Tải bản đầy đủ

Giáo án kỹ thuật lớp 5 chi tiết đầy đủ

Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 19

Tiết: 19

Bài: Nuôi dỡng gà
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Nêu đợc mục đích , ý nghĩa của việc nuôi dỡng gà
2. Kĩ năng:

Biết cách cho gà ăn uống
3. Thái độ:

Có ý thức nuôi dỡng , chăm sóc gà
II.Chuẩn bị:

1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Hình ảnh minh hoạ cho bài học theo SGK
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:

Phiếu đánh giá kết quả HT
2 Chuẩn bị của học sinh:
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
GV Giới thiệu bài và nêu mục
đích bài học.

Hoạt động của HS

5

Giới thiệu bài:

10

Hoạt động 1:
Tìm hiểu mục đích - Nêu khái niệm :
, ý nghĩa của việc công việc cho gà ăn uống đợc
nuôi gà
gọi chung là nuôi dỡng .
- Nêu mục đích , ý nghĩa của - HS đọc nội dung mục 1
việc nuôi dỡng gà
(nuôi dỡng gà gồm 2 công việc
chủ yếu là cho gà ăn và cho gà
uống)


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Nuôi hợp lí sẽ giúp gà khoẻ
mạnh , lớn nhanh sinh sản tốt

+ Hoạt động 2:
Tìm hiểu cách cho
gà ăn và cho gà - Nêu cách cho gà ăn ở từng - HS đọc nôin dung mục 2a
uống
thời kì sinh trởng?
- HS trả lời câu hỏi
a) cách cho gà ăn
- nhận xét và giải thích :
+ chất bột đờng , chất đạm tạo
thịt , mỡ
+ chất đạm , chất khoáng tạo
thành trứng
- HS nhớ lại và nêu vai trò của
b) cách cho gà
nớc dối với đời sống động vật
uống
(khoa 4)
- nhận xét giải thích:
Động vật khác nhau có các nhu
cầu về nớc khác nhau.
- Nêu sự cần thiết phải thờng - HS trả lời
xuyên cung cấp nớc ?

5

Hoạt động 3:
Đánh giá kết quả

- GV nêu đáp án
- GV nhận xét đánh giá

- HS đối chiếu
- Báo cáo kết quả

Nhận xét tinh thần thái độ

Củng cố - dặn dò

IV.Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Kế hoạch bài dạy
Lớp: 5
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 20
Tiết: 20
GV: Hoàng Văn Tứ
Bài: Chăm sóc gà
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:Nêu đợc mục đích , tác dụng của việc chăm sóc gà
2. Kĩ năng:

Biết cách chăm sóc gà
3. Thái độ:

Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Một số tranh ảnh minh hoạ trong SGK
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Phiếu đánh giá kết quả HT
III. Các hoạt động dạy - học:
TG

Nội dung

5

Giới thiệu bài:

10

Hoạt động 1:
Tìm hiểu mục - GV nêu : cho gà ăn , uống , sđích , tác dụng của ởi ấm , che nắng , chắn gió
việc chăm sóc gà
gọi là chăm sóc gà.
- HS đọc mục 1 SGK
- Nêu mục đích của việc chăm sóc
- HS trả lời
gà?
KL : chăm sóc gà đầy đủ giúp gà
khoẻ mạnh , mau lớn có sức chống
bệnh tốt, nâng cao năng suất.

TG

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Giới thiệu bài và nêu mục đích
bài học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


10

10

5

+ Hoạt động 2:
Tìm hiểu cách - Nêu tên các công việc chăm - HS đọc mục 2 SGK
chăm sóc gà.
sóc gà?
a) sởi ấm cho gà
- Nhớ lại và nêu vai trò của
nhiệt độ đối với đời sống động
vật (khoa 4)
- Đọng vật còn nhỏ có khả năng
chịu rét, chịu nóng kém hơn
động vật lớn.
- Nêu sự cần thiết phải sởi ấm
cho gà con , nhất là gà không - HS trả lời câu hỏi SGK
có mẹ ?
b) chống nóng
- HS đọc nội dung mục 2b
,chống rét , phòng
ẩm cho gà
- Nêu cách chống nóng ,chống
rét, phòng ẩm cho gà?
c) phòng ngộ độc
- HS đọc nội dung mục 2c
thức ăn
- Nêu những thức ăn không đợc
cho gà ăn?
Hoạt động 3
Đánh giá kết quả - GV nêu đáp án
- HS tự đánh giá kết quả
HT
- GV nhận xét đánh giá
- HS báo cáo kết quả
Nhận xét tinh thần thái độ và
Nhận xét - dặn dò kết quả HT

IV.Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Kế hoạch bài dạy
Lớp: 5
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 21
Tiết: 21
GV: Hoàng Văn Tứ
Bài: Vệ sinh phòng bệnh cho gà
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Nêu mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh phòng bệnh.
2. Kĩ năng:
3. Thái độ:
Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.

II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Một số tranh minh hoạ theo nội dung SGK.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Phiếu đánh giá kết quả HT.
III. Các hoạt động dạy - học:
TG

Nội dung

5

Giới thiệu bài:

10

Hoạt động 1:
Tìm hiểu mục đích,
- HS đọc nội dung mục 1.
tác dụng của việc - Kể tên các công việc vệ sinh
vệ sinh phòng phòng bệnh cho gà ?
bệnh.
(giữ vệ sinh dụng cụ ăn uống,
chuồng nuôi, tiêm nhỏ thuốc)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV giới thiệu bài và nêu mục
đích bài học.

- Nêu mục đích, tác dụng của - HS trả lời.
vệ sinh phòng bệnh khi nuôi
gà ?

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


+ Hoạt động 2:
a) Tìm hiểu cách vệ - Kể tên các dụng cụ cho gà ăn
sinh phòng bệnh uống. Nêu cách vệ sinh dụng cụ
cho gà.
ăn uống cho gà ?
+ Hàng ngày thay nớc uống.
+ Cọ rửa máng.
+ Không để thức ăn lâu ngày.
b) Vệ sinh chuồng - Nếu nh không thờng xuyên
nuôi.
làm vệ sinh chuồng thì không
khí sẽ nh thế nào ?
c) Tiêm thuốc,nhỏ - Dịch bệnh là những vật do vi
thuốc phòng dịch sinh vật gây ra và có khả năng
bệnh.
lây lan rất nhanh.
- Nêu tác dụng của việc tiêm
nhỏ thuốc ?
Hoạt động 3:
Đánh giá kết quả - GV nêu đáp án.
HT
- GV nhận xét đánh giá.
5

Củng cố - dặn dò

- Đọc nội dung mục 2a.

- Nhắc lại tác dụng của chuồng
nuôi gà (bài 16).
- Nhớ lại và nêu tác dụng của
không khí (Khoa 4)
- Đọc nội dung mục 2c.
- HS trả lời.
- HS đối chiếu tự đánh giá.
- HS báo cáo kết quả.

- Nhận xét tinh thần thái độ và
kết quả HT.

IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 22
Bài: Lắp xe cần cẩu (t1)

I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Tiết: 22
Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành.

II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

5

Giới thiệu bài:

Giới thiệu bài học và nêu mục
đích bài học.

15

Hoạt động 1:
Quan sát nhận xét
- Quan sát mẫu xe cần cẩu đã
mẫu.
- Để lắp đợc xe cần cẩu cần lắp sẵn.
mấy bộ phận ? Kể tên các bộ
phận đó ? (5 bộ phận: giá đỡ
cẩu, cần cẩu, ròng rọc, dây tời,
trục bánh xe)

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


Hoạt động 2:
Hớng dẫn thao tác
kĩ thuật.
a) Hớng dẫn chon GV cùng HS:
các chi tiết.
b) Lắp tng bộ phận. * Lắp giá đỡ cầu (hình 2)
+ Để lắp giá đỡ cầu cần chọn
những chi tiết nào ?
- GV hớng dẫn lắp thanh 5 lỗ
và thanh 7 lỗ.
- Dùng vít dài lắp vào thanh
chự U ngắn sau đó lắp tiếp vào
bánh đai.
* Lắp cần cẩu.
- GV nhận xét bổ sung.
- Hớng dẫn lắp hình 3c.
* Lắp các bộ phận khác.

5

c) Lắp ráp xe.
d) Tháo rời.
Củng cố - dặn dò

- Theo các bớc SGK.
- Hớng dẫn tháo, xếp gọn.
- Nhận xét tinh thần thái độ.

- Chọn đúng, đủ các chi tiết và
xếp gọn.
- HS quan sát hình 2.
- HS lên bảng chọn chi tiết.
- Quan sát GV lắp 4 thanh
thẳng 7 lỗ và tấm nhỏ.
- Lắp thanh chữ V dài vào
thanh thẳng 7 lỗ.

- HS lắp hình 3a.
- HS lắp hình 3b.
- Quan sát hình 4.
- Lắp hình a, 4b, 4c.
- Toàn lớp quan sát.
- HS thực hành.

IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 23
Bài: Lắp xe cần cẩu (t2)

I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Thực hành lắp xe cần cẩu.
2. Kĩ năng:

Tiết: 23Lắp đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Yêu thích sản phẩm mình lắp đợc.
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ dụng cụ kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
20

Hoạt động 3:

a)
Chọn chi tiết:
+ GV kiểm tra
+HS thực hành lắp b) Lắp từng bộ phận
xe xần cẩu.

- Nhắc lu ý:
+ Vị trí trong, ngoài các chi tiết
hình 2.

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

Hoạt động của HS
+ HS chon đúng và đủ các chi
tiết
+ Đọc phần ghi nhớ sgk để
nắm vững qui trình.
+ Quan sát kĩ hình SGKvf mội
dung từng bớc.
+ Thực hành lắp

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


15'

Hoạt động 4:
Đánh gía sản
phẩm.

GV quan sát uốn nắn kịp thời
những HS còn lúng túng
c) Lắp ráp xe cần cẩu.
- Lắp ráp theo các bớc SGK.
+ Chú ý độ chắc các mối ghép
và độ nghiêng của cần cẩu.
* Chú ý:
+ Lắp ráp cho xong cần kiểm
tra dây tời quấn vào, nhả ra.
- HS thực hành.
+ Kiểm trra cần cẩu có quay đợc theo các hớng và có nâng,
hạ hàng xuống?
- Tổ chức nhóm:
- Nêu tiêu chuẩn đánh gía.
- GV nhận xét đánh giá.
+ Hoàn thành A
+ Cha hoàn thành B
+ Hoàn thành tốt A+

5

nhận xét - dặn dò

+ HS chia nhóm trng bày sản
phẩm.
+ Cứ 2 3 bạn đánh giá sản
phẩm các nhóm.

+ Tháo rời chi tiết

- Nhận xét tinh thần thái độ
thái đọ, kết quả học tập.

IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 24
Bài: Lắp xe ben (t1)

I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Chọn đúng và đủ để lắp xe ben.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Tiết: 24
Rèn đức tính cẩn thận.

II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

5'

Giới thiệu bài:

15

Hoạt động 1:
+ Hớng dẫn quan sát kĩ từng bộ + HS - Quan sát hình mẫu.
Quan sát nhận xét phận.
mẫu.
+ Để lắp xe ben theo em cần
lắp? Bộ phận (5 bộ phận:
khung, sàn xe và các giá đỡ,
sàn cabin và các thanh đỡ, hệ
thống giá đỡ trục bánh xe, trục
trớc, cabin).

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

+ Nêu tác dụng của xe ben là
vận chuyển đất đá.

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


15'

5

Hoạt động 2:
Hớng dẫn thao tác a) Hớng dẫn chon các chi tiết:
kĩ thuật.
GV Nhận xét bổ sung.

nhận xét - dặn dò

- HS lên bảng chọn các chi tiết.

b) Lắp tng bộ phận.
+ Lắp ráp khung sàn xe và các
giá đỡ hình 2.
+ Để lắp ráp khung sàn xe và
các giá đỡ cần phải chọn các
chi tiết nào?

- Quan sát kĩ hình 2 trả lời câu
hỏi.

+ Lắp sàn cabin
+ Lắp hệ thống giá đỡ trục
bánh xe sau hình 4.
+ Lắp trục bánh xe trớc hình
5a.
+ Lắp cabin hình 5b.
c) Lắp ráp xe ben hình 1.
+ Bớc lắp cabin.
+ Các bớc lắp khác.
+ Kiểm tra sản phẩm:
- Mức nâng lên, hạ xuống của
thùng xe.

- 1 HS lắp khung sàn xe.

- Trả lời câu hỏi chọn các chi
tiết.

- HS trả lời câu hỏi SGK.
+ 1 2 HS lên lắp.
+ Tháo rời chi tiết

- Nhận xét tinh thần thái độ
thái đọ, kết quả học tập.

IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Kế hoạch bài dạy
Lớp: 5
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 25
Tiết: 25
GV: Hoàng Văn Tứ
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Biết lắp xe ben.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Rèn đức tính cẩn thận.
II.Chuẩn bị:

Bài: Lắp xe ben (t1)


1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

35'

Hoạt động 3:

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

b)
Chọn chi tiết:
+ GV kiểm tra
+HS thực hành lắp b) Lắp từng bộ phận
xe ben.

- Lu ý:
+ Khi lắp khung sàn xe và các
giá đỡ hình 2 cần chú ý vị trí
trên dới của các thanh thẳng 3
lỗ, thanh thẳng 11 lỗ và thanh
chữ V dài.

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

+ HS chon đúng và đủ các chi
tiết theo SGK.
+ Xếp từng loại vào hộp
+ HS đọc ghi nhớ sgk để nắm
vững qui trình.
+ Quan sát kĩ hình đọc nội
dung từng bớc lắp.
+ HS Thực hành lắp

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


+ khi lắp hình 3 SGK cần chú ý
thứ tự lắp các chi tiết nh đã hớng dẫn ở tiết 1.
+ Khi lắp hệ thống trục bánh - HS lắp theo nhóm.
xe sau, cần lắp đủ số vòng hãm
cho mỗi trục.
+ GV uốn nắn kịp thời.
- HS lắp ráp xe ben theo các bớc.
c) Lắp ráp xe ben hình 1.
- Sau khi lắp xong cần kiểm tra
+ Chú ý lắp cabin theo đúng cá sự nâng lên hạ xuống của
bớc.
thùng xe.
5

nhận xét - dặn dò

- Nhận xét tinh thần thái độ
thái đọ, kết quả học tập của các
nhóm, cá nhân.

IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Hoàn thành sản phẩm.
2. Kĩ năng:

Lắp đẹp, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Yêu sản phẩm mình làm ra.
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 26
Bài: Lắp xe ben (t2)

Tiết: 26Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ sản phẩm đã lắp ghép.
III. Các hoạt động dạy - học:
Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

35'

Hoạt động 4:
Đánh gía sản
phẩm.

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ GV tổ chức trng bày sản + HS trng bày theo nhóm.
phẩm
- Nêu lại những tiêu chuẩn + 3-4 dựa vào tiêu chuẩn đã nêu
đánh gía sản phẩm theo mục để đánh giá sản phẩm của bạn.
III-SGK.
+ GV nhận xét đánh giá kết quả + HS tháo rời các chi tiết và xếp
học tập của HS.
đúng vào vị trí trong các ngăn
của hộp.

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

5

nhận xét - dặn dò - Nhận xé sự chuẩn bị của HS.
- Tinh thần thái độ thái độ học
tập và kĩ năng lắp ghép xe ben.

IV.Rút kinh nghiệm:

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 27

Tiết: 27

Bài: Lắp máy bay trực thăng (tiết 1)
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng từng bộ phận.
3. Thái độ:

Rèn luyện tính cẩn thận.
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
Thời

Nội dung kiến

Phơng pháp (cách thức thực hành)


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

gian

thức
và kỹ năng cơ bản

5

Giới thiệu bài:

15

Hoạt động 1:
Quan sát nhận xét
- Quan sát mẫu máy bay trực
mẫu.
- Để lắp đợc máy bay trực thăng.
thăng cần mấy bộ phận ? Kể
tên các bộ phận đó ? (5 bộ
phận: thân và đuôi máy bay,
sàn cabin và giá đỡ, cabin cánh
quạt, càng máy bay).

Thời
gian

Nội dung kiến
Phơng pháp (cách thức thực hành)
thức
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
và kỹ năng cơ bản
Hoạt động 2:
Hớng dẫn thao tác a) Hớng dẫn chọn các chi tiết: - 1-2 HS lên bảng chọn chi tiết
kĩ thuật.
+ GV Nhận xét.
lớp bổ sung.

15'

Nêu tác dụng của máy bay trực
thăng.

b) Lắp từng bộ phận.
- HS Quan sát và lắp.
+ Lắp đuôi và thân hình 2.
+ Lắp sàn cabin và giá đỡ hình
3.
+ Lắp cabin hình 4.
+ Lắp cánh quạt hình 5.
+ Lắp càng máy bay hình 6.
c) Lắp ráp máy bay trực thăng
hình 1.
* chú ý:
+ Bớc lắp thân máy bay vào
cabin và giá đỡ: thao tác chậm. - HS thực hiện các bớc lắp.
+ Bớc lắp cánh quạt vào trần
cabin.
+ GV lắp tấm sau cửa cabin.
- HS biết vị trí, lỗ lắp, mối
+ Bớc lắp giá đỡ sàn cabin váo ghép.
càng máy bay.
5

Nhận xét - dặn dò

d) Hớng dẫn tháo dời.
- Nhận xét tinh thần thái độ
thái đọ, kết quả học tập.

IV.Rút kinh nghiệm:

- HS quan sát.


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 28

Tiết: 28

Bài: Lắp máy bay trực thăng (tiết 2)

I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Biết lắp máy bay trực thăng.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng qui trình, kĩ thuật.
3. Thái độ:

Yêu thích sản phẩm mình làm ra.

II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

20

Hoạt động 3:

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

c)
Chọn chi tiết:
+ GV kiểm tra
+ HS thực hành lắp b) Lắp từng bộ phận
máy
bay
trực
thăng.
- Lu ý:
- Lắp thân và đuôi theo những
chú ý tiết 1.
- Lắp cánh quạt phải lắp đủ số
vòng hãm.
- Lắp càng máy bay chú ý vị trí

- Chọn đúng và đủ xếp vào nắp
hộp.
- Đọc phần ghi nhớ, nắm vững
qui trình.
- HS thực hành lắp.


trên dới của thanh mặt phải,
trái.

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ Uốn nắn kịp thời những HS
còn lúng túng.
c) Lắp ráp máy bay trực thăng - HS thực hiện các bớc lắp
hình 1.
theo SGK.

15'

* Lu ý:
+ Lắp thân máy bay vào sàn
cabin và giá đỡ phải đúng vị
trí.
+ Lắp giá đỡ cabin càng máy
bay phải lắp chặt.

Hoạt động 4:
Hớng dẫn thao tác + GV tổ chức.
kĩ thuật.
+ Nêu tiêu chuẩn đánh giá theo
mục III-SGK.

+ GV nhận xét đánh gía.
5

- HS trng bày sản phẩm theo
nhóm.
- Cử một nhóm đánh giá sản
phẩm của bạn.
- HS tháo dời các chi tiết và
xếp đúng vào vị trí các ngăn.

Nhận xét - dặn dò
- Nhận xét tinh thần thái độ
thái đọ, kết quả học tập.

IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 29
Bài: Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)

I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Trng bày sản phẩm lắp máy bay trực thăng.
2. Kĩ năng:

Đẹp đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Yêu thích sản phẩm mình làm ra.
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:

Tiết: 29


* Bài mẫu:

Mẫu máy bay trực thăng.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Sản phẩm.
III. Các hoạt động dạy - học:
Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

20

Trng bày sản phẩm. + GV tổ chức.
+ Nêu tiêu chuẩn đánh gía.

- HS trng bày sản phẩm theo
nhóm.
- HS dựa vào tiêu chuẩn tự đánh
giá kết quả.

+ GV nhận xét đánh giá kết quả
học tập của học sinh.
- HS tháo dời chi tiết và xếp
gọn vào các ngăn trong hộp.

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản
Nhận xét - dặn dò

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Nhận xét sự chuẩn bị của học
sinh.
+ Tinh thần thái độ thái đọ, kết
quả học tập.
+ Kĩ năng lắp ghép máy bay


IV.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 30

Bài: Lắp rô - bốt (tiết 1)
I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Rèn luyện đức tính khéo léo, kiên nhẫn.
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:

Tiết: 30


Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

5'

Giới thiệu bài:

15

Hoạt động 1:
Quan sát nhận xét + Để lắp rô-bốt em cần? Bộ
mẫu.
phận ? (6 bộ phận: chân, thân
đầu, tay, ăng ten, trục, bánh
xe).
Hoạt động 2:
Hớng dẫn thao tác a) Hớng dẫn chọn chi tiết:
kĩ thuật

15'

Thời
gian

Nội dung kiến
thức
và kỹ năng cơ bản

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
+ Nêu tác dụng của rô-bốt
trong thực tế.
+ HS - Quan sát mẫu rô-bốt đã
lắp.
+ Quan sát kĩ từng bộ phận trả
lời câu hỏi.
+ 1-2 HS lên bảng chọn đúng,
đủ chi tiết.

Phơng pháp (cách thức thực hành)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
GV Nhận xét.

- Toàn lớp quan sát bổ sung.

b) Lắp từng bộ phận.
+ Lắp chân hình 2.
+ Lắp thân hình 3.
+ Lắp đầu hình 4.
+ Lắp các bộ phận khác.
+ Lắp tay hình 5a.
+ Lắp ăng ten hình 5b.
+ Lắp trục bánh xe hình 5c.
c) Lắp ráp rô-bốt hình 1.
* Chú ý:
+ Khi lắp thân vào giá đỡ cần
chú ý lắp cùng với tấm tam
giác vào giá đỡ.
+ Lắp ăng ten vào thân phải
dựa vào hình 1b.
+ Kiểm tra sự nâng lên, hạ
xuống của hai tay rô-bốt.

5

nhận xét - dặn dò

d) Hớng dẫn tháo dời các chi
tiết.
+ Mang túi để cất giữ các bộ
phận sẽ lắp
- Nhận xét tinh thần thái độ
thái đọ, kết quả học tập.

- Lắp ráp rô-bốt theo các bớc
trong SGK.

- HS thực hiện.


IV.Rót kinh nghiÖm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................


Trờng Tiểu học Bắc Phú
Lớp: 5
GV: Hoàng Văn Tứ

Kế hoạch bài dạy
Môn: Kĩ thuật. Tuần: 31
Bài: Lắp rô - bốt (tiết 2)

I.Mục đích Yêu cầu:
1. Kiến thức:

Biết lắp rô-bốt.
2. Kĩ năng:

Lắp đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
3. Thái độ:

Rèn tính kiên nhẫn.
II.Chuẩn bị:
1 Chuẩn bị của giáo viên:
* Bài mẫu:

Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
* Nguyên vật liệu:
* Dụng cụ thiết bị:
2 Chuẩn bị của học sinh:

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:

Tiết: 31


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×