Tải bản đầy đủ

Tai lieu tinh cau kien UST bang ADAPT

CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ADAPT-Builder
TÍNH TOÁN THÍÊT KẾ CÁC LOẠI SÀN – DẦM
ỨNG SUẤT TRƯỚC
( VẼ CÁC CẤU KIỆN TRÊN MẶT BẰNG )

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
1


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước


MỤC LỤC

PHẦN 1 : CÁC CÔNG CỤ TRONG PHẦN MỀM ADAPT-Builder
1.GIƠIÙ THIỆU PHẦN MỀM ADAPT-Builder
1.1.Giới thiệu
1.2. Các thanh công cụ của chương trình
2.CÁC CÔNG CỤ MÔ HÌNH HOÁ , THIẾT KẾ TRONG ADAPT-Builder
3.CÁC THANH MENU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ADAPT-Builder
4.CÁC CÔNG CỤ MÔ HÌNH CÁC PHẦN TỬ KẾT CẤU
5.CÁC CÔNG CỤ TẠO DÃY SÀN THIẾT KẾ THEO DÃY ( DESIGN STRIPS)
6.CÁC CÔNG CỤ TẠO CÁP CĂNG
7.CÁC CÔNG CỤ XEM MÔ HÌNH KẾT CẤU – BIỂU ĐỒ
8.CÁC KÝ HIỆU , TIÊU ĐIỂM VÀ ĐẶC TRƯNG ADAPT-Builder
9.CÁC PHẦN TỬ TRONG PHẦN MỀM ADAPT-Builder
10. CÁC BƯỚC GIẢI VÀ PHÂN TÍCH TRONG PHẦN MỀM ADAPT-Builder

3
3
3
4
5
25
28
30
35
42
54
67

PHẦN 2 : BÀI TẬP VÍ DỤ ÁP DỤNG TRONG PHẦN MỀM ADAPT-Builder
BÀI 1 : Chuyển Mô hình từ AUTOCAD sang ADAPT-Builder

67

Phân tích , tính toán , thiết kế cho mặt bằng sàn
BÀI 2 : Phương pháp vẽ cáp căng cho dầm , sàn trên mặt bằng
Copy cáp trên mặt bằng

100


BÀI 3 : Chuyển dữ liệu sàn từ ETABS vào ADAPT-Builder

106

BÀI 4 : Tính toán độ giãn dài của cáp căng trên mặt bằng
Thay đổi thông số cáp căng theo nhóm
Xuất bản vẽ thiết kế cáp sang bản vẽ AUTOCAD

108
110
113

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
2


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước
CHƯƠNG 1 : GIƠIÙ THIỆU PHẦN MỀM ADAPT-Builder
1.Giới thiệu :
- Phần mềm ADAPT-Builder tính toán , thiết kế các loại sàn , dầm ứng suất trước theo phương pháp phần
tử hữu hạn FEM ( Finite Element Method)
- Phần mềm ADAPT – Builder có thể nhận mô hình kết cấu từ AUTOCAD hoặc các phần mềm tính kết
cấu khác như ETABS , STADD PRO , REVIT BUIDING … để chuyển mô hình phần từ dầm – sàn từ các
phần mềm vào chương trình ADAPT-Builder để tính toán , phân tích và thiết kế cho dầm – sàn ứng suất
trước ( Prestressed )
- Phần mềm ADAPT – Builder có các công cụ vẽ mô hình giống AUTOCAD , giúp người thiết kế chủ
động việc tạo mô hình dầm sàn 1 cách nhanh chóng và tiện lợi với các công cụ vẽ của ADAPT – Builder

Giao diện của phần mềm ADAPT-Builder
2.Các thanh công cụ của chương trình

Menu Bar : các Menu của chương trình
Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
3


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước
Tool bar : Các thanh công cụ tiện ích
Docked Toolbar : các thanh Toolbar thu gọn
Floating Toolbar : các thanh Toolbar động
Status Bar : thanh trạng thái Toolbar
Use Information Bar : các thông tin về trạng thái của phần mềm
2.CÁC CÔNG CỤ MÔ HÌNH HOÁ , THIẾT KẾ TRONG ADAPT-Builder
2.1.Công cụ tùy biến chuẩn xem thiết kế :
- Công cụ này dùng để đònh dạng chuẩn thiết kế mô hình phần tử như : sàn 2 phương , sàn 1 phương và
dầm
2.2.Công cụ tạo và quản lý chiều cao sàn tầng :
- Công cụ này dùng để nhập thông số chiều cao tầng , mặt phẳng tầng hiện tại ,chiều cao cột trên và dươí
của sàn , mặc đònh sẽ tạo nên chiều cao cột và vách cứng
2.3.Công cụ tạo mô hình các phần tử :

-

Công cụ này dùng để tạo mô hình của Sàn (
trống (

) và mũ cột (

) , Cột (

) , Vách (

) , Dầm (

) , Sàn lỗ

)

2.4.Công cụ tạo các trường hợp tải trọng :
- Công cụ này tạo các trường hợp tải trên sàn , trên dầm , tạo các tải phân bố , tập trung …. Cho dầm và sàn
2.5.Công cụ tạo các đường gối đỡ trên sàn :
- Công cụ này dùng để tạo các đường gối đỡ theo phương X và phương Y của sàn , có thể làm các đường
dây cáp căng khi cần thiết
2.6.Công cụ đònh dạng các kiểu phân tích thiết kế :
- Công cụ này dùng để đònh dạng kiểu phân tích thiết kế theo dạng dãy của sàn
2.7.Công cụ chọn phân tích thiết kế ứng suất trước dầm – sàn bằng xuất kết quả sang ADAPT-PT

2.8.Công cụ xem mô hình 3D của kết cấu :
Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
4


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước
2.9.Công cụ xuất kết quả phân tích sàn theo dãy để tính toán thiết kế ứng suất trước bằng ADAPT-PT

3.CÁC THANH MENU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ADAPT-Builder

3.1.Main Toolbar : Thanh menu chính

3.2.Setting Toolbar : thanh công cụ quản lý hệ thống đặc trưng của phần tử , lớp

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
5


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.3.Design Utility Toolbar : thanh công cụ tối ưu thiết kế
: tạo các nhóm đặc trưng , khi tạo sẽ xuất hiện hộp thọai

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
6


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

: các tiêu chuẩn để lựa chọn thiết kế

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
7


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

: thư viện các loại dây cáp căng ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
8


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

: Tạo thư mục để lưu dữ liệu tính toán xuất kết quả sang ADAPT-PT

và ADAPT-Floor Pro

: Công cụ liên kết với các Modul tính toán như ADAPT-PT , ADAPT-RC

3.4.Công cụ tạo lưới
: tạo hệ thống lưới cho bài toán

Hộp thoại nhập thông số của các đường lưới

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
9


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

: Thêm đường lưới mới

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
10


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.5.Công cụ đònh dạng hệ toạ đô :

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
11


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.6.Các công cụ dời , copy đối tượng

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
12


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.7.Công cụ thay đổi , lựa chọn đối tượng

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
13


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.8.Công cụ vẽ các đối tượng ( giống AUTOCAD )

: Công cụ vẽ các dạng đường liên tục
: Công cụ tạo các điểm
: Công cụ tạo đường thẳng
: Công cụ tạo đường PolyLine
: Công cụ tạo đa giác theo điểm
: Công cụ tạo đa giác với Vectơ , tâm và bán kính
: Công cụ tạo đa giác với Vectơ , điểm đầu
cạnh , điểm cuối cạnh
: công cụ tạo đa giác với Vectơ , đường kính
: công cụ tạo đường tròn qua 3 điểm
: công cụ tạo đường tròn với thông số đường kính
: công cụ tạo đường tròn với thông số bán kính
: công cụ tạo cung tròn qua 3 điểm
: công cụ tạo cung tròn với bán kính và góc
: công cụ tạo cung tròn với điểm bắt đầu , tâm và điểm cuối
: công cụ tạo cung tròn với điểm bắt đầu , điểm cuối , bán kính
: công cụ tạo cung tròn với bán kính , dây cung
: công cụ tạo Text

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
14


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước
: công cụ tạo đường kích thước

3.9.Các công cụ truy bắt điểm

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
15


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.10.Công cụ xem mô hình

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
16


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
17


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

3.11.Các công cụ xem hình chiếu

3.12.Các công cụ xem và hiển thò các phần tử kết cấu

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
18


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
19


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

: công cụ dùng để xem hình ảnh 3D của kết cấu

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
20


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
21


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
22


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
23


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
24


CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾTKẾ SÀN ỨNG SUẤT TRƯỚC ADAPT-BUILDER
ADAPT-Builder
Tài liệu thiết kế Ứng suất trước

4.Các công cụ mô hình phần tử kết cấu

Website : http://tuvanthietkeMNB.com/
Ks: Nguyễn Bá Mùi - ĐHXD

Email : Khonggiandep360doMNB@gmail.com
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×