Tải bản đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học tập 31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007
Môn thi: ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông không phân ban
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN BẮT BUỘC (5,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
Cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu vực sản xuất vật chất ở nước ta
thời kì 1990 - 2004 (Đơn vị: %).
Năm
1990
1995
2000
2004
Nông - lâm - ngư nghiệp
55,8
46,7
39,7

34,0
Công nghiệp - xây dựng
44,2
53,3
60,3
66,0
Tổng số
100
100
100
100
Hãy:
1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu vực sản xuất vật chất của nước ta thời kỳ 1990 2004.
2. Nhận xét về xu hướng thay đổi tỉ trọng của hai khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực công nghiệp xây dựng trong thời kỳ trên.
3. Giải thích sự thay đổi đó.
Câu 2 (2,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
Diện tích và sản lượng cà phê (nhân) ở nước ta thời kì 1980 - 2004
Năm
1980
1985
1990
1995
2000
2004
Diện tích gieo trồng (nghìn ha)
22,5
44,7
119,3
186,4
561,9
496,8
Sản lượng (nghìn tấn)
8,4
12,3
92,0
218,0
802,5
836,0
Hãy:


1. Tính năng suất cà phê của nước ta qua các năm.
2. Nhận xét sự thay đổi diện tích, sản lượng và năng suất cà phê của nước ta trong thời kỳ trên.
II. PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)
Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
ĐỀ I
Câu 1 (3,0 điểm)
1. Các yếu tố tự nhiên: địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi và sinh vật của Đồng bằng sông Cửu Long có những
thuận lợi và khó khăn gì trong sản xuất nông nghiệp?
2. Phương hướng sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 2 (2,0 điểm)
Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. Tại sao công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ
sản là ngành trọng điểm?
ĐỀ II
Câu 1 (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam các trang Nông nghiệp chung, Nông nghiệp và kiến thức đã học, hãy:
1. Cho biết vùng phân bố chủ yếu của đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp hàng năm ở
nước ta.
2. Kể tên các vùng có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đã sử dụng lớn
nhất nước ta (trên 40%).
Câu 2 (3,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung và kiến thức đã học, nhận xét sự phân hoá về mặt lãnh
thổ công nghiệp nước ta.
-----HẾT----Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.................................................
Số báo danh:..........................................................
Chữ kí của giám thị 1:...........................................
Chữ kí của giám thị 2:...........................................


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007
Môn thi: LỊCH SỬ - Trung học phổ thông không phân ban

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề I
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)
Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm
1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng
Việt Nam ?
Câu 2 (4,0 điểm)
Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Việt Nam
hoá” chiến tranh. Những thắng lợi quân sự chủ yếu trên các chiến trường miền Nam
Việt Nam, Lào và Campuchia của quân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chống
Mĩ (từ năm 1969 đến năm 1972).
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào ?
Đề II
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)
Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sau ngày
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.
Câu 2 (4,0 điểm)
Khái quát diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của
quân dân ta ở miền Nam.
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)
Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của
nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào ?
.........Hết.........

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ....................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Chữ ký của giám thị 1: .......................................................

Chữ ký của giám thị 2: ..................................................


Bộ giáo dục và đào tạo

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007
Môn thi: toán - Trung học phổ thông không phân ban

Đề thi chính thức

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,5 điểm)

2
, gọi đồ thị của hàm số là (H).
2x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Viết phơng trình tiếp tuyến với đồ thị (H) tại điểm A (0; 3) .

Cho hàm số y = x + 1

Câu 2 (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) = 3 x3 x 2 7 x + 1 trên đoạn [0; 2].
Câu 3 (1,0 điểm)
e

ln 2 x
dx.
Tính tích phân J =
x
1
Câu 4 (1,5 điểm)

x2 y2
+
= 1. Xác định
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elíp (E) có phơng trình
25 16
toạ độ các tiêu điểm, tính độ dài các trục và tâm sai của elíp (E).
Câu 5 (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đờng thẳng (d) có phơng trình
x 2 y +1 z 1
và mặt phẳng (P) có phơng trình x y + 3z + 2 = 0.
=
=
1
2
3
1. Tìm toạ độ giao điểm M của đờng thẳng (d) với mặt phẳng (P).
2. Viết phơng trình mặt phẳng chứa đờng thẳng (d) và vuông góc với mặt phẳng (P).
Câu 6 (1,0 điểm)
4
5
6
Giải phơng trình Cn + Cn = 3Cn +1 (trong đó Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử).

.........Hết.........
Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ....................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Chữ ký của giám thị 1: .......................................................

Chữ ký của giám thị 2: ..................................................


bộ giáo dục và đào tạo

kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007

Môn thi : Văn Trung học phổ thông không phân ban
đề thi chính thức

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề I
Câu1 (2 điểm)
Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Lui Aragông.
Câu2 (3 điểm)
Nhận xét ngắn gọn về tình huống độc đáo trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân.
Câu 3 (5 điểm)
Phân tích cái hay, cái đẹp trong đoạn thơ sau:
Mình đi, có nhớ những ngày
Ma nguồn suối lũ, những mây cùng mù
Mình về, có nhớ chiến khu
Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai ?
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già.
Mình đi, có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son.
(Trích Việt Bắc - Tố Hữu, Văn học 12- tập một,
tr.154-155, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005)
Đề II
Câu 1 (2điểm)
Chỉ mẹ là niềm vui, ánh sáng diệu kì
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bớc.
(Trích Th gửi mẹ - Êxênin, Văn học 12- tập hai
tr.55, NXB Giáo dục, 2004).
Anh, chị hiểu hai câu thơ trên nh thế nào?
Câu 2 (3 điểm)
Giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
Câu 3 (5 điểm)
Phân tích vẻ đẹp ngời lái đò trong tuỳ bút Ngời lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.
.........Hết.........
Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ...........................................
Chữ ký của giám thị 1....................................

Số báo danh...
Chữ ký của giám thị 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×