Tải bản đầy đủ

Mẫu bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC
TẠI…………………………
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;
- Phòng Hành chính – Tổ chức;
- Phòng Quản trị Nhân sự.

Tôi tên: ............................................................................................ sinh ngày: ..............................
Số CMND hoặc hộ chiếu: .................................................................................................................
Chức danh/Chức vụ: .........................................................................................................................
Đơn vị: ..............................................................................................................................................
Thời gian công tác: .............................................. đến nay
Được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số ..........................................................
Ngày ......................... của Hiệu trưởng Trường ............................về việc .....................................
Theo nguồn kinh phí: ........................................................................................................................
Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi tập huấn, bồi dưỡng
ở ............................. như sau:


1. Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học của khóa bồi dưỡng.
2. Tham gia lớp học nghiêm túc, dự kiểm tra đầy đủ các đợt kiểm tra giữa và cuối khóa
(nếu có).

3. Phấn đấu học tập để hoàn thành khóa bồi dưỡng đúng thời hạn và đạt kết quả .................
4. Sau khi được bồi dưỡng sẽ phát huy và vận dụng năng lực, kiến thức và kinh nghiệm từ
khóa bồi dưỡng vào trong công việc.

5. Gửi kết quả kiểm tra cuối khóa hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng về Phòng Quản trị
Nhân sự.

6. Nếu tự ý bỏ học khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan thì phải bồi hoàn toàn bộ
kinh phí học tập, trợ cấp và các khoản chi phí khác trong quá trình tham gia bồi dưỡng.

7. Trường hợp kết thúc khóa bồi dưỡng nhưng kết quả kiểm tra không đạt thì tự túc các
khoản chi phí cho việc kiểm tra lại.
............, ngày....tháng....năm......
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

NGƯỜI CAM KẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×