Tải bản đầy đủ

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
Số:......./............
- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý,
cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
- Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BCVT ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ
Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên
Internet;
- Sau khi xem xét yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet của
Công ty ...
Hôm nay, ngày...../...../200.... Chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):
Người đại diện: .....................................................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Địa chỉ viết hóa đơn TC:........................................................................................................
Điện thoại: ........................................ Fax: ............................................................................
Số tài khoản: ............................................... Mở tại ngân hàng: ...........................................

Mã số thuế: ............................................................................................................................
Email: ....................................................................................................................................
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):
Người đại diện: .....................................................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Số điện thoại: ...................................... Số Fax: ....................................................................
Số tài khoản: ..................................... Mở tại ngân hàng: .....................................................
Mã số thuế: ............................................................................................................................
Email: ........................................... Website: .........................................................................
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho bên A (các) tên miền sau: (ghi chữ in hoa)


STT

Tên miền

Số năm duy trì

1

năm

2

năm

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản phí sau:
STT

Khoản mục

Đơn giá (VNĐ)

Số lượng

Thời gian


160.000đ/tên
miền/năm

....tên miền

.....năm

Phí đăng ký và duy trì tên
miền cấp 2
tenban.COM.VN

1000.000đ/tên .....tên miền
miền/năm

.....năm

Phí đăng ký và duy trì tên
miền cấp tenban.VN

1.150.000đ/tên .....tên miền
miền/năm

.....năm

Phí đăng ký và duy trì tên
miền cấp 1
01
tenban.com,.net,.org (chưa
bao gồm VAT)

02

Thành
tiền
(VNĐ)

Tổng tiền
Tổng tiền bằng chữ
2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên B đã thực hiện
hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.
2.3.Hình thức thanh toán:
 Trực tiếp tại địa chỉ bên A

 Trực tiếp tại địa chỉ bên B

 Chuyển khoản

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A trong
bản khai đăng ký tên miền kèm theo hợp đồng này.
3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tên miền trái với quy định của nhà
nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng
này.
3.3. Thanh toán đầy đủ chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều 2 của hợp
đồng này.
3.4 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm
khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
3.5 Bên A không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký: Nội dung
đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung xâm hại
đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ; Nội dung xâm hại đến truyền
thống và lợi ích đất nước; Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân


tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc. Nội dung vi phạm chính sách Tôn giáo của
Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan; Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến
trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội. Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy,
khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực; Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác; Và những nội dung khác bị pháp luật
cấm.
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ 1 đến 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy
đủ thông tin và tiền thanh toán của bên A.
4.2. Trong trường hợp bên A đã thanh toán cho bên B nhưng tên miền không đăng ký
được, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều 2.1 của bản hợp đồng này cho bên A
4.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A triển khai, giải quyết các yêu cầu kỹ thuật
4.4. Bên B không chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bên A sử dụng tên miền trái với
quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy
hai bên cùng thống nhất bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi
những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên
miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.
5.2 Tên miền đăng ký có số lượng ký tự tối thiểu là 3, tối đa là 63 ở mỗi cấp, sử dụng các
ký tự từ A đến Z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-”. Không sử dụng ký tự
“-” ở đầu hoặc cuối tên miền.
5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ
phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
5.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản
cho Bên kia trước 15 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi
hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.
5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải
quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất
giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa Kinh tế thành phố Hà Nội.
5.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01)
bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×