Tải bản đầy đủ

Đề giao lưu toán tuổi thơ

ĐỀ TỰ LUYỆN GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

13


ĐỀ 1
Bạn Mận về quê thăm bà. Bạn Mận ở với bà vừa đúng một tuần và 6 ngày. Tính ra Mận ở với bà chỉ
được có một chủ nhật thôi. Hỏi bạn Mận về đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần?
Trong các số tự nhiên từ 1 đến 2011, có bao nhiêu số không chia hết cho 5?
Một thùng đựng đầy dầu nặng 220kg. Nếu thùng đựng nửa số dầu đó thì nặng 120kg. Hỏi thùng không
thì nặng bao nhiêu ki – lô – gam?
Cho phân số 15/21. Để được phân số 5/6 thì phải thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho số tự
nhiên nào?
. Cả gà và thỏ có 24 chân. Biết đầu gà gấp đôi số đầu thỏ. Hỏi có mấy gà, mấy thỏ?
Một giá sách có hai ngăn: ngăn trên và ngăn dưới, tính số sách ở mỗi ngăn, biết rằng nếu chuyển 20
quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở hai ngăn sẽ bằng nhau. Còn nếu chuyển 20
quyển từ ngăn dưới lên ngăn trên thì khi đó số sách ngăn dưới sẽ bằng 3/7 số sách ở ngăn trên.
. Một đơn vị bộ đội chuyển bị một số lương thực đủ cho 360 người dùng trong 24 ngày. Nhưng do có
một số chiến sĩ mới chuyển đến nên số lương thực chỉ đủ dùng trong 18 ngày. Tính số người đến
thêm. ( sức ăn của mỗi người như nhau )
Trong giỏ đựng một số cam. Lần thứ nhất, lấy ra một nữa số cam, rồi bớt lại 6 quả. Lần thứ hai lấy ra
1/3 số cam và lấy thêm 4 quả. Số cam trong giỏ lúc này là 8 quả. Hỏi lúc đầu trong giỏ có bao nhiêu
quả cam?
. Hai người làm chung một công việc thì mất 12 giờ sẽ hoàn thành. Người thứ nhất làm một mình 2/3
công việc thì mất 10 giờ. Hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc thì mất bao lâu?
Trên một miếng đất hình chữ nhật, người ta đào một cái hồ hình vuông có cạnh kém chiều dài miếng
đất 34m và kém chiều rộng miếng đất 20m. Đào hồ xong, diện tích còn lại để canh tác là 1004m 2. Tìm
diện tích miếng đất.
Ngày 28/6/2014là thứ 2, vậy ngày 28/6/2013 là thứ mấy?
Tìm ba số có tổng là 417. Biết số thứ nhất nếu giảm 17 đơn vị thì bằng tổng của số thứ hai và số thứ
ba. Số thứ nhất chia cho số thứ ba thì được thương là 3 và dư 7.
Cho hiệu sau:
1 x 2 x 3 x ........x 48 x 49 - 1 x 3 x 5 x ........x 47 x 49
Hỏi chữ số tận cùng của hiệu là chữ số mấy?

14

Năm công nhân đắp 3 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì được 24m đường. Hỏi 7 công nhân đắp trong 4
ngày, mỗi ngày làm 10 giờ thì được bao nhiêu mét đường ?(Năng suất mọi người như nhau)

15

Một cửa hàng có 34 tạ cả gạo nếp và gạo tẻ, biết 1/3 số gạo tẻ bằng 1/5 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có
bao nhiêu ki - lô - gam gạo mỗi loại?


16

17

Để xây dựng tủ sách Kim Đồng, lớp 5A đã bán 12kg giấy loại được tất cả 12000 đồng. Mỗi kg giấy báo
giá: 2000 đồng, 2kg giấy vở giá: 1000 đồng, 4kg giấy vụn giá: 1000 đồng. Hỏi lớp 5A đã bán mấy kg
giấy mỗi loại?
: Cho một hình chữ nhật có chu vi là 70cm. Nếu tăng chiều rộng lên 2 lần và tăng cả chiều dài nữa thì
được nột hình vuông có diện tích gấp ba lần diện tích ban đầu. Tìm diện tích hình vuông đó?
: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15 m. Nếu người ta bớt chiều dài đi

của nó và bớt chiều rộng đi
18

hình chữ nhật đó.

của nó thì khu vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn


Bài 1: Tính nhanh:
19

Tích của hai phân số là

tổng của chúng. Tổng của hai phân số đó lại gấp 11 lần hiệu của chúng.

20
Tìm hai phân số đó.

II. Tự luận
1.Nam có số bi xanh bằng 1/2 số bi đỏ. Nếu Nam có thêm 18 viên bi xanh và 12 viên bi đỏ thì số bi xanh
sẽ bằng 2/3 số bi đỏ. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi đỏ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................
2.Mẹ 30 tuổi, con 3 tuổi. Sau mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................

3. Một lớp học có số học sinh giỏi bằng

số học sinh khá, số học sinh khá bằng

số học sinh trung

bình, không có học sinh yếu kém. Hãy tính số học sinh của từng loại học lực đó. Biết lớp đó có nhiều hơn
30 học sinh nhưng ít hơn 40 học sinh.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................

1

ĐỀ 2
Một trường bán trú dự trữ gạo đủ cho 240 học sinh ăn trong 27 ngày. Nhà trường mới nhận thêm 30 học
sinh nữa. Số gạo trên đủ dùng trong bao nhiêu ngày?
Cho phân số
, để được phân số
ta phải thêm tứ số và mẫu số của phân số đã cho số bao nhiêu

2

3

đơn vị?
Một học sinh viết: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … và tiếp tục như vậy để có một dãy số. Số hạng thứ
2013 mà bạn đó viết là số nào?

4

Cho hai số tự nhiên có các đặc điểm sau: là số có 2 chữ số giống nhau và không chia hết cho 2, 3, 5. Vậy,
hai số đó là số nào?

5
6

Trong kỳ thi toán tuổi thơ có 56 bạn tham gia dự thi. Hỏi người ta phải dùng tất cả bao nhiêu số chữ số để
đánh số báo danh cho các bạn?
Cho dãy số: 0; 1; 5; 14 . . . Đền 3 số tiếp theo. Viết công thức tìm số thứ 10 của dãy.


Một hình vuông và một hình tam giác đều (tam giác có 3 cạnh bằng nhau) có cùng chu vi. Hiệu giữa độ
dài một cạnh của hình này và một cạnh của hình kia là 4cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Có 40 quả vừa cam vừa quýt, vừa bưởi. số cam và số bưởi cộng lại thì bằng số quýt. Số cam và số quýt
cộng lại thì gấp 4 lần số bưởi. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả ?
Cho phân số
có a + b = 136. Rút gọn phân số
ta được phân số
. Tìm phân số
.

7
8

9

10

11
12

Một vòi nước chảy một mình vào một cái bể sau 6 giờ đầy bể. Nếu cho vòi thứ 2 chảy một mình thì sau 9
giờ đầy bể. Nếu hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu thì đầy bể.

Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 4, số dư bằng 25 và tổng của số bị chia và số chia
và số dư là 515. Hỏi số chia của phép chia là bao nhiêu ?
Một hình chữ nhật có diện tích là 75 m2 chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm một số
mét nữa thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi phải tăng chiều rộng thêm là
bao nhiêu mét?
Tính Giá trị của biểu thức

13

14

: Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14. Hai năm trước tuổi em bằng 3/5 tuổi anh. Hỏi hiện
nay em bao nhiêu tuổi?

15

Ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 108 là: ………………………………

II.Tự luận
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi khối lớp 5 của một trường Tiểu học có số học sinh đạt điểm giỏi bằng

số

học sinh dự thi, không có học sinh đạt điểm trung bình và yếu. Sau khi phúc khảo, có 12 em đạt điểm khá
lên điểm giỏi vì thế số học sinh đạt điểm giỏi bằng
số học sinh dự thi. Hỏi khối lớp 5 trường đó có bao

nhiêu em dự thi ?

TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ SỐ THẬP PHÂN
A. Phép cộng trừ
Bài 1: Cửa hàng ngày đầu tiên bán được 7,5 tấn xi măng. Ngày thứ hai bán hơn ngày đầu là 1,25 tấn xi
măng. Ngày thứ 3 bán nhiều hơn mức trung bình của cả ba ngày là 1,75 tấn xi măng.Hỏi ngày thứ ba cửa
hàng đó bán được mấy tấn xi măng?
Bài 2: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 27,5m. Biết rằng nếu chiều rộng tăng thêm 2,5 m thì được một
hình vuông. Tính chu vi và diện tích của hình vuông đó.
Bài 3:Tổng của hai số bằng 20,06.Hỏi nếu mỗi số hạng đều tăng thêm 12,75 thì được tổng mới bằng bao
nhiêu?
Bài 4:Tổng của ba số bằng 13,68.Hỏi nếu số hạng thứ nhất tăng thêm 2,35, số hạng thứ hai tăng thêm 4
và số hạng thứ ba tăng thêm 3,65 thì được tổng mới bằng bao nhiêu?
Bài 5: Trong kho có 19,35 tấn gạo.Người ta mới cho bốn xe chở gạo vào kho: xe I chở 2,8 tấn gạo, xe II
chở 2,4 tấn, xe III chở 2,6 tấn gạo và xe IV chở 2,2 tấn gạo.Hỏi lúc đó trong kho có tất cả bao nhiêu tấn
gạo ?
Bài 6:Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số bị trừ thêm 7,32 và số trừ thêm 4,25 thì được hiệu mới là
23,13.
Bài 7:Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số bị trừ bớt 1,37 và số trừ bớt 3,45 thì hiệu mới là 20,06.


Bài 8:Khi cộng một số với 2,53, một bạn đã cộng số đó với 3,52 nên có kết quả là 4,6. Hãy tìm tổng đúng
của hai số đã cho.
Bài 9: Khi trừ một số đi 3,45, một bạn đã lấy số đó trừ đi 5,43 nên có kết quả là 1,59. Hãy tìm tổng đúng
của hai số đã cho.
Bài 10: Khi thực hiện phép tính 6,08 trừ đi một số, một bạn đã lấy 8,06 trừ đi số đó nên có kết quả là 4,59.
Hãy tìm hiệu đúng của hai số đã cho.
Bài 11: Kho I có 120,5 tấn gạo và kho II có 75,5 tấn gạo. Sau khi người ta lấy ở mỗi kho ra một số tấn gạo
như nhau thì còn lại số gạo ở kho II bằng
số gạo ở kkho I Hỏi người ta lấy ra mấy tấn gạo ở mỗi

kho?
Bài 12: Kho I chứa 52,25 tấn ngô. Kho II chứa 37,75 tấn ngô.Người ta vừa chuyển một số tấn ngô từ kho
II sang kho I nên lượng ngô ở kho II bằng 2/3 lượng ngô ở kho I. Hỏi người ta đã chuyển mấy tấn ngô từ
kho II sang kho I?
Bài 13:Hiệu của hai số bằng 1,9. Tìm hai số đó, biết rằng hai lần số bị trừ thì lớn hơn số trừ là 6,6.
Bài 14:Cho hai số thập phân là 10,04 và 4,04. Hỏi mỗi số đó cần phải thêm cùng một số nào để được hai
số mới có tỉ số là 8/5 ?
Bài 15: Cho hai số, biết rằng nếu số lớn bớt 7,5 và số bé thêm 7,5 thì được hai số bằng nhau ; nếu mỗi số
đã cho cùng thêm 0,25 thì được hai số mới có tỉ số là 4. Tìm hai số đã cho.
Bài 16: Một tổ có 4 xe chở hàng. Xe I chở 3,15 tấn hàng. Xe II chở ít hơn xe I là 0,7 tấn và chở ít hơn xe
III là 1,05 tấn.Xe IV chở kém mức trung bình của cả tổ là 0,1 tấn hàng. Hỏi xe IV chở mấy tấn hàng?
Bài 17:Khi thực hiện phép cộng hai số thập phân, một bạn HS đã viết nhầm dấu phảy của một số hạng
sang bên phải một hàng do đó được kết quả là 52,88. Hãy tìm hai số đó biết tổng đúng là 19,13.
Bài 18: Cho hai số thập phân có hiệu là 14,6. Tìm hai số đó, biết rằng nếu cùng thêm vào hai số đó 2,5
đơn vị thì được hai số có tổng là 142.
Bài 19:Hiệu hai số là 4,75. Tìm hai số đó biết rằng nếu cùng bớt cả hai số đi 3,04 thì được hai số có tổng
là 49,97.
Bài 20:Hiệu hai số là 6,9. Tìm hai số đó, biết rằng nếu thêm vào số bé 2,5 đơn vị và bớt ở số lứn đi 1,2
đơn vị thì được hai số có tổng là 79,8.
Bài 21:Tổng của hai số là 33,37. Nếu cùng bớt cả hai số đi 2,01 thì được hai số có hiệu là 4,77. Tìm hai số
đó.
Bài 22: Hai số có tổng là 57,3. Nếu thêm vào số lớn 2,7 đơn vị và bớt đi ở số bé 1,5 đơn vị thì được hai số
có hiệu là 18,1. Tìm hai số đó.
Bài 23: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân mà phần thập phân có hai chữ só, An đã bỏ quên
dấu phảy và thực hiện phép cộng như cộng với số tự nhiên và được kết quả là 343. Tìm hai số đó biết
tổng đúng bằng 21,25.
Bài 24: Một phép trừ có số bị trừ là số tự nhiên, số trừ là số thập phân và phần thập phân có một chữ số.
Một HS vì chép thiếu dấu phảy nên đã tiến hành trừ hai số tự nhiên và tìm được kết quả là 122. Hãy tìm
số bị trừ, số trừ dã cho, biết hiệu đúng bằng 330,8.
Bài 25: Một phép trừ có số bị trừ là số thập phân mà phần thập phân có hao chữ số , bạn Tùng đã quên
mất dấu phảy của số trừ nên kết quả là 152. Tìm số bị trừ và số trừ biết hiệu đúng là 273,77.
Bài 26: Hiệu của hai số là 3,4.Nếu ta gấp số lớn lên 4 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu là 473,5.Tìm hai
số đó.
Bài 27:Hiệu của hai số thập phân là 15,25. Nếu rời dấu phảy của số bé sang phải một hàng rồi cộng với
số lớn ta được 29,77. Tìm hai số dó.
Bài 28:Hiệu hai số là 6,1. Nếu số trừ gấp lên 4 lần thì được số mới hơn số bị trừ là 4,52. Tìm hai số đã
cho.
Bài 29: Tổng của hai số là 45,3. Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và số thứ hai lên 3 lần thì được hai số có
tổng bằng 110,2. Tìm hai số đã cho.
Bài 30: Tổng của hai số thập phân bằng 38,55.nếu dời dấu phaỷ của số bé sang bên phải một hàng rồi lấy
hiệu giữa số lớn và nó ta được 7,2.Tìm hai số đó.
Bài 31: Hiệu của hai số là 1,4. Nếu tăng một số lên 5 lần và giữ nguyên số kia thì được hai số có hiệu là
145,4. Tìm hai số đó ( có 2 trường hợp)
Bài 32:Hai số thập phân có tổng là 15,83. Nếu dừi dấu phayrcuar số bé sang phải một hàng rồi trừ đi số
lớn thì được 0,12.Tìm hai số đó.
Bài 33:Hai số thập phân có tổng là 55,22.Nếu dời dấu phảy của số bé sang trái 1 hàng rồi lấy hiệu giữa số
lớn và nó ta được 37,07. Tìm hai số đó.
Bài 34: Hai số thập phân có hiệu là 9,12.nếu dời dấu phảy của số bé sang phải 1 hàng rồi cộng với số lớn
ta được 61,04.Tìm hai số đó.
Bài 35: Hai số thập phân có hiệu là 5,37.nếu đời dấu phảy của số lớn sang trái 1 hàng rồi cộngvới số bé ta
được 11,955.Tìm hai số đó.
Bài 36: Tổng của hai số là16,26. Nếu ta tăng só thứ nhất lên 5 lần và só thứ hai lên 2 lần thì được hai số
có tổng là 43,2. Tìm hai số đó.


Bài 37: Hai số thập phân có tổng là 32,15. Nếu dời dấu phảy của số bé sang trái một hàng thì số lớn hơn
số bé mới là 18,4. Tìm hai số đó.

B. Nhân chia số thập phân
Bài 38:Khi nhân một số với 354 lan đã dặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên tìm ra kết quả là 28,56.
Hãy tìm tích đúng.
Bài 39: Khi nhân một số với 235, một bạn HS đã vô ý đặt tích riêng thứ hai và thứ ba thẳng cọt nhau nên
tìm ra kết quả là 178,2. Hãy tìm tích đúng.
Bài 40: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6,8m, nếu ta bớt mỗi chiều đi 0,2m thì
chu vi hình chữ nhật mới gấp 6 lần chiều rộng mới.Tính diện tích mảnh vườn ban đầu.
Bài 41: Thương của hai số là 1999 và hiệu của chúng là 199,8. Tìm hai só đó.
Bài 42: Nếu chia số bị chia cho 2 lần số chia thì ta được 0,6. Còn nếu chia số bị chia cho 3 lần số
thươngta cũng được 0,6.Tìm số bi chia, số chia và số thương trong phép chia đầu tiên.
Bài 43:Tìm hai số sao cho tổng và thương của chúng đều bằng 0,25.
Baì44: Tìm hai số sao cho thương và hiệu của chúng đều bằng 0,75.
Bài 45:Tìm hai số có có tổng gấp 5 lần hiệu và bằng 1/6 tích của chúng.
Bài 46:Hiệu của hai số là 3,58. Nếu số trừ gấp lên 3 lần thì được số mới lớn hơn số bị trừ là 7,2. Tìm hai
số đó.
Bài 47: Hiệu hai số là 6,3 nếu cộng thêm 1,2 vào mỗi số thì được hai số mới mà số này bằng 0,25 số kia.
Tìm hai số ban đầu.
Bài 48: Tổng của hai số thập phân là 58,2. Nếu dời dấu phảy của số bé sang bên trái một hàng thì hiệu
của số lớn và nó là 44,45. Tìm hai số đó.
Bài 49: Hiệu của hai số thập phân abc,d và a,bcd bằng 562,122.Tìm tổng của hai số đó.
Bài 50: Một mảnh vải 3m giá 82500 đồng. Người thợ may cắt từ mảnh vải đó lấy ra 1,2m để may quần với
giá tiền công may là 25000 đồng. Hỏi toàn bộ số tiền may chiếc quần đó hết bao nhiêu?
Bài 51: Mẹ mua 3 kg gạo nếp hết 22 500 đòng. Mẹ mua thêm lượng gạo tẻ gấp rưỡi gạo nếp. Hỏi mẹ mua
gạo nếp và gạo tẻ hết bao nhiêu tiền, biết giá tiền của 1kg gạo tẻ chỉ bằng 2/3 giá tiền của 1kg gạo nếp?
Bài 52: a.Tìm hai số, biết rằng thương của hai số đó bằng 1 và tích của hai số đó bằng 0,25.
b.Tìm hai số, biết rằng hiệu hai số đó bằng 0 và tích của hai số đó bằng 0,0016.
Bài 53:Tổng của hai số bằng 10,45. Tìm hai số đó , biết rằng nếu số hạng thứ nhất cộng với 4 lần số hạng
thứ hai thì được 22,45.
Bài 54:Tổng của hai số bằng 7,36. Tìm hai số đo, biết rằng 3 lần số hạng thứ nhất trừ đi số hạng thứ hai
thì được 12,64.
Bài 55: Hiệu của hai số bằng 0,73. Tìm hai số đó, biết rằng tổng của số trừ và 8,73 thì bằng 5 lần số bị trừ
Bài 56: Cô Dung mua một hộp bánh và một hộp kẹo, trong đó hộp bánh cân nặng hơn hộp kẹo là 0,2kg.
Hỏi mỗi hộp đó cân nặng bao nhiêu kg biết rằng 0,25 lượng bánh trong hộp bánh bằng 0,3 lượng kẹo
trong hộp kẹo?
Bài 57: a.Tổng của hai số bằng 0,6 và thương của hai số cũng bằng 0,6.
b.Hiệu của hai số bằng 0,6; thương của hai số đó cũng bằng 0,6.
Bài 58: Thương của hai số bằng 3,45. Nếu số bị chia giảm 3 lần và số chia gấp 4 lần thì thương mới bằng
bao nhiêu?
Bài 59: Tìm thương của hai số, biết rằng nếu số bị chia gấp 4 lần và số chia giảm 4 lần thì được thương
mới bằng 1,2.
Bài 60:Tìm số chia và số bị chia, biết rằng nếu chia số bị chia cho 1/3 số chia thì được 10,2 ;nếu chia số bị
chia cho 1/4 số thương cũng được 10,2.
Bài 61:Tổng của số thập phân và số tự nhiên bằng 83,7. Khi cộng hai số này, một bạn đã quên viết dấu
phảy ở số thập phân nên kết quả là 405. Hãy tìm hai số đó.
Bài 62: Cho ba số, trong đó số lớn nhất hơn số bé nhất là 3,5. Tìm 3 số đã cho, biết rằng nếu một số nhân
với 10, một số nhân với 8, một số nhân với 6 thì được ba kết quả bằng nhau.
Bài 63; Ba tấm vải vàng, xanh, đỏ dài 84m.Sau khi cắt đi 1/9 tấm vải vàng, 3/7 tấm vải xanh,1/3 tấm vải đỏ
thì ba tấm vải còn lại bằng nhau. Hỏi lúc đầu mõi tấm vải dài bao nhiêu mét?
Bài 64: lớp 5A có ba tổ cùng thu nhặt giấy vụn. Biết rằng tổ I và tổ II thu được 15,9kg, Tổ I và tổ III thu
được 18,6kg,Tổ II và tổ III thu dược 16,5kg. Hỏi mỗi tổ thu được bao nhiêu kg giấy vụn?
Bài 65: Một cửa hàng có 72,5kg bánh và 30,5kg kẹo.Sau khi người ta bán một lượng bánh bằng một
lượng kẹo thì còn lại lượng bánh gấp 5 lần lượng kẹo.Hỏi người ta đã bán mỗi loại bao nhiêu kg?
Bài 66: Một đội công nhân đã làm xong một quãng đường trong 3 tuần lễ. Tuần lễ đầu tiên họ làm được
0,25 quãng đường đó. Tuần lễ thứ hai họ làm được 0,8 quãng đường còn lại. Tuần lễ thứ ba làm được 1,5
km thì xong toàn bộ quãng đường đó. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu km?
Bài 67:Bể thứ nhất chứa 1000 lít nước. Bể thứ hai chứa 1525 lít nước.cùng một lúc người ta cho rút nước
từ hai bể, trung bình cứ mỗi phút bể thứ nhất rút được 14,7lít nước và bể thứ hai rút được 25,2 lít
nước.Hỏi sau bao lâu thì lượng nước còn lại ở hai bể bằng nhau?
Bài 68: Tìm một số, biết rằng nếu số đó chia cho 0,25 rồi trừ đi 7,5 thì cũng bằng kết quả khi số đó nhân
với 0,25 rồi cộng với 7,5.


Bi 69: Mt can y du cõn nng 34,5kg. Sau khi dựng 0,4 lng du trong can thỡ can du vi s du
cũn li cõn nng bao nhiờu,bit rng cỏi can khụng cú du cõn nng 2kg.
Bi 70: Cú 53kg ko c úng vo hai loi hp: Mi hp ln cha 0,75kg ko v mi hp bộ cha 0,5kg
ko. Hi mi loi cú bao nhiờu hp ko, bit rng s hp bộ nhiu hn hp ln l 1 hp/
Bi 71: Khi nhõn mt s vi 5,3mootj bn ó nhõn s ú vi 3,5 nờn tớch ỳng ó b gim i 2,34 n v.
Tỡm tớch ỳng ca hai s ó cho.
Bi 72: Khi nhõn 1,02 vi mt s,mt bn ó quờn vit ch s 0 ca tha s th nht nờn tớch ỳng ó
tng thờm 0,81 n v. Tỡm tớch ỳng ca hai s ó cho.
Bi 73: Khi chia 9,6 cho mt s, mt bn ó chia 6,9 cho s ú nờn thng b gim i 1,08 n v. Tỡm
thng ỳng ca hai s ó cho.
THI GIAO LU TUI TH KHM PH LP 4
H v tờn:,,,,,,
Lp:...
Cõu1: Cú bao nhiờu s bộ hn 390 chia ht cho 2 v 5?
ỏp ỏn:
Cõu 2: Kt hp no khụng phi l t ghộp?
Xe p, xe c, mỳa hỏt, khoai nng, tp mỳa, bỏnh ko
ỏp ỏn:
Cõu 3: u nm 1226, Trn Th tỡm cỏch ly Trn Cnh, ri nhng ngụi cho chng. Nh
Trn c thnh lp.
T in vo ch chm l:..
Cõu 4: Khi gic Mụng Nguyờn vo Thng Long, vua tụi nh Trn ó dựng k gỡ ỏnh gic?
ỏp ỏn:
Cõu5: nh nỳi no cao nht nc ta?
ỏp ỏn:
Cõu 6: Sụng gỡ bt ngun t Trung Quc chy qua Lo, Cam-pu-chia, chy qua nc ta v ra bin
ụng?
ỏp ỏn:
Cõu 7: p mt cc rng xung nc, sau ú nghiờng cc em thy cú bt ni lờn. Kt qu ny cho ta bit
trong cc cú gỡ?
ỏp ỏn:
Cõu8:Hơi nớc bốc hơi lên cao, gặp lạnh,tạo thành những hạt nớc rất nhỏ, các hạt nớc tạo thành các đám mây.
Đây gọi là hiện tợng gì?
ỏp ỏn:
Cõu 9: Hiu hai s l 515. Tỡm hai s ú, bit rng nu ta gch b ch s 2 hang n v ca s b tr ta
s c s tr.
ỏp ỏn:
Cõu 10: Ting ti no khụng cú ngha l nng lc cao
Ti gii, thiờn ti, ti ba, tin ti, ti t, ti hoa
ỏp ỏn:
Cõu 11: Ghi li b phn ch ng trong cõu sau:
Cỏi hỡnh nh trong tụi v cụ, n bõy gi, vn cũn rừ nột.
ỏp ỏn:
Cõu12: Bc tranh u vt thuc dũng tranh dõn gian no?
ỏp ỏn:
Cõu 13: Bi hỏt i ca do ai sỏng tỏc?
ỏp ỏn:
Cõu 14: K tờn 3 mu chớnh trong m thut? (3 mu c bn, cú th pha trn to ra cỏc mu khỏc)
ỏp ỏn:
Cõu 15: phõn bit õm thanh cao, thp khỏc nhau ngi ta dung my nt nhc? Ghi tờn cỏc nt nhc?
ỏp ỏn:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×