Tải bản đầy đủ

Giáo án mĩ thuật lớp 5 chi tiết đầy đủ theo phương pháp đan mạch

Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 1:
MÀU SẮC VÀ SỰ ĐỐI XƯNG TRONG TRANG TRÍ
Thời lượng: 5 tiết
I. Mục tiêu:
- HS có hiểu biết khái quát về màu cơ bản và ứng dụng của màu sắc trong trang
trí chữ nét đều, lọ hoa, chậu cảnh,
- Tưởng tượng và kể được câu chuyện trong bức tranh mà mình đã chọn.
- Sử dụng được những mảng màu sắc để trang trí chữ nét đều, lọ hoa, chậu cảnh.
- Trang trí được những sản phẩm lọ hoa, chậu cảnh từ phế liệu..
II. Chuẩn bị:
GV : Hộp màu , giấy A3.
- Phế liệu, keo dán,…
- Bài trang trí minh họa lọ hoa, chậu cảnh.
HS : Giấy vẽ, compa, thước kẻ, chì, màu sáp. Vật liệu tìm được, phế liệu…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1: VẼ MÀU THEO GIAI ĐIỆU
Giáo viên

-Tạo nhóm: 5-6hs,chuẩn bị màu, giấy trải -Tạo nhóm.

Học sinh

ra bàn, dán cố định trên mặt bàn.
GV bật nhạc nhẹ nhàng,rồi tăng dần theo

HS chuyển động theo nhạc nhẹ nhàng

tiết tâu nhanh.

bắt đầu những nét vẽ màu trên giấy.
Khi âm nhạc chuyển dàn sang tiết tấu
nhanh tạo cảm xúc mạnh mẽ thị các
em chuyển động cơ thể và vẽ theo

Tổ chức cho các nhóm treo tranh.

nhạc.

Yêu cầu quan sát tranh, suy nghĩ, đưa ra
nhận xét về hoạt động vừa thực hiện.

-Treo tranh lên bảng lớp.

Yêu cầu tưởng tượng được hình ảnh hoặc
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

đề tài từ bức tranh lớn và trả lời câu hỏi.

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

-Nêu tưởng tượng của bản thân.

-Em có cảm nhận như thế nào trong suốt


qua trình di chuyển xung quanh bàn và vẽ
màu?
-Em nghĩ như thế nào về bức tranh tập
thể? Em thích gì trong bức tranh đó?
-Trong khi quan sát em liên tưởng tới
hình ảnh gì?
-Từ hình ảnh đó em nghĩ đến những đề tài
gì?
Phát triển năng lực trải nghiệm thực
tế:
Dựa trên những hiểu biết của hs về thế
giới xung quanh. Khuyến khích sự tưởng
tượng, sáng tạo của học sinh về chủ đề
bằng câu hỏi chủ chốt: Ai? Cái gì? Khi
nào? Ở dâu?Tại sao? Và Như thế nào?
TIẾT 2: KHÁM PHÁ VỚI MÀU SẮC
*Mục tiêu: Cảm nhận được vẻ đẹp của sản phẩm vừa sáng tạo.
Giáo viên
*GV gợi ý HS tạo ra sản phẩm yêu thích:

Học sinh

-Từ những mảng màu đã chọn HS có thể sáng -HS tưởng tượng ra hình ảnh
tạo ra được những sản phẩm sáng tạo theo ý hoặc sản phẩm sáng tạo.
thích.
+Em muốn chọn ra những sản phẩm nào?

+HS nêu sản phẩm mình chọn

+ Từ khung hình đã chọn em muốn lượt bỏ chi và sáng tạo sản phẩm đó.
tiết nào và lượt bỏ chi tiết nào?
* GV giáo dục HS qua bài học thêm yêu quý -Nêu cảm nhận về hình ảnh
hơn những những đồ vật, hình ảnh cũng như hoặc đồ vật hay chia sẻ câu
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

những câu chuyện mình đã tưởng tượng được.

chuyện của mình cùng các bạn.

TIẾT 3: TÌM HOẠ TIẾT TRONG TRANG TRÍ( Vẽ cùng nhau)
*Mục tiêu: Vẽ được một vài hoạ tiết đối xứng để trang trí.
Giáo viên

Học sinh

- GV cho hs xem một số hoạ tiết để .

- HS chọn hình ảnh để tạo ra đồ

-Trong khi quan sát tranh, em liên tưởng tới

vật trang trí đối xứng

hình ảnh gì?
-Cho HS chọn ra một số hoạ tiết để trang trí
-Từ hình ảnh đó em liên tưởng đến đề tài gì?
Cho hs nêu cảm xúc và tưởng tượng liên
tưởng đến đề tài của tranh.
TIẾT 4: TẠO DÁNG ĐỒ VẬT ĐỂ TRANG TRÍ
Giáo viên

Học sinh

- GV gợi ý HS quan sát lọ hoa, chậu
cảnh.
+ Trang trí làm cho đồ vật như thế nào?

- HS quan sát đồ vật, thảo luận với bạn

+ Trang trí ứng dụng khác với trang trí và nhận biết:
cơ bản ở chỗ nào?

+ Đồ vật được trang trí sẽ đẹp hơn
+ Trang trí ứng dụng là trang trí tự do,
các họa tiết có thể không sắp xếp đăng

- GV gợi ý cách trang trí:

đối, màu sắc mạnh mẽ hoặc nhẹ nhàng,

+ Có thể cắt hoặc vẽ họa tiết trang trí không theo quy luật nhất định.
lên lọ hoa, chậu cảnh phế liệu.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

- HS quan sát và thảo luận tìm ra cách
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

trang trí cho nhóm mình.
- GV hướng dẫn HS thực hành

HS hợp tác với bạn để trang trí một đồ

+ GV gợi ý các em chọn nhóm các bạn vật.
cùng sở thích.

- HS trưng bầy sản phẩm, nói cho bạn
nghe về sản phẩm của nhóm mình. Chất
liệu, ý tưởng.
- HS nhận thấy được từ phế liệu bỏ đi
có thể sử dụng làm những vật trang trí
cho cuộc sống đẹp hơn.

TIẾT 5: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
*Mục tiêu: Giới thiệu được sản phẩm của nhóm mình tới bạn bè.
Giáo viên
Học sinh
GV giáo dục HS qua bài học thêm yêu quý hơn -Nêu cảm nhận và chia sẻ câu
những những đồ vật cũng như những câu chuyện của mình cùng các bạn.
chuyện mình đã tưởng tượng được.

- HS trưng bầy sản phẩm, nói cho

- GV hướng dẫn HS trưng bầy sản phẩm:

bạn nghe về sản phẩm của nhóm

+ Gợi ý HS trình bầy về sản phẩm của nhóm

mình. Chất liệu, ý tưởng.

mình.
- GV giáo dục môi trường cho HS

- HS nhận thấy được từ phế liệu
bỏ đi có thể sử dụng làm những
vật trang trí cho cuộc sống đẹp
hơn.

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 2:
VẼ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH KHỐI
(Thời lượng: 4 tiết)
I.Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của của lọ, hoa, quả qua đặc điểm, hình
dáng, màu sắc và chất liệu.
- Học sinh vẽ biểu đạt được lọ, hoa, quả và vẽ màu qua quan sát bằng cảm xúc của
mình.
- Học sinh phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo
nên các bức tranh tĩnh vật theo ý thích.
II. Chuẩn bị đồ dùng:
* Giáo viên: + Vật mẫu: lọ, hoa , quả nhóm một mẫu khác nhau: lọ hoa các kiểu
dáng đẹp, hoa loa kèn, hoa ly, hoa cúc, hoa sen …quả thanh long, quả dứa, quả cà
chua…)
+ Tranh tĩnh vật của thiếu nhi và họa sĩ.
* Học sinh: + Giấy A4 + A3, màu vẽ
+ Giấy mầu, vỏ hộp, cành cây, hồ dán…
III. Hoạt động dạy học:
TIẾT 1: VẼ BIỂU ĐẠT: LỌ - HOA - QUẢ.
*Mục tiêu: HS vẽ biểu đạt được lọ,hoa ,quả theo cảm nhận của mình.
Hoạt động của GV
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của HS
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

- GV cho HS ôn lại cách vẽ biểu đạt

- HS nhớ lại cách vẽ biểu đạt là cách vẽ

+ Thế nào là vẽ biểu đạt?

không nhìn giấy vẽ bằng cảm xúc với đối
tượng vẽ.

- GV vẽ thị phạm để HS hiểu hơn về cách- HS quan sát, tìm ra cách vẽ.
vẽ không nhìn giấy.
- GV hướng dẫn học sinh vẽ biểu đạt lọ - - HS vẽ cá nhân bằng chì trên giấy A4, mỗi
hoa - quả

mẫu một tờ giấy, vẽ 3- 4 tờ.

- GV hướng dẫn HS trưng bày bài tại bàn.- HS chọn bài đẹp về hình và có tính biểu
đạt cao.
- GV cho HS quan sát một số bài vẽ biểu - HS cảm nhận, chọn bài vẽ mình thích –
đạt mầu.

vẽ màu.

- GV tổ chức trưng bầy bài vẽ theo nhóm:- HS trưng bầy bài vẽ và chia sẻ cảm nhận
+ Nhóm lọ

khi xem tác phẩm của các bạn, hoặc của

+ Nhóm hoa

mình, chọn bài mình thích và bài có tính

+ Nhóm quả

biểu đạt cao, mầu sắc đẹp.

- GV gợi ý cho quy trình tiếp theo:

- HS có thể tìm ra nhiều phương án, vẽ

+ Để tác phẩm biểu đạt của nhóm mình cótiếp, ghép hình, thêm vật tìm được, giấy
giá trị nghệ thuật cao hơn nữa, chúng ta mầu, vải, dây thép… để thành những tác
nên làm gì tiếp?

phẩm tĩnh vật.

TIẾT 2: CÙNG NHAU VẼ: TĨNH VẬT MÀU
*Mục tiêu: HS hợp tác được với nhóm mình để tạo thành bức tranh tĩnh vật hoàn
chỉnh.
Hoạt động của GV

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của HS

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

- GV yêu cầu HS sáng tạo những bức tranh
- HS hoạt động nhóm, thực hiện trên giấy
tĩnh vật từ những sản phẩm biểu đạt lọ - A3.
hoa - quả.
+ Vẽ tiếp
+ Cắt, dán, ghép hình.
- GV yêu cầu HS chia sẻ thảo luận với

- HS chia sẻ thảo luận tìm ra cách làm hiệu

nhau về cách sắp xếp bố cục, cách vẽ màuquả nhất.
của tranh tĩnh vật.
- GV rèn luyện HS kỹ năng làm việc hợp - HS làm việc tập trung, hợp tác và tôn
tác nhóm.

trọng lẫn nhau: vẽ tiếp, ghép hình hay
thêm hình ảnh tạo thành những tĩnh vật

- GV tổ chức HS trưng bầy bài vẽ gợi ý mầu đẹp
HS trình bầy trước lớp.

- HS trưng bầy bài vẽ và trình bày ý tưởng
bài vẽ tĩnh vật của nhóm mình.

TIẾT 3: SÁNG TÁC TRANH THEO CHỦ ĐỀ
*Mục tiêu: HS hợp tác được với nhóm tạo nên những sản phẩm theo chủ đề.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và chia sẻ về chủ đề
- HS thảo luận chia sẻ trong nhóm chọn sản
Tĩnh vật.

phẩm.

- GV yêu cầu HS kết hợp các hình ảnh để vẽ
- HS chia sẻ với bạn về kinh nghiệm của bản
tranh theo chủ đề

thân.

+ Sản phẩm của nhóm em gồm những gì?
+ Cành hoa và những bông hoa tạo bằng vật liệu
gì?
- GV động viên HS hỗ trợ lẫn nhau trong quá
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

trình học tập.

- HS trưng bầy sản phẩm

- GV tổ chức HS trưng bầy sản phẩm.

HS giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình

Gợi ý học sinh giới thiệu về sản phẩm nhóm
gồm những gì, làm bằng chất liệu gì, nghệ
mình.

thuật trong cách sắp xếp hình khối và màu
sắc để tạo thành tĩnh vật ra sao.
HS nhận xét sản phẩm của nhóm bạn và
chọn những sản phẩm 3D đẹp về hình khối
và ý tưởng sáng tạo.

- Kết thúc chủ đề Tĩnh vật GV giáo dục và rèn
kỹ năng sống cho HS về: Cách chọn hoa, quả
khi sử dụng, cách trang trí nhà cửa bằng những
lọ hoa đẹp.
TIẾT 4: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
*Mục tiêu: HS biết trưng bày tranh và giới thiệu được tranh của mình
Hoạt động của GV
- Giới thiệu về tranh tĩnh vật:

Hoạt động của HS
- HS hoạt động cá nhân

- GV tổ chức HS trưng bầy sản phẩm.

HS quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của tranh

Gợi ý học sinh giới thiệu về sản phẩm nhóm
tĩnh vật qua hình ảnh, bố cục, màu sắc.
mình.

- HS thảo luận nhóm quan sát cảm nhận,

- Kết thúc chủ đề Tĩnh vật GV giáo dục và rènnói cho nhau nghe về mẫu qua gợi ý của
kỹ năng sống cho HS về: Cách chọn hoa, quả GV.
khi sử dụng, cách trang trí nhà cửa bằng những- HS đại diện nhóm nói về tranh của nhóm
lọ hoa đẹp.

mình trước lớp.
CHỦ ĐỀ 3:
HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG
Thời lượng : 5 tiết

I.Mục tiêu:
-HS có những hiểu biết về các hoạt động ở trường.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

- Làm quen với kí hoạ dáng người đang hoạt động. Biết dùng các hình ảnh đó để tạo
được những bức tranh về đề tài trường học.
- HS phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện của chính
các em ở trường .Biết diễn đạt những suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc của bản thân.
- Phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.Yêu thích tham
gia các hoạt động ở trường.
II. Chuẩn bị đồ dùng:
1.Giáo viên:
- Tranh,ảnh,clip về các hoạt động trong trường học.
- Tranh tham khảo của thiếu nhi và hoạ sĩ.
2.Học sinh:
- Giấy A4+A3, màu vẽ, chì, tẩy, giấy màu, hồ dán, tranh tự sưu tầm.
III. Hoạt động dạy học:
TIẾT 1: EM KÍ HOẠ CÁC DÁNG HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG.
*Mục tiêu : HS tập kí hoạ được một số dáng người và hình ảnh về trường
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-GV YC HS lên thực hiện một số động - HS hoạt động cá nhân
tác.
-GV hỏi:
+Các bạn đang làm gì?

-4-5 HS lên thực hiện một số động tác
- HS quan sát trả lời.

+Nêu các bộ phận chính bên ngoài của
dáng người?
+Tỉ lệ đầu, thân,chân,tay so với cơ thể
ntn?
-GV YC tất cả HS đứng cùng một tư thế HS đứng cùng một tư thế giống người
giống y người mẫu để cảm nhận .

mẫu để cảm nhận

+Phần nào trên cơ thể em cảm thấy mỏi Hs lên ngồi mẫu.
nhất khi tạo dáng mẫu?Nếu mỏi thì dáng HS quan sát, nắm được cách vẽ dáng
người ntn?

người.

-GV YC 1 số HS khác lên ngồi làm mẫu.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

-GV hướng dẫn cách vẽ kí hoạ dáng

HS thực hành Vẽ kí hoạ dáng người vào

người.

giấy A4.

-GV nêu YC
GV đến từng vị trí HS để quan sát, hướng
dẫn học sinh lúng túng khi vẽ
_Tổ chức cho HS trưng bày bức vẽ nào Các nhóm treo tranh
có tỉ lệ tốt nhất?
Em thấy bức vẽ nào đẹp ngay cả khi tỉ HS suy nghĩ và chia sẻ theo cảm nhận
lệ tứ chi không đồng đều?

riêng.

Bức vẽ nào nhìn hài hước ,buồn cười
Ngộ nghĩnh…? Tại sao lại trông như thế?
Theo các em người vẽ cảm thấy như thế
nào?
TIẾT 2: GIỚI THIỆU VỀ HÌNH TƯỢNG CỦA EM
*Mục tiêu: Giới thiệu về hình ảnh đã vẽ ở hoạt động 1
Hoạt động của giáo viên
GV tổ chức cho học sinh lần lượt lên

Hoạt động của học sinh
HS nắm được các bước kể chuyện

giới thiệu hình ảnh của mình

HS trình bày hình ảnh của mình
Kể lại câu chuyện mình tưởng tượng về

GV theo dõi hỗ trợ học sinh bằng cách nhân vật
đặt câu hỏi mang tính khuyến khích chia Noí lời nhân vật muốn nói
sẻ ý tưởng

Cảm nhận của nhân vật

GV theo dõi kịp thời hỗ trợ khi học sinh HS trả lời theo cảm nhận riêng
gặp khó khăn khuyến khích các em

Các nhóm khác nghe và nhận xét cổ vũ.

mạnh dạn tự tin diển cảm khi nói ,kể
Em có cảm nhận ntn sau khi nghe bạn
giới thiệu hình ảnh?
Kết thúc chủ đề này gv giáo dục và rèn
kĩ năng sống cho học sinh về :
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

Vẻ đẹp hình thể của con người thấy
được lợi ích của vận động yêu thích
tham gia các hoạt động trong trường học
TIẾT 3: VẼ CÙNG NHAU- LIÊN KẾT NỘI DUNG VỚI CHỦ ĐỀ
*Mục tiêu: HS biết dùng một số dáng người để tạo thành đề tài trường học
Hoạt động của GV
-GV giới thiệu tranh, ảnh,clip về các

Hoạt động của HS
HS ngồi theo nhom , cử nhóm trưởng và

hoạt động trong trường học.

đặt tên cho nhóm

+ Em thấy đây là các hoạt động gì?
+Em thích nhất hoạt động nào? Em đã
tham gia hoạt động đó chưa?

HS quan sát và nhận xét về hoạt động

+Em thấy hoạt động đó như thế nào?

của học sinh trong trường học
-5-6 HS chia sẻ.
Nhóm trao đổi ,chọn hình ảnh để thể

-GV yêu cầu các nhóm làm tranh theo đềhiện đề tài.
tài trường học. Dựa trên ngân hàng hình Nghiên cứu ngân hàng hình ảnh sau đó
ảnh ở hoạt động 1.GV gợi ý các nhóm có thể cắt rời hình ảnh từ bức kí hoạ này
-Các nhân vật trong tranh này dang làm dán sang bức kí hoạ khác làm sau để con
gì? Nhân vật trong bức kí hoạ này có thểngười trong bức vẽ này giao tiếp được
chuyển sang bức khác được không?

với nhau .Có thể vẽ thêm một số hình

-Vẽ thêm một số hình ảnh khác để tranh ảnh khác để tranh thêm sinh động
sinh động.
-YC hs thực hành
-GV đến từng bàn để quan sát hướng dẫn
cụ thể cho những học sinh còn lúng túngHS thực hành cùng nhau –các nhóm làm
tranh đề tài trường học

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

TIẾT 4: HOÀN THIỆN TÁC PHẨM
*Mục tiêu: HS thêm được một số hình ảnh phù hợp để có được câu chuyện và viết
lời cho câu chuyện của mình.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV đến từng nhóm học sinh để quan sát HS hoàn thành bức tranh của nhóm
hướng dẫn cụ thể nếu học sinh lúng túngmình.
khi làm
GV yêu cầu học sinh các nhóm cùng traoHS các nhóm cùng trao đổi xây dựng cốt
đổi lựa chọn và xây dựng câu chuyện

truyện.

GV gợi ý bằng các câu hỏi:

VIết lại câu chuyện mình tưởng tượng về

Em thích gì nhất trong bức tranh của

các nhân vật trong hoạt động ở trường.

nhóm mình? Tại sao?

Tưởng tượng mình là một nhân vật trong

Em có cảm nhận ntn? Quan hệ của các đó và viết lời nhân vật muồn nói cảm
nhân vật trong hoạt động ?

nhận của nhân vật

Em thấy hình ảnh dáng hoạt động màu Viết về không khí quan cảnh của các
sắc của các nhân vật có gì đắc sắc?

hoạt động quanh mình

Em có tham gia hoạt động này không? Viết về hoạt động ở trường mình yêu
Ý nghĩa của hoạt động này là gì?Em đã thích và mơ ước ý tưởng của mình
làm gì?

Một nhóm có thể viết 1 hay nhiều câu

Trong khi làm việc em có liên tưởng tới chuyện đều được.
điều gì không?
GV đến từng nhóm phân tích và giải
thích gợi ý cụ thể cho ý tưởng của học
sinh
TIẾT 5: CHIA SẺ BỨC TRANH VỀ NGÔI TRƯỜNG
*Mục tiêu: HS trình bày được câu chuyện theo tranh của nhóm mình.
Hoạt động của giáo viên
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của học sinh
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

GV tổ chức cho học sinh các nhóm lần HS nắm được các bước kể chuyện
lượt trình bày câu chuyện của nhóm

Đại diện các nhóm trình bày câu chuyện

mình kết hợp với chỉ tranh minh hoạ,

của nhóm mình

diển giải

Kể lại câu chuyện mình tưởng tượng về
nhân vật

GV theo dõi hỗ trợ học sinh bằng cách Noí lời nhân vật muốn nói
đặt câu hỏi mang tính khuyến khích chia Cảm nhận của nhân vật
sẻ ý tưởng

HS trả lời theo cảm nhận riêng

GV theo dõi kịp thời hỗ trợ khi học sinh Một nhóm có thể cử nhiều người lên nói
gặp khó khăn khuyến khích các ưm

kể

mạnh dạn tự tin diển cảm khi nói ,kể

Các nhóm khác nghe và nhận xét cổ vũ.

Em có cảm nhận ntn sau khi nghe các
câu chuyện này?
Kết thúc chủ đề này gv giáo dục và rèn
kĩ năng sống cho học sinh về :
Vẻ đẹp hình thể của con người thấy
được lợi ích của vận động yêu thích
tham gia các hoạt động trong trường học

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 4:
CHỮ TRONG TRANG TRÍ
Thời lượng : 4 tiết
I. Mục tiêu:
- HS hiểu biết những đặc điểm, của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, hiểu nội
dung, ý nghĩa của đầu báo tường và trang trí trại cho thiếu nhi.
- HS biết cách kẻ chữ và xếp dòng chữ, sử dụng chữ để trang trí được đầu báo tường
cổng trại, lều trại thiếu nhi
- Phát triển khả năngtrang trí, sáng tạo của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo
nên sản phẩm tự thiết kế và trang trí theo yêu cầu.
II. Chuẩn bị:
*GV: - Mẫu chữ in hoa sáng tạo.
- Khẩu hiệu bằng chữ nét thanh nét đậm. báo tường,tranh minh hoạ trang trí cổng
trại.
*HS : Giấy vẽ A4, A3, chì, màu, giấy màu, thước kẻ.
III. Hoạt động dạy học:
TIẾT 1: TẬP KẺ CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬM
*Mục tiêu: HS vẽ được các chữ nét thanh nét đậm
Giáo viên

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Học sinh

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

-GV gợi ý HS quan sát tỉ lệ kích thước và -HS thảo luận và nhận biết cách chia tỉ lệ
cách sắp xếp dòng chửtong một khẩu hiệu với khuôn khổ có sẵn.
một trang giấy

-HS quan sát và nhận biết được, vẽ màu vào
chữ phải rõ ràng, không dùng nhiều màu
cho chữ.

-Gợi ý học sinh cách vẽ màu cho một khẩu -Các nhóm thảo luận cho nội dung dòng
hiệu

chữ, kiểu chữ, sác màu,kích thước chữ .

-GV hướng dẫn hs chọn nội dung chữ cho -HS cùng nhau vẽ mỗi bạn một con chữ
nhóm mình.

trong dòng chữ.

-GV hướng dẫn thực hành.

-HS ghép chữ với nhau thành một khẩu hiệu

hay một dòng chữ có nội dung.
TIẾT 2: SÁNG TẠO VỚI CHỮ ( vẽ cùng nhau)
*Mục tiêu: HS trang trí được một khẩu hiệu một bìa sách hay đầu báo tường…
Giáo viên

Học sinh

-GV gợi ý hs dùng chữ vào trang trí :

-HS thảo luận tìm cách ứng dụng dòng

+ Những dòng chữ đã kẻ có sử dụng làm gì?

chữ: vẽ tiếp nền trang trí thành khẩu

+ Gv cho hs quan sát một số chữ trong trí ứng hiệu, thành đầu báo, thành bìa sách...
dụng.

-Hs quan sát và nhận biết chữ trong

- Gợi ý HS nhận xét nội dung và cách trình bày trang trí rất phong phú nhưng khi vẽ
chữ trong các đầu báo trường, bìa sách, khẩu

phải theo luật nhất định. Trong một

hiệu...

dòng chữ không dùng nhiều loại chữ,
nhiều màu và kích thước.Tuỳ nội dung
chọn kiểu chữ có chân hay chữ sáng tạo
để trang trí.
-Hs cùng nhau trang trí một khẩu hiệu

-GV hướng dẫn hs thực hành

đầu báo tường, bìa sách hay cổng trại...
có thể dùng chữ các em đã kẻ ở giờ
trước
-Hs giới thiệu về bài của nhóm mình,

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

-GV gợi ý hs trưng bày bài vẽ theo nội dung: bìanhận xét nhóm bạn, chọn bài đẹp mình
sách, đầu báo , khẩu hiệu.. chọn bài đẹp

thích.

TIẾT 3: HOÀN THIỆN BÀI KẺ CHỮ
*Mục tiêu: HS hoàn thiện được bài kẻ chữ
Giáo viên

Học sinh

- GV gợi ý học sinh nhận xét các mẫu chữ
- HS nhận ra vẻ đẹp của kiểu chữ nét thanh
in hoa nét thanh nét đậm trên khẩu hiệu và
nét đậm trong các khẩu hiệu.
bảng chữ cái và so sánh với kiểu chữ in hoa
Có nhiều cách trình bày kiểu chữ nét thanh
nét đều đã học.

nét đậm, có hoặc không có chân,..trong

- GV gợi ý các em hoàn thiện bài kẻ chữ
cùng một con chữ có nét to, nét nhỏ khác
của mình.

với những nét đều.
-Hoàn thiện bài kẻ chữ của mình

TIẾT 4: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
Mục tiêu: Hs trưng bày và giới thiệu được bài kẻ chữ của mình
Giáo viên

Học sinh

-GV gợi ý hs trưng bày và giới thiệu về tranh củatrước
mình

-Hs giới thiệu về bài của nhóm mình,

- Gợi ý HS nhận xét nội dung và cách trình bày nhận xét nhóm bạn, chọn bài đẹp mình
chữ trong các đầu báo trường, bìa sách, khẩu

thích.

hiệu...
-GV gợi ý hs trưng bày bài vẽ theo nội dung: bìa
sách, đầu báo , khẩu hiệu.. chọn bài đẹp

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

CHỦ ĐỀ 5:
VẼ TRANH TĨNH VẬT
(Thời lượng: 4 tiết)
I.Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của của lọ, hoa, quả qua đặc điểm, hình
dáng, màu sắc và chất liệu.
- Học sinh vẽ biểu đạt được lọ, hoa, quả và vẽ màu qua quan sát bằng cảm xúc của
mình.
- Học sinh phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo
nên các bức tranh tĩnh vật theo ý thích.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

II. Chuẩn bị đồ dùng:
* Giáo viên: + Vật mẫu: lọ, hoa , quả nhóm một mẫu khác nhau: lọ hoa các kiểu
dáng đẹp, hoa loa kèn, hoa ly, hoa cúc, hoa sen …quả thanh long, quả dứa, quả cà
chua…)
+ Tranh tĩnh vật của thiếu nhi và họa sĩ.
* Học sinh: + Giấy A4 + A3, màu vẽ
+ Giấy mầu, vỏ hộp, cành cây, hồ dán…
III. Hoạt động dạy học:
TIẾT 1: GIỚI THIỆU VỀ TRANH TĨNH VẬT; VẬT MẪU: LỌ - HOA – QUẢ.
*Mục tiêu: HS nhận biết được một số đồ vật về hình dáng màu sắc có thể vẽ thành
tranh tĩnh vật
Hoạt động của GV
- Giới thiệu về tranh tĩnh vật:

Hoạt động của HS
- HS hoạt động cá nhân

GV cho HS quan sát, cảm nhận một số bứcHS quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của tranh
tranh tĩnh vật. Đặt câu hỏi:

tĩnh vật qua hình ảnh, bố cục, màu sắc.

+ Tranh vẽ gì?
+ Tranh vẽ lọ, hoa, quả là thể loại tranh gì?
GV nói về tranh tĩnh vật
- Hướng dẫn học sinh quan sát mẫu lọ,

- HS thảo luận nhóm quan sát cảm nhận,

hoa, quả, nêu câu hỏi gợi ý:

nói cho nhau nghe về mẫu qua gợi ý của

+ Mẫu bầy những vật gì? Hoa gì? Quả gì?GV.
+ Lọ hoa có những bộ phân nào? Chất liệu- HS đại diện nhóm nói về mẫu của nhóm
như thế nào?

mình trước lớp.

+ Đặc điểm, hình dáng, mầu sắc, ánh sáng
tác động, đậm nhạt, sự ảnh hưởng qua lại
giữa các màu nằm cạnh nhau của mẫu?
+ Vẻ đẹp và cảm nhận của HS về mẫu.
TIẾT 2: VẼ BIỂU ĐẠT: LỌ - HOA - QUẢ.
*Mục tiêu: HS vẽ biểu đạt được lọ,hoa ,quả theo cảm nhận của mình.
Hoạt động của GV
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của HS
Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

- GV cho HS ôn lại cách vẽ biểu đạt

- HS nhớ lại cách vẽ biểu đạt là cách vẽ

+ Thế nào là vẽ biểu đạt?

không nhìn giấy vẽ bằng cảm xúc với đối
tượng vẽ.

- GV vẽ thị phạm để HS hiểu hơn về cách- HS quan sát, tìm ra cách vẽ.
vẽ không nhìn giấy.
- GV hướng dẫn học sinh vẽ biểu đạt lọ - - HS vẽ cá nhân bằng chì trên giấy A4, mỗi
hoa - quả

mẫu một tờ giấy, vẽ 3- 4 tờ.

- GV hướng dẫn HS trưng bày bài tại bàn.- HS chọn bài đẹp về hình và có tính biểu
đạt cao.
- GV cho HS quan sát một số bài vẽ biểu - HS cảm nhận, chọn bài vẽ mình thích –
đạt mầu.

vẽ màu.

- GV tổ chức trưng bầy bài vẽ theo nhóm:- HS trưng bầy bài vẽ và chia sẻ cảm nhận
+ Nhóm lọ

khi xem tác phẩm của các bạn, hoặc của

+ Nhóm hoa

mình, chọn bài mình thích và bài có tính

+ Nhóm quả

biểu đạt cao, mầu sắc đẹp.

- GV gợi ý cho quy trình tiếp theo:

- HS có thể tìm ra nhiều phương án, vẽ

+ Để tác phẩm biểu đạt của nhóm mình cótiếp, ghép hình, thêm vật tìm được, giấy
giá trị nghệ thuật cao hơn nữa, chúng ta mầu, vải, dây thép… để thành những tác
nên làm gì tiếp?

phẩm tĩnh vật.

TIẾT 3: CÙNG NHAU VẼ: TĨNH VẬT MÀU
*Mục tiêu: HS hợp tác được với nhóm mình để tạo thành bức tranh tĩnh vật hoàn
chỉnh
Hoạt động của GV

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Hoạt động của HS

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

- GV yêu cầu HS sáng tạo những bức tranh
- HS hoạt động nhóm, thực hiện trên giấy
tĩnh vật từ những sản phẩm biểu đạt lọ - A3.
hoa - quả.
+ Vẽ tiếp
+ Cắt, dán, ghép hình.
- GV yêu cầu HS chia sẻ thảo luận với

- HS chia sẻ thảo luận tìm ra cách làm hiệu

nhau về cách sắp xếp bố cục, cách vẽ màuquả nhất.
của tranh tĩnh vật.
- GV rèn luyện HS kỹ năng làm việc hợp - HS làm việc tập trung, hợp tác và tôn
tác nhóm.

trọng lẫn nhau: vẽ tiếp, ghép hình hay
thêm hình ảnh tạo thành những tĩnh vật

- GV tổ chức HS trưng bầy bài vẽ gợi ý mầu đẹp
HS trình bầy trước lớp.

- HS trưng bầy bài vẽ và trình bày ý tưởng
bài vẽ tĩnh vật của nhóm mình.

TIẾT 4: TẠO DÁNG SẢN PHẨM: TĨNH VẬT ( TẠO HÌNH 3D
*Mục tiêu: hs hợp tác được với nhóm tạo nên những sản phẩm lọ hoa quả từ vật tìm
được.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và chia sẻ về
- HS thảo luận chia sẻ trong nhóm chọn sản
chủ đề Tĩnh vật.

phẩm.

- GV yêu cầu HS nhìn các đồ vật thân
- HS chia sẻ với bạn về kinh nghiệm của
quen qua một cách nhìn mới như: hộp
bản thân.
sữa có thể tạo thành lọ, dây thép có tạo
thành cánh hoa…
+ Sản phẩm của nhóm em gồm những gì?+ Lọ hoa có thể làm từ các loại hộp hình
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

+ Lọ hoa tạo dáng bằng loại vỏ hộp nào?ống.
+ Cành hoa và những bông hoa tạo bằng
+ Cành hoa làm từ cành cây khô hoặc dây
vật liệu gì?

thép, hoa lá tạo từ giấy bìa màu hoặc đất
nặn..

+ Nhóm em định tạo dáng loại quả gì?
+ Quả có thể bọc đắp giấy bồi hoặc tạo
Dùng chất liệu gì để tạo dáng?

dáng bằng đất nặn…

- Kích thích trí tò mò tạo một sản phẩm
- HS tìm ra cách nắp giáp các đối tượng có
HS, thúc đẩy các em thử nghiệm.

chất liệu và kiểu dáng khác nhau tạo thành

- GV động viên HS hỗ trợ lẫn nhau trong
tĩnh vật.
quá trình học tập.
- GV tổ chức HS trưng bầy sản phẩm.

- HS trưng bầy sản phẩm

Gợi ý học sinh giới thiệu về sản phẩm
HS giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình
nhóm mình.

gồm những gì, làm bằng chất liệu gì, nghệ
thuật trong cách sắp xếp hình khối và màu
sắc để tạo thành tĩnh vật ra sao.
HS nhận xét sản phẩm của nhóm bạn và
chọn những sản phẩm 3D đẹp về hình khối

- Kết thúc chủ đề Tĩnh vật GV giáo dục
và ý tưởng sáng tạo.
và rèn kỹ năng sống cho HS về: Cách
chọn hoa, quả khi sử dụng, cách trang trí
nhà cửa bằng những lọ hoa đẹp.
CHỦ ĐỀ 6:
EM VỚI HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
(Thời lượng: 5 tiết)
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của dáng người, đặc điểm của con vật và
cảnh vật trong thiên nhiên, và các hoạt động cộng đồng,
- Học sinh tạo dáng được con vật từ vật liệu tìm được hoặc đất nặn.
- Học sinh tạo được dáng người từ dây thép.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

- HS kết hợp dáng người và con vật thêm cảnh vật thành đề tài tự do.
- HS phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm.
II. Chuẩn bị đồ dùng:
*Giáo viên:+Tranh ảnh dáng người, con vật
+ Sản phẩm tạo dáng người, con vật.
*Học sinh:+Đất nặn, vỏ hộp, dây thép, giấy mầu, hồ dán…
III. Các hoạt động cụ thể:
Hoạt động 1.NẶN TẠO DÁNG CON VẬT
Mục tiêu:- Học sinh tạo dáng được con vật từ vật liệu tìm được hoặc đất nặn.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV gợi ý HS nhớ lại đặc điểm của con - HS kể cho bạn nghe về đặc điểm con
vật.

vật mình yêu thích.

- GV vẽ trên bảng từng bộ phận và đố HS- HS quan sát, vẽ theo nhận biết hình
dáng các bộ phận con vật.
nhận biết, đó là bộ phận gì?của con vật
nào?
- GV hướng dẫn HS cách tạo dáng con

-HS quan sát cùng làm thử.

vật:
+ Nặn từng bộ phận, ghép lại thành con

+HS thử ghép các bộ phận với nhau.

vật.
+Tạo dáng con vật, đi, đứng, chạy, nhảy,
+HS biết cách tạo dáng đi đứng chạy

nhảy…
- Chú ý HS chọn màu đất phù hợp với
con vật.
- Gợi ý HS nặn thêm khung cảnh phụ phù
hợp.
-HS thực hành theo nhóm, nặn tạo dáng
đề tài con vật. Nhóm trưởng phân công
làm bài tập theo nhóm, hướng dẫn HS công việc cho từng thành viên. Các thành
viên trong nhóm hợp tác nặn con vật cảnh
cách hợp tác với nhau đạt hiệu quả.
vật phù hợp.
- GV hướng dẫn HS trưng bầy sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm, thêm cảnh vật
cho đẹp.
- GV hướng dẫn HS thực hành, học sinh

Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

của nhóm mình.
- Gợi ý HS nhận xét chọn bài tiêu biểu

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

-HS chọn bài đẹp về hình dáng con vật và
màu sắc.

các con tìm trong sản phẩm của các bạn
xem con vật nào có bốn chân?Con vật
nào có 2 chân?Con nào có sừng? con nào
có đuôi dài…
- Gợi ý HS sắm vai con vật để kể về cuộc
-HS sắm vai con vật.
sống của mình.
- Tổng kết bài học, GV rèn kỹ năng sống
-HS nêu cách chăm sóc con vật:cho
cho HS về cách chăm sóc con vật.
ăn,uống nước, tiêm phòng, tắm…

Hoạt động 2.TẠO DÁNG NGƯỜI TỪ DÂY THÉP
-Mục tiêu: Học sinh tạo được dáng người từ dây thép.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV gợi ý HS quan sát và hiểu được cơ -HS quan sát và biết cơ thể người gồm
thể người gồm bộ phận gì?

đầu, thân, chân và tay.

- Gợi ý nhận xét các tư thế vận động qua- Nhận ra sự thay đổi vị trí sắp xếp các bộ
tranh, ảnh (trực quan)

phận cơ thể tạo nên dáng động.

- Gợi ý liên hệ thực tiễn và tìm các dáng - Thảo luận, tìm chủ đề thực hành.
vận động khác theo chủ đề cụ thể(nhóm
người khiêng các vật nặng, đánh vật,
trồng cây…)
- GV thị phạm cách tạo dáng bằng dây Chuẩn bị dây thép 2m thị phạm cùng
thép.
+Dáng em bé, phần chân và tay ngắn hơn
người trưởng thành.
+Đắp đất nặn hoặc bồi giấy tạo khối,
+Vẽ màu hoặc dán giấy màu.
+Tạo dáng người đi, đứng, chạy, nhảy..
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

-GV hướng dẫn HS thực hành.
- GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm,HS thực hành tạo dáng người đi đứng
tạo thành nhóm người có chủ đề.

chạy nhảy

- GV gợi ý HS nói về sản phẩm của nhóm
Trưng bày sản phẩm theo nhóm.
mình, tạo dáng bằng chất liệu gì?Chủ đề
của nhóm bạn là gì?

HS nói về sản phẩm của nhóm mình,
nhóm bạn, thảo luận và nhận xét đưa ra ý

kiến
Hoạt động 3: TẠO DÁNG ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
Mục tiêu: HS kết hợp dáng người và con vật thêm cảnh vật thành đề tài tự do.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Gợi ý HS nhận xét các sản phẩm nặn -Nhận biết hình khối và cách sắp xếp các
tạo dáng người và con vật của lớp mình, chi tiết tạo nên dáng động; cách phối màu
từ đó liên hệ thực tế về hoạt động thườngsắc và chủ đề các bài nặn.
gặp.

- Nêu được động tác quen thuộc của

- GV gợi ý HS thảo luận chọn chủ đề chongười, con vật.
nhóm mình

- HS thảo luận các bạn trong nhóm và

+Đề tài lễ hội cần có thêm những hình dựa trên những sản phẩm tạo dáng người
ảnh gì cho phù hợp.

và con vật để chọn chủ đề cho phù hợp.

+Đề tài trường em
+Đề tài về sinh hoạt gia đình…

-HS sắp xếp đề tài và tạo thêm sản phẩm
-GV gợi ý học sinh cách sắp xếp bố cục cho hợp lý.
và thêm sản phẩm cho hợp lí, có trọng
tâm, có chính phụ.

Hoạt động 4 : CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG EM
Mục tiêu:hs viết lời cho câu chuyện của mình.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV đến từng nhóm học sinh để quan sát HS hoàn thành câu chuyện của nhóm
hướng dẫn cụ thể nếu học sinh lúng túngmình.
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

Năm học: 2014 - 2015


Trường Tiểu Học Nghĩa Chánh

Giáo án lớp 5: Môn Mĩ thuật

khi làm
GV yêu cầu học sinh các nhóm cùng traoHS các nhóm cùng trao đổi xây dựng cốt
đổi lựa chọn và xây dựng câu chuyện

truyện.

GV gợi ý bằng các câu hỏi:

VIết lại câu chuyện mình tưởng tượng về

Em thích gì nhất trong bức tranh của

các nhân vật trong hoạt động ở cộng

nhóm mình? Tại sao?

đồng.

Em có cảm nhận ntn? Quan hệ của các Tưởng tượng mình là một nhân vật trong
nhân vật trong hoạt động ?

đó và viết lời nhân vật muồn nói cảm

Em thấy hình ảnh dáng hoạt động màu nhận của nhân vật
sắc của các nhân vật có gì đắc sắc?

Viết về không khí quan cảnh của các

Em có tham gia hoạt động này không? hoạt động quanh mình
Ý nghĩa của hoạt động này là gì?Em đã Viết về hoạt động cộng đồng mình yêu
làm gì?

thích và mơ ước ý tưởng của mình

Trong khi làm việc em có liên tưởng tới Một nhóm có thể viết 1 hay nhiều câu
điều gì không?

chuyện đều được.

GV đến từng nhóm phân tích và giải
thích gợi ý cụ thể cho ý tưởng của học
sinh
Hoạt động 5: LỜI EM MUỐN NÓI
Mục tiêu:hs trình bày được câu chuyện theo tranh của nhóm mình.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV tổ chức cho học sinh các nhóm lần HS nắm được các bước kể chuyện
lượt trình bày câu chuyện của nhóm

Đại diện các nhóm trình bày câu chuyện

mình kết hợp với chỉ tranh minh hoạ,

của nhóm mình

diển giải

Kể lại câu chuyện mình tưởng tượng về
nhân vật

GV theo dõi hỗ trợ học sinh bằng cách Noí lời nhân vật muốn nói
đặt câu hỏi mang tính khuyến khích chia Cảm nhận của nhân vật
sẻ ý tưởng

HS trả lời theo cảm nhận riêng

GV theo dõi kịp thời hỗ trợ khi học sinh Một nhóm có thể cử nhiều người lên nói
gặp khó khăn khuyến khích các ưm
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Văn Huệ

kể
Năm học: 2014 - 2015


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×