Tải bản đầy đủ

IELTS SHARE MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG XU HƯỚNG RA ĐỀ IELTS HIỆN NAY

IELTS SHARE #148: M Ộ
T S ỐTHAY Đ
Ổ I TRONG XU H Ư
Ớ N G RA Đ
Ề IELTS HI Ệ
N NAY
Th ầy chia s ẻcho các s ĩ t ửIELTS 1 bài vi ết r ất hay và th ự
c t ếv ềhi ện tr ạng d ạy và h ọc IELTS hi ện
nay và xu h ư
ớ n g m ới trong ra đ
ề thi IELTS. Hãy đ
ọ c tham kh ảo đ
ể chu ẩn b ị h ọc luy ện IELTS cho t ốt
và t ầm đú ng s ưh ọc đ
ạ o IELTS cho hi ệu qu ả.
Mình nh ận th ấy có nh ững thay đ
ổ i d ạo g ần đâ y c ủa cách ra đ
ề IELTS, v ậy mình list ra đâ y m ột s ố
thay đ
ổ i trong nh ữ
ng đ

ề h ọc sinh thi g ần đâ y chia s ẻ:
1) Nguyên nhân thay đ
ổi
M ỗi th ời m ỗi th ế, ngày này trình đ
ộ ti ếng Anh c ủa các b ạn th ếh ệ9x đã khác xa so v ớ
i 8x và 10x
m ấy n ữa còn khác n ữ
a, do t ất c ảcác y ếu t ốkhoa h ọc k ỹthu ật, nhu c ầu c ủa con ng ư
ờ i , toàn c ầu
hóa. Cách h ọc ngày nay khác xa ngày x ư
a d ẫn đ
ế n k ết qu ảc ũng khác, và nh ữ
ng đò i h ỏi v ềti ếng
Anh c ũng khác. Đ
ể phù h ợp h ơn thì ng ư
ờ i ta quy ết đ
ị nh t ạo nên m ột s ốthay đ
ổi v ớ
i đ
ề IELTS c ũng
không có gì đá ng ng ạc nhiên.
2) Xu h ư
ớ n g thay đ
ổi
Th ứnh ất, đ
ề IELTS th ư
ờn g d ự
a trên nh ữ
ng tình hu ống mà sinh viên c ần đ
ư
ơ ng đ
ầ u khi đi du h ọc
nên s ẽc ập nh ật nh ững tình hu ống m ới hi ện đ
ại h ơ
n ko có trong b ối c ảnh tr ư
ớ c kia. Đ
ề c ũng th ư
ờn g
xuyên bám sát các v ấn đ
ề đa ng đ

ư
ợ c xã h ội quan tâm nên c ũng s ẽc ập nh ật các đ
ề tài m ớ
i.
Th ứhai, đ
ề IELTS m ới đ
ư
ợ c thi ết k ếđ
ể ch ống h ọc v ẹt, h ọc g ạo. Qua m ột quá trình nghiên c ứ
u lâu
dài, có l ẽh ọđã t ổng h ợp đ
ư
ợ c nh ữ
ng k ẽh ởđ
ể nh ữ
ng thí sinh IELTS chui l ọt nh ờs ựgiúp đ
ỡ c ủa
các trung tâm và giáo viên. Ph ải th ừ
a nh ận r ằng, vi ệc h ọc IELTS ngày này r ất hình th ứ
c, quá chú
tr ọng vào techniques, tips mà không th ật s ựd ạy ti ếng Anh có ngh ĩa là có th ểvi ết đ
ư
ợ c , làm đ
ư
ợ c,
nói đ
ư
ợ c , nghe đ
ư
ợ c mà v ẫn không hi ểu gì, ví d ụm ột h ọc sinh c ủa mình làm 1 bài đ
ọ c đú ng
kho ảng 60% nh ư
ng không hi ểu n ội dung bài đ
ọ c , ho ặc h ọc nói, vi ết toàn h ọc m ẫu, mình thì c ũng
không ph ản đ
ố i cách d ạy này vì v ớ
i m ục đí ch giúp thí sinh đ
ạ t đi ểm thì có th ủđo ạn nào mà chúng ta
t ừ! Tuy nhiên, cái s ựh ọc nhân b ản ấy đa ng tr ởnên ngày m ột bành tr ư
ớ n g và vi ệc ng ư
ờ i ta đ
ư a ra
bi ện pháp ng ăn ch ặn là bình th ư
ờ n g.
3) Nh ững thay đ
ổ i trong t ừ
ng ph ần thi IELTS
• IELTS Listening: Không ai nh ớđ
ư
ợ c ph ần nghe nên ch ỉ có th ểnói, trái v ớ
i format thông th ư
ờ n g,
Section 1 nghe th ư
ờ n g là bài đi ền tên đ
ị a ch ỉ s ốđi ện tho ại, bây gi ờđ
ừ n g mong nh ưv ậy n ữ
a đ

tránh b ất ng ờkhi vào phòng thi. Section 1 bây gi ờcó th ểlà Multiple Choices luôn hay b ất c ứgì.
• IELTS Reading: Th ấy h ọc sinh d ạo này hay kêu đ
ề d ễmà dài ch ứkhông ph ải ki ểu đ
ề đ
ọ c ch ẳng
hi ểu gì n ữa. Th ật s ựr ất dài, không ph ải có h ẳn là 1 xu h ư
ớ n g không.
• IELTS Speaking: N ếu nh ưtr ư
ớ c đâ y, giám kh ảo có v ẻrelaxed h ơ
n, thân thi ện h ơ
n, helpful h ơ
n và
ngày dài tháng r ộng h ơn, đ
ể chúng ta nói tho ải mái h ơ
n thì bây gi ờ
, có th ểvì đ
ể c ắt gi ảm qu ỹth ờ
i
gian cho t ừ
ng thí sinh, giám kh ảo có xu h ư
ớ n g l ạnh lùng h ơ
n, c ứ
ng nh ắc h ơ
n, không đ
ể mình nói
ng ập ng ừ
ng, tìm ý n ữ
a mà s ẽg ần nh ưc ắt luôn khi mình có d ấu hi ệu bí. Th ờ
i gian b ị gi ảm xu ống
kho ảng 2 phút. Ngay sau khi vào phòng thi, không gi ống tr ư
ớ c kia, giám kh ảo còn h ỏi han vài câu,


bây gi ờthì b ấm gi ờluôn. Đặc bi ệt, nh ữ
ng câu h ỏi mà ng ườ
i ta bi ết mình có chu ẩn b ị tr ướ
c ở nhà
nh ưquê h ươ
n g, b ản thân h ầu nh ưb ị c ắt, h ọkhông còn thèm h ỏi đến n ữ
a. Tên tu ổi ngh ềnghi ệp
c ũng r ất ng ắn g ọn. Xu h ướ
n g là h ọc ần 1 câu tr ảl ờ
i sâu ch ứkhông c ần s ựbôi v ẽl ằng nh ằng.
• IELTS Writing: N ếu nh ưtr ướ
c kia chúng ta ôn theo các d ạng bài, v ớ
i d ạng này c ấu trúc gì cách
di ễn đạt gì, thì bây gi ờkh ỏi. H ọth ườ
n g h ỏi vài câu li ền, k ết h ợ
p vài d ạng đề. Thí sinh có th ểb ối r ối,
vì không bi ết trình bày th ếnào, nh ư
ng mà c ũng ch ẳng có gì ph ải b ối r ối, n ếu mình bi ết th ự
c s ựk ỳ
thi IELTS bây gi ờlà v ềcái gì: s ựhi ểu bi ết ti ếng Anh sâu s ắc c ủa m ỗi ng ườ
i ch ứkhông ph ải thiên v ề
k ỹ thu ật n ữ
a.
4) Có th ểnâng đi ểm b ằng cách
• Mua nh ững cu ốn sách h ọc IELTS m ới để c ập nh ật, nh ữ
ng cu ốn c ũtrên m ạng c ảvài th ập k ỷr ồi để
t ựluy ện thêm c ũng t ốt nh ư
ng n ếu mu ốn bi ết h ơ
n v ềxu h ướ
n g ra đề, các đề t ại đa ng hot thì mua
sách m ới xu ất b ản.
• Th ườ
n g xuyên c ập nh ật nh ữ
ng v ấn đề xã h ội, chính tr ị, th ờ
i sự
, v ăn hóa, công ngh ệnóng m ột
cách sâu s ắc v ới m ối quan tâm sâu s ắc (m ột cách gi ảt ạo c ũng được ). Luôn đặt cho mình câu h ỏi
v ềnguyên nhân và ản h h ưở
n g c ủa v ấn đề đối v ớ
i xã h ội, v ớ
i th ếgi ớ
i (vi d ụkhi xem các game
shows truy ền hình thì t ựh ỏi t ạo sao ph ổbi ến, pros and cons là gì).
• T ập phát âm ti ếng Anh cho chính xác. Không rõ các b ạn đã h ọc ti ếng Anh bao lâu nh ư
ng phát âm
c ủa m ột s ốb ạn r ất đá ng lo ng ại, đặc bi ệt các b ạn th ếh ệmình. Phát âm sai có h ệth ống và nhi ều
b ạn nói ti ếng Anh ch ỉ có ta hi ểu ch ứTây hi ểu ch ết li ền. Nhi ều b ạn nói nhanh nh ư
ng nu ốt âm, m ất
âm, … nên có th ểt ựtin r ằng ng ườ
i ta không hi ểu mình nói gì đâ u! N ếu c ứch ăm ch ăm luy ện đề
luy ện techniques mà coi th ườ
n g phát âm thì không lên được đi ểm nói. M ột ph ần các b ạn t ựtin vì đã
h ọc bao nhiêu n ăm, nói bao nhiêu n ăm (ho ặc ti ếng b ồi ho ặc ch ỉ trong 1 ph ạm vi chuyên môn nh ỏ
h ẹp) có sao đâ u, l ại s ống trong môi tr ườ
n g không khuy ến khích vi ệc ph ải n ỗl ự
c hoàn thi ện ti ếng
Anh, nên thành ra khi đưa v ấn đề h ọc l ại phát âm thì l ại coi th ườ
n g. Nh ư
ng, nh ưmình nói ấy , nhi ều
b ạn phát âm r ất đá ng lo ng ại.
• T ập dùng ít t ừđa o to búa l ớn: B ở
i vì khi các b ạn đi h ọc th ườ
n g được d ạy là ch ấm đi ểm ph ải có
academic words và các expressions, nên nhi ều b ạn ch ăm ch ăm h ọc t ừkhó, th ậm chí còn k ỳcông
ki ếm c ảnh ững t ừg ần nh ưtuy ệt ch ủng, ch ỉ còn trong sách đỏ! Cái này có th ểph ản tác d ụng. Nó
gi ống nh ưăn m ỡ, 1 chút m ỡthì d ễăn h ơ
n nh ư
ng nhi ều thì ngán. Đọc cái bài mà toàn t ừđa o to búa
l ớn, hi ếm có khó tìm, c ứm ỗi câu l ại 1 cách di ễn đạt hoa m ỹ, ki ểu cách trong khi nói nh ữ
ng ý vô
cùng nông thì r ất r ất n ản! T ừacademic và cách di ễn đạt dùng h ạn ch ếvà quan tr ọng là đú ng ng ữ
c ảnh thì m ới có giá tr ị, ch ứnh ững cái đó nói th ật r ất khó dùng cho đú ng ng ữc ảnh, các b ạn dùng
nhi ều t ừkhó mà n ếu đe m cho ng ườ
i n ướ
c ngoài h ỏi ch ắc ch ắn h ọs ẽb ảo sai r ồi, t ừnày có dùng
th ếnày đâ u, hay, để tao h ỏi ông tao xem có bi ết t ừnày không! Nh ữ
ng bài được đi ểm cao th ật s ự
trong các cu ốn Cam th ật ra bình d ị h ơ
n nhi ều, đọc r ất d ễch ịu. V ừ
a khiêm t ốn l ại v ừ
a sâu s ắc. Đọc
không có c ảm giác tí cái b ị v ấp đĩa nh ưnhi ều bài nhi ều b ạn vi ết. M ục đí ch chân chính c ủa k ỳthi này
là gì? Để đá nh giá trình độ ti ếng Anh c ủa b ạn, th ếmà càng ngày càng b ị hình th ứ
c hóa. R ất nhi ều
b ạn c ứh ỏi mình cho xin các cách di ễn đạt . Mình r ất s ợkhi h ỏi v ậy vì nói th ật mình không có. Hi ểu
th ếnào nói th ếấy . S ửd ụng t ừchân ph ươ
n g gi ản d ị mà tr ảl ờ
i câu h ỏi h ợ
p lý là được r ồi. Đọc 1 s ố


bài của 1 số bạn (trình độ rất khá) cứ câu trước “there are grounds to argue that”, câu d ưới “the
convincing statement can be made that”, lại “let’s take something as a salient instance”, đọc c ảm
thấy vấp vấp, chia ngang rẽ dọc, khoe từ khó chịu lắm. Hạn chế dùng hoặc khi mình th ật sự master
cái từ hoặc cụm đấy, mà cũng hạn chế. Dùng từ đao to búa lớn mà sai chính tả, th ời, gi ới t ừ linh
tinh.
Tóm lại, điều mình muốn nói là, học tiếng Anh hãy kiên nhẫn, học thật để sau này dùng thật chứ
không phải bỏ xó. học từ gốc đến ngọn chứ không phải ngược lại, học kỹ thuật vừa phải thôi mà
thật sự vun đắp cho cái vốn tiếng Anh của mình. Tập trình bày vấn đề 1 cách khoa h ọc và có chiều
sâu thay vì khoe vốn. Tin mình đi, họ có thể nhìn ra sự khác biệt đấy.
[Nguồn: Pathways Education and Training]
Các bạn có thể vào Page “Thầy Vĩnh Huy Fulbrighter” để tham khảo rất nhiều thông tin cùng các bài
viết về tư vấn săn học bổng và học IELTS, cũng như các chương trình luyện IELTS và săn học
bổng ASH của thầy.
Page: facebook.com/thay.vinhhuy.fulbrighterTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×