Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

NĂM 2017
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 05/11/2017

Câu 1 (2,5 điểm)
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về những đóng góp của phong trào Tây Sơn và
vương triều Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
Câu 2 (2,5 điểm)
Phân tích nguyên nhân dẫn đến Đại hội lần VII của Quốc tế Cộng Sản (7/1935).
Những quyết nghị quyết của Đại hội có giá trị như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam?
Câu 3 (3,0 điểm)
Trên cơ sở trình bày nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930),
anh/ chị hãy cho biết để một cuộc khởi nghĩa thắng lợi cần những điều kiện gì?
Câu 4 (3,0 điểm)

Nghị quyết Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương (5/1941) có những điểm gì
mới so với Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương? Nêu nhận
xét về những điểm mới đó.
Câu 5 (3,0 điểm)
Phân tích chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong việc phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946)?
Câu 6 (3,0 điểm)
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có mở ra bước ngoặt trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam hay không? Vì sao?
Câu 7 (3,0 điểm)
Hãy làm rõ tác động tích cực của cuộc cách mạng Khoa học – công nghệ đối với
sản xuất và đời sống con người. Anh/chị cần làm gì để góp phần thực hiện quốc sách phát
triền khoa học – công nghệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
……………Hết…………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×