Tải bản đầy đủ

chuyển động không đều

1.Một người đi xe đạp , nửa quãng đường đầu đi với vận tốc 12km/h và nửa quãng đường còn lại
đi với vận tốc 20km/h. Hãy xác định vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường.
2. Một vật chuyển động trên một đoạn đường .Nửa thời gian đầu xe đi với vận tốc v1, nửa thời
gian còn lại xe đi với vận tốc v2. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường.
3.Một người đi từ A về B, nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc v1, nửa đoạn đường còn lại đi với
vận tốc v2. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường.
4.Một người đi từ A về B với vận tốcv1 và đi từ B về A với vận tốc v2.Tính vận tốc trung bình của
người đó trên lộ trình cả đi lẫn về.
5.Một xe chạy từ A về B với vận tốc 60km/h rồi lại ngược từ về A .Khi về xe chạy chậm hơn nên
thời gian về gấp rưỡi thời gian đi.Tính vận tốc trung bình của xe trên cả lộ trình đi và về.
6.Từ hai vị trí A và B cách nhau 45km có một ôtô chuyển động từ A về B với vận tốc ban đầu là
v.đầu tiên xe chạy nhanh dần rồi lại chậm dần, khi đến b vận tốc của xe là v.Tính vận tốc trung
bình của xe trên quãng đường AB biết thời gian chuyển động của xe là 1giờ 45phút.
7. Một xe máy chuyển động trên một đoạn đường , 3km đầu đi với vận tốc 15km/h, 45 phút tiếp
theo đi với vận tốc 25km/h và 5km cuối xe đi mất 10 phút.Tính vận tốc trung bình của xe trên cả
đoạn đường.
8. Một xe đạp đi trên đoạn đường AB .1/3 quãng đường đầu đi với vận tốc 14km/h. 1/3 đoạn
đường tiếp theo xe đi với vận tốc 16km/h, đoạn đường còn lại xe đi vớ vận tốc 8km/h
Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường .
9.Một vật chuyển động đều trên đoạn đường AB. Nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc v1=25km/h.
Nửa thời gian còn lại xe đi với vận tốc v2= 18km/h, cuối cùng vật chuyển động với vận tốc v3=

12km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường .
10. Một ôtô chuyển động trên quãng đường AB = 135km với vận tốc trung bình 45km/h.Nửa thời
gian đầu xe đi với vận tốc 50 km/h. Hỏi nửa thời gian còn lại xe chuyển động đều với vận tốc bao
nhiêu?
11. Một người đi xe đạp trên đoạn đường MN. Nửa đoạn đường đầu người đó đi với vận tốc
v1=20km/h. Trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2= 10km/h, cuối cùng người ấy đi với vận
tốc v3= 5km/h.Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường.
12. Một ca nô đi từ A về B mất 12 phút và ngược dòng từ B về A mất 15 phút . Khoảng cách hai
bến A và B là 10km. Tính vận tốc dòng nước và vận tốc trung bình của canô trên lộ trình cả đi lẫn
về.
13. Như bài 9, với v1 =30km/h, v2 =54km/h, v3 = 35 km/h.
14. Như bài 13, với v1=40km/h, v2 =45km/h, v3 =35km/h. Tổng thời gian đi cả đoạn đường là 2h,
tính đoạn đường AB.
15. Một canô chạy từ bến A đến bến B rồi trở lại bến A trên một dòng sông. Hỏi nước chảy nhanh
hay chảy chậm thì người đó đi và về mất ít thời gian hơn?


16. Một ôtô chuyển động tên một quãng đường, nửa đầu quãng đường đi với vận tốc v1 , nửa sau
quãng đường đi với vận tốc v2. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường? Thay các từ
“quãng đường” ở trên bằng “khoảng thời gian” rồi tính vận tốc trung bình.
17*. Một vật đi từ A về B, nửa đầu quãng đường đi với vận tốc v1 nửa quãng đường còn lại đi với
vận tốc v2.Một vật khác đi từ B về A , nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1, nửa thời gian cuối đi với
vận tốc v2. Nếu hai vật xuất phát cùng lúc thì vật nào sẽ về đích trước?
18. Trên quãng đường AB dài 150 km một xe xuất phát từ A với vận tốc 30km/h.Cứ sau 1h vận
tốc của xe lại tăng thêm 10km/h.Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.
19.Trên quãng đường AB dài 60 m có hai chiêc xe cùng khởi hành từ A về B .Xe thứ nhất có vận
tốc ban đầu là v1=32m/s và cứ sau mỗi giây vận tốc lại giảm một nửa .Vật thứ hai xuất phát muộn
hơn 3giây và có vận tốc không đổi là v2=31m/s.
a)Tính vận tốc trung bình của vâth thứ nhất trên quãng đường AB
b)Xác định vị trí hai vật găp nhau.
20.*Một cậu bé dắt chó đi dạo về nhà.Khi còn cách nhà 10m,con chó chạy về nhà với vận tốc
5m/s.Đến nhà con chó lại chạy quay lại gặp cậu bé với vận tốc 3m/s.Tính vận tốc trung bình của
con chó trên quãng đường từ lúc chạy về nhà cho đến lúc gặp lại cậu bé .Biết cậu bé luôn đi đều
với vận tốc 1m/s.
21.*Một xe máy chuyển động trên quãng đường chiều dài S. Nửa thời gian đầu xe chạy với vận
tốc 40km/h.Trên quãng đường còn lại , nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 80km/h và cuối
cùng xe chạy với vận tốc v.Tính v biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là 60km/h.
22.Trên quãng đường AB dài 15m một vật xuất phát từ A với vân tốc 5m/s.Sau 1s, vật quay lại A
với vận tốc 4m/s.Rồi lại tiến về B với vận tốc 5m/s.Cứ như vậy cho đến khi đến B(Tiến 1s ,lùi 1s)
a)Tính vận tốc của vật trê quãng đường từ A đến B

b)Tính vận tốc trung bình của vật trên quãng đường vật đI được.
23.* Một ôtô xuất phát từ A đến B ,nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1,nửa quãng đường còn
lại di với vận tốc v2.Một ôtô khác xuất phát từ B về A ; nửa thời gian đầu di với vận tốc v1.nửa thời
gian sau đI với vận tốc v2.Xe đI từ B xuất phất muộn hơn xe đi từ A 30 phút , hai xe đến đích cùng
lúc.
a) Tính độ dài quãng đường AB.
b)Nếu hai xe xuất phất cùng lúc thì gặp nhau ở vị trí nào trên AB?
24.Hai người đi xe cùng xuất phát từ vị trí A dạo quanh một công viên hình chữ nhật ABCD(AB
=2 CD).Người thứ nhất đI trên các cạnh AB và CD với vận tốc 20km/h , trên hai cạnh kia với vận
tốc 10km/h.người thứ hai đI trên AB và CD với vận tốc 15km/h , trên hai canhj còn lại với vận tốc
30km/h.Họ đi ngược chiều nhau và về A sớm muộn hon nhau 10 phút.
a) Tính vận tốc trung bình của mỗi người khi đI được một vòng công viên.Tính thời gian
chuyển động của mỗi người.
25.*Một xe khởi hành từ A để đi đến B. Quãng đường AB dài 60km. Xe cứ chạy 20 phút lại dừng
lại nghỉ 10phút .Trong 20 phút đầu xe chạy với vận tốc v 1=12km/h.Trong các khoảng 20 phút
chuyển động sau vận tốc tăng dần là 2 v1, 3 v1, 4 v1,………
a)Tính thời gian xe chạy từ A về B.
b)Tìm vận tốc trung bình của xe trên quãng đường AB.
c)Xác định vị trí xe dừng lại nghỉ mà vận tốc trung bình của xe trên quãng đường từ A đến vị
trí đó là 18km/h.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×