Tải bản đầy đủ

Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


A YEAR OF GROWING RICH: 52 STEPS TO ACHIEVING LIFE’S REWARDS

by Napoleon Hill
Copyright © 1993 by The Napoleon Hill Foundation
Originally published in 1993 by Plume, an imprint of Dutton Signet,
a division of Penguin Group (USA) Inc.

Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with Penguin Group (USA) Inc.
All rights reserved.

A YEAR OF GROWING RICH: 52 STEPS TO
ACHIEVING LIFE’S REWARDS

BĐ QUËT LÂM GIÂU CA NAPOLEON HILL
Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất
hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng
chuín giao bẫn quìn vúái Penguin Group (USA) Inc.
Bêët cûá sûå sao chếp nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca
First News vâ Penguin àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi
phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc
tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå
Berne.
CƯNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRĐ VIÏT
Å - FIRST NEWS

11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP. Hưì Chđ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn

Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILLS A YEAR OF GROWING RICH

Bẹ QUYẽậT
LAM GIAU CUA

NAPOLEON
HILL
Biùn dừch:
Haói Vờn - Minh Hựỗng - Vỷỳng Baóo Long


FIRST NEWS

NHA XUấậT BAN TRE

Ti sỏch PDF min phớ ti:
http://sachpdf.com


4
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


Lúâi nối àêìu

Thêåt may mùỉn khi tưi àûúåc giûä chûác v Tưíng giấm àưëc
Tưí chûác Napoleon Hill liïn tc trong mûúâi nùm (tûâ giûäa
thêåp niïn 1950 àïën 1960). Trong sët quậng thúâi gian àố,
nhûäng bâi giẫng, nhûäng cën sấch, nhûäng bưå phim vâ
nhûäng cåc tû vêën cấ nhên ca chng tưi àậ mang lẩi kïët
quẫ àấng kinh ngẩc. Tiïën sơ Hill cng tưi àậ hûúáng dêỵn cho
hâng ngân ngûúâi biïët cấch tûå tẩo àưång lûåc cho bẫn thên vâ
cho ngûúâi khấc nhùçm àẩt àûúåc nhûäng giấ trõ àđch thûåc ca
cåc sưëng, cng nhû sûå thânh cưng trong cưng viïåc vâ sûå
giâu cố àng nghơa. Àưìng thúâi, chng tưi cng nhêån ra rùçng
mùåc d nhiïìu ngûúâi hiïíu rêët rộ nhûäng ngun tùỉc mâ chng
tưi àïì ra gip hổ, nhûng hổ lẩi khưng cố thối quen ấp dng
chng. Hổ mêët ài niïìm say mï trong cưng viïåc vâ khưng côn
àưång lûåc àïí cưë gùỉng. Tûâ àố, chng tưi hiïíu rùçng niïìm say
mï cưng viïåc cng nhû mưåt ngổn lûãa: Nïëu khưng àûúåc thùỉp
sấng liïn tc, ngổn lûãa êëy sệ tân li.
Àïí giûä ngổn lûãa ca niïìm say mï ln rûåc sấng, Tiïën sơ
Hill vâ tưi tiïën hânh xët bẫn tẩp chđ Success Unlimited

5
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

(tẩm dõch: Thânh cưng khưng giúái hẩn). Qua nhûäng bâi bấo
viïët vïì niïìm say mï trong cưng viïåc àûúåc àùng trong tẩp chđ
nây, chng tưi mong mën tiïëp thïm ngìn nhiïn liïåu bêët
têån cho bêët k ai mën vûún àïën nhûäng têìm cao múái ca
thânh cưng. Vâ kïët quẫ thêåt k diïåu: Hâng ngân ngûúâi àậ
àùåt niïìm tin vâo cën tẩp chđ tuy nhỗ nhùỉn nhûng chûáa
àûång nhûäng tûúãng thêåt lúán lao vâ xem àố lâ cưng c lan
truìn ngổn lûãa nhiïåt tònh, hûáng khúãi trong hổ. Trûúác sûác
hêëp dêỵn ca nhûäng bâi bấo nây, Tưí chûác Napoleon Hill àậ
cho àùng thïm mưåt sưë bâi viïët nưíi tiïëng nhêët ca Tiïën sơ Hill.
Cng giưëng nhû cën sấch thåc hâng bestseller ca ưng,
“Think and Grow Rich” (Cấch nghơ àïí thânh cưng), mưỵi bâi
bấo àïìu mang lẩi mưåt cẫm giấc hïët sûác th võ vâ chûáa àûång
mưåt thưng àiïåp àùåc biïåt dânh cho àưåc giẫ nhùçm khuën
khđch hổ phất huy ngìn trđ lûåc vư biïn ca mònh.
Chó riïng cën sấch nây sệ khưng thïí àem lẩi cho bẩn
hẩnh phc, sûác khỗe vâ sûå giâu cố. Nhûng nïëu àố lâ àiïìu
bẩn khao khất mën cố, thò cën sấch nây sệ gip bẩn
nẫy sinh nhûäng tûúãng múái vâ ài àng hûúáng trïn con
àûúâng chinh phc mc tiïu. Bẩn sệ tòm àûúåc nhûäng cú hưåi
múái mâ trûúác àêy bẩn chûa thêëy rộ. Vâ, àiïìu quan trổng
hún cẫ lâ bẩn sệ àûúåc truìn thïm sûác mẩnh àïí tiïëp bûúác
bùçng hânh àưång.
Sûác khỗe vâ hẩnh phc? – Cố thïí bẩn àang cố. Giâu cố?
- Bẩn cố thïí àẩt àûúåc. Quìn lûåc? - Bẩn cng cố nhiïìu vư kïí
trong chđnh bẫn thên mònh. Nhûng bẩn phẫi xấc àõnh xem

6
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


BĐ QUËT LÂM GIÂU CA NAPOLEON HILL

bẩn cố sùén lông trẫ giấ àïí àc kïët vâ ấp dng cấc ngun
tùỉc àem lẩi thânh cưng àûúåc àûa ra trong cën sấch nây
nhùçm àẩt àûúåc nhûäng giấ trõ àđch thûåc ca cåc sưëng hay
khưng. Lûåa chổn nây lâ ca bẩn, vâ ca riïng bẩn mâ thưi.
Nïëu àậ sùén sâng tòm hiïíu vâ ấp dng nhûäng ngun tùỉc
chung hïët sûác àún giẫn àûúåc àïì cêåp trong nhûäng trang sấch
nây, ngay bêy giúâ bẩn cố thïí tûå chín bõ bùçng cấch xấc
àõnh chđnh xấc mc tiïu mâ bẩn mën àẩt àûúåc. Khi àậ cố
mưåt mc àđch c thïí vâ biïët rộ cấc mc tiïu ngùỉn hẩn, trung
hẩn, dâi hẩn, bẩn sệ dïỵ nùỉm bùỉt, liïn tûúãng, so sấnh vâ ấp
dng nhûäng ngun tùỉc, biïån phấp gip bẩn àẩt àûúåc mc
tiïu àïì ra.
Tưi cố thïí khùèng àõnh tđnh hiïåu quẫ ca nhûäng ngun
tùỉc nây dûåa trïn mưåt sưë minh chûáng, chùèng hẩn nhû chđnh
viïåc ấp dng chng àậ gip tưi gêy dûång cưng ty bẫo hiïím
àêìu tiïn ca mònh chó vúái 100 àư-la, vâ àûa tưi lïn võ trđ Ch
tõch Hưåi àưìng quẫn trõ Têåp àoân Bẫo hiïím AON, mưåt têåp
àoân cố doanh thu hâng tó àư-la hiïån àang cố mùåt trïn bưën
chêu lc. Hâng nghòn àẩi diïån bấn hâng, nhên viïn vùn
phông vâ cưí àưng ca chng tưi hiïån nay àậ vâo danh sấch
nhûäng ngûúâi cố thu nhêåp cao nhúâ ấp dng nhûäng ngun
tùỉc mâ Tiïën sơ Hill àûa ra. Sau àố, trong nhûäng nùm giûä
cûúng võ Ch tõch ca Chicago Boys Clubs, tưi chûáng kiïën
cåc sưëng ca giúái trễ tẩi Chicago trúã nïn tưët àểp hún nhúâ
ấp dng nhûäng ngun tùỉc àng àùỉn, sêu xa nây. Tưi cng
thêëy rùçng tó lïå tấi phẩm ca cấc t nhên àậ àổc bâi viïët ca

7
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

Tiïën sơ Hill giẫm hùèn sau khi hổ àûúåc trẫ tûå do. Giấ trõ ca
nhûäng ngun tùỉc nây vêỵn sưëng mậi vúái thúâi gian vò tđnh
ûáng dng cao ca chng.
Bẫn thên tưi ln cố thối quen àấnh giấ cưng viïåc ca
mònh vâ ca ngûúâi khấc bùçng mưåt tiïu chín hïët sûác àún
giẫn: kïët quẫ cưng viïåc. Tûâ sûå trẫi nghiïåm cấ nhên vâ trẫi
nghiïåm ca hâng nghòn àưåc giẫ trïn toân thïë giúái qua
nhûäng lấ thû hổ viïët cho tưi, tưi hiïíu àûúåc rùçng nhûäng bâi
viïët ca Napoleon Hill àậ cố sûác tấc àưång mẩnh mệ trong
viïåc mang lẩi niïìm hẩnh phc, sûác khỗe, quìn lûåc vâ sûå
giâu cố cho nhûäng ai êëp mưåt khao khất chấy bỗng: àẩt
àûúåc nhûäng mc tiïu mâ mònh àậ àùåt ra.
Nïëu bẩn thûåc hânh theo cấc ngun tùỉc mâ Napoleon
Hill àûa ra trong quín sấch nây, bẩn – cng nhû hâng
triïåu ngûúâi khấc - sệ nhanh chống hiïíu ra rùçng râo cẫn duy
nhêët àưëi vúái bẩn chđnh lâ nhûäng chûúáng ngẩi vư hònh mâ
bẩn àậ tûå dûång lïn trong têm trđ mònh.
- W. Clement Stone
Cûåu Ch tõch Tưí chûác Napoleon Hill

8
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


Lúâi giúái thiïåu

Tuín têåp nhûäng bâi viïët nây ca Napoleon Hill nhùçm
gip bẩn qua mưỵi tìn lẩi nưỵ lûåc hún nûäa àïí àẩt àûúåc
thânh tđch cao hún cng nhû trúã nïn giâu cố hún. Nhû W.
Clement Stone àậ viïët trong Lúâi múã àêìu, àưång lûåc lâ mưåt
ngổn lûãa cêìn àûúåc liïn tc tiïëp thïm nhiïn liïåu nïëu bẩn
mën ngổn lûãa êëy chấy mậi.
Cën sấch nây cố 52 bâi viïët, tûúng ûáng 52 tìn trong
nùm. Mưỵi tìn, bẩn hậy àổc mưåt bâi trong mưåt thúâi gian
nhêët àõnh – khi àố, bẩn sệ cố cú hưåi suy ngêỵm nhûäng
nghơa sêu xa trong lúâi khun ca Napoleon Hill. Khưng
cố bâi viïët nâo dâi dông, cng chùèng cố bâi viïët nâo khố
hiïíu. Nhûng têët cẫ sệ lâ mưåt thûã thấch àưëi vúái bẩn. Sau
khi biïn têåp nhûäng bâi viïët nây, tưi cố thïí nối vúái cấc bẩn
rùçng sau mưỵi lêìn àổc lẩi, trong tưi lẩi xët hiïån nhiïìu
ngìn cẫm hûáng múái.

9
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

Bẩn cêìn phẫi cố khưng gian vâ thúâi gian àïí suy ngêỵm
vïì àiïìu mònh vûâa àổc. Cưng viïåc khố khùn nhêët vúái tưi khi
chổn lổc nhûäng bâi viïët nây lâ mưỵi khi àổc lẩi mưåt bâi viïët
nâo àố mâ mònh côn àang cên nhùỉc vïì viïåc cố nïn àûa
vâo cën sấch nây hay khưng, tưi àïìu nhêån thêëy nhûäng
tûúãng múái, nhûäng thưng àiïåp múái. Àố chđnh lâ l do vò sao
bẩn nïn nghiïìn ngêỵm nhiïìu lêìn nhûäng ngun tùỉc àûa ra
trong quín sấch. Bẩn sệ thêëy trûúãng thânh hún rêët nhiïìu
sau mưỵi lêìn àổc lẩi nhû thïë, bẩn sệ tiïëp thu nhûäng kiïën
thûác múái vâ lơnh hưåi tûâng bâi viïët theo mưåt chiïìu sêu múái.
Nïëu bẩn thêëy viïåc àổc ài àổc lẩi hâng trùm chûä mưỵi
àïm dûúâng nhû khưng mêëy dïỵ dâng, thò àêy lâ mưåt vâi
mểo nhỗ gip bẩn:
Hậy àùåt bẫn thên vâ nhûäng hoẩt àưång thûúâng nhêåt ca
mònh vâo nưåi dung thưng àiïåp ca tûâng bâi viïët. Chùèng
hẩn, khi àổc lúâi khun ca Tìn thûá 5, “Hậy àûúng àêìu
vâ lâm ch tònh hëng”, bẩn hậy nhòn lẩi cåc sưëng ca
mònh vâ xấc àõnh xem bẩn àang phẫi àûúng àêìu vúái nhûäng
khố khùn gò.
Hậy cng àổc vúái mưåt ngûúâi nâo àố. Tưët hún hïët, hậy
cng àổc vâ chia sễ vúái ngûúâi bẩn àúâi ca bẩn. Nhûng bẩn
cng cố thïí múâi àưìng nghiïåp, mưåt ngûúâi nâo àố ài chung
xe hóåc mưåt ngûúâi mâ bẩn hay nối chuån qua àiïån thoẩi.
Hậy thẫo lån cng hổ vïì nhûäng cẫm nhêån ca bẩn khi
àổc cën sấch, hóåc kïët húåp mểo nây vúái nhûäng lúâi
khun trïn.

10
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


BĐ QUËT LÂM GIÂU CA NAPOLEON HILL

Hậy viïët nưåi dung chđnh ca cấc bâi viïët ra giêëy. Thûá
nhêët, àiïìu àố gip bẩn hiïíu nhûäng gò mònh viïët ra mưåt
cấch rộ râng hún, vâ thûá hai lâ bẩn tûå båc mònh phẫi ch
túái nhûäng gò cố thïí trûúác àố bẩn àậ bỗ qua. Bẩn cng cố
thïí thêëy khi lâm viïåc nây, bẩn àang tấi tẩo ngưn tûâ ca
Napoleon Hill sao cho ph húåp vúái hoân cẫnh ca mònh.
Viïåc viïët ra tûâng lúâi tûâng chûä sệ gip bẩn nhêån thûác sêu
sùỉc bẩn àang àûúåc chó dêỵn àiïìu gò.
Àûâng nghơ rùçng bẩn àang bõ giao bâi têåp vïì nhâ. Àiïím
sưë cho viïåc àổc cën sấch nây sệ do bẩn tûå chêëm. Nhûng
khưng giưëng nhû viïåc hổc tiïëng Anh thúâi trung hổc, àiïím
sưë bẩn nhêån àûúåc qua cën sấch nây sệ cố nghơa lúán lao
àưëi vúái bẩn trong sët mưåt nùm, nùm nùm, mûúâi nùm hay
nùm mûúi nùm trïn àûúâng àúâi ca bẩn. Ngay tûâ lc nây,
hậy quët têm dng cën sấch nây nhû mưåt cưng c gip
bẩn àẩt àûúåc nhûäng àiïìu mònh mën vâ tưi tin rùçng bẩn
sệ àẩt àûúåc nhûäng àiïìu àố.
- Matthew Sartwell

11
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


“Khöng coá gò töìi tïå hún
sûå chïët yïíu cuãa möåt yá tûúãng.”
- Napoleon Hill

12
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


TÌN THÛÁ 1

KHƯNG AI CỐ THÏÍ THÂNH CƯNG
NÏËU PHỐ MÙÅC CÅC SƯËNG
CHO SƯË PHÊÅN

B

ẩn chùèng cêìn phẫi lâ nhâ chiïm tinh hay tiïn tri
múái àoấn trûúác àûúåc tûúng lai ca mưåt ai àố, nhûng bẩn
cố thïí nhòn thêëy tûúng lai ngûúâi khấc bùçng cấch àùåt cho
hổ mưåt cêu hỗi àún giẫn: “Chđnh xấc thò mc àđch sưëng
ca bẩn lâ gò – vâ bẩn cố kïë hoẩch gò àïí àẩt àûúåc mc
àđch àố?”.
Nïëu bẩn àùåt cêu hỗi nây cho 100 ngûúâi, thò 98 ngûúâi
sệ trẫ lúâi àẩi loẩi thïë nây: “Tưi mën kiïëm àûúåc nhiïìu
tiïìn vâ thânh àẩt hïët mûác cố thïí”. Xết bïì ngoâi thò cêu
trẫ lúâi nây nghe rêët cố mc àđch, nhûng nïëu nghơ sêu hún
mưåt cht, bẩn sệ thêëy ngûúâi trẫ lúâi thåc tup ngûúâi
sưëng phố mùåc cho sưë phêån, hổ sệ chùèng bao giúâ àẩt àûúåc
àiïìu gò trong cåc sưëng trûâ nhûäng thânh quẫ côn sốt lẩi
tûâ nhûäng ngûúâi thûåc sûå thânh àẩt - nhûäng ngûúâi cố mưåt

13
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

mc àđch sưëng rộ râng vâ cố mưåt kïë hoẩch c thïí àïí àẩt
àûúåc mc àđch àố. Àïí thânh cưng, ngay lc nây, bẩn cêìn
xấc àõnh chđnh xấc cấc mc tiïu ca bẩn lâ gò vâ vẩch ra
cấc bûúác ài àïí àẩt àûúåc nhûäng mc tiïu àố.
Nhiïìu nùm vïì trûúác, tưi lâm viïåc vúái mưåt cưång sûå
tïn lâ Stuart Austin Wier, ngûúâi thânh phưë Dallas,
Texas, M. Anh lâ cưång tấc viïn cho mưåt tẩp chđ vâ chó
à sưëng tûâ cưng viïåc àố. Cố thïí anh sệ vêỵn tiïëp tc cưng
viïåc viïët lấch vúái mûác lûúng côm cội àố nïëu nhû cêu
chuån mâ anh viïët vïì mưåt nhâ phất minh khưng bêët
ngúâ thưi thc anh thay àưíi cåc àúâi mònh. Nhûäng ngûúâi
quen biïët anh àïìu hïët sûác ngẩc nhiïn khi nghe anh
tun bưë sệ tûâ bỗ nghïì bấo vâ tiïëp tc con àûúâng hổc
vêën àïí trúã thânh låt sû vïì bùçng sấng chïë. Stuart khưng
àùåt mc tiïu trúã thânh mưåt låt sû vïì bùçng sấng chïë
thûúâng thûúâng bêåc trung, mâ trúã thânh “mưåt låt sû
giỗi nhêët vïì bùçng sấng chïë tẩi M”. Anh hùng hấi thûåc
thi kïë hoẩch ca mònh vâ àậ hoân thânh khốa hổc trong
mưåt khoẫng thúâi gian k lc.
Khi bùỉt àêìu ài vâo cưng viïåc múái, Stuart tòm nhûäng
v kiïån khố giẫi quët nhêët. Danh tiïëng ca anh nhanh
chống lan rưång trïn khùỉp nûúác M. D giấ phđ anh àûa
ra rêët cao nhûng sưë ngûúâi àïì nghõ anh tû vêën, tranh
tng mâ anh phẫi tûâ chưëi (vò anh khưng cố à thúâi gian
cho têët cẫ) côn nhiïìu hún sưë khấch hâng àûúåc anh
chêëp nhêån.

14
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


BĐ QUËT LÂM GIÂU CA NAPOLEON HILL

Ngûúâi nâo hânh àưång cố mc àđch vâ cố kïë hoẩch
thûúâng cố nhiïìu cú hưåi thânh cưng. Lâm sao cåc àúâi cố
thïí àem lẩi cho bẩn àiïìu gò nïëu bẫn thên bẩn khưng biïët
bẩn mën gò? Lâm sao ngûúâi khấc cố thïí gip bẩn thânh
cưng nïëu bẫn thên bẩn cng chûa xấc àõnh àûúåc mònh
phẫi thânh cưng bùçng cấch nâo? Chó khi cố mc àđch rộ
râng, bẩn múái cố thïí vûúåt qua nhûäng thêët bẩi vâ nghõch
cẫnh cẫn trúã àûúâng ài ca bẩn.
Mưåt trong nhûäng doanh nhên súã hûäu “nhûúång quìn
kinh doanh” (franchise) àêìu tiïn vâ thânh cưng nhêët tẩi
M lâ Lee Maranz - mưåt ngûúâi biïët rộ mònh mën gò vâ
lâm thïë nâo àïí àẩt àûúåc àiïìu mònh mën. Lâ mưåt k sû
cú khđ, Maranz àậ phất minh ra mấy lâm kem tûå àưång cố
thïí lâm ra kem mõn. Ưng mú ûúác cố mưåt chỵi nhûäng
cûãa hâng kem trïn khùỉp cấc búâ biïín, vâ àậ vẩch ra mưåt
kïë hoẩch àïí biïën ûúác mú thânh hiïån thûåc.
Cng nhû nhiïìu cấ nhên khấc cng thúâi, Maranz àậ
gùåt hấi thânh cưng cho mònh bùçng cấch gip ngûúâi khấc
thânh cưng. Ưng àậ gip nhiïìu ngûúâi múã cûãa hâng bấn
kem bùçng viïåc nhûúång quìn kinh doanh. Àêy lâ mưåt
tûúãng mang tđnh cấch mẩng vâo thúâi àố. Ưng àậ bấn
nhûäng chiïëc mấy lâm kem theo giấ vưën vâ kiïëm lúâi tûâ
viïåc bấn mấy trưån kem. Vêåy kïët quẫ ra sao? Àố chđnh lâ
sûå ra àúâi ca chỵi cûãa hâng mâ Maranz àậ quët têm
xêy dûång trïn toân nûúác M. Ưng nối: “Nïëu bẩn cố mưåt
niïìm tin mậnh liïåt vâo bẫn thên, vâo nhûäng viïåc bẩn

15
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

àang lâm, vâ viïåc bẩn mën lâm, thò khưng cố trúã ngẩi
nâo lâ khưng thïí vûúåt qua.”
Nïëu bẩn mën thânh àẩt, hậy chổn hưm nay lâm
ngây chêëm dûát kiïíu sưëng phố mùåc cho sưë phêån. Hậy xấc
àõnh mưåt mc tiïu rộ râng cho mònh. Hậy viïët mc tiïu
àố ra giêëy vâ khùỉc cưët ghi têm nố. Hậy xấc àõnh rộ bẩn
cêìn lïn kïë hoẩch nhû thïë nâo àïí àẩt àûúåc mc tiïu àố.
Hậy bùỉt àêìu bùçng viïåc ngay lêåp tûác biïën kïë hoẩch thânh
hânh àưång.
Tûúng lai ca bẩn lâ do bẩn tẩo nïn. Ngay lc nây,
hậy lâ ngûúâi quët àõnh tûúng lai mònh.

“Chđnh sûå lûåa chổn - chûá khưng phẫi cú hưåi,
quët àõnh sưë phêån bẩn.”
“IT’S CHOICE – NOT CHANCE – THAT DETERMINES YOUR DESTINY.”
- Jean Nidetch

16
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


TÌN THÛÁ 2

HỔC CẤCH SƯËNG CÅC ÀÚÂI
CA CHĐNH MỊNH

T

êm hưìn bẩn sệ chùèng bao giúâ thanh thẫn nïëu àïí
ngûúâi khấc sưëng hưå cåc àúâi bẩn.
Mưåt thûåc tïë khưng thïí chưëi cậi lâ Àêëng Sấng tẩo àậ
ban cho chng ta mưåt àùåc quìn trổn vển. Àố lâ àùåc
quìn lâm ch mưåt thûá, vâ chó mưåt thûá duy nhêët: trđ tụå
ca chđnh chng ta. Hùèn lâ khi ban cho chng ta àùåc
quìn nây, Àêëng Sấng tẩo mën khuën khđch chng ta
sưëng cåc àúâi ca chđnh mònh, cố nhûäng suy nghơ ca
riïng mònh vâ khưng àïí ngûúâi khấc can thiïåp vâo. Chó
bùçng cấch sûã dng àùåc quìn nây vâo viïåc kiïím soất trđ
tụå vâ cåc sưëng ca mònh bẩn múái cố thïí tiïën túái nhûäng
nêëc thang thânh cưng trong bêët cûá lơnh vûåc nâo. Nïëu
thiïn tâi lâ ngûúâi kiïím soất vâ àõnh hûúáng àûúåc hoân
toân trđ ốc mònh thò àêy cng lâ phûúng cấch cố thïí gip
bẩn trúã thânh thiïn tâi.

17
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

Chng ta tûâng nghe nhûäng cêu chuån vïì nhûäng con
ngûúâi nưíi tiïëng tûâng biïën nghõch cẫnh thânh ëu tưë
thån lúåi. Hổ àậ vûúåt qua trúã ngẩi àïí trúã nïn giâu cố vâ
nưíi tiïëng. Hổ lâ nhûäng Henry Ford, Thomas Edison,
Andrew Carnegie, Wilbur vâ Orville Wright...(*)
Tuy nhiïn, côn nhiïìu ngûúâi khấc tuy khưng sấnh
bùçng cấc vơ nhên nối trïn nhûng hổ cng khưng chêëp
nhêån thêët bẩi. Nhiïìu nùm trûúác àêy, mưåt thanh niïn trễ
tíi tûâng phc v trong qn àưåi àïën gùåp tưi àïí xin viïåc.
Anh ta kïí rùçng anh ta àang hïët sûác bêët mận vâ chấn nẫn;
rùçng anh ta chó mong cố cấi àïí ùn vâ mưåt núi àïí ng qua
àïm. Ấnh mùỉt anh ta àúâ àêỵn vư hưìn - mưåt ấnh mùỉt khiïën
tưi nghơ rùçng àưëi vúái anh ta, mổi hy vổng àïìu àậ chïët.
Châng trai nây, nïëu thay àưíi thấi àưå sưëng, hoân toân cố
thïí trúã nïn giâu cố.
Tưi hỗi anh ta: “Anh cố nghơ cấch àïí trúã thânh triïåu
ph khưng? Tẩi sao anh lẩi chêëp nhêån mưåt cåc sưëng
nghêo khưí trong khi anh hoân toân cố thïí kiïëm àûúåc
hâng triïåu àư-la?”
Anh ta àấp lẩi: “Ưng àa â? Tưi àang chïët àối àêy, vâ
tưi chó cêìn mưåt viïåc lâm thưi”.
Tưi trẫ lúâi: “Tưi khưng àa àêu anh bẩn. Tưi hoân
toân nghiïm tc àêëy. Anh cố thïí kiïëm àûúåc hâng triïåu
(*) Henry Ford - Nhâ sấng lêåp hậng ư tư Ford, Thomas Edison - Nhâ phất minh vơ
àẩi ca thïë k XX, Andrew Carnegie - “vua” ngânh cưng nghiïåp thếp M, Wilbur
vâ Orville Wright - hai ưng tưí ca ngânh hâng khưng.

18
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


BĐ QUËT LÂM GIÂU CA NAPOLEON HILL

àư-la, chó cêìn anh sùén lông sûã dng nhûäng tâi sẫn mâ
anh àang cố.”
Anh ta thưët lïn: “Ưng nối tâi sẫn nghơa lâ thïë nâo?
Tưi chùèng cố tâi sẫn gò ngoâi bưå qìn ấo trïn ngûúâi!”
Dêìn dêìn, qua cêu chuån, tưi biïët àûúåc anh ta tûâng
lâ nhên viïn bấn hâng ca cưng ty Fuller Brush nưíi tiïëng
tẩi M trûúác khi gia nhêåp qn àưåi. Trong thúâi gian tẩi
ng, anh lâm cưng viïåc nêëu nûúáng cho qn àưåi vâ nêëu
ùn khấ giỗi. Nối cấch khấc, bïn cẩnh hai àùåc àiïím trúâi
cho lâ mưåt cú thïí khỗe mẩnh vâ tû duy cố thïí thay àưíi
theo hûúáng lẩc quan, tâi sẫn ca ngûúâi thanh niïn nây
côn bao gưìm viïåc anh ta cố thïí nêëu ùn vâ cố khẫ nùng
bấn hâng.
Têët nhiïn, cẫ viïåc bấn hâng lêỵn nêëu ùn àïìu khưng
hûáa hển àûa bẩn vâo hâng ng cấc triïåu ph, nhûng àiïìu
cêìn lûu lâ châng thanh niïn nây lẩi tûå tấch mònh ra
khỗi nhõp sưëng thûúâng nhêåt ca xậ hưåi. Vâ anh ta hậy
côn khấ lẩ lêỵm vúái ngìn trđ lûåc sùén cố ca mònh.
Trong hai giúâ trô chuån vúái ngûúâi thanh niïn nây,
tưi nhêån ra sûå chuín biïën úã anh ta tûâ mưåt ngûúâi bi
quan, thêët vổng thânh mưåt ngûúâi cố suy nghơ lẩc quan
hún. Sûå thay àưíi lúán àố cố àûúåc lâ nhúâ sûác mẩnh tûâ mưåt
tûúãng bêët chúåt: “Tẩi sao ta lẩi khưng têån dng khẫ
nùng tiïëp thõ ca mònh àïí thuët phc cấc bâ nưåi trúå múâi
hâng xốm lấng giïìng ca hổ àïën dûå mưåt bûäa tưëi tẩi gia,
rưìi nhên cú hưåi àố bấn àưì dng nhâ bïëp cho hổ?”.
19
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

Tưi àậ cho anh ta vay mưåt sưë tiïìn à àïí mua vâi bưå
qìn ấo vâ trao cho anh ta bưå àưì dng nhâ bïëp àêìu
tiïn, sau àố mổi viïåc do anh ta tûå quët àõnh. Trong
tìn lïỵ àêìu tiïn, anh châng bấn sẩch bưå àưì dng nhâ
bïëp bùçng nhưm trõ giấ gêìn 100 àư-la. Tìn kïë tiïëp,
doanh thu tùng gêëp àưi. Sau àố, anh ta bùỉt àêìu hûúáng
dêỵn nhûäng nhên viïn bấn hâng khấc bấn nhûäng àưì
dng nhâ bïëp tûúng tûå.
Bưën nùm sau, anh ta kiïëm àûúåc hún mưåt triïåu àư-la
mưỵi nùm vâ bùỉt tay vâo thûåc hiïån mưåt kïë hoẩch bấn hâng
tấo bẩo múã ra mưåt ngânh cưng nghiïåp dõch v múái cho
nûúác M. Khi nhûäng àiïìu râng båc têm trđ con ngûúâi
àûúåc thấo gúä, vâ con ngûúâi lâm ch àûúåc hoân toân
chđnh bẫn thên mònh thò tưi cho rùçng mổi nưỵi lo súå sệ
biïën mêët vâ ngûúâi àố sệ àûúåc hûúãng niïìm vui trổn vển
trong cåc sưëng!

20
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


TÌN THÛÁ 3

TÛÅ KHĐCH LÏÅ BẪN THÊN ÀÏÍ
GÙÅT HẤI THÂNH CƯNG

P

hêìn thûúãng lúán nhêët mâ sûå thânh cưng mang lẩi
chđnh lâ cẫm giấc thỗa mận. Mùåc d nhiïìu ngûúâi thûúâng
cho rùçng tưíng giấ trõ tâi sẫn múái lâ thûúác ào ca thânh
cưng. Àng, nhûng àố chó lâ mưåt trong nhûäng thûúác ào
mâ thưi. Thânh cưng thûåc sûå àûúåc ào bùçng cẫm giấc thỗa
mận khi biïët rùçng ta àậ hoân thânh mưåt cưng viïåc vâ lâm
tưët viïåc àố - rùçng ta àậ àẩt àûúåc mc tiïu tûå àùåt ra cho
bẫn thên.
Nhâ vêåt l nưíi tiïëng Einstein, cha àễ ca Thuët
tûúng àưëi lâ mưåt vđ d àiïín hònh. Ưng chûa bao giúâ trúã
thânh ngûúâi giâu cố trong sët cåc àúâi mònh. Nhûng ai
cố thïí nối rùçng ưng lâ ngûúâi khưng thânh cưng? Einstein
àậ àẩt túái àónh cao sûå nghiïåp ca mònh vâ thay àưíi cẫ thïë
giúái vò ưng biïët rộ mònh mën lâm àiïìu gò vâ àậ lïn kïë
hoẩch àïí àẩt àûúåc mc tiïu àố.

21
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

Vêåy bẩn cố thïí tûå khđch lïå bẫn thên nhû thïë nâo àïí
àẩt túái thânh cưng? Cêu trẫ lúâi lâ hậy lâm theo phûúng
phấp mâ Einstein vâ têët cẫ nhûäng ngûúâi thânh cưng àậ
lâm. Hậy nhen nhốm vâ thưíi bng lïn khao khất chấy
bỗng vïì mưåt àiïìu gò àố mâ bẩn mën àẩt àûúåc, biïën nố
thânh mưåt mc tiïu lúán ca cåc àúâi mònh. Vâ hậy nhúá
rùçng, cố mưåt sûå khấc biïåt lúán giûäa viïåc àún thìn chó
mong mën mưåt àiïìu gò àố vâ viïåc xấc àõnh rộ bẩn sệ
lâm gò àïí àẩt àûúåc mong mën àố. Khi àậ cố mưåt niïìm
khao khất chấy bỗng nhû thïë, bẩn hậy nêng nố lïn thânh
mưåt mc tiïu rộ râng, c thïí. Mc tiïu àố sệ gip bẩn
àêíy li nhûäng trúã ngẩi mâ trûúác àố tûúãng chûâng nhû bẩn
khưng thïí vûúåt qua. Mổi viïåc àïìu cố thïí lâm àûúåc àưëi
vúái nhûäng ai tin rùçng viïåc àố hổ lâm àûúåc.
Bẩn hậy àùåt cho mònh mưåt mc tiïu rộ râng trong
cåc sưëng. Hậy viïët mc tiïu àố ra giêëy vâ khùỉc cưët ghi
têm. Hậy hûúáng mổi suy nghơ vâ sûác lûåc ca bẩn vâo viïåc
biïën mc tiïu àố thânh sûå thêåt. Thay vò àïí nhûäng ëu tưë
bêët ngúâ khiïën bẩn ài chïåch hûúáng, hậy tòm xem liïåu
trong nhûäng ëu tưë bêët ngúâ àố cố àiïìu thån lúåi nâo cố
thïí gip bẩn ài àng hûúáng trïn con àûúâng chinh phc
mc tiïu hay khưng.
Khi Henry Ford bùỉt àêìu nghiïn cûáu “chiïëc ư tư câ tâng”
àêìu tiïn ca mònh, ưng àậ bõ nhûäng ngûúâi cố têìm nhòn hẩn
hểp - ch ëu lâ hổ hâng vâ lấng giïìng ca ưng - cûúâi nhẩo.
Mưåt sưë ngûúâi côn gổi ưng lâ “nhâ phất minh àiïn rưì”.

22
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


BĐ QUËT LÂM GIÂU CA NAPOLEON HILL

Nhûng d cố àiïn rưì hay khưng, thò Henry Ford vêỵn biïët rộ
mònh mën gò, vâ cố mưåt khao khất chấy bỗng lâ àẩt àûúåc
àiïìu mònh mong mën. Ưng khưng nẫn lông trûúác bêët cûá
trúã ngẩi nâo. D khưng àûúåc àâo tẩo chđnh quy àïí trúã thânh
thúå cú khđ, nhûng Henry Ford cố khẫ nùng tûå hổc. Khưng
gò cố thïí cẫn trúã àûúåc bûúác tiïën ca mưåt ngûúâi quët têm
àẩt àûúåc mc tiïu ca cåc àúâi mònh.
Henry Ford àậ thay àưíi diïån mẩo ca cẫ nûúác M.
Nhûäng chiïëc xe ư tư àûúåc sẫn xët hâng loẩt ca ưng
gip cho viïåc ài lẩi, vêån chuín trúã nïn dïỵ dâng hún vúái
cấc gia àònh vâ nêng cao võ thïë ca nûúác M. Têët cẫ cấc
ngânh nghïì àïìu phất triïín vúái sûå ra àúâi ca ư tư: Nïëu
khưng cố nhûäng chiïëc “Ư Tư Rễ Tiïìn” ca Henry Ford
thò cng chùèng cêìn cố mẩng lûúái àûúâng cao tưëc vâ cấc
cưng trònh xêy dûång bưí trúå, cấc trẩm dõch v, cấc cûãa
hâng bấn thûác ùn nhanh hoẩt àưång theo phûúng thûác
nhûúång quìn kinh doanh vâ cấc khấch sẩn nhỗ ven
àûúâng dânh cho khấch ài xe ư tư.
Mưåt vđ d àiïín hònh khấc lâ doanh nhên nưíi tiïëng
ngûúâi M John Wanamaker. Ưng vưën lâ nhên viïn ca
mưåt cûãa hâng bấn lễ tẩi Philadelphia. Ngay tûâ àêìu, ưng
àậ nung nêëu chđ rùçng mưåt ngây nâo àố sệ lâm ch mưåt
cûãa hâng bấn lễ tûúng tûå. Khi ưng nối àiïìu nây vúái ngûúâi
ch cûãa hâng, ưng ta àậ cûúâi to vâ nối: “Lâm thïë nâo mâ
àûúåc hẫ John, anh côn chùèng cố à tiïìn àïí mua thïm
qìn ấo mùåc cú mâ?”.

23
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


NAPOLEON HILL’S A YEAR OF GROWING RICH

Wanamaker àấp lẩi: “Àng vêåy, thûa ưng. Nhûng tưi
mën cố mưåt cûãa hâng giưëng ca ưng, thêåm chđ mưåt cûãa
hâng to àểp hún êëy chûá. Vâ tưi sệ súám àẩt àûúåc àiïìu àố.”
Vâ kïët quẫ lâ Wanamaker àậ àẩt túái àónh cao trong
sûå nghiïåp, ưng súã hûäu mưåt trong nhûäng cú súã may mùåc
lúán nhêët trïn nûúác M.
Nhiïìu nùm sau khi trúã thânh ngûúâi thânh àẩt,
Wanamaker cho hay: “Tưi hêìu nhû chùèng àûúåc hổc hânh
gò cẫ. Nhûng tưi biïët cấch tiïëp nhêån nhûäng kiïën thûác cêìn
thiïët theo kiïíu chiïëc àêìu tâu tiïëp nûúác trong khi vêån
hânh – tưi tđch ly kiïën thûác vâ kinh nghiïåm trong quấ
trònh lâm viïåc”.
Bẩn hậy nhúá rùçng, Con ngûúâi cố thïí àẩt àûúåc bêët cûá
àiïìu gò mâ têm trđ hổ nghơ túái vâ tin tûúãng. Bêët cûá àiïìu
gò bẩn nhêån thûác àûúåc vâ tin tûúãng rùçng bẩn sệ thânh
cưng, àiïìu àố chùỉc chùỉn sệ trúã thânh sûå thûåc. Ngay tûâ
hưm nay, bẩn hậy bùỉt àêìu tûâ chđnh võ trđ hiïån tẩi ca
mònh.

24
Tải sách PDF miễn phí tại:
http://sachpdf.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×