Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 5 chi tiết đầy đủ

Tuần 1 ( Tit 1 )

Ngy ging : 7- 8/ 9/1015
Lp dy : 5A1- 5A3- 5A5-5A2-5A4
ễN TAP BI HT HC

I. Mục tiêu.
- HS trình bày các bài hát đã học; Quốc ca việt nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng,
Thiếu nhi thế giới liên hoan.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. tập trình bày
các bài hát đã học theo tổ , nhóm , cá nhân.
- Tạo không khí học tập vui tơi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên .
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : giáo án, SGK, nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học :
TG
2
3
25


Ni dung
1. ễn định :
2. Kim tra bi
c :
3. Bài mới :
Ôn tập một số
bài hát đã học.
* ễn bi Quốc
ca

*. Bài : Em yêu
hoà bình

Hoạt động của GV
- Nhc t th ngi hc
- Cho c lp hỏt 1 bi .
- B qua phn ny
* Giới thiệu bài : Tiết học
hôm nay chúng ta sẽ ôn lại
một số bài hát đã học lớp 4
*GV nờu cõu hi tờn bi hat
va tờn nhc s sỏng tac ?
- ? Bài Quốc ca do ai sáng
tác ?
- GV cho HS ôn bài hát dới
nhiều hình thức
- GV cho HS đứng tại chỗ
hát
- ? Bài Quốc ca đợc hát khi
nào
- ? Khi hát Quốc ca phải có
thái độ nh thế nào
- GV cho HS đứng nghiêm
trang hát Quốc ca
- ? Ai là tác giả bài hát Em
yêu hoà bình?
- Cả lớp hát bài Em yêu hoà
bình kết hợp gõ phách
Em yêu hoà bình yêu đất
x x

x x x

HĐ của HS
- HS n nh
- HS hỏt

- HS ghi u baỡ
- HS lắng nghe
- HS nờu: Nhc s Vn
Cao
- HS hát
- HS trả lời ( Là bài hát
nghi lễ của nhà nớc đc
hát hoặc cử nhạc khi
chào cờ .Khi hát Quốc
ca phi có thái độ trang
nghiêm )
- HS trả lời
- ( Nhạc sĩ Nguyễn
Đức Toàn ).
- HS thực hiện
- Các tổ , nhóm thực


hiện
nớc Việt Nam
x x
- Từng tổ , nhóm , cá nhân
- HS nhn xột
trình bày bài hát
GV đánh giá - xếp loại
- ? Nội dung bài hát nói lên
- HS trả lời
điều gì
- Cho HS hát lại bài hát 1 lần - HS thực hiện
*ễn bi : Chúc
mừng

* Thiếu nhi thế
giới liên hoan

5

4. Củng cố :

- Bài Chúc mừng là nhạc nớc
nào?
- GV giới thiệu lời ca của bài
hát.
- Chia lớp thành hai nửa,
một nửa hát, nửa kia gõ đệm
theo phách.
- Thay đổi luyện tập
-Từng tổ trình bày bài Chúc
mừng
GV đánh giá.
- Ai là tác giả bài thiếu nhi
thế giới liên hoan?
- Cả lớp hát bài thiếu nhi thế
giới liên hoan kết hợp gõ
đệm : đoạn 1 gõ phách, đoạn
2 gõ theo tiết tấu lời ca.
- Từng tổ , nhóm , cá nhân
trình bày
- GV động viên khen ngợi
kịp thời
- GV nhận xét giờ học
- Nhắc nhở HS lắng nghe và
yêu thích ca hát
- Dặn dò : Hát thuộc các bài
hát vừa ôn . Xem trớc bài
Reo vang bình minh

( Đây là bài hát Nga, lời
Việt Hoàng Lân.
-- HS hát + gõ đệm
- Các tổ thực hiện

- HS trả lời
- HS thực hiện
- Các tổ thực hiện

- HS lng nghe ghi nh

______________________________________________________________________


Tuần 1 ( Tit 2 )

Ngy ging : 10-11/ 9/1015
Lp dy : 5A1- 5A2- 5A3-5A4-5A5
LUYN TAP BI HT HC

I. Mục tiêu.
- Luyn các bài hát đã học, Quốc ca việt nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng, Thiếu
nhi thế giới liên hoan.
- Bit cach trình bày các bài hát đã học theo tổ , nhóm , cá nhân.
- Tạo không khí học tập vui tơi, sôi nổi , HS yờu thớch b mụn .
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : giáo án, SGK, nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy học :
TG
2
3
25

Ni dung
1. ễn định :
2. Kim tra bi
c :
3. Bài mới :
Ôn tập một số
bài hát đã học.
* Luyn bi
Quốc ca

Hoạt động của GV
- Nhc t th ngi hc
- Cho c lp hỏt 1 bi .
- B qua phn ny

HĐ của HS
- HS n nh
- HS hỏt

- Gv cho HS ghi õự bi .
- GV cho HS luyn cỏc bài
hát ó hc tit trc .
- GV cho HS đứng nghiêm
trang hát Quốc ca

- HS ghi u baỡ

- HS thực hiện

- Các tổ , nhóm thực
* Luyn : Em yêu - Gv cho HS luyn hat theo
hiện
nhúm .
hoà bình
- HS thực hiện
- Hỏt kt hp vn ng ph
ho .
GV nhõn xột va tuyờn
dng
- Cho HS hát lại bài hát 1 lần
* Luyn bi :
Chúc mừng

- GV cho HS hat kt hp gừ
m theo phach, nhp ( một
nửa hát, nửa kia gõ đệm )
- Thay đổi luyện tập
- Gv cho HS hỏt kt hp vn
ng ph hoa bi hat
GV đánh giá.

* Luyn bi
Thiếu nhi thế giới
- Cả lớp hát bài Thiếu nhi thế
liên hoan

- Các tổ thực hiện
- HS thực hiện


5

4. Củng cố :

giới liên hoan
- Hat kết hợp gõ đệm : đoạn
1 gõ phách, đoạn 2 gõ theo
tiết tấu lời ca.
- Gv cho HS hỏt kt hp vn
ng ph hoa bi hat
- Gv cho c lp thc hin
van ng theo nhc baỡ hỏt
Thiu nhi th gii liờn hoan
- GV nhận xét giờ học
- Nhắc nhở HS lắng nghe và
yêu thích ca hát
- Dặn dò : Hát thuộc các bài
hát vừa ôn . Xem trớc bài
Reo vang bình minh

- Các tổ thực hiện
- HS thực hiện

- HS thực hiện
- HS lng nghe va ghi
nh

______________________________________________________________________


Tuần 2 ( Tit 1 )

Ngy ging : 14- 15/ 9/1015
Lp dy : 5A1- 5A3- 5A5-5A2-5A4
HC BAè HT : REO VANG BèNH MINH
Nhạc và lời : Lu Hữu Phớc

I .Mục tiêu.
- H\S hát đúng giai iệu bài hát .
- Biết bài hát do nhạc sĩ Lu Hữu Phớc sáng tác
- Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân 3 phách
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp (đoạn 1)và theo phách đoạn 2.
- GD HS yờu thiờn nhiờn , yờu ỏt nc.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên : Nhạc cụ quen dùng . Tranh minh hoạ
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học :
TG
Ni dung
H của GV
2
1. ổn định :
- Gv nhc nh HS t th
ngi hc .
- khi ng cho HS hỏt 1
bi .
3
2. Kiểm tra bài cũ :
- Gi HS hỏt 1 bi lp 4
25 3. Bài mới :
* Giới thiệu bài :
a. Hot ng 1 :
15
- Các em đã học một số bài
Hc hỏt bi
hát về phong cảnh buổi sáng
Reo vang bỡnh minh
hoặc thiên nhiên nói chung.
Em nào có thể kẻ tên mốt số
bài hát đó?
* GV giới thiệu tranh minh
họa
- ? Bức tranh vẽ cảnh gì
- GV giới thiệu : Hôm nay
các em sẽ học bài : Reo
vang bình minh, bài hát
diễn tả bức tranh phong
cảnh buổi sáng đầy mầu sắc
rực rỡ và âm thanh lôi
cuốn .tác giả bài hát là nhạc
sĩ Lu Hữu Phớc ,bài hát đợc
ông sáng tác từ năm 1947,
khi đó nhạc sĩ mới 26 tuổi
*.Đọc lời ca

HĐ của HS
- HS TH .
- HS hỏt
- HS trả lời
-( Gà gáy ,bài ca đi
học, nắng sóm, trời đã
sáng rồi
- HS theo dõi
- HS trả lời
- HS lắng nghe

- 2 HS thực hiện
- HS thực hiện


- Cho HS đọc lời ca theo
*. Nghe hát mẫu
- GV bt i cho HS nghe
bài hát 1- 2 lần
- ? Em có cảm nhận gì
ban đầu về bài hát.
* . Khởi động giọng : dịch
giọng(-4)
* Tập hát từng câu : ( Bắt
nhịp 2-1 )
Câu 1 :Reo vang reo .
đồng xanh
- Câu 2 : Vang đồng la bao
hoa lỏ( Tiếng lángân 2
p rỡi )
- Tp cõu tip theo n hột
bi
* Chỳ ý nhng tiờng ngõn
v luyn( Tiếng ta ngân 2
p rỡi )
(Líu hát luyến)
( La hát luyến )
( Tiếng nămngân 3
phách )
- HD HS t/h tỡnh cm vui tơi trong sáng khi hỏt ..
10

5

* Hoạt động 2 : Hát
kết hợp gõ đệm

4. Củng cố :

Đoạn 1: Reo vang reo
hồn ta ( gõ đệm theo nhịp)
Đoạn 2: Líu líu . Muôn
năm ( gõ đệm theo phách)
- GV yêu cầu nhóm trình
bày.

- HS c
- HS nghe bài hát
- 1-2 HS nói cảm
nhận
- HS khi ng
- HS tập hát từng câu

- Thc hin theo
hng dn ca GV

- HS hát rõ lời
- HS gõ đệm
- nhúm thc hin theo
yờu cu cu GV .

- Bài hát có hình ảnh nào
em thấy quên thuộc ?
- HS tr li
- Em thích câu hát nào ?
.hình ảnh nào trong bài hát
- Nội dung bài hát nói lên
- HS hát
điều gì ?
- Cho HS hát lại bài hát 1
- HS ghi nh
lần
- Dặn dò : Học thuộc bài hát


Tuần 2 ( Tit 2 )

Ngy ging : 15-17-18/9
Lp dy : 5A5- 5A1- 5A2- 5A3-5A4
LUYN HT BI : REO VANG BèNH MINH

I. Mục tiêu.
* Kin thc : - Thuc giai iu bi hỏt , kt hp gừ m theo phỏch , nhp
* K nng : - Bit cỏch trình bày các bài hát theo tổ , nhóm , cá nhân.
* Thỏi : - Tạo không khí học tập vui tơi, sôi nổi , HS yờu thớch b mụn .
II. dựng :
- Giáo viên : giáo án, SGK, nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Các hoạt động dạy - học :
TG
2
3

Ni dung
1. ễn định t
chc :
2. Kim tra bi
c :

25

3. Bài mới :
Luyn hỏt bi
Reo vang bỡnh
minh .

Hoạt động của GV
- Nhc t th ngi hc

- Hụm trc chỳng ta ó hc - Hs nờu
bi hỏt no ? BH do nhc s
no sỏng tỏc ?
- 1 HS TH ( HS khỏc
- GV cho HS hỏt li bi hỏt
nờu NX )
ó hc .
( GV nờu nhn xột v tuyờn
dng )
- Gv cho HS ghi õự bi .
- HS ghi u baỡ
- GV cho HS bài hát theo
cỏc hỡnh thc khỏc nhau .
- HS thực hiện
cỏ nhõn , nhúm .
* Tip tc sa nhng ch cỏc
em cũn hỏt cha ỳng .
* Hng dn HS cho cỏc em
trỡnh by bi hỏt theo hỡnh
thc hỏt ni tip ( T 1 C1 ,T 2 C2 ộn ht
bi )

* Hỏt kt hp gừ
m theo phỏch ,
nhp .
.

HĐ của HS
- HS n nh

- Gv cho HS thc hin theo
dóy , t .
( một nửa hát, nửa kia gõ
đệm )

- HS TH hỏt ni tip .
Theo t , nhúm .

- HS TH
- HS thực hiện


- Thay ®æi luyÖn tËp
- GV cho HS hát và gõ nhịp
đoan đầu …..hồn ta
Đoạn 2 : gõ đệm theo phách
( Líu líu …muôn năm )
* Hát và vận
động theo nhạc

5’

4. Cñng cè :

- Gv cho HS hát kết hợp vận
động phụ hoạ cho bài hát .
GV ®¸nh gi¸ , nhận xét
- Bài hát có những hình ảnh
nào quen thuộc đối với
chúng ta ?
- Gv cho cả lớp trình bày tại
chỗ hát kết hợp nhún chân
theo nhịp .
- Dặn HS về nha học thuộc
bài hát .

( HS NX xét nhau )
- HS TH theo HD .

- HS TH theo nhóm 4
- HS nêu .
- HS thùc hiÖn

______________________________________________________________________


Tuần 3 ( Tit 1)

Ngy ging : 21-22/9/2015
Lp dy : 5A1- 5A3- 5A5-5A2-5A4

ễN TP BI HT: REO VANG BèNH MINH
TN S 1 :CNG VUI CHI
I. Mục tiêu.
* Kin thc : -HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài hát
- - ọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách, bài tập đọc nhạc số 1
* K nng : HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , vận động theo nhạc, trình bày bài
hát theo nhóm, cá nhân
* Thỏi :yờu thich v t tin khi trỡnh by bi hỏt .
II. dựng
- Giáo viên : Bảng phụ chép bài TĐN số 1, nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy - học
TG
HĐ của HS
Ni dung
H của GV
2
1.ổn định t chc -GV nhc nh HS t th ngi
- HS chỳ ý lng nghe .
hc .
4
- HS TH
2. Kiểm tra bài cũ - Gọi 2 HS lên bảng hát bài :
Reo vang bình minh .
GV nhận xét .
25 3. Bài mới :
ôn bài Reo vang ễn bi hỏt Reo vang bỡnh minh
TN s 1 : Cựng vui chi .
và TĐN số 1
-GV cho HS hát dới nhiều hình
* ND1 :Ôn tập bài thức.
- HS TH .
- GV nghe sửa sai cho HS
hát hát
- HS trình bày
*Hát kết hợp gõ đệm phỏch .
*Kt hp vn ng theo nhp .
Đoạn 1 : hát và gõ đệm
theo nhịp
Đoạn 2 : hát và gõ đệm với - HS thực hiện
2 âm sắc,
GV sửa lại những chỗ hát sai
- Trình bày bài hát bằng cách
- 2 nhóm thực hiện
hát có lĩnh xớng
+ lĩnh xớng :( Đ 1 ) Reo vang
- HS vận động theo nhạc
reongập hồn ta
+ đồng ca : ( Đ 2 ) líu líu
lo lo
*Trình bày theo nhóm
- GV hớng dẫn HS trình bày bài


hát bằng cách hát đối đáp ( đoạn - HS Th nhúm .
1 ) đồng ca ( đoạn 2 )
GV đánh giá - xếp loại
* ND2 :Tập đọc
nhạc số 1: Cùng
vui chơi

* GV treo bảng phụ bi
TĐN số 1: cựng vui chi

- HS quan sỏt

- Bài viết theo loại nhịp gì ? có
mấy nhịp?
(-nhịp 2/4 gồm có 8 nhịp )
- Bi TN gm my cõu ? Mi
cõu cú my nhp ?
-GV cho HS đọc tên nốt nhạc
trên khuông
* Cho HS đọc cao độ :

- HS trả lời

* Luyện đọc tiết tấu

- HS đọc- gừ tiết tấu

TĐN chia làm 2 câu mỗi
câu 4 nhịp
- HS c phỏ bi
- HS đọc cao độ
4

4. Củng cố :

* Tập đọc từng câu :
- Gv n mu giai iu ca tng
cõu .
(GV hớng dẫn HS đọc đúng cao
độ, trờng độ )
- GV nghe sửa sai cho HS nu
cú .
- Cho HS đọc nhạc kết hợp gõ
đệm theo phách .
- Hớng dẫn HS ghép lời ca
- Thay đổi luyện tập : Dãy đọc
nhạc dãy ghép lời kết hợp gõ
phách .
- Kiểm tra nhóm , cá nhân
- Bài học có mấy nội dung?
- GV cho c lp c li bi .
- Nhận xét giờ học
- Dặn dò : Hát thuộc bài hát :
đọc tốt bài TĐN số1

- HS nghe v TH .

- HS đọc nhạc + gõ đệm
Và ghép lời ca .
- 2 dãy thực hiện.

-HS nờu
- HS c li bi .

_______________________________________________________________________


Tuần 3 ( tiết 2 )

Ngày giảng : 22-24-25/9
Lớp dạy : 5A5- 5A1- 5A2- 5A3-5A4

LUYỆN ÂM NHẠC
TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH
ÔN ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1
I. Mục tiêu
*. Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca,
* Kỹ năng:- Hs biểu diễn bài hát, kết hợp múa phụ họa thể hiện sắc thái của bài.
*Thái độ:
- Giúp Hs biết đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 1.
- Đọc nhạc , ghép lời kết hợp gõ phách.
II. Đồ dùng
* Giáo viên: Nhạc cụ quen dùng đàn , thanh phách ..
* Học sinh : Nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy - học
Thời
Nội dung
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
gian
1’
1.Ổn định tổ chức:
.Nhắc hs ngồi đúng tư thế khi
hát.
- Kt trong quá trình ôn tập.
2. Kiểm tra bài cũ
- HS nghe.
32’
- Gv giới thiệu bài
3. Bài mới
- Ghi đầu bài lên bảng
18’
a.HĐ1: TBD bài hát:
- Hs nghe
Reo vang bình minh
- Cho HS nghe lại bài hát.
- Gv đàn cho hs hát lại bài
- HS hát.
hát.
- Gv cho hs hát kết hợp vận
- Hs vận động
động phụ họa.
- Cho hs lên biểu diễn trước
- Từng nhóm lên biểu
lớp.
diễn
Gv nghe, quan xát- nhận xét: - Hs nhận xét bạn
12’ b.HĐ 2: Ôn TĐN số 1

GV treo bảng phụ TĐN
- Y/c Hs gõ tiết tấu của bài
- Cho vài nhóm đọc, gv đàn
- Y/c hs tập luyện dưới nhiều
hình thức:
Gv nhận xét:

- Hs quan xát
- Hs gõ tt
- Hs đọc
- HS t/h theo: Tổ,


2’

3. Cñng cè- dặn dò

- Cho hs đọc bài TĐN, kết
hợp ghép lời ca .
- GV nhận xét chung:
- Về nhà TBD lại bài hát,
chuẩn bị bài sau

Nhóm, Cá nhân
- Hs nghe
- Hs t/h
- Hs lắng nghe


Tuần 4 ( Tit 1)

Ngy ging : 28-29/9/2015
Lp dy : 5A1- 5A3- 5A5-5A2-5A4

HC BI HT : HY GI CHO EM BU TRI XANH
Nhạc và lời : Huy trân
I Mục tiêu.
* Kin thc :- HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài
Hãy giữ cho em bầu trời xanh . Biết bài hát là do nhạc sĩ Huy Trân sáng tác
* K nng :- HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách , nhịp
* Thỏi :- Góp phần giáo dục yêu cuộc sống hoà bình lên án chiến tranh bạo lực
II. dựng
- Giáo viên : giáo án, SGK, nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Cỏc hoạt động dạy- học :
Hoat động của GV
HĐ của HS
TG
Ni dung
2 1. ổn định :
- Nhc t th ngi hc
- HS n nh
3

2. Kiểm tra bài cũ:

25

3.Bài mới :
a. H1 :
Hc bi hỏt Hóy gi
cho em bu tri xanh

- Gọi 2 HS lên hát bài :
- HS trả bài
Reo vang bình minh
1 HS lên đọc bài TĐN số 1
GV nhận xét .
*Giới thiệu bài : Hôm nay
chúng ta sẽ học 1 bài hát
viết về chủ đề hoà bình đó
là bài : Hãy giữ
- HS theo dõi
- GV giới thiệu tranh minh
hoạ
- Các em đã học một số bài
hát về chủ đề hoà bình
- Em nào kể tên 1 số bài
- HS kể
hát về chủ đề hoà bình ?
( Em yêu hoà bình,Hoà
bình cho bé, Bâù trời
xanh
- Đọc lời ca 2 lời
- HS thực hiện
- Nghe hát mẫu
- ? Cảm nhận của em sau
- HS trả lời
khi nghe giai iu bài hát
*. Khởi động giọng
- HS khi ng ging
- Tập hát từng câu : Bài có
2 lời


b. Hoạt động 2 : Hát
kết hợp gõ đệm

5

4. Củng cố :

Lời 1 : Đoạn 1. Hãy
xua. Trời xanh (4 câu )
Đoạn 2 . Lá
lá..lá la ( 4 câu )
Lời 2 : Đoạn 1 . Hãy chặn
. Hành tinh
Đoạn 2. ( Lời 1 )
- GV bắt nhịp 2-1 để HS
thực hiện
- Hớng dẫn HS lấy hơi ở
đầu câu hát
- GV nghe sửa sai cho HS
Lu ý trong bài có những
tiếng : tối xanh , trắng ngân
2 phách rỡi. Tiếng câu
hát luyến
- GV hớng dẫn HS thực
hiện chỗ đảo phách
La la la là là
x
x
x x
- Cho HS hát toàn bài
- Hng dn hỏt gừ m
theo phỏch
1: Hãy xua tan những
x
x
x
mây mù đen tối
xx
xxx
Đ2: Lá lá la là là , lá
x x x x x
lá lá la là
x
xx
- Thay đổi luyện tập
- GV hớng dẫn HS hát đối
đáp ( đoạn 1 )
đồng ca ( đoạn 2 )
- Cho lớp hát lại toàn bài .
- Nội dung bài hát nói lên
điều gì ?
- Liờn h GD HS bit m
c ti nhng iu tt p
v bin nhng c m
thnh hin thc .
- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò : Học thuộc bài h

- HS thực hiện

HS sửa sai
H\s thực hiện

- HS hát + gõ đệm
- T ,t ,nhúm thc
hin
- 2 nhóm thực hiện

- HS thc hin theo
dóy .

- HS Th
- HS tr li
-

HS ghi nh


Tuần 4 ( Tit 2)

Ngy ging : 1-2/10/2015
Lp dy : 5A5- 5A1- 5A2- -5A3-5A4

LUYN BI HT : HY GI CHO EM BU TRI XANH
Nhạc và lời : Huy trân
I Mục tiêu.
* Kin thc :- Hỏt ỳng giai iu v thuộc lời ca, th hin ỳng nhng ch o
phỏch, múc n chỏm dụi , múc kộp .
* K nng :- trỡnh by bi hỏt kt hp gừ m theo nhp( on 1) theo phỏch (on
2)
* Thỏi :- Góp phần giáo dục yêu cuộc sống hoà bình lên án chiến tranh bạo lực
II. dựng
- Giáo viên : giáo án, SGK, nhạc cụ quen dùng
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Cỏc hoạt động dạy- học :
HĐ của HS
TG
Ni dung
H của GV
2 1. ổn định :
- Nhc t th ngi hc
- HS n nh
3

2. Kiểm tra bài cũ:

25 3.Bài mới :
a. H1 :
Luyn hỏt bi Hóy
gi cho em bu tri
xanh

- GV KT bi hỏt Hóy gi
cho em bu tri xanh .
- Gv nờu nhn xột v
tuyờn dng .

Luyn hỏt bi
Hóy gi cho em bu tri
xanh .
* Gv cho HS nghe li bi
hỏt
- n v cho HS luyn
tp theo cỏc hỡnh thc
khỏc nhau .( T , nhúm ,
cỏ nhõn )
* Chỳ ý cỏc ch o
phỏch trong bi GV cú
th hỏt mu li cho HS
b. H 2. Hỏt kt hp nghe v sa sai ti ch
gừ m phỏch , nhp cho HS )
* GV cho HS hỏt v gừ
m theo phỏch .
- Gv chia lp thnh 2 dóy
( mt dóy hỏt 1 dóy gừ

- HS Th ( HS nờu nhn
xột )

- HS ghi u bi .
HS luyn tp theo hng
dn .
- HS TH theo t .
- HS TH theo nhúm ,
- HS TH cỏ nhõn .

- HS TH theo dóy ( dóy ny
hỏt dóy kia gừ m v
ngc li .)
- HS TH hỏt ni tip .


4. Củng cố - Dặn dò
5’

đệm và ngược lại .)
- cho HS hát nối tiếp ác
câu đến đoạn cuối thì cả
lớp hát hòa giọng .
* Hát và gõ đệm theo
nhịp .
Chỉ định nhó 4 cho HS
TH .
* Trình bày bài hát .
- GV hướng dẫn HS hát
+ Đoạn 1 gõ đệm theo
nhịp
( Hãy xua …..trời xanh .)
+Đoạn 2 gõ đệm theo
phách ( La la ….la )
*Trình bày bài hát kết
hợp vận động theo nhạc .
- Gv chỉ định từng nhóm
cho HS TH .
( Gv nêu nhận xét các
nhóm và tuyên dương )
- Cho HS hát lại toàn bài .
( Hát kết hợp vận động
theo nhạc )
- GV nhận xét giờ học và
tuyên dương 1 số HS .
- Dặn các em về nhà học
thuộc bài hát và xem
trước bài TĐN số 2 .Mặt
trời lên .

- HS gõ đệm theo nhịp .
- HS thực hiện cả lớp .
- HS thực hiện theo tổ .

- HS thực hiện.

- HS TH .
- HS lắng nghe .
- - HS ghi nhớ .


Tuần 5( Tit 1)

Ngy ging : 5-6/10/2015
Lp dy : 5A1- 5A3- 5A5-5A2-5A4

ễN BI HT : HY GI CHO EM BU TRI XANH
TN S 2 : MT TRI LấN
I Mục tiêu.

* Kin thc :- Hc thuc li ca th hin s mnh m , thụi thỳc ca bi .
* K nng : - Trỡnh by bi hỏt bng cỏch hỏt i ỏp , ng ca kt hp vn ng theo
nhc ,trỡnh by theo nhúm hoc cỏ nhõn .
- HS đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách, bài tập đọc nhạc số 2.
* Thỏi : - Yờu thớch v t tin khi trỡnh by bi hỏt .
II. dựng
- Giáo viên : SGK, nhạc cụ quen dùng
Bản phụ chép bài TĐN số 2
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy -học :
TG
HĐ của HS
Ni dung
H cuả GV
2 1. ổn định tổ chức : - Nhc nh HS t th ngi
- HS thc hin
hc ỳng .
3

2. Kiểm tra bài cũ:

25

3. Bài mới :

- 2 HS hỏt kt hp gừ
- Gọi 2 HS lên bảng hát
bài : Hãy giữ cho em bầu trời phỏch .
xanh
- GV nhận xét tuyờn dng .

ễn bài hát : Hãy giữ cho em
bu tri xanh
a. H1:
TĐN số 2: Mặt trời lên
Ôn bài hát
Hãy giữ cho em bầu - GV cho HS ôn bài hát dới
nhiều hình thức :
trời xanh
( hỏt i ỏp , ng ca kt
hp gừ m theo nhp on 1
-theo phỏch on 2 )
* GV sửa lại những chỗ HS
hát sai.
- Trình bày hát theo nhóm,
cá nhân kết hợp với vận động
theo nhạc .
Cho HS xung phong biểu
diễn trớc lớp.
( GV đánh giá -xếp loại)
*H2:TNsố2:
Cùng vui chơi
* TN s 2 : Mt tri lờn .

- HS ghi bài

- HS th theo dóy . t
HS hát + gõ đệm
- HS TH hỏt v vận
động theo nhc .
- 5 -6 HS biểu diễn

- HS quan sỏt .


- Treo bài tập đọc nhạc lên
bảng.
- Bi TN vit loi nhp
gỡ ? cú my nhp ?
- Ton bi cú my cõu?
Mi cõu chia thnh my nhp
?
- Cho HS núi tờn cỏc nt
trong khuụng nhc .

- HS nờu ( nhịp 3/4
gồm có 8 nhịp )
- Cú 2 cõu .
- mi cõu chia thnh 4
nhp .
- HS núi tng khuụng .

*Luyn cao .


- HS nờu cỏc nt trong phn
ny .
* Luyn tit tu

- HS nờu .
- - HS c cao


Gii thớch nt trng chm dụi
cú trong bi cho HS bit .
* TNs 2 : Mt tri lờn .
- Gv cho HS c chm tng
cõu .
- GV n giai iu tng cõu
cho HS nghe v yờu cu HS
c .
- Cho HS c ng thanh v
kt hp hỏt li ca.

..........................
- HS c v gừ tit tu
.
- HS c cỏ nhõn ,
ng thanh .
- HS c theo hng
dn .
- HS TH c v hỏt li .

* c kt hp gừ phỏch .
( GV lng nghe v sa sai
cho HS .)
5

Cng c -Dn dũ

-GV n giai iu v cho c
lp c nhc ghộp li ca kt
- GV ch nh HS trỡnh by
hp gừ phỏch .
- Nờu nhn xột tit hc .
- Dn dũ VN c thuc bi
TN s 2 .

- oc nhc kt hp gừ
phỏch .
- HS thc hin
- HS trỡnh by .
- - HS lng nghe
- - HS ghi nh .


Tuần 5( Tiết 2) )

Ngày giảng : 8-9/10/2015
Lớp dạy : 5A5- 5A1- 5A2- -5A3-5A4

LUYỆN HÁT BÀI: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH
TĐN số 2 : Mặt trời lên .
I. Mục tiêu
* Kiến thức:- Hát đúng giai điệu thuộc lời ca, chú ý những chỗ đảo phách .
- Đọc và hát lời ca bài TĐN số 2 .
* Kỹ năng: - Thể hiện bài hát theo nhóm hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hoặc phách .
*Thái độ: - Qua bài hát, giáo dục HS yêu cuộc sống hoà bình,
II. Đồ dùng
1.Giáo viên: Nhạc cụ quen dùng , đàn .CB một vài động tác múa đơn giản.
2. Học sinh : Tập bài hát ,Nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy – học
TG
1’
3’
28’
15’

Nội dung
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ

HĐ của GV

HĐ của HS

-Nhắc hs ngồi đúng tư thế - HS TH .
khi hát
- Đàn cho hs hát 1 bài tập - Cả lớp hát
thể

3. Bài mới

Luyện hát bài Hãy giữ cho
em bầu trời xanh
a.HĐ1: Luyện hát
– TĐN số 2 : Mặt t rời lên .
bài:
*GVđàn cho cả lớp hát
Hãy giữ cho em bầu toàn bài kết hợp gõ đệm
trời xanh.
theo phách . nhịp .
- Gv nhắc nhở các em các
chỗ đảo phách .
- Cho hs tập luyện theo
nhiều hình thức:
* Hát kết hợp múa phụ - Giáo viên làm mẫu
họa
- Hd lớp tập 1 vài động tác
phụ họa cho bài hát.
- Chia lớp ra nhiều nhóm
luyện tập.
- Gv quan sát và chỉnh sửa
các động tác cho hs.
- Cho các nhóm nhỏ tập
luyện tại chỗ
- GV chỉ định một nhóm

- HS ghi đầu bài
- HS TH
- HS chú ý sửa sai
- Hs lưu ý
- HS: hát theo tổ, nhóm,
cá nhân
- HS quan sát
- Hs làm theo
- Tập theo nhóm
- Sửa động tác
- Tập tại chỗ


lên thực hiện trước lớp
( GV nêu nhận xét và
tuyên dương ).
13’

5’

b. TĐN số 2 .
Mặt trời lên .

4. Cñng cè- dặn dò

- HS TH theo chỉ định .

-GV cho cả lớp đọc nhạc
kết hợp hát lời ca
- Cho HS đọc cá nhân .
- Cho đọc theo dãy ( dãy 1 - HS TH theo hướng
đọc câu1 – dãy 2 đọc câu dẫn .
2)
- cho cả lớp TH lại 1 lần . - Bắt nhịp cho lớp hát lại
bài hát.
- Qua bài hát tác giả muốn
nhắn nhủ em điều gì?
-Nhận xét giờ học
- Dặn dò HS về nhà học
thuộc bài hát và chuẩn bị
bài sau .

- HS TH
- HS nêu
- Hs lắng nghe
- HS ghi nhớ .


Tuần 6 ( Tiết 1 )

Ngy ging : 12-13/10/2015
Lp dy : 5A1- 5A3- 5A5-5A2-5A4
HC BI HT : CON CHIM HAY HểT
Nhạc : Phan Huỳnh Điểu
Lời : Theo đồng dao

I Mục tiêu.
* Kin thc:- HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài .
Thể hiện đúng các tiếng hát luyến và cỏc quóng 8 trong bi .
* K nng :- Trỡnh by bi hỏt kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp
*Thỏi : - Góp phần giáo dục HS gắn bó với thiên nhiên
II. dựng
1.Giáo viên :Nhạc cụ quen dùng mỏy nghe , bng a nhc , n v hỏt bi .
Tranh minh hoạ bài hát
2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy - học
TG
Ni dung
H ca GV
H ca HS
2 1. ổn định tổ
- HS TH
- Nhc nh HS t th ngi
- HS TH
chức .
hc ỳng .
-Gọi 1 HS lên hát bài : Hãy
3 2. Kiểm tra bài
- HS c ( HS khỏc nờu
giữ .. xanh
- GV cho 1 HS đọc TĐN số 2 nhn xột )
cũ :
GV NX v tuyờn
26 3. Bài mới :
- HS ghi u bi
Học bài hát :
Con chim hay hót
Nhc : Phan hunh iu
- HS quan sát
Li : ng dao .
*GV treo tranh minh hoạ
a. H1: Học bài
16
- HS trả lời
- ? Bức tranh vẽ cảnh gì
hát
*- GV giới thiệu : Đồng dao
là những câu văn vần đợc
truyền miệng trong sinh hoạt
của trẻ em từ xa xa . Khi hát
- HS lắng nghe
đồng dao trẻ em thờng kết
hợp với nhiều trò chơi thú vị .
Dựa trên một bài đồng dao
nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã
- HS lng nghe .
stác bài.
- HS đọc bài đồng dao
* Nghe hỏt mu
-HS nờu cảm nhận
* Cho HS đọc lời ca
- HS luyện thanh
- ? Em có cảm nhận gì khi
- HS tập hát
nghe gđ lời ca.
- Ton bi gm cú 7 cõu hỏt
GV cho HS tp hỏt tng cõu ..
* Tập hát từng câu : ( 7 câu )
Câu 1: Con .. đa


Câu 2 : Nó ra cành .. cành tre
Câu 3 : Nó ...la ta .
Câu 4 : Nó hót .. . vô nhà
Câu 5 : y nó . . . nó chơi .
Câu 6 : Ơi .......chim ơi
Câu 7 :Chim ơi .. ơi chim ơi

10

*H 2 : Hát kết
hợp gõ đệm theo
phỏch , nhp .
P
N

4

4.Củng cố

*GV n giai iu v bắt nhịp
( 1 2 ) cho HS hát tng cõu
.
- Hớng dẫn HS lấy hơi ở đầu
câu hát
- Lu ý : tiếng cành , nó hát
luyến
* Cho HS tập hát nối tiếp
- Gv cho HS hỏt ni tip cỏc
cõu .
* Hon thin bi hỏt
- GV cho HS hỏt ton bi
( hỏt tp th ,cỏ nhõn )
Chỳ ý sa sai cỏc quóng 8
trong bi cho HS nu cú .

- HS Thc hin hỏt tng
cõu theo HD .

- HS TH .
- HS TH c lp . nhúm ,
cỏ nhõn .

-HS quan sỏt v thc
hin

- GV lm mu
Con chim hay hót nó đứng
*
* *
*
*
*
nó hót cành đa. Nú ra
cnh .
*
*
*
* *
*
*
*
- Thay đổi luyện tập
-Yờu cu HS hỏt ỳng nhp
bi hỏt th hin sc thỏi
nhớ nhnh ng nghnh ca
bi .

- HS gừ đệm theo
phách ,theo nhịp

- Nội dung bài hát nói lên
điều gì ?
- GV cho HS hỏt li ton bi

- HS TH hỏt gừ m
theo phỏch
- HS lng nghe
- HS ghi nh .

- GV nhận xét giờ học
- Dặn dò : Học thuộc bài hát

- Na lp hỏt na lp
gừ m .
- HS TH nhúm , cỏ nhõn
.

- HS nờu cm nhn .


Tuần 6 ( Tiết 2 )

Ngy ging : 13-15-16/10/2015
Lp dy : 5A5- 5A1- 5A2- -5A3-5A4
LUYN HT BI :CON CHIM HAY HểT
Nhạc : Phan Huỳnh Điểu
Lời :Theo đồng dao

I .Mục tiêu
* Kin thc: -HS hát đúng giai điệu và thuc li ca.
* K nng : -Trỡnh by bi hỏt kt hp gừ m theo phỏch v nhp .
* Thỏi : -Bit yờu thiờn nhiờn v bo v thiờn nhiờn .
II. dựng
* GV : Nhc c quen dựng , mỏy nghe nhc bng a . thanh phỏch .
* HS ; tp bi hỏt , v ghi , thanh phỏch .
III . Hoạt động dạy - học
TG
Ni dung
1 1.ổn định tổ chức
3

2. KTBC .

26 3. Bài mới
13
a. H1:Luyện hát
bài Con chim hay
hút .

13 b.H2: Hát kết hợp

HĐ của HS
-GV nhc nh HS t th
ngi hc ỳng .
- GVKT bài hát Con chim
hay hót .
- GV NX v tuyờn dng .
Luyn hỏt bi Con chim hay
hút
- Bật băng đĩa hoặc hát mẫu
bài hát 1-2 lần cho HS nhớ
giai điệu và lời ca.
- Gv cho HS luyện hát cá
nhân , tổ .
* Chú ý : sửa sai cho HS ở
các tiếng có luyến .( cnh ,
nú )
- Hớng dẫn HS hát nối tiếp
các câu .
( yờu cu dóy 1 cõu 1 dóy
2 cõu 2 dóy 3 cõu 2)

HĐ của HS
- HSTH .
- 2 HS TH
( HS khác nêu NX ) .
- HS ghi đầu bài .
- HS ngồi ngay ngắn,
lắng nghe
- Lắng nghe
- HS TH t , nhúm , cỏ
nhõn .
- HS TH theo dóy ( mi
dóy hỏt 1 cõu v ngc
li )
.


gõ đệm theo
phách .nhp

5 4. Củng cố .

- GV cho HS thc hin theo
nhúm 5
( GV nêu nhận xét cỏc
nhúm ).
* Hỏt v vn ng theo nhc
kt hp gừ phỏch .
- GV ch nh tng t hoc
nhúm thc hin .
* HD cỏc em cỏch hỏt lnh
xng v hỏt hũa ging .
- 1 em hỏt lnh xng cõu
cõu 1,3,5 .
-1 c lp hỏt hũa gin cõu
2,4,6,7.
( Chỳ ý : Khi hỏt cn th
hin s vui ti nhớ nhnh
ng nghnh ca bi hỏt ) .

-HS TH theo nhúm .

- HS TH
( HS nờu NX nhau )

- HS TH theo ch nh .
( Hỏt lnh xng v hỏt
hũa ging )

- Trong bi hỏt cú ting ( Le
- HS nờu ( bi G gỏy )
te ) chỳng ta ó hc bi hỏt
no ?
- Bi hỏt ny da theo li
- Tp tm vụng
ng dao ,vy cỏc em ó
c hc bi hỏt no cng
c vit theo li ng
dao ?
- Gv cho c lp hỏt li bi hỏt
- HS TH .
kt hp vn ng theo nhp .
- GV dặn dò HS về nhà học
thuộc bài hát .
- HS ghi nhớ .


Tit 5

m nhc
ễN HT BI :CON CHIM HAY HểT
Ôn tập tập đọc nhạc số 1. số 2

I Mục tiêu.
+ Kin thc: - Trình bày bài hát bng hỡnh thc hỏt lnh xng .
Thể hiện tình cảm hồn nhiên , trong sáng của bài
+ K nng :
- HS đọc nhạc, hát lời. Kt hợp tp đánh nhịp 2/4.
- HS đọc nhạc hát lời bài TĐN số 2 kết hợp tp đánh nhịp 3/4.
+ Thỏi : - Mnh dn t tin khi trỡnh by bi hỏt .
II. dựng
+ Giáo viên : Nhạc cụ quen dùng
+ Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
III.Hoạt động dạy - học
TG
Nội dung
Hot ng ca thy
Hot ng ca trũ
1 1. ễTC
- Nhc t th ngi hc
- HS n nh
3 2. KTBC
27
13

3. Bi mi
a. H1:ễn bi hỏt
Con chim hay hút

- GV KT bi Con chim hay hút
y/c 1-2 HS TH
- GV nờu nhn xột .

- HS TH

ễn bi hỏt Con chim hay hút
ễn TN s 1 TN s 2

- HS ghi bài

- GV bắt nhịp cho HS ụn dới
nhiều hình thức
- GV sửa lại những chỗ hát sai
- GV hớng dẫn HS hát với giai
điệu vui tơi ngộ nghĩnh
* Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp
- GV hớng dẫn HS trình bày bài
hát có lĩnh xớng đồng ca kết hợp
gõ đệm .
Đồng ca :
Con chim . Cành tre
Lĩnh xớng :
Nó hót le te.. vô nhà
Đồng ca :
ấy nó ra . ơi chim ơi
- GV hớng dẫn HS trình bày bài
hát kết hợp vận động theo nhạc .
- GV đánh giá - xếp loại .

- Nhóm , tốp, cá nhân hát
- HS chỳ ý TH .
- HS TH theo t

- HS thc hin

-HS TH .nhóm , cá nhân
hát kết hợp gõ đệm
vàvận động theo nhạc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×