưu kí.

kí “ của nhà văn Tô Hoài, với
nhân vật chính là chú Dế Mèn
- Phương thức hoạt động: nhóm
- GV làm Nêu yêu cầu
- GV quan sát Hs hoạt động nhóm,
giúp đỡ HS
- Dự kiến tình huống: Cho HS
chơi trò chơi Trọi dế( 2 bạn đóng
giả là 2 con dế chọi nhau trong 1
vòng tròn…)
-GV dẫn dắt vào bài học
(thời
phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Đọc Văn bản.

- HS đọc văn bản
- Hình thức hoạt động: cá nhân

gian)

10 p

- Mục đích: HS đọc diễn cảm câu
chuyện, biết kể tóm tắt câu
chuyện

- Phương thức hoạt động: Cá nhân
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
- GV chỉ định 2-3 em đọc
hoàn thành: Đọc diễn cảm truyện
- GV chỉ định HS các nhóm nhận
xét cách đọc diễn cảm của các bạn
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thông
tin về nhà văn Tô Hoài, các chú
thích trong SH
2.Tìm hiểu Văn bản.
Ý a b)
-

HS trả lời ý a, b

- Mục đích: HS biết kể tóm tắt
2


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

Hình thức hoạt động:nhóm
Sản phẩm học tập: Trả lời đúng ý a, b

văn bản.Tìm ra bố cục của văn 20 p
bản
- Phương thức hoạt động: nhóm
- GV nêu ra yêu cầu
Ý c.

-

HS trả lời ý c

Mục đích: HS hiểu những nét
tính cách của DM, bài học đường
đời đầu tiên của DM là gì.

Hình thức hoạt động:nhóm

Phương thức HĐ: nhóm

Sản phẩm học tập: Trả lời đúng ý c

-

GV ra yêu cầu.

-

GV quan sát giúp đỡ
HS làm việc

Ý d.

-

HS trả lời ý d

Hình thức hoạt động:nhóm
Sản phẩm học tập: Trả lời đúng ý d

Tiết 72:Tìm hiểu về phó từ

-

HS trả lời ý a

Mục đích: HS thấy năng lực
quan sát có vai trò quan trọng
trong văn miêu tả. Cần sử dụng
linh hoạt yếu tố tả khi kể chuyện.
-PTHĐ: nhóm
- GV quan sát, giúp đỡ HS
làm việc.

Ý a.

Dạy: ......
...
-Mục đích: HS tìm hiểu thế
nào là phó từ và vị trí của phó từ 14/1
trong câu.
-PTHĐ:cá nhân
3


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

Hình thức hoạt động : cá nhân
Sản phẩm học tập: Trả lời đúng ý a

- GV ra yêu cầu
- GV quan sát giúp đỡ HS
làm bài
Ý b.

-

HS trả lời ý b

Hình thức hoạt động:nhóm

-Mục đích: HS hiểu ý nghĩa của
các phó từ đúng trước và đứng sau
ĐT,TT
- PTHĐ: nhóm

Sản phẩm học tập: Trả lời đúng ý b
Ý a,b.

Dạy:

Tiết 73:Tìm hiểu chung về văn
16/1
-Mục đích: HS hiểu thế nào là văn
miêu tả
miêu tả, mục đích của văn miêu tả,
hiểu những yêu cầu đối với ng
HS tìm hiểu 2 đoạn văn viết văn miêu tả cần những năng
miêu tả Dế Mèn và Dế lực gì.

-

Choắt.Thực hiện các - PTHĐ: cá nhân
yêu cầu trong SHD
- GV hướng dẫn, giúp đõ các
- PTHĐ: cá nhân
nhóm làm việc.
Sản phẩm học tập: Trả
lời đúng các ý a, b

Tiết 74 C. Hoạt động luyện tập

Dạy:
16/1
1. Trò chơi: Đóng vai các nhân vật
trong bài học.

- HS chơi trò chơi
- Hình thức hoạt động: nhóm

- Mục đích: HS biết nhận vai các
nhân vật trong truyện, nhớ lời
nói , tính cách, hành động của các
4


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải nhân vật trong truyện.
hoàn thành: Hoàn thành trò chơi.
- Phương thức hoạt động: nhóm.
- GV nêu yêu cầu trò chơi, cách
chơi.
- GV quan sát. HS các nhóm nhận
xét lẫn nhau.
Bài tập 2,3

- HS làm BT 2.

-Mục đích: HS nhận biết các phó
từ trong BT 3,tìm các phó từ đúng
sau và đứng trước TT, ĐT, Chỉ ra
ý nghĩa của các phó từ vừa tìm

-HTHĐ: cặp đôi, nhóm

-PTHĐ: nhóm. Cặp đôi.

- Sản phẩm: Trả lời đúng BT 2,3

- GV nêu yêu cầu,
- GV quan sát , giúp đỡ HS làm
việc
Bài tập 4, 5:

-HTHĐ: cặp đôi, nhóm

-Mục đích: HS rèn kĩ năng quan
sát, tưởng tưởng, nhận xét, so
sánh để viết đoạn văn, bài văn
miêu tả về cánh đồng, về gương
mặt bạn.

- Sản phẩm: Trả lời đúng BT 4,5

-PTHĐ: cặp đôi

- HS làm BT 4,5

- GV nêu yêu cầu,
- GV quan sát , giúp đỡ HS làm
việc
- GV kiểm tra đánh giá 1 số bài
5


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

của HS.
(thời
phút

D. Hoạt động vận dụng
- HS làm BT 1,2,3
- Kể câu chuyện Dế Mèn cho bố mẹ
nghe

gian)

- Mục đích: Hs củng cố kiến thức
đã học
- Phương thức hoạt động: cá nhân

- Hình thức hoạt động: cá nhân
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
IV/ Rút kinh nghiệm:
……. ……………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………

6


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

Bài 18
I/ Mục tiêu:
-Chỉ ra được sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên Cà Mau;phân tích nghệ
thuật tả cảnh trong bài Sông nước Cà Mau.
- Rèn kĩ năng so sánh tu từ, tạo lập được các phép so sánh đúng và hay.
- Xác định được vai trò , tác dụng của quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận
xét trong văn miêu tả; biêt cách quan sát , tưởng tượng,so sánh và nhận xét khi miêu
tả.
- Viết được bài văn tả cảnh.
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên

Học sinh

Kế hoạch dạy học

Tài liệu hướng dẫn học Ngữ văn 6

Phiếu học tập

Làm sản phẩm

Nghiện cứu tài liệu ngữ văn 6

Vở ghi

III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của học sinh
Tiết 75: Văn bản Sông nước Cà
Mau

Hoạt động của giáo viên

Ghi chú

dạy
.........:
7


Kế hoạch bài học ngữ văn 6
(thời gian)5
phút

A. Hoạt động khởi động
- HS quan sát bức tranh và trả lời câu
hỏi a,b
- Hình thức hoạt động: nhóm
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Trả lời đúng câu hỏi

- Mục đích: HS có cảm nhận ban
đầu về nét độc đáo của vùng
sông nước đó là phiên chợ nổi
trên sông.Đó thuộc vùng đồng
bằng Nam bộ.
- Phương thức hoạt động
- GV quan sát, giúp đỡ HS
- GV chỉ định nhóm trả lời,
nhóm khác nhận xét bổ sung.

(thời
phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức
- HS đọc VB

1. Đọc văn bản

- Hình thức hoạt động: cá nhân

- Mục đích: HS đọc diễn cảm,
ngữ điệu chính xác.Tóm tắt
được văn bản.

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Đọc diễn cảm

gian)

- Phương thức hoạt động: cá
nhân
- GV chỉ định HS đọc
- GV chỉ định 1-2 HS đọc nối
tiếp
- GV yêu cầu hS tóm tắt VB.
2. Tìm hiểu Văn bản
Ý a, b:
- HS trả lời ý a,b

-Mục đích: HS xác định bài văn
8


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- phương thức HĐ: cá nhân, nhóm.

miêu tả cảnh gì theo trình tự
- Sản phẩm hoàn thành : Trả lời đúng gì.Xác định nội dung bố cục 3
phần
ý a, b.
- PTHĐ: cá nhân, nhóm
- GV nêu yêu cầu
- GV quan sát, giúp đỡ hs
- CHỉ định cá nhân, nhóm trả
lời,nhóm khác nhận xét bổ sung.
Ý c,d,e

- HS trả lời ý c,d,e
- phương thức HĐ: cá nhân, nhóm.

Mục đích: HS hiểu nội
dung, nghệ thuật của 3 đoạn văn.
Thấy được thiên nhiên Cà Mau
hoang sơ, hùng vĩ và nét rất độc
đáo của chợ Năm Căn.

- Sản phẩm hoàn thành : Trả lời đúng
- PTHĐ: cá nhân, nhóm
ý c,d,e.
- GV nêu yêu cầu

- GV quan sát, giúp đỡ hs
- CHỉ định cá nhân, nhóm trả
lời,nhóm khác nhận xét bổ sung.
Ý g, h

- HS trả lời ý g,h

Mục đích: HS thấy được
nghệ thuật tả cảnh ở VB này.Nêu
được cảm nhận của mình về Cà
Mau- vùng đất cực Nam của Tổ
quốc.

- phương thức HĐ: cá nhân, nhóm.

- PTHĐ: cá nhân, nhóm

9


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- Sản phẩm hoàn thành : Trả lời đúng - GV nêu yêu cầu
ý g,h.
- GV quan sát, giúp đỡ hs
- CHỉ định cá nhân, nhóm trả
lời,nhóm khác nhận xét bổ sung.

Tiết 76: Tìm hiểu về phép so sánh

Dạy:
(thời
gian)45 phút

- HS trả lời ý a.
- Hình thức hoạt động: nhóm
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Trả lời đúng ý a

- Mục đích:HS tìm ra những sự
vật được so sánh trong các
VD.Tìm ra nét tương đồng giữa
các sự vật trên.Nêu được mục
đích so sánh.
- Phương thức hoạt động: nhóm
- GV theo dõi các nhóm làm
việc.
- GV giúp đỡ các nhóm.
- GV chỉ định nhóm trả lời
Ý b.

- HS trả lời ý a.

Mục đích: HS xác định
các yếu tố trongmoo hình phép
10


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- Hình thức hoạt động: nhóm

so sánh. Xác định trong phép so
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải sánh yêu tố nào bắt buộc có mặt,
yếu tố nào có thể lược bỏ.
hoàn thành: Trả lời đúng ý a
- Phương thức hoạt động: cá
nhân
- GV theo dõi các nhóm làm
việc.
- GV giúp đỡ các nhóm.
- GV chỉ định nhóm trả lời

Ngày

Tiết 77: Tìm hiểu về quan sát,
tưởng tượng, so sánh và nhận xét
trong văn miêu tả.

- HS đọc đoạn văn 1,2,3 và trả lời các
câu hỏi.

dạy: ........

.:….

- Hình thức hoạt động:cặp đôi

- Mục đích:HS thấy được vai trò 45p
của tưởng tượng, so sánh và
nhận xét trong văn miêu tả.

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Trả lời đúng câu hỏi

- Phương thức hoạt động: cặp
đôi
- Gvtheo dõi, giúp đỡ các nhóm
làm việc.

- GV chỉ định nhóm có mặt cười
trả lời.Nhóm khác nhận xét bổ
sung
- Dự kiến tình huốg: Thời gian k
đảm bảo
11


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

Tiết 78 C. Hoạt động luyện tập

45p

- HS làm BT 1.

Bài 1:

- Hình thức HĐ: cá nhân

- Mục đích: HS Viết được 1
đoạn văn, nêu những cảm nhận
về vùng sông nước Cà Mau.

- Sản phẩm: viết được đoạn văn nêu
cảm nhận

- Phương thức hoạt động; Cá
nhân
- GV yêu cầu HS trả lời sát với
nội dung đã học
- GV chỉ định 1 HS đọc bài- HS
khác nhận xét.
Bài 2:

-

HS làm BT 2

-

Hình thức HĐ: Nhóm

-

Mục đích: Hs tìm được
các VD trong ca dao, văn, thơ có
sử dụng phép so sánh. Thấy được
các dạng so sánh khác nhau.

-PTHĐ: nhóm
Sản phẩm hoàn thành:
- GV yêu cầu HS trả lời
Trả lời đúng câu 2.
- GV chỉ định 1 HS trả lời bàiHS nhóm khác nhận xét.
Bài 3,4

-

HS làm BT 3,4

-

Hình thức HĐ: Nhóm

Sản phẩm hoàn thành: Trả lời
đúng Bài 3,4

Mục đích:HS tìm được
phép so sánh có trong VB: Bài
học đường đời đầu tiên, Sông
nước Cà Mau.Hoàn thiện đoạn
văn miêu tả cảnh Hồ Gươm.
-PTHĐ: nhóm
12


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- GV yêu cầu HS trả lời
- GV chỉ định 1 HS trả lời
bài- HS nhóm khác nhận xét
Bài 5,6

-

HS làm BT 5,6

-

Hình thức HĐ: Nhóm

-Mục đích: Hs biết lược
chọn những hình ảnh tiêu biểu ,
sử dụng so sánh, nhận xét trong
khi tả. Biết viết 1 bài văn tả cảnh
dòng sông…

Sản phẩm hoàn thành: Trả lời
đúng Bài 5,6

D. Hoạt động vận dụng
- HS làm ở nhà

- Mục đích: Củng cố KT bài 18

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- HS làm ở nhà

- Mục đích: Mở rộng Kiến thức
đã học

IV/ Rút kinh nghiệm:
……. ……………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………

Bài 19: Bức tranh của em gái tôi
13


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

I/ Mục tiêu:
-

Tóm tắt truyện Bức tảnh của em gái tôi; nhận diện ngôi kể; hiểu được
tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu của ng em gái có tài năng đã giúp
người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình và vượt lên lòng tự ái.

-

Biết trình bày và diễn đạt bằng lời nói những nội dung về quan sát ,
nhận xét, so sánh ,tưởng tượng, liên tưởng khi miêu tả

II/ Chuẩn bị:
Giáo viên

Học sinh

Kế hoạch dạy học

Tài liệu hướng dẫn học Ngữ văn 6

Phiếu học tập

Làm sản phẩm

Nghiện cứu tài liệu ngữ văn 6

Vở ghi

III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

Ghi chú

Tiết 79,80: Văn bản: Bức tranh của
em gái tôi

Ngày
dạy: .........:
….

A. Hoạt động khởi động

(thời gian) 8
phút

- HS tự họa
- Hình thức hoạt động: cá nhân
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Hoàn thành yêu cầu

- Mục đích: Hs tự họa về
chính mình. Tìm ra điểm
mạnh và điểm hạn chế ở
chính mình
- Phương thức hoạt động: cá
14


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

nhân
- GV nêu yêu cầu
- GV chỉ định 1 HS trả lời (thời gian) phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức
- HS đọc văn bản

1. Đọc văn bản

- Hình thức hoạt động: cá nhân

- Mục đích: HS đọc thể hiện
rõ giọng đọc diễn cảm, nắm
được cố truyện

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành: Đọc diễn cảm Vb

- Phương thức hoạt động: cả
lớp
- GV chỉ định HS đọc
- GV chỉ định HS nhận xét
cách đọc
- Dự kiến tình huống: Tóm tắt
ND văn bản.
2. Tìm hiểu văn bản:
Ý a,b:

- HS làm ý a,b,c
-Hình thức HĐ: cặp đôi
-Sản phẩm HT: Làm đúng ý a,b

-Mục đích: Hs nắm được các
sựu việc chính diễn ra trong
truyện. Xác định được nhân
vật chính và ngôi kể , tác
dụng của ngôi kể thứ 1.
- GV nêu yêu cầu
--GV quan sát giúp đỡ HS các
nhóm làm bài
GV chốt KT
15


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

Ý c.

- HS làm Ý c
-Hình thức HĐ: nhóm
-Sản phẩm HT: Làm đúng ý c

-Mục đích: HS phân tích diễn
biến tâm trạng nhân vật người
anh, nêu được cảm nghĩ về
nhận vật này.
-- GV nêu yêu cầu
--GV quan sát giúp đỡ HS các
nhóm làm bài
GV chốt ý c
Ý d,e

- HS làm Ý d,e
-Hình thức HĐ: cá nhân
-Sản phẩm HT: Làm đúng ý d,e

-Mục đích: Hs nêu được
những nội dung chính trong
VN, thấy được tác dụng cỉa
ngôi kể thứ nhất.
-- GV nêu yêu cầu
--GV quan sát giúp đỡ HS các
nhóm làm bài
GV chốt ý d,e
GV nhận xét

- HS phát biểu cảm nghĩ trước lớp
Tiết 81,82

Dạy:

C. Hoạt động luyện tập

90 phút

16


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- HS chuẩn bị bài luyện nói về KP
trước lớp

1. Luyện nói về miêu tả nhân
vật trong tác phẩm văn học

- Hình thức hoạt động: cá nhân, cả - Mục đích: HS luyện nói về
lớp
nhân vật Kiều Phương. Hoàn
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải thành phiếu học tập. Biết
hoàn thành: Kể đúng, đủ ý về nhân miêu tả nhân vật Kiều ng
bằng lời văn
vật KP
-HS kể
-HS nhận xét

- Phương thức hoạt động: cả
lớp
- GV nêu yêu cầu
- GV chỉ định HS các nhóm
trình bày.
- Chỉ định HS nhóm khác
nhận xét, bổ sung
2. Luyện nói về miêu tả
những người xung quanh.

HS chơi trò chơi: Đố biết ai?
- Hình thức HĐ: cặp đôi
-Sản phẩm: HS biết diễn kịch, dùng
lời nói miêu tả 1 bạn trong lớp

-Mục đích: HS biết dùng từ
ngữ miêu tả đúng về đặc điểm
của bạn, dùng so sánh và
nhận xét khi miêu tả.
- PTHĐ: cặp đôi
- GV nêu yêu cầu luật chơi
- GV chì định các nhóm lần
lượt lên chơi

- HS lên chơi

-Nhóm khác nhận xét, bổ
sung.

-HS nhận xét bạn…

-Tình huống: Em hãy miêu tả
17


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

anh/chị/em của mình .
D.E. Hoạt động vận dụng,tìm tòi
mở rộng
- HS làm mục D,E Làm ở nhà

- Mục đích; CỦng cố kiến
- Hình thức HĐ: bản thân, nhờ thức bài học
CMHS, nhờ cộng đồng, chuyên gia - Phương thức hoạt động: cá
….
nhân
- GV yêu cầu : Hoàn thành
BT

IV/ Rút kinh nghiệm:
……. ……………………………………………………………………………………
……. ……………………………………………………………………………………

______________________________________

Bài 20:VƯỢT THÁC
I/ Mục tiêu:
-

Cảm nhận được vẻ đẹp phong phú, hùng vĩ của thiên nhieenvaf vẻ đẹp
của người lao động đượ cmiêu tả trong văn bản Vượt thác;phát hiện
nghệ thuật phối hợp miêu tả khung cảnh thiên nhiên và hoạt động của
con người.

-

Nhận diện được các kiểu so sánh cơ bản và chỉ ra tác dụng của phép so
sánh.
18


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

-

Viết được 1 bài văn, đoạn văn tả cảnh, trình bày các chi tiết, các ý theo
1 thứ tự nhất định.

II/ Chuẩn bị:
Giáo viên

Học sinh

Kế hoạch dạy học

Tài liệu hướng dẫn học Ngữ văn 6

Phiếu học tập

Làm sản phẩm

Nghiện cứu tài liệu ngữ văn 6

Vở ghi

III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

Tiết 83: Văn bản: Vượt thác

Ngày
dạy:

8 phút

A. Hoạt động khởi động
- HS nêu cảm nhận về người chèo
thuyền trog tranh.
- Hình thức hoạt động: nhóm

Ghi chú

- Mục đích: HS có những cảm
nhận đầu tiên về con người lao
động trong những moi trường
khắc nghiệt.

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
- Phương thức hoạt động: nhóm
hoàn thành: Trả lời đúng.
- GV nêu yêu cầu

- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
- CHỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
19


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- HS trả lời
(thời gian)
82 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Đọc văn bản
- HS đọc văn bản

- Mục đích: HS đọc diễn cảm VB
- Hình thức hoạt động: cá nhân, cả và nắm được các sự việc chính
trong VB
lớp
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải - Phương thức hoạt động: cả lớp
hoàn thành: Đọc diễn cảm VB

- GV chỉ định HS đọc
- GVchỉ định HS khác nhận xét
- Dự kiến tình huống:
+ Tìm hiểu thông tin về tác giả
Đoàn Giỏi, Xuất sứ của VB.
+ Nắm được những chú thích khó
trong văn bản.
2. Tìm hiểu văn bản

HS trả lời ý a,b

Ý a,b

Mục đích:HS nắm được bố
cục của VB.Liệt kê các chi tiết
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải trong từng đoạn.Nhận xét được
hoàn thành:Trả lời đúng ý a,b
nghệ thuật sử dụng trong đoạn
văn tả cảnh

- Hình thức hoạt động: cá nhân

-Hình thức HĐ: cá nhân
- GV nêu yêu cầu
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
20


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

lời.
Ý c, d.
HS trả lời ý c,d

-Mục đích: HS tìm hiểu được vẻ
đẹp của con người lao động trên
- Hình thức hoạt động: cá nhân
nền cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
Nêu được cảm nhận về Dượng
hoàn thành:Trả lời đúng ý c,d
Hương Thư.
- -Hình thức HĐ: cá nhân
-HS trả lời

- GV nêu yêu cầu

- HS nhận xét câu trả lời của bạn
- HS ghi bài

- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
- GV chốt Kt

Tiết 84. Tìm hiểu về các kiểu so
sánh và tác dụng của phép so sánh

Dạy:

Ýa

30 phút

-

HS trả lời ý a.. Nối cột
Mục đích:Hs nắm được các
A với B.
kiểu so sánh, những từ ngữ chỉ ý
so sánh ngang bảng và không
- Hình thức hoạt động: cặp đôi
ngang bằng.
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
-Hình thức HĐ: cặp đôi
hoàn thành:Trả lời đúng ý a
- GV nêu yêu cầu
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
-

HS trả lời

-

HS nhận xét

- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
-GV chốt KT
21


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

-

HS viết bài
Ýb

-

HS trả lời ý b

- Hình thức hoạt động: cá nhân

- Mục đích: HS hiểu tác dụng của
phép so sánh

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành:Trả lời đúng ý b

- Phương thức hoạt động; cá
nhân

15 p

- GV nêu yêu cầu
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
-

HS trả lời

-

HS nhận xét

-

HS viết bài

- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
-GV chốt KT

Tiết 85: Tìm hiểu về phương pháp
viết văn tả cảnh

-HS đọc đoạn văn 1,2/TR 47,48.
- HS trả lời câu hỏi (1), (2)
- Hình thức HĐ: cả lớp
-Sản phẩm Ht: Trả lời đúng ý a

Dạy:

-Mục đích: HS nắm được nội
dung của 2 đoạn văn tả cảnh,
phương pháp tả cảnh ở 2 đoạn
văn, thấy vị trí quan sát, tìm ra
được bố cục của bài văn Lũy
làng.

35 p
phút

- Phương thức hoạt động; cá
nhân
-

HS trả lời

-

HS nhận xét

- GV nêu yêu cầu
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
22


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

- HS viết bài

-GV chốt KT
Ý b.

- HS trả lời câu hỏi ý b
- Hình thức HĐ: cá nhân
-Sản phẩm Ht: Trả lời đúng ý b

10

- Mục đích: HS rút ra được bước
cần làm khi viết văn tả cảnh. Nắm
được bố cục bài văn tả cảnh gồm
3 phầm, nêu nội dung, nhiệm vụ
của từng phần
- Phương thức hoạt động; cá
nhân
- GV nêu yêu cầu
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm

-

HS trả lời

-

HS nhận xét

- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
-GV chốt KT

-

HS ghi bài

Tiết 86. C. Hoạt động luyện tập

Dạy:

- HS làm BT 1

BT 1.

- Hình thức HĐ: cặp đôi

- Mục đích:Hs tìm ra các phép so
sánh, kiểu so sánh và nêu tác
dụng của phép so sánh.

-Sản phẩm Ht: Trả lời đúng BT 1

15 p

- Phương thức hoạt động: cặp đôi
- GV nêu yêu cầu
-

HS trả lời

-

HS nhận xét

- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
23


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

lời.
HS ghi bài

-GV chốt KT
BT 2.

- HS làm BT 2
- Hình thức HĐ: cặp đôi
-Sản phẩm Ht: Trả lời đúng BT 1

Mục đích: HS biết lựa chọn 30p
những hình ảnh tiêu biểu đề viết 1
bài văn miêu tả cảnh đã quan sát.
- Phương thức hoạt động:
- GV nêu yêu cầu

-

HS trao đổi với bạn

-

HS nhận xét bạn của
bạn

HS ghi bài

- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm
- Chỉ định nhóm có mặt cười trả
lời.
-GV chốt KT

D,E. Hoạt động vận dụng, mở rộng
tìm tòi
- HS làm mục D, E .Làm ở nhà
- Hình thức HĐ: bản thân, nhờ
CMHS, nhờ cộng đồng, chuyên gia
….

- Mục đích: Củng cố kiến
thức,mở rộng KT bài 20
- Phương thức hoạt động
- GV yêu cầu: Hoàn thành BT về
nhà
- Dự kiến tình huống: Chữa trên
lớp

IV/ Rút kinh nghiệm:
……. ……………………………………………………………………………………
24


Kế hoạch bài học ngữ văn 6

……. ……………………………………………………………………………………

_______________________________________________________________

Bài 21:BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
I/ Mục tiêu:
-

Phân tích được nội dung , ý nghĩa của truyện Buổi học cuối cùng; biết
trân trọng, yêu quý, giữ gìn tiếng mẹ đẻ- một phương diện quan trong
của lòng yêu nước. Nhận biết được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của
nhân vật qua các chi tiết về ngoại hình, hành động, ngôn ngữ…

-

Nhận diện được phép nhân hóa, các kiểu nhân hóa; phân tích được tác
dụng của phép nhân hóa.

-

Biết cách viết một đoạn văn , bài văn tả người.

II/ Chuẩn bị:
Giáo viên

Học sinh

Kế hoạch dạy học

Tài liệu hướng dẫn học Ngữ văn 6

Phiếu học tập

Làm sản phẩm

Nghiện cứu tài liệu ngữ văn 6

Vở ghi

III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của học sinh
Tiết 87: Văn bản: Buổi học cuối
cùng

Hoạt động của giáo viên

Ghi chú

dạy:

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×