Tải bản đầy đủ

Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ

Hoạt động tập thể tuần 1

1
I. MụC TIÊU:
- Bầu ban cán sự lớp, phân chia nhóm học tập, đôi bạn học tập
- Đánh giá hoạt động trong tuần. Triển khai kế hoạt tuần đến
- Giáo dục HS có ý thức học tập, có thói quen học tập và sinh hoạt đúng giờ.
II. CáC HOạT Động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Từng HS đứng lên giới thiệu tên cũng
1. Điểm danh- Làm quen
- GV giới thiệu tên và chỗ ở cho HS biết.
nh chỗ ở- Lớp làm quen.
2. Chia tổ, nhóm, đôi bạn học tập.
- HS ngồi theo sự sắp xếp của GV.
- GV xếp chỗ ngồi, tổ, nhóm, đôi bạn
- HS trong tổ, nhóm làm quen với nhau.
3. Bầu ban cán sự lớp
- Bầu Lớp trởng, lớp phó, tổ trởng
- GV định hớng cách bầu.

- Tập thể lớp đề cử- Tiến hành biểu
- GV giao nhiệm cho ban cán sự lớp mới
quyết.
4. Đánh giá công tác tuần qua:
- Ban cán sự mới ra mắt- Nhận nhiệm vụ.
GV đánh giá chung:
* Ưu:- Đi học chuyên cần, tác phong gọn
- HS lắng nghe- Bổ sung.
- Lớp học sạch sẽ, vở sách đảm bảo.
- Bớc đầu thực hiện đợc 5 nề nếp.
* Khuyết:- Còn một số HS quên dụng cụ.
- Chuẩn bị bài ở nhà cha tốt
- ít tập trung, còn nói chuyện...
5. Phổ biến công tác đến:
- Thực hiện tốt nội quy HS, 5 nề nếp trực - HS lắng nghe và thực hiện.
ban và lễ Khai giảng năm học mới.
- Mang dụng cụ và làm bài ở nhà đầy đủ.
- Đảm bảo vệ sinh lớp và khu vực.
6. Kết thúc:
- GV nhận xét tiết sinh hoạt
- HS hát tập thể một số bài.
- Yêu cầu hát tập thể

Hoạt động tập thể tuần 2

I. MụC TIÊU:
- Củng cố lại tiết sinh hoạt sao nhi đồng. Nghi thức báo cáo của sao nhi đồng- Các
đội nình hàng dọc, ngang, vòng tròn...
- Ôn chủ điểm, chủ đề- ý nghĩa ngày 2/9, 5/9.
- Ôn bài múa: Em yêu trờng em- Trò chơi: 5 điều Bác Hồ dạy
1


II. CáC HOạT Động dạy học
Hoạt động của GV
1- Ôn tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS:

Hoạt động của HS
* HS thực hiện tiết sinh hoạt:

- Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo
- Hát" Nhi đồng ca"- Hô khẩu hiệu
- Báo cáo thành tích trong tuần( sao, lớp)
-Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn
- Sinh hoạt chung+Ôn chủ điểm, chủ đề.
+ Ôn hát múa, trò chơi

2- Đánh giá của GV:
* Ưu: - Đi học chuyên cần, tác phong gọn HS lắng nghe- bổ sung
gàng, ít đi trễ
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tơng đối tốt.
- Thực hiện truy bài, thể duc đều đặn.
* Khuyết:- Còn quên dụng cụ học tập.
-Tổ 2 vệ sinh cha đảm bảo.
- Truy bài và thể dục cha nghiêm túc
3- Công tác đến:
- Nộp các khoản tiền- chủ yếu bảo hiểm.
- HS lắng nghe, thực hiện
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng đôi bạn học tập tại lớp.
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Nhận xét, dặn dò:
5- Kết thúc:
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 3

1
I. MụC TIÊU:
- Đánh giá công tác tuần qua về các mặt hoạt động.
- Phổ biến công tác đến.sinh hoạt vui vẻ.
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
1- Đánh giá công tác tuần qua
a- Cho các tổ báo cáo :
- Tổ trởng tóm tắt thành tich của tổ.
b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung
- HS lắng nghe
2- ý kiến của GV:
a- Ưu:- Đi học đúng giờ, chuyên cần...
- Đã thực hiện truy bài, đủ đồ dùng
- HS lắng nghe
- Tổ 2 xếp hàng ra về tốt, nghiêm túc
- Hầu hết HS chuẩn bị bài tốt.
b- Tồn tại:- Tổ 2 nhiều em quên đồ dùng, lời.
- Thực hiện 5 nề nếp cha đều khắp.
- Một số em cha có ý thức học tập
2


3- Công tác đến:- Chuẩn bị bài tốt ở nhà hơn.
- Tăng cờng học tổ, học nhóm...
- Từng sao theo dõi thi đua trong lớp.
- Thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Chuẩn bị tốt khảo sát chất lợng.
- ủng hộ SGK cho HS miền núi.
4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện,...
5- Kết thúc:
- Hát cá nhân, kể chuyện.
- Hát tập thể một bài
6- Nhận xét, đặn dò:

- HS lắng nghe- thực hiện

- HS hát cá nhân, kể chuyện
- Cả lớp hát tập thể một bài.

Hoạt động tập thể tuần 4

1

I. MụC TIÊU:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá công tác tuần qua- Phổ biến công tác đến.
- Ôn chủ điểm, chủ đề- ý nghĩa ngày 2/9, 5/9. Sinh hoạt vui vẻ.
- Ôn bài múa: Em yêu trờng em- Trò chơi: 5 điều Bác Hồ dạy
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* HS thực hiện tiết sinh hoạt:
1- Thực hiện tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
- Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo
- Hát" Nhi đồng ca"- Hô khẩu hiệu
- Báo cáo thành tích trong tuần( sao, lớp)
-Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn
- Sinh hoạt chung+ Ôn chủ điểm, chủ đề.
+ Ôn hát múa, trò chơi
2- Đánh giá của GV:
* Ưu: - Đi học chuyên cần, tác phong gọn HS lắng nghe- bổ sung
gàng, ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện truy bài, thể duc đều đặn.
* Khuyết:- Còn quên dụng cụ học tập.
-Tổ 1 vệ sinh cha đảm bảo.
- Truy bài và thể dục cha nghiêm túc
3- Công tác đến:
3


- Nộp các khoản tiền- chủ yếu bảo hiểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tiếp tục góp SGK cho bạn nghèo.
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi
5- Nhận xét, dặn dò:
6- Kết thúc:

- HS lắng nghe, thực hiện
- HS thực hiên ôn hát múa, trò chơi
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 5

1

I. MụC TIÊU:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá công tác tuần qua- Phổ biến công tác đến.
- Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát.
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* HS thực hiện tiết sinh hoạt:
1- Thực hiện tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
- Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo
- Hát" Nhi đồng ca"- Hô khẩu hiệu
- Báo cáo thành tích trong tuần( sao, lớp)
-Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn
- Sinh hoạt chung+ Ôn chủ điểm, chủ đề.
+ Ôn hát múa, trò chơi
2- Đánh giá của GV:
* Ưu: - Tất cả HS đã thực hiện tốt các nề HS lắng nghe- bổ sung
nếp trực ban. Đi học chuyên cần, không
vắng, hạn chế đợc đi trễ.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Tiếp thu bài và chuẩn bị bài tốt.
* Khuyết:- Còn nhiều HS cha tham gia các
khoản tiền(Việt, Đông Anh,Phúc....)
- Còn đi học trề( Hng Thịnh)
3- Công tác đến:
- Luyện tập kể chuyện về Bác Hồ.
- HS lắng nghe, thực hiện
- Tăng cờng đôi bạn học tập tại lớp.
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt phong trào GVRC
4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi
5- Nhận xét, dặn dò:
- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
6- Kết thúc:
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

4


Hoạt động tập thể tuần 6

1
I. MụC TIÊU:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần
- Phổ biến công tác đến, sinh hoạt tập thể vui chơi.
- Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ.
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS sinh hoạt:
- Đánh giá của GV:
* Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt
điểm cao, tiếp thu bài tốt.
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn
gàng, ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện truy bài, thể duc đều đặn.
* Khuyết:- Thể dục cha nhanh chóng
- Trình bày vở sách còn bẩn( Huy,
Thịnh, Việt,...)
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa,
trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Chuẩn bị toán ở nhà thờng xuyên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tập luyện cờ vua, thi kể chuyện ỏ lớp
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Kết thúc:

5

Hoạt động của HS

* HS thực hiện tốt trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ


Hoạt động tập thể tuần 7

1

I. MụC TIÊU:
- Đánh giá công tác tuần qua, nhận xét các mặt hoạt động.
- Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt.
- Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ.
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
1- Đánh giá công tác tuần qua
a- Cho các tổ báo cáo :
- Tổ trởng tóm tắt thành tich của tổ.
b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung
- HS lắng nghe
2- ý kiến của GV:
a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/10,
15/10, 20/10...
- HS lắng nghe
- Hầu hết HS biết tóm tắt đề toán và
giải toán có lời văn.
- Nhiều HS học tập có tiến bộ
b- Tồn tại:- Một số em học không chăc.
- Một số em cha có ý thức học tập
3- Công tác đến
:- Chuẩn bị bài tốt ở nhà hơn.
- HS lắng nghe- thực hiện
- Tăng cờng học tổ, học nhóm...
- Thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Ôn tập tốt để thi giữa kỳ I
4- Sinh hoạt tập thể: Giải ô chũ
5- Kết thúc:
- Hát cá nhân, kể chuyện.
- Hát tập thể một bài
- HS thi giải ô chữ theo tổ.
6- Nhận xét, đặn dò:
- Cả lớp hát tập thể một bài.

Hoạt động tập thể tuần 8

I. MụC TIÊU:

1

6


- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể vui chơi. Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ.
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của GV:
* Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt
điểm cao, tiếp thu bài tốt.
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn
gàng, ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi
đua của trờng
- Tham gia ôn tập tơng đối tốt.
* Khuyết:- Viết chữ còn cẩu thả: Thnh
- Một số em còn lời học ở nhà.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa,
trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Ôn tập tốt, thứ 5 thi GKI
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tập luyện cờ vua, thi kể chuyện ỏ lớp
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 9

1
I. MụC TIÊU:
- Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt.
- Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ.
- Thực hiện thành thạo hát múa, trò chơi.
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
1- Đánh giá công tác tuần qua
a- Cho các tổ báo cáo :
- Tổ trởng tóm tắt thành tich của tổ.
b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung
- HS lắng nghe
7


2- ý kiến của GV:
a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/10,
15/10, 20/10...
- Thực hiện nghiêm túc thi GKI
- Nhiều HS học tập có tiến bộ
- Đã tập luyện kể chuyện và cờ vua.
b- Tồn tại:- Đôi bạn học tập cha có kết quả
- Một số em cha có ý thức học tập
3- Công tác đến
:- Kiểm tra đôi bạn học tập tại lớp.
- Tăng cờng học tổ, học nhóm...
- Em Thịnh, Triều luyện tập cờ vua dự
thi vào tuần 10
- Thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Triều dự thi cờ vua vào thứ tuần 10
4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện,...
5- Kết thúc:
- Hát cá nhân, kể chuyện.
- Hát tập thể một bài
6- Nhận xét,dặn dò:

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe- thực hiện

- HS hát cá nhân, kể chuyện...
- Cả lớp hát tập thể một bài.

Hoạt động tập thể tuần 10
10 10 1

I. MụC TIÊU:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể vui chơi. Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi..
II. CáC HOạT Động DạY HọC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
( nh các tiết trớc)
- Đánh giá của GV:
* Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt - HS lắng nghe- bổ sung
điểm cao, tiếp thu bài tốt.
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn
gàng, ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi
8


đua của trờng.
- Kết quả thi GKI cao:
Toán:
G: 26 K: 4
Tiếng Việt: G:19
K: 9 TB: 2
* Khuyết:- Viết chữ còn cẩu thả: Huy, Việt
- Một số em còn lời học ở nhà.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa,
trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Phát động thi đua" Giành hoa điểm 10"
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tập luyện kể chuyện về tấm gơng đạo đức
Bác Hồ.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- HS lắng nghe và thực hiện
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
- Tập một tiết mục văn nghệ dự thi
4- Kết thúc:
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 11

I- Yêu cầu:
- Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt.
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt tập thể, vui chơi thoải mái, vui vẻ.
II- Lên lớp:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
1- Đánh giá công tác tuần qua
a- Cho các tổ báo cáo :
- Tổ trởng tóm tắt thành tich của tổ.
- HS lắng nghe
b- Cho lớp trởng tóm tt thành tích chung
2- ý kiến của GV:
a- Ưu: - Bớc đầu đã hình thành văn nói cho HS
- HS lắng nghe
yếu.
- Tham gia quỹ" áo ấm tặng bạn 42000đ
- Thịnh thi cờ vua, Triều thi kể chuyện
đều đạt giải nhì
- 100% HS biết ý nghĩa ngày 20/11
- Thực hiện tốt vệ sinh khu vực, lớp.
- Đội văn nghệ đã tham gia tập luyện
- Đã hát múa thành thạo bài" Ngày vui
mới" và trò chơi" Kết thân"
b- Tồn tại:- Cha tự quản tốt trong giờ truy bài
và thể dục giữa giờ.
- Một số em học tập cha tự giác
3- Công tác đến
9


- Phát động phong trào hiến sách
:- Kiểm tra đôi bạn học tập tại lớp.
- Tăng cờng học tổ, học nhóm...
- Thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tham gia tổng vợt văn nghệ.
- Làm hồ sơ xổ giun cho HS
4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện,...
5- Kết thúc:
- Hát cá nhân, kể chuyện.
- Hát tập thể một bài
6- Nhận xét, đặn dò:

- HS lắng nghe- thực hiện

- HS hát cá nhân, kể chuyện...
- Cả lớp hát tập thể một bài.

Hoạt động tập thể tuần 12

1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể vui chơi. Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ.
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của GV:
* Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt
điểm cao, tiếp thu bài tốt.
- Một số đôi bạn học tập rất tốt, đáng
tuyên dơng: Hồng- Phúc; TriềuThịnh;Trang- Hảo; Thịnh-Thuyền....
- 60% HS học tốt tiết TLV nói
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện xổ giun tại lớp 26/30em
- Tham gia tổng vợt văn nghệ
* Khuyết:- Cha tham gia hiến sách.
- Một số em còn lời học ở nhà.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa,
trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Tổng kết" Hoa điểm 10"
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tham gia góp sách cho th viện.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Kết thúc:

10

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ


Hoạt động tập thể tuần 13 1

I- Yêu cầu:
- Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt.
- Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ.
-Thực hiện thành thạo hát múa, trò chơi.
.II- Lên lớp:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
1- Đánh giá công tác tuần qua
a- Cho các tổ báo cáo :
- Tổ trởng tóm tắt thành tich của tổ.
b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung
- HS lắng nghe
2- ý kiến của GV:
a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 20-11
- Học sinh yếu có tiến bộ rõ rệt
- HS lắng nghe
- Tiết mục văn nghệ đạt loại C và đơc
tham gia biểu diễn vào ngay sinh hoạt 20-11
- Cả lớp đạt 224 điểm 10- Em Triều đạt
16 điểm, Quốc Thịnh, Lê Phúc cùng đạt 15 đ
- Đã hoàn thành chơng trình ATGT
- Thực hiện tốt 4 hành vi văn minh
b- Tồn tại:- Vệ sinh lớp cha gọn gàng, sạch sẽ,
cha nhanh chóng.
- Một số em cha tập trung cao trong
giờ học.
3- Công tác đến
:- Viết đề cơng ôn tập cuối kì 1
- Tăng cờng học tổ, học nhóm...
- HS lắng nghe- thực hiện
- Tổ chức thi VSCĐ tại lớp.
- Thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Kiểm tra đôi bạn học tập.
4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, trò chơi nhỏ, kể
chuyện,...
- HS hát cá nhân, kể chuyện...
5- Kết thúc:
- Hát cá nhân, kể chuyện.
- Hát tập thể một bài
- Cả lớp hát tập thể một bài.
6- Nhận xét,dặn dò:

11


Hoạt động tập thể tuần 14
10 10 1

I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Tổ chức sinh hoạt" Giải ô chữ" về chủ đề" Thầy cô giáo"
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của GV:
* Ưu:- Đã chép đề cơng và ôn tập
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn
gàng, ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi
đua của trờng.
- Nề nếp học tập ở nhà có tiến bộ.
* Khuyết:- Cha tham gia ủng hộ sách
- Một số em cha chăm chỉ
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa,
trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3-Tổ chức trò chơi:" Giải ô chữ" chủ đề
" Thầy cô giáo"
4- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Tiếp tục ôn tập theo chơng trình Toán,
Tiếng Việt, tham gia trò chơi"vui học" cùng
lớp 2/1 và 2/3
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tập luyện kể chuyện về tấm gơng đạo đức
Bác Hồ.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- HS tham gia trò chơi theo nhóm.
- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 15
10 10 1
12


I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm. HS tự quản tốt.
- Nắm đợc ý nghĩa các ngày lễ trong tháng: 1/12; 19/12; 22/12.
- Rèn tác phong mạnh dạn trớc tập thể.
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của công tác tuần qua::
* Ưu:- Thực hiện ôn tập ở nhà rất tốt.
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng,
ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua
của trờng.
- Nề nếp học tập ở nhà có tiến bộ.
* Khuyết:- ít tập trung trong giờ học, một số
em cha chăm chỉ.
- Khoản tiền học ngày còn chậm.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò
chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3-Tổ chức trò chơi:" Giải ô chữ" chủ đề
" Thầy cô giáo"
4- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Tiếp tục ôn tập theo chơng trình Toán, Tiếng
Việt, tham gia trò chơi"vui học" cùng lớp 2/1
và 2/3
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao
4- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- HS tham gia trò chơi theo nhóm.
- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp hát một bài

Hoạt động tập thể tuần 16

1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể vui chơi. Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ.
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

13


1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá công tac tuần qua:
* Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt
điểm cao, tiếp thu bài tốt,ôn tập tốt ở nhà.
- Tham gia" Rung chuông vàng" đạt
giải nhất đồng đội- Triều đạt giải nhất.
- 70% HS học tốt tiết TLV nói
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Tổ chức thi VSCĐ, vẽ tranh tại lớp
chọn 2 HS thi cấp trờng( Hồng, Thịnh)
- TPT kiểm tra tiết sinh hoạt sao xếp
tốt
* Khuyết:- Cha tham gia hiến sách.
- Một số em còn lời học ở nhà.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa,
trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò:
- Tiếp tục ôn tập, thứ t(17/12) thi CKI
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tham gia góp sách cho th viện.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Hồng, Thịnh thi VSCĐ, vẽ tranh vào thứ
ba và thứ bảy tuần 17.
4- Kết thúc:

* HS thực hiện tốt trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 17
10 10 1

I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể, vui chơi.
II- Lên lớp:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
1- Đánh giá công tác tuần qua
a- Cho các tổ báo cáo :
- Tổ trởng tóm tắt thành tich của tổ.
b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung
- HS lắng nghe
2- ý kiến của GV:
a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/12;
19/12; 22/12
- HS lắng nghe
- Thi VSCĐ( Hồng) đạt giải ba
14


- Thực hiện nghiêm túc thi CKI
- Các tổ đã tiến hành kiểm tra CTRL
đội viên.
- Thc hiện tốt giúp đỡ HS yếu
- Thực hiện tốt 4 hành vi văn minh
b- Tồn tại:- Vệ sinh lớp cha gọn gàng, sạch sẽ,
cha nhanh chóng.
- Một số em vở sách cha sạch đẹp.
3- Công tác đến
:- Thịnh thứ bảy thi vẽ tranh.
- Tăng cờng học tổ, học nhóm...
- Ôn lại kiến thức đã học ở HKI
- HS lắng nghe- thực hiện
- Thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Kiểm tra đôi bạn học tập.
4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, trò chơi nhỏ, kể
chuyện,...
5- Kết thúc:
- Hát cá nhân, kể chuyện.
- HS hát cá nhân, kể chuyện...
- Hát tập thể một bài
- Cả lớp hát tập thể một bài.
6- Nhận xét,dặn dò:

Hoạt động tập thể tuần 18 1

I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Sơ kết học kỳ I- Phổ biến công tác đến.
- Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát.
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS

Hoạt động của HS

* HS thực hiện tiết sinh hoạt:
- Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo
- Hát" Nhi đồng ca"- Hô khẩu hiệu
- Báo cáo thành tích trong tuần( sao, lớp)
-Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn
- Sinh hoạt chung+ Ôn chủ điểm, chủ đề.
+ Ôn hát múa, trò chơi

2- Sơ kết HKI:
* Ưu: - Tất cả HS đã thực hiện tốt các nề HS lắng nghe- bổ sung
nếp trực ban. Đi học chuyên cần, không
vắng, hạn chế đợc đi trễ.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Kết quả 2 môn Toán, Tiếng Việt:
+ Toán:
Giỏi: 22 em; Khá: 8 em
+ Tiếng Việt; Giỏi: 20 em; Khá: 10 em
15


( 19 em đạt giỏi cả 2 môn)
* Khuyết:- Còn nhiều HS học không chắc
- Vở sách viết còn cẩu thả
3- Công tác đến:
- Chuẩn bị vở sách đầy đủ cho HKII
- Tăng cờng đôi bạn học tập tại lớp.
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt phong trào GVRC
4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi
5- Nhận xét, dặn dò:
6- Kết thúc:

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 19
10 10 1

I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể, vui chơi.
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của công tác tuần qua::
* Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng 1 và ý
nghĩa ngày 9/1.
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng,
ít đi trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua
của trờng.
- 100% HS đợc khám bệnh tại trờng
- ổn định nề nếp học tập vào HKII, hầu
hết HS có đủ dụng cụ học tập.
* Khuyết:- ít tập trung trong giờ học, một số
em cha thuộc bảng nhân.
- Khoản tiền học ngày còn chậm.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò
chơi, hát cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến:
- Tiếp tục học tập theo chơng trình HKII
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
16

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi

- HS lắng nghe và thực hiện


- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Học thuộc bảng nhân 2 đến 5
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
4- Kết thúc:

- Sao trởng cho lớp hát tập thể

Hoạt động tập thể tuần 20 1

I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá công tác trong tuần- Phổ biến công tác đến.
- Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát.
II- Lên lớp:
Hoạt động của GV

1- Thực hiện tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS

2- Đánh giá công tác trong tuần:
* Ưu: - Tất cả HS đã thực hiện tốt các nề
nếp trực ban. Đi học chuyên cần, không
vắng, hạn chế đợc đi trễ.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Tham gia tốt sinh hoạt sân trờng,
100% HS múa hát thành thạo
* Khuyết:- Còn nhiều HS học không chắc
- Vở sách viết còn cẩu thả
3- Công tác đến:
- Nghỉ Tết không đợc đốt pháo, chơi trò
chơi ăn tiền.
- Tham gia tốt quỹ" Ngày vàng vì bạn
nghèo" vào thứ hai tuần 21
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt phong trào GVRC
- Ôn bảng nhân, chia và làm bài tập đầy
đủ trong dịp Tết.
4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi
5- Nhận xét, dặn dò:
6- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện tiết sinh hoạt:
- Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo
- Hát" Nhi đồng ca"- Hô khẩu hiệu
- Báo cáo thành tích trong tuần( sao, lớp)
- Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn
- Sinh hoạt chung: + Ôn chủ điểm, chủ đề.
+ Ôn hát múa, trò chơi
HS lắng nghe- bổ sung

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

17


Hoạt động tập thể tuần 21
22110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể, vui chơi.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của công tác tuần qua:
* Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng 1+2 và ý nghĩa
ngày 9/1, 3/2
- Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, ít đi
trễ, sắp hàng ra về tơng đối tốt.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua của trờng.
- ổn định nề nếp nhanh chóng sau Tết.
* Khuyết:- ít tập trung trong giờ học, một số em cha
thuộc bảng nhân.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát
cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến:
- Tham gia quỹ Ngày vàng vì bạn nghèo
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Học thuộc bảng nhân 2 đến 5
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
4- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi

- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp hát tập thể

Hoạt động tập thể tuần 22
22110 10 1
18


I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể, vui chơi.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt Sao nhi đồng:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của công tác tuần qua:
* Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng 1+2 và ý nghĩa
ngày 9/1, 3/2
- Tham gia quỹ Ngày vàng vì bạn nghèo đợc
111500 đồng
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua của trờng.
- ổn định nề nếp nhanh chóng sau Tết.
* Khuyết:- ít tập trung trong giờ học, một số em cha
thuộc bảng nhân.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát
cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến:
- Tham gia góp truyện, giấy vụnSS
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Học thuộc bảng nhân 2 đến 5
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
4- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi

- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 26
22110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Sinh hoạt tập thể, vui chơi.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt Sao nhi đồng:
- GV tổ chức cho HS
- Đánh giá của công tác tuần qua:

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
19


* Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng 3 và ý nghĩa - HS lắng nghe- bổ sung
ngày 8/3, 24/3, 26/3
- Tham gia góp sách cho th viện:15 cuốn
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua của trờng.
- Thực hiện ôn tập và thi GKII nghiêm túc
* Khuyết:- ít tập trung trong giờ học, một số em ý thức
học tập cha tốt.
2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát - HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
cá nhân, kể chuyện....
3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến:
- Tham gia góp truyện cho th viện
- Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên
- HS lắng nghe và thực hiện
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Học thuộc bảng nhân 2 đến 5
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
4- Kết thúc:
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 27
22110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt tập thể trong phòng.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Giáo dục tính tự quản, tự giác tốt.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Thực hiện tốt tiết sinh hoạt lớp:
* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
1- Đánh giá của công tác tuần qua:
( nh các tiết trớc)
a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên
(theo kiểm tra cua từng nhóm)
- HS lắng nghe- bổ sung
- 100% HS đI học chuyên cần, chăm học.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua của trờng.
- Kết quả thi GKII: Toán 30/30 bài khá giỏ; Tiếng
Việt 29/30 bài khá giỏi,1 bài TB
b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chắc chơng trình dự bị
đội viên
20


2- Phổ biến công tác đến:
- Tham gia góp truyện cho th viện
- Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Tập huấn đôịi hình, đội ngũ, múa hát
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
3- Sinh hoạt vui chơi:
4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt.

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia kể chuyện, hát múa.
- HS lắng nghe

Hoạt động tập thể tuần 28
22110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng. HS tự quản tốt.
- Đánh giá công tác trong tuần- Phổ biến công tác đến.
- Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

1- Thực hiện tiết sinh hoạt sao:
- GV tổ chức cho HS thực hiện
2- Đánh giá công tác trong tuần:
* Ưu: - Tất cả HS đã thực hiện tốt các nề nếp trực
ban. Đi học chuyên cần, không vắng, hạn chế đợc
đi trễ.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Tham gia tốt sinh hoạt sân trờng, 100% HS
múa hát thành thạo
- Hiến sách cho th viện: 21 cuốn
* Khuyết:- Còn 1 số HS học không chắc
- Vở sách viết còn cẩu thả
3- Công tác đến:
- Biết chủ điểm tháng 4, ý nghĩa 22/4, 30/4 và
10/3 ÂL (Giỗ tổ Hùng Vơng)
- Tham gia tốt vệ sinh lớp và khu vực
- Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi
- Tăng cơng việc tự học ở nhà
4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi
5- Kết thúc:

Hoạt động của HS

* HS thực hiện tiết sinh hoạt Sao:
(Nh các tuần trớc)
HS lắng nghe- bổ sung

- HS lắng nghe, thực hiện

- HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi
- Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ

21


Hoạt động tập thể tuần 29
22110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt tập thể trong phòng.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến.
- Giáo dục HS tính tự quản, tự giác tốt.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

* Thực hiện tốt tiết sinh hoạt lớp:
1- Đánh giá của công tác tuần qua:
a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên
(theo kiểm tra cua từng nhóm)
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt nội dung thi đua
- Bớc đầu đã có nhiều HS tích cực tham gia trò
chơi dân gian ở trờng và ở nhà
b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chắc chơng trình dự bị
đội viên.
- Một vài HS cha tự giác học tập ở nhà.
2- Phổ biến công tác đến:
- Tiếp tục tham gia góp truyện cho th viện
- Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tham gia kể chuyện về Bác Hồ kính yêu
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Tham gia tốt phong trào hát múa sân trơng
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
3- Sinh hoạt vui chơi:
4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt.

22

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia kể chuyện, hát múa.
- HS lắng nghe


Hoạt động tập thể tuần 30
3022110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao, sinh hoạt tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác tuần đến.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

* Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
1- Đánh giá công tác tuần qua:
a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên
(theo kiểm tra của từng nhóm)
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt 5 nội dung thi đua
- Góp
sách ủng hộ th viện đợc 21 quyển
- 100% HS thực hiện tốt các bài múa hát
b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chắc chơng trình dự bị
đội viên
2- Phổ biến công tác đến:
- tiếp tục tham gia góp truyện cho th viện
- Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Tập huấn đôịi hình, đội ngũ, múa hát
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
3- Sinh hoạt vui chơi:
4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt.
5- HS đọc lời ghi nhớ

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia kể chuyện, hát múa.
- HS lắng nghe
- HS đọc lời ghi nhớ

Hoạt động tập thể tuần 31
3022110
10 1
23


I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt lớp. Yêu cầu tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác tuần đến.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

* Thực hiện tốt tiết sinh hoạt:
1- Đánh giá công tác tuần qua:
a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội
viên chuẩn bị tốt cho huyện đoàn kiểm tra.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt 5 nội dung thi đua
Góp sách ủng hộ th viện đợc 25 quyển
- 100% HS thực hiện tốt các bài múa hát
b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chắc chơng trình dự
bị đội viên
2- Phổ biến công tác đến:
- Viết đề cơng và ôn tập thật tốt để thi cuối kì II,
thi vào ngày 6 tháng 5
- Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong HS.
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
3- Sinh hoạt vui chơi:
4- GV nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt.

Hoạt động của HS

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- HS lắng nghe- bổ sung

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS tham gia kể chuyện, hát múa.
- HS lắng nghe

Hoạt động tập thể tuần 32
3022110 10 1
I- Yêu cầu:
- Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao. Yêu cầu tự quản tốt.
- Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác tuần đến.
II- Lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

24


* Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao:
1- Đánh giá công tác tuần qua:
a) Ưu:- 100% HS biết chủ điểm, ngày lễ.
- Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt.
- Thực hiện tơng đối tốt 5 nội dung thi đua
chép đề cơng và ôn tập rất tốt
- 100% HS thực hiện tốt các bài múa hát
b) Khuyết:- Còn một vài em cha chăm học
2- Phổ biến công tác đến:
- Tiếp tục ôn tập thật tốt để thi cuối kì II
- Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên
- Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban.
- Tăng cờng tính tự quản trong học tập ở nhà
- Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi
- Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực
3- Sinh hoạt riêng từng sao.
4- Sinh hoạt chung cả lớp

* HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt.
( nh các tiết trớc)
- Đã

- HS lắng nghe- bổ sung

- HS lắng nghe và thực hiện

- Sao trởng điều khiển
- HS ôn chủ điểm, kể chuyện, hát múa, trò
chơi
- HS lắng nghe
- Trởng sao cho lớp đọc lời ghi nhớ

5- GV nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt.
6- Kết thúc:

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×