Tải bản đầy đủ

sổ theo dõi chất lượng giáo dục giáo viên bộ môn thể dục 4

LỚP 4
Năm học : 2016 - 2017

Trường Tiểu học :
Phường :
Thành Phố:
Tỉnh :

Môn: THỂ DỤC

Giáo Viên: NGÔ QUANG HOÀNG


HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hàng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật:
1. Cột Môn học và các hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng):
- Nhận xét những kiến thức và kĩ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh
chưa làm được; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.
- Nhận xét những điểm nổi bật về sự tiến bộ, hứng thú học tập đối với Môn học và hoạt
động giáo dục.
- Sổ này có thể dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học mà giáo viên bộ môn đảm

nhận.
2. Cột Năng lực:
Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển năng lực của
học sinh; ví dụ:
- Tự phục vụ, tự quản: có ý thức tự phục vụ/ chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở, đồ dùng
học tập/ tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp, ...
- Giao tiếp, hợp tác: có sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với cô giáo khi
không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn bè cùng học tốt,...
- Tự học và giải quyết vấn đề: biết/bước đầu biết tự học/tự hoàn thành các nhiệm vụ học
tập/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.
3. Mục Phẩm chất:
Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển phẩm chất
của học sinh, ví dụ:
- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt
động của nhóm/lớp; Biết làm việc phù hợp ở nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ), ...
- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của
mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm,...
- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy
trường, lớp,...
- Tình cảm, thái độ : Yêu quý bạn bè (cha, mẹ, ông, bà, thầy, cô)/kính trọng người lớn
tuổi/biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện...
Lưu ý: Kết quả và nhận xét bài kiểm tra định kì được ghi vào phần “Nhận xét thường
xuyên“ của tháng kết thúc học kì I và cuối năm học.

Trang 2


DANH SÁCH HỌC SINH
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm
sinh

Nam

Nữ

Trang 2

Dân tộc

Khuyết
tật


30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

LỚP 4a2 NĂM HỌC 2016 - 2017
Địa chỉ liên lạc

Trang 3

Ghi chúNHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)
Thực hiện chính xác các động tác đội hình đội ngũ.

Tập hợp nhanh hàng ngang, dóng hàng và dồn hàng đúng

Trang 4


Thực hiện động tác quay sau đúng kỹ thuật.

Thực hiện đi đều đúng theo nhịp hô.

Nắm vững động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp

Thực hiện đi đều đúng theo nhịp hô.

Thực hiện động tác quay sau đúng kỹ thuật.

Thực hiện chính xác các động tác đội hình đội ngũ.

Tập hợp nhanh hàng ngang, dóng hàng và dồn hàng đúng

Thực hiện động tác quay sau đúng kỹ thuật.


Thực hiện động tác quay sau đúng kỹ thuật.

Thực hiện đi đều vòng bên phải ,bên trái và đứng lại đúng kỹ thuật.
Thực hiện động tác quay sau đúng kỹ thuật.


THÁNG THỨ 1

Trang 5

Năng lực

Phẩm chất

Biết chia sẻ với mọi người, ứng xử thân thiện

Đi học đều, đúng giờ

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Biết chia sẻ với mọi người, ứng xử thân thiện

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

- Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Biết bảo vệ của công.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước


Mạnh dạn trong giao tiếp

Biết bảo vệ của công.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước

Mạnh dạn trong giao tiếp

Biết bảo vệ của công.


NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)
Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.

Nắm vững 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

Nắm vững 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ.

Nắm vững nhịp điệu động tác của bài thể dục phát triển chung.

Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ.

Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ.

Nắm vững nhịp điệu động tác của bài thể dục phát triển chung.

Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ.

Trang 6


Nắm vững nhịp điệu động tác của bài thể dục phát triển chung.
Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ.

Nắm vững nhịp điệu động tác của bài thể dục phát triển chung.
Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ.
Nắm vững 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.
Nắm vững nhịp điệu động tác của bài thể dục phát triển chung.


THÁNG THỨ 2

Trang 7

Năng lực

Phẩm chất

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Tích cực tham gia các hoạt động ở trường , lớp

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Tích cực tham gia các hoạt động ở trường , lớp

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Tích cực tham gia các hoạt động ở trường , lớp

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Thực hiện nghiêm túc quy định về học tập.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Tích cực tham gia các hoạt động ở trường , lớp


Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm

Thực hiện nghiêm túc quy định về học tập.

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Thực hiện nghiêm túc quy định về học tập.

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Tích cực tham gia các hoạt động ở trường , lớp

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Tích cực tham gia các hoạt động ở trường , lớp

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Thực hiện nghiêm túc quy định về học tập.


NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)
Hoàn thành bài thể dục phát triển chung.

Nắm vững động tác động tác đi nhanh chuyển sang chạy.
Nắm vững động tác tung bóng bằng một tay

Hoàn thành bài thể dục phát triển chung.
Nắm vững động tác động tác đi nhanh chuyển sang chạy.

Thực hiện bài thể dục phát triển chung đúng phương hướng và biên độ.

Thực hiện bài thể dục phát triển chung theo đúng nhịp.

Hoàn thành bài thể dục phát triển chung.

Nắm vững động tác đi vượt chướng ngại vật thấp.

Thực hiện bài thể dục phát triển chung theo đúng nhịp.

Hoàn thành bài thể dục phát triển chung.
Thực hiện bài thể dục phát triển chung theo đúng nhịp.

Thực hiện bài thể dục phát triển chung đúng phương hướng và biên độ.

Trang 8


Thực hiện bài thể dục phát triển chung theo đúng nhịp.

Hoàn thành bài thể dục phát triển chung.
Thực hiện bài thể dục phát triển chung theo đúng nhịp.

Thực hiện bài thể dục phát triển chung đúng phương hướng và biên độ.

Hoàn thành bài thể dục phát triển chung.


THÁNG THỨ 3

Trang 9

Năng lực

Phẩm chất

Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp

Kính trọng người lớn

Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.

Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá
nhân.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè

Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá
nhân.

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp

Kính trọng người lớn

Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.

Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá
nhân.

Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè

Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá
nhân.

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp

Kính trọng người lớn

Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập khi đến lớp.

Biết bảo vệ của công.

Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè

Kính trọng người lớn


Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè

Biết bảo vệ của công.

Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng sạch sẽ.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp

Biết bảo vệ của công.

Biết lắng nghe người khác, biết chia sẻ giúp đỡ với
bạn bè

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;


NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)

Nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi đúng luật

Linh hoạt, sáng tạo trong khi chơi trò chơi.

Tham gia linh hoạt các trò chơi và chơi đúng luật.

Linh hoạt, sáng tạo trong khi chơi trò chơi.

Tham gia linh hoạt các trò chơi và chơi đúng luật.

Nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi đúng luật

Tham gia linh hoạt các trò chơi và chơi đúng luật.

Linh hoạt, sáng tạo trong khi chơi trò chơi.

Tham gia linh hoạt các trò chơi và chơi đúng luật.

Trang 10


Tham gia linh hoạt các trò chơi và chơi đúng luật.

Nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi đúng luật

Linh hoạt, sáng tạo trong khi chơi trò chơi.

Nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi đúng luật
Nắm vững cách chơi và tham gia trò chơi đúng luật


THÁNG THỨ 4

Trang 11

Năng lực

Phẩm chất

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Không nói dối, không nói sai về người khác

Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy
cô hoặc người khác.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Không nói dối, không nói sai về người khác

Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy
cô hoặc người khác.

Tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng
trường, lớp.

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Không nói dối, không nói sai về người khác

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Không nói dối, không nói sai về người khác

Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy
cô hoặc người khác.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng
trường, lớp.

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Không nói dối, không nói sai về người khác


Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên
lớp.

Không nói dối, không nói sai về người khác

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xây dựng
trường, lớp.

Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy
cô hoặc người khác.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.

Biết tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời của bạn bè, thầy
cô hoặc người khác.

Trung thực, đoàn kết với bạn bè.


NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN
Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng)
Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.

Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác trong học kỳ.
Biết cách phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện các động tác.
Biết cách phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện các động tác.

Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác trong học kỳ.

Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.

Biết cách phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện các động tác.

Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.

Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác trong học kỳ.

Biết cách phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện các động tác.

Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.

Biết cách phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện các động tác.

Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác trong học kỳ.

Trang 12


Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện các động tác.

Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác trong học kỳ.

Thực hiện đúng kiến thức các động tác của bài thể dục phát triển chung.
Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác trong học kỳ.


THÁNG THỨ 5

Trang 13

Năng lực

Phẩm chất

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của
mình trước đám đông.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà
trường.

Nói đúng nội dung cần trao đổi.

Tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa,nhường nhịn bạn.

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của
mình trước đám đông.

Tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà
trường.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp.

Tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà
trường.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của
mình trước đám đông.

Tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa,nhường nhịn bạn.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Biết giúp đỡ, tôn trọng mọi người,quý trọng người lao động;

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp.

Tự hào về người thân trong gia đình, thầy giáo, cô giáo, nhà
trường.

Mạnh dạn trong giao tiếp, biết trình bày ý kiến của
mình trước đám đông.

Tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa,nhường nhịn bạn.

Bố trí thời gian học tập, sinh hoạt phù hợp.

Yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

Biết chia sẻ kết quả học tập với bạn, với cả nhóm.

Tôn trọng lời hứa, giữ lời hứa,nhường nhịn bạn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×