Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủ

Thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2010.
Tiết 3.

Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình
Bài tập cao độ và tiết tấu(Trang 6 )

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Em yêu hoà bình.Tập biểu
diễn từng nhóm trớc lớp kết hợp động tác phụ hoạ.
* HSKT hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Em yêu hoà bình.
2. Kĩ năng: Tập đọc đúng cao độ và bài tập tiết tấu.
3. Thái độ: Giáo dục HS tình yêu quê hơng, đất nớc yêu hoà bình.
II. Đồ dùng dạy học:
- GVthanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. kiểm tra bài cũ: (1p) 1 HS lên hát bài Em yêu hoà bình

3. Bài mới:
Hoạt động của thày và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
(12p) - Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình,
sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
Em yêu hoà bình.
- GV: Giới thiệu bài hát. Hát mẫu
Em yêu hoà bình yêu đất nớc....
- HS: Hát theo đàn
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
hát theo lối hát nối tiếp.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của
GV.
- GV: Gọi cá nhân, nhóm trình bày
bài hát (Nhận xét, ghi điểm)
- HS: Xung phong thực hiện.
(18p) Bài tập cao độ và tiết tấu
Hoạt động 2: Bài tập cao độ và
tiết tấu.
* Bài tập cao độ
*Bài tập cao độ:
- GV: Cho HS nhắc lại vị trí các
nốt nhạc trên khuông nhạc.
- HS: Thực hiện.
- GV: Hớng dẫn HS luyện tập các
nốt: Đồ, Rê, Mi, Son, La.
- HS: Luyện tập theo yêu cầu của
GV.
* Bài tập tiết tấu
* Bài tập tiết tấu.
- GV: Hớng dẫn HS luyện tập với
âm hình sau:
- HS: Luyện tập.
- GV: nhận xét, sửa sai (nếu có)

Tùng.

4. Củng cố: (2p)

- GV cho hs hát lại bài hát Em yêu hoà bình
5. Dăn dò: (1p)
- Về nhà luyện tập lại bài tập cao độ và tiết tấu.
1


Học hát bài:

Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010.
Tiết 4.

bạn ơI lắng nghe
Kể chuyện âm nhạc

(Trang 7)
Dân ca Ba-na
Dịch lời: Tô Ngọc Thanh

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điêụ và thuộc lời bài hát. Biết bài hát là dân ca, dân
tộc Ba Na (Tây Nguyên). Biết câu chuyện về Đào Thị Huệ.
* HSKT hát đúng giai điêụ và thuộc lời bài hát
2. Kĩ năng: HS biết hát kết hợp gõ đệm theo phách.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu các làn điệu dân ca. Qua câu chuyện cho HS cảm nhận
về tình yêu quê hơng, đất nớc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. kiểm tra bài cũ (1p) 1 HS hát bài Em yêu hòa bình .
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Học hát bài Bạn
(12p)
- Học bài hát Bạn ơi lắng nghe,
ơi lắng nghe.
- GV: Giới thiệu bài
Dân ca Ba-na, dịch lời Tô Ngọc
Thanh.
- HS: Nghe va ghi nhớ.
- GV: Sử dụng bảng phụ lời ca và
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe
hát mẫu.
- HS: Nghe hát mẫu kết hợp quan
sát lời ca trên bảng phụ.
- GV: Cho HS chia câu hát
- HS: Thực hiện chia câu hát
- GV: Kết luận
* KL: Bài chia thành 4 câu.
- GV: Hớng dẫn đọc lời ca.
- HS: Đọc lời ca theo theo hớng
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe...
dẫn.
X
x
x
x
- GV: Sửa sai (nếu có)
- GV hớng dẫn HS học hát từng
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe...
câu, nối tiếp câu theo lối móc xích
cho đến hết bài.
- HS: Tập hát từng câu theo hớng
dẫn.
- GV: Sửa sai (nếu có)
+ GV: Cho lớp luyện hát nhiều lợt
bằng nhiều hình thức: đồng thanh,
tổ, nhóm...
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe...
- HS: Thực hiện luyện hát.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
Hoạt động 2: hát kết hợp gõ đệm
Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo
- GV: Thực hiện mẫu và hớng dẫn
(8p) phách.
hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo
P:Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe..
phách.
X
x
x
x
N: +
+
- HS: Quan sát và thực hiện theo hớng dẫn.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
2


Kể chuyện âm nhạc Tiếng hát Đào
Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc
Tiếng hát Đào Thị Huệ
(10p) Thị Huệ
Ngày xa,là thôn Đào
- GV: Đọc mẫu cả câu chuyện.
- HS: Lắng nghe.
- HS: Đọc cả câu chuyện.
- GV: Đặt câu hỏi:
- Tiếng hát của Đào Thị Huệ đợc tả
+Tiếng hát của Đào Thị Huệ đợc
hay nh thế nào?
tả hay nh thế nào?
- Câu chuyện này xảy ra khi nào?
+ Câu chuyện này xảy ra khi nào?
- HS: Trả lời.
- GV: Nhận xét
Thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010.
Tiết 5.

Ôn tập bài hát: bạn ơI lắng nghe
Giới thiệu hình nốt trắng
bài tậptiết tấu

(Trang 9 )

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Bạn ơi lắng nghe.Tập biểu
diễn từng nhóm trớc lớp kết hợp động tác phụ hoạ.
- Biết về các nốt nhạc.
* HSKT hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Bạn ơi lắng nghe
2. Kĩ năng: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tập tiết tấu.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu bộ môn âm nhạc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1p)
2. kiểm tra bài cũ: (1p) 1 HS lên hát bài Bạn ơi lắng nghe
3. Bài mới:
Hoạt động của thày và trò TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
(10p) - Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe, dịch
lời Tô Ngọc Thanh.
Bạn ơi lắng nghe.
- HS: Hát kết hợp gõ đệm theo
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe...
phách.
X
x
x
x
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho
HS hát theo lối hát nối tiếp.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của
GV.
- GV: Gọi cá nhân, nhóm trình
bày bài hát (Nhận xét, ghi điểm)
- HS: Xung phong thực hiện.
Hoạt động 2: Giới thiệu hình
(10p) * Giới thiệu hình nốt trắng
nốt trắng.
- GV: Nêu hình dáng của nốt
trắng và trờng độ. Cách viết nốt
nhạc.
Âm hình:
- HS: Lắng nghe
- GV: Cho HS đọc và gõ đệm
theo phách âm hình sau:
- HS: Thực hiện.
* Bài tập tiết tấu
Hoạt động 3: Bài tập tiết tấu
(10p) Tiết tấu:
- GV: cho HS luyện tập tiết tấu

= =

3


sau.
- HS: Luyện tập tiết tấu.
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
4.Củng cố: (2p)
- GV bắt nhịp cho hs hát lại bài Bạn ơi lắng nghe.
5. Dăn dò: (1p)
- Về nhà luyện tập gõ tiết tấu với hình tiết tấu ở SGK.
Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010.
Tiết 6

Tập Đọc Nhạc Số 1. Giới thiệu một số
nhạc cụ dân tộc (Trang 10)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết đọc bài TĐN số 1. Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị,
đàn tam, đàn tứ, đàn tỳ bà.
* HSKT biết đọc bài TĐN số 1.
2. Kĩ năng: Biết vỗ tay theo bài TĐN số 1.
3. Thái độ: HS yêu thích các nhạc cụ dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- GV: Nhạc cụ, bảng phụ TĐN số 1, trang minh hoạ (SGK Âm nhạc lớp 4)
- HS: SGK âm nhạc, bút,vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức:
- Hát khởi động giọng. (1p)
2.Kiểm tra bài cũ: (1p)
- 1HS hát bài Bạn ơi lắng nghe
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Tập đọc nhạc
(24p)
- TĐN số 1: Son La Son.
- GV: Giới thiệu bài
- Cao độ: C D E G A.
- GV: HD luyện tập cao độ và tiết
tấu
- HS: Luyện cao độ, tiết tấu theo
HD
- GV: sửa sai (nếu có).
- GV: Trng bảng phụ bài TĐN số 1.
và đặt câu hỏi:
+ CH: Bài TĐN số 1 viết ở nhịp j?
+CH: Nêu tên nốt nhạc có trong
bài?
+CH: Nêu các hình nốt có trong
bài?
- HS: Trả lời các câu hỏi.
- GV: Kết luận

- Tiết tấu:

*KL:
+ Bài TĐN số 1 viết ở nhịp 2/4.
+ C D E G A.
+Hình nốt đen, hình nốt trắng.
G A G A A G.......

- GV: HD tập đọc nhạc từng câu
- HS: Tập đọc từng câu theo HD
- Tập xong, cho HS hát và ghép lời
ca và luyện hát.
- HS: Thực hiện ghép lời ca và
luyện hát nhiều lợt theo hình thức
đồng thanh, tổ nhóm, cá nhân kết

Son La Son hát véo von, Mi Son...

4


hợp vỗ tay theo bài TĐN.
( 6p) -Đàn nhị có 2 dây; Đàn tam có 3
- GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)
dây;
Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ
Đàn tứ có 4 dây và đàn tỳ bà có 4
- GV: Giới thiệu hình dáng và đặc
dây.
điểm của từng nhạc cụ dân tộc
- HS: Quan sát và ghi nhớ.
- GV: Gợi ý cho HS tự nêu một vài
nhạc cụ dân tộc theo sự nhận biết có
*KL: Đàn then, khèn, sáo...
trong địa phơng.
- HS: Trả lời theo nhận biết
- GV: Kết luận và bổ sung (nếu cần)
4.Củng cố: (2p)
- GV:Cho HS nhắc lại nội dung bài học và hát bài TĐN số 1 một lần.
- GV: Nhận xét tiết học.
5. Dăn dò: (1p)
- HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010.

- Ôn tập 2 bài hát:

Tiết 7

Em yêu hoà bình, bạn ơi lắng nghe
Ôn TĐN số 1 (Trang 12 )

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca 2 bài hát Em yêu hoà bình, Bạn ơi
lắng nghe.Tập biểu diễn từng nhóm trớc lớp kết hợp động tác phụ hoạ.
- Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN số 1.
* HSKT hát đúng giai điệu và lời ca 2 bài hát Em yêu hoà bình, Bạn ơi lắng nghe
2. Kĩ năng: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tập đọc cao độ, luyện trờng độ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu bộ môn âm nhạc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, bút, vở ghi bài.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: Thự hiện trong tiết học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thày và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
(5p) - Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình,
sáng tác Nguyễn Đức Toàn.
Em yêu hoà bình.
- HS: Hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
Em yêu hoà bình yêu đất nớc Việt
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
Nam
hát theo lối hát nối tiếp.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của
GV.
Hoạt động2: Ôn tập bài hát
(10p)
Bạn ơi lắng nghe.
- HS: Hát kết hợp gõ đệm theo
- Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe,
nhịp.
dân ca Tây Nguyên.
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
hát theo lối hát nối tiếp.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của
GV.
- GV: Mời hs lên bảng hát và biểu
diễn 1 trong 2 bài ôn tập.
- HS: Từng nhóm, cá nhân thực hiện
5


+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét biểu dơng.
Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 1
- GV: Luyện cao độ.
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho HS đọc và gõ đệm theo
phách âm hình sau:
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
- GV: Cho các tổ thi đua
- HS: Thực hiện.
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét sửa sai.

(15p)

Luyện theo thang âm

Âm hình

4. Củng cố: (2p)
- GV bắt nhịp cho hs hát lại bài Bạn ơi lắng nghe.
5. Dăn dò: (1p)
- Về nhà luyện tập gõ tiết tấu với hình tiết tấu, ôn tập bài TĐN số 1.
Thứ năm ngày 14 tháng 10năm 2010.

Tiết 8

Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh (Trang 13)

Nhạc và lời: Phong Nhã.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết hát theo giai điệu và lời ca.
* HSKT biết hát theo giai điệu và lời ca.
2. Kĩ năng: Biết vỗ tay theo nhịp của bài hát.
3. Thái độ: Giáo dục HS về tình đoàn kết bạn bè
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ
- HS: SGK âm nhạc Thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 1p)
1 HS lên bảng đọc lại bài TĐN số 2
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1:
Học hát
(20p)
- Học hát bài Trên ngựa ta phi
- GV: Giới thiệu bài
nhanh. Sáng tác Phong Nhã.
- HS: Nghe và ghi nhớ
Trên đờng gập gềnh ngựa phi.
- GV: Sử dụng bảng phụ và hát mẫu
- HS: Nghe hát mẫu.
-Bài hát chia thành 10câu nhỏ. Mỗi
- GV: Chia câu hát
câu nhạc cách nhau dấu chấm câu.
- HS: Quan sát chia câu hát.
- GV: Hớng dẫn đọc lời ca theo tiết
Trên đờng gập gềnh ngựa phi.
tấu.
x
x
x
x
x
x
- HS: Đọc lời ca.
- GV: Sửa sai.
- GV: Dạy hát, dạy từng câu, nối tiếp
Trên đờng gập gềnh ngựa phi.
câu theo lối móc xích cho đến hết bài
- HS: Tập hát từng câu theo HD.
6


- GV:Sửa sai.
- GV: cho lớp luyện hát nhiều lợt
theo hình thức đồng thanh, tổ nhóm,
cá nhân...
- HS: Luyện hát
- GV: Nhận xét, sửa sai,
Hoạt động 2: Hát và gõ đệm nhịp. (10p)
- GV: Thực hiện mẫu và HD hát kết
Trên đờng gập gềnh ngựa phi.
hợp vỗ thay theo bài hát.
v
v
v
- HS: Quan sát và thực hiện hát kết
hợp vỗ tay theo hình thức đồng
thanh, tổ nhóm, cá nhân...
- GV: Nhận xét, sửa sai, biểu dơng.
4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho hs nhắc lại tiêu bài học, bát nhịp cho cả lơp hát củng cố.
5. Dặn dò: (1p) HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010.
Tiết 9

- Ôn tập bài hát:

Trên ngựa ta phi nhanh
Ôn TĐN số 2. (Trang 16 )

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Đọc
đúng cao độ, trờng độ bài TĐN số 2.
* HSKT: Hát đợc bàiTrên ngự ta phi nhanh.
2. Kĩ năng: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tập biểu diễn từng nhóm trớc lớp kết
hợp động tác phụ hoạ. Tập đọc cao độ, luyện trờng độ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu bộ môn âm nhạc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GVthanh phách.
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Hát khởi động giọng. (2p)
2. kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong tiết học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát (15p)
Trên ngựa ta phi nhanh
- Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi
- GV: Giới thiệu bài
nhanh sáng tác Phonh Nhã.
- HS: Hát kết hợp gõ đệm theo
nhịp.
Trên đờng gập ghềnh, ngựa phi
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
hát theo lối hát nối tiếp.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu
- GV: Mời hs lên bảng hát và biểu
diễn 1 trong 2 bài ôn tập.
- HS: Từng nhóm, cá nhân thực
hiện - GV: Nhận xét biểu dơng.
Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 2
(15p)
- GV: Luyện cao độ, tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho HS đọc và gõ đệm theo
phách âm hình sau:
Luyện theo thang âm
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
7


- HS các tổ thi đua
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét sửa sai.

Âm hình

4.Củng cố: (2p)
- GV bắt nhịp cho hs hát lại bài Trên ngựa ta phi nhanh
5. Dăn dò: (1p)
- Về nhà luyện tập gõ tiết tấu với hình tiết tấu, ôn tập bài TĐN số 2.
Âm nhạc:

Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010.
Tiết 10:

Học hát bài:
Khăn quàng thắm mãi vai em

Nhạc và lời: Nguyễn

(Trang 18)

Đức Toàn.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết hát theo giai điệu và lời ca.
* HSKT biết hát theo giai điệu và lời ca.
2. Kĩ năng: Biết vỗ tay theo nhịp và phách của bài hát.
3. Thái độ: Giáo dục HS về tình đoàn kết thơng yêu bạn bè trong trờng lớp, yêu màu
khăn truyền thống của đội.
II. Chuẩn bị:
- HS: SGK âm nhạc Thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: ( 1p)
1 HS lên bảng đọc lại bài TĐN số 2
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Học hát
(20p)
- Học hát bài Khăn quàng thắm
- GV: Giới thiệu bài
mãi vai em, sáng tác Nguyễn Đức
- HS: Nghe và ghi nhớ
Toàn.
- GV: Sử dụng bảng phụ và hát mẫu
Khi trông phơng đông vừa hé
- HS: Nghe hát mẫu.
- GV: Chia câu hát
-Bài hát chia thành 7 câu. Mỗi câu
- HS: Quan sát chia câu hát.
nhạc cách nhau dấu chấm câu.
- GV: Hớng dẫn đọc lời ca theo tiết
tấu.
Khi trông phơng đông vừa hé
- HS: Đọc lời ca.
x x
x
x
x x
- GV: Sửa sai.
- GV: Dạy hát, dạy từng câu, nối tiếp
câu theo lối móc xích cho đến hết bài
Khi trông phơng đông vừa hé
- HS: Tập hát từng câu theo hớng
dẫn
- GV:Sửa sai.
- HS luyện hát nhiều lợt theo hình
thức đồng thanh, tổ nhóm, cá nhân...
- HS: Luyện hát
- GV: Nhận xét, sửa sai,
Hoạt động 2: Hát và gõ đệm nhịp (10p)
và phách..
- Hớng dẫn HS tập gõ đệm theo
- GV: Thực hiện mẫu và hoạt động
nhịp và phách:
hát kết hợp vỗ thay theo bài hát.
Khi trông phơng Đông vừa hé....
- HS: Quan sát và thực hiện hát kết
>
>
hợp vỗ tay theo hình thức đồng
> >
thanh, tổ nhóm, cá nhân...
8


- GV: Nhận xét, sửa sai, biểu dơng.
4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho hs nhắc lại tiêu đè bài học, bắt nhịp cho cả lớp hát củng cố.
5. Dặn dò: (1p)
HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010.
Tiết 11:

- Ôn tập bài hát:
Khăn quàng thắm mãi vai em
Tập đọc nhạc: số 3 (Trang 20 )

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Khăn quàng thắm mãi vai
em. Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN số 3.
* HSKT hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em
2. Kĩ năng: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tập biểu diễn từng nhóm trớc lớp kết
hợp động tác phụ hoạ. Tập đọc cao độ, luyện trờng độ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu bộ môn âm nhạc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GVthanh phách, bảng phụ.
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Hát khởi động giọng. (2p)
2. kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong tiết học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thày và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
(15p)
Khăn quàng thắm mãi vai em
- GV: Giới thiệu bài
- Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm
mãi vai em sáng tác Ngô Ngọc Báu.
- HS: Hát theo đàn kết hợp gõ đệm
theo nhịp.
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
hát theo lối hát nối tiếp.
Khi trông phơng đông vừa hé
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của
GV.
- GV: Mời hs lên bảng hát và biểu
diễn 1 trong 2 bài ôn tập.
- HS: Từng nhóm, cá nhân thực
hiện
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét biểu dơng.
Hoạt động 3: Tập đọc nhạc số 3
(15p)
Tôi hát Son La Son.
Luyện theo thang âm
- GV: Luyện cao độ, tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Luyện tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
Âm hình
- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
- GV: Cho các tổ thi đua
- HS: Thực hiện.
+ HS: Tự nhận xét.
9


- GV: Nhận xét sửa sai.

4.Củng cố: (2p)
- GV: Đàn giai điệu và bắt nhịp cho hs hát lại bài Khăn quàng thắm mãi vai em.
5. Dăn dò: (1p)
- Về nhà luyện tập gõ tiết tấu với hình tiết tấu, ôn tập bài TĐN số 3.
Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2010
Khối 4.
Học hát bài:

Tiết 12:

cò lả

( Trang 21 )
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết hát đúng giai điệu và lời ca.
* HSKT biết hát đúng giai điệu và lời ca.
2. Kĩ năng: Biết gõ đệm theo bài hát.
3. Thái độ: Giáo dục HS về tình yêu Âm nhạc trong đó có các bài hát dân ca của Việt
Nam.
II. Đồ dùng dạy học:
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: (1p)
- 1 em đọc lại bài TĐN số 3 Cùng bớc đều.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1:
Học hát
(15p)
- Học hát bài Cò lả, dân ca đồng
- GV: Giới thiệu bài
bằng Bắc Bộ.
- GV hát mẫu
Con cò cò bay lả lả bay la
- GV: Chia câu hát
- HS: Quan sát chia câu hát.
-Bài hát chia thành 5 câu nhỏ.
- GV: Hớng dẫn hs đọc lời ca theo tiết
tấu.
Con cò cò bay lả lả bay la
- HS: Đọc lời ca.
- GV: Sửa sai.
- GV: Dạy hát, dạy từng câu, nối tiếp

câu theo lối móc xích cho đến hết bài

- HS: Tập hát từng câu theo HD.
- GV: Cho lớp luyện hát nhiều lợt
theo hình thức đồng thanh, tổ nhóm,
cá nhân...
Con cò cò bay lả lả bay la
- HS: Luyện hát
- GV: Nhận xét, sửa sai.
(15p)
Hoạt động 2: Hát và gõ đệm theo
Phách..
- GV: Thực hiện mẫu và hớng dẫn hs
hát kết hợp vỗ thay theo nhịp.
- HS: Quan sát và thực hiện luyện hát
kết hợp vỗ tay theo hình thức đồng
Con cò cò bay lả lả bay la
thanh, tổ nhóm.
- GV: Nhận xét, sửa sai.
* Nghe nhạc bài dân ca Trống cơm.
10


- GV: Giới thiệu và cho hs nghe bài
dân ca Trống Cơm.
- GV: Vừa phân tích nhạc và lời cho
hs nghe lại.
- GV: Hỏi hs về cảm xúc khi nghe bài
dân ca Trống Cơm.
- HS: Trả lời.
- GV: Củng cố.

- Là 1 loại dân ca ĐBBB, khi hát ngời ta hay múa cùng trống. Trống
cơm là loại trống nhỏ, thon, đeo vào
cổ, 2 tay vỗ vào 2 mặt trống có dán
cơm nếp làm cho tiếng trống hay
hơn.

4. Củng cố: (2p)
- GV cho hs nhắc lại tên bài hát xuất sứ.
- GV: Cho HS hát lại bài hát vừa học.
5. Dặn dò: (1p) HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2010.

Ôn tập bài hát:

Tiết 13

Cò lả
Tập đọc nhạc: số 4

(Trang 22 )

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Cò lả. Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN số 4.
*HSKT hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Cò lả.
2. Kĩ năng: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tập biểu diễn từng nhóm trớc lớp kết
hợp động tác phụ hoạ. Luyện đọc cao độ, luyện trờng độ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu bộ môn âm nhạc, yêu các bài hát dân ca.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: thanh phách, bảng phụ.
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Hát khởi động giọng. (2p)
2. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong tiết học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thày và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cò (15p)
Lả
- Ôn tập bài hát Cò lả dân ca đồng
- GV: Giới thiệu bài
bằng Bắc Bộ, tập đọc nhạc số 4.
- GV: Hát mẫu lại bài hát một lần
- HS: Hát theo GV kết hợp gõ đệm
theo nhịp.
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
hát theo lối hát Xớng và Xô nối tiếp.
- HS: Thực hiện theo yêu cầu của
GV.
- GV: Mời hs lên bảng hát và biểu
diễn 1 trong 2 bài ôn tập.
- HS: Từng nhóm, cá nhân thực hiện
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét biểu dơng.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc số 4

Con cò, cò bay lả, lả bay la
+ Xớng: "Con cò...đồng "
+ Xô: "Tình tính...chăng"

(15p)
11


Con chim ri..
- GV: Luyện cao độ, tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Luyện tiết tấu.
- HS: Thực hiện.

Luyện theo thang âm
Âm hình

- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
- GV: Cho các tổ thi đua
- HS: Thực hiện.
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét sửa sai.
4.Củng cố: (2p)
- GV bắt nhịp cho hs hát lại bài Cò lả.
5. Dăn dò: (1p)
- Về nhà luyện tập gõ tiết tấu với hình tiết tấu, ôn tập bài TĐN số 4.

Ôn tập 2 bài hát:

Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010.
Tiết 14:

Trên ngựa ta phi nhanh
Khăn quàng thắm mãi vai em
- Nghe nhạc.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát.
* HSKT biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát.
2. Kĩ năng: Luyện tập gõ đệm theo bài hát, và các cách biểu diễn bài hát..
3. Thái độ: Giáo dục HS về tình yêu Âm nhạc, biết cảm thụ và coi trọng, gìn gữ Âm
nhạc dân gian
II. Đồ dùng dạy học:
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức: (1p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: 1 em đọc lại bài TĐN số 4 Con chim ri. (1p)
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát.
(10p)
- GV: Cho ôn lần lợt từng bài với
khâu bớc sau.
- Ôn tập 2 bài:
- GV: Giơí thiệu bài
+ Trên ngữa ta phi nhanh.
- HS: Nghe và ghi nhớ
+ Khăn quàng thắm mãi vai em.
- HS: Nhớ lại giai diệu bài hát.
- GV: Hớng dẫn cho hs hát ôn tập.
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs hát lĩnh xớng và đối
đáp.
- Một hs lĩnh xớng đoạn đầu, đoạn
- HS: Thực hiện.
còn lại cả lớp hoà giọng.
- GV: Cho các tổ hát và luân phiên
kết hợp gõ đệm.
12


- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs tự nhận xét.
- GV: Nhận xét dánh giá.
Hoạt động 2: Hát và biểu diễn.
- GV: Cho hs chọn 1 trong 2 bài thực
hiện biểu diễn.
- HS: Thực hiện theo hình thức:tổ,
nhóm, cá nhân...
- HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét, bểu dơng.
Hoạt động 3: Nghe nhạc bài: Ru
em dân ca Xê đăng
- GV: Giới thiệu và hát cho hs nghe
bài dân ca Tây Nguyên
+ Phân tích cho hs nghe và hiểu về
dân ca và bài hát Ru em.
- HS: Nghe và cảm nhận.
- GV: Nhận xét, kết luận.

- Một tổ hát, một tổ gõ đệm.
(10p)

(10p)

- Giới thiệu bài hát: Ru em
(Dân ca Xê - đăng)
- Là 1 thể loại dân ca hát ru của dân
tộc Xê - đăng thuộc vùng Tây
Nguyên.

4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho HS hát lại 1 trong 2 bài hát vừa ôn tập.
5. Dặn dò: (1p)
HS về nhà ôn bài.

Bài hát tự chọn:

Tiết 15

Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010.

Khăn quàng thắp sáng bình minh (Trang

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn.

)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
* HSKT biết hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
2. Kĩ năng: Biết vỗ tay theo nhịp của bài hát.
3. Thái độ: Giáo dục HS về tình đoàn kết bạn bè, giúp hs tìm hiểu thêm về một số bài
hát trong chơng trình ngoại khoá.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Thanh phách.
- HS: SGK âm nhạc Thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (2p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1:
Học hát
(20p)
- Học hát bài Khăn quàng thắp
- GV: Giới thiệu bài
sáng bình minh, sáng tác: Trịnh
- HS: Nghe và ghi nhớ
Công Sơn.
- GV: Sử dụng bảng phụ và hát mẫu
Kìa có con chim non, chim chơi ở
- HS: Nghe hát mẫu.
sân trờng.
- GV: Chia câu hát
- Bài hát chia thành 8 câu nhỏ.
- HS: Quan sát chia câu hát.
- GV: Hớng dẫn đọc lời ca theo tiết
tấu.
Kìa có con chim non, chim chơi ở..
- HS: Đọc lời ca.
X v v v X
X
v v
- GV: Dạy hát, dạy từng câu, nối tiếp
13


câu theo lối móc xích cho đến hết bài
Kìa có con chim non, chim chơi ở..
- HS: Tập hát từng câu theo HD.
- GV: Sửa sai.
- GV cho lớp luyện hát nhiều lợt theo
hình thức đồng thanh, tổ nhóm, cá
nhân...
- HS: Luyện hát
- GV: Nhận xét, sửa sai,
Hoạt động 2: Hát và gõ đệm phách. (10p)
- GV: Thực hiện mẫu và HD hát kết
hợp vỗ thay theo bài hát.
- HS: Quan sát và thực hiện hát kết
hợp vỗ tay theo hình thức đồng thanh,
Kìa có con chim non, chim chơi ở..
tổ nhóm, cá nhân...
X
v
Xv X
v
- GV: Nhận xét, sửa sai, biểu dơng.
4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho hs nhắc nội dung bài học, bắt nhịp cho cả lớp hát củng cố.
5. Dặn dò: (1p) HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010.

Tiết 16.

Ôn tập 3 bài hát

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết hát đúng giọng và đúng lời ca của 3 bài hát Em yêu hoà bình,
Bạn ơi lắng nghe, Trên ngựa ta phi nhanh.
* HSKT biết hát đúng đúng lời ca của 3 bài hát Em yêu hoà bình, Bạn ơi lắng nghe,
Trên ngựa ta phi nhanh.
2. Kỹ năng: HS biết hát kết hợp vỗ tay và kết hợp một vài động tác phụ hoạ đơn giản
3. Thái độ: HS hứng thú học tập hơn trong bộ môn Âm nhạc.
II. Đồ dùng dạy học:
- HS : SGK môn âm nhạc
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1p) Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen trong giờ học
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: ôn tập bài hát Em (8p) * Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình
yêu hoà bình
- GV: Hát mẫu lại bài Em yêu hoà
Em yêu hoà bình yêu đất nớc Việt
bình
Nam.
- HS: Hát kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu lời ca.
- GV: Chia dãy ôn tập và gọi HS hát
Em yêu hoà bình yêu đất nớc Việt...
Xớng và Xô.
x x x x
x x x
x...
- HS: Thực hiện theo hớng dẫn.
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Bạn (8p) * Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe
Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe.
ơi lắng nghe
X
x
x
x
- GV: Hát mẫu lại bài hát
- HS: Hát và kết hợp gõ đệm theo
nhịp bài hát.
- GV: Chia dãy ôn tập và gọi HS nối
tiếp.
- HS: Thực hiện theo hớng dẫn.
Hoạt động 3: Ôn tập bài hát Trên (14p) * Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi
nhanh,
ngựa ta phi nhanh
14


- GV: Hát mẫu lại bài
- HS: Hát và kết hợp gõ đệm theo
phách của bài hát.
- GV: Chia dãy ôn tập và gọi HS
thực hiện đồng ca.
- HS: Thực hiện theo hớng dẫn.
- GV: Cho hs chọn 1 trông 3 bài lên
biểu diễn
- HS: Thực hiện trên bảng.
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét biêu dơng.
4. Củng cố: (3p)
- HS lớp hát củng cố bài hát Trên ngựa ta phi nhanh.
5. Dặn dò: (1p) - HS: về nhà ôn lại 3 bài hát.
Thứ t ngày 23 tháng 12 năm 2010.
Tiết 17

Ôn tập TĐN số 1, số 2

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS thực hiện đọc đúng cao độ, trờng độ 2 bài TĐN.
* HSKT bớc đầu biết đọc đúng cao độ, trờng độ 2 bài TĐN.
2. Kĩ năng: Thực hiện đọc nhạc, ghép lời ca và gõ phách.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích bộ môn Âm nhạc.
II. Đồ dùng dạy học:
- HS: SGK âm nhạc. Thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (2p) - Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: Đan xen trong giờ học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài TĐN số (15p)
Ôn tập bài TĐN số 1: Son La Son.
3: Son La Son.
Luyện theo thang âm
- GV: Luyện cao độ, tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Luyện tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
- GV: Cho các tổ thi đua
- HS: Thực hiện.
- GV: Nhận xét sửa sai.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc số 2
Nắng vàng.
- GV: Luyện cao độ, tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Luyện tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
- GV: Cho các tổ thi đua
- HS: Thực hiện.
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét sửa sai.

Âm hình

- Thực hiện từng tổ.
(15p)

Luyện theo thang âm
Âm hình

15


4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho hs nhắc nội dung bài học, bát nhịp cho cả lơp hát củng cố.
5. Dặn dò: (1p) HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2010.
Tiết 18

Tập biểu diễn các bài hát

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hát thuộc lời, giai điệu các bài hát đã học.
* HSKT: Hát thuộc lời, giai điệu các bài hát đã học.
2. Kỹ năng: Biết gõ đệm cho bài hát theo nhiều cách. Tập biểu diễn trớc lớp. Đọc
TĐN, ghép lời.
3. Thái độ: Hăng say học và biểu diễn trớc lớp.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh TĐN số 1, số 2, số 3, số 4 và động tác phụ hoạ, SGK.
- HS: SGK âm nhạc 4, vở ghi, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy - học
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: (2p)
- Kết hợp trong giờ tập biểu diễn.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Tập biểu diễn
(30p) - Các bài hát đã học trong chơng trình.
- GV hớng dẫn HS cách biểu
diễn trớc lớp.
- HS Tập biểu diễn theo hớng
- Thực hiện theo các hình thức: Đơn ca,
dẫn.
song ca, tốp ca, lĩnh xớng, hát nối tiếp...
- GV Mời các nhóm, cá nhân HS
kết hợp thực hiện gõ đệm theo bài.
biểu diễn tự chọn 1 trong các bài
hát đã học kỳ I.
- HS tập biểu diễn.
TĐN số 1, số 2, số 3, số 4
- GV Kết hợp kiểm tra đọc lại 1
trong 4 bài TĐN, nhắc lại đợc 1
số kiến thức cơ bản về lý thuyết
âm nhạc.
- HS đọc lại TĐN.
- GV Nhận xét, đánh giá các tiết
mục biểu diễn, đồng thời nhận
xét thành tích học tập của từng cá
nhân trong năm học.
4. Củng cố: (2p)
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: (1p)
- Về nhà đọc trớc lời ca bài hát Chúc mừng để chuẩn bị cho giờ sau.

Tiết 19

Thứ năm ngày 13 tháng 1năm 2011

chúc mừng
Một số hình thức trình bày bài hát

Học hát bài:

Nhạc: Nga
Lời Việt: Hoàng Lân

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết đây là một bài hát của nớc Nga, tính chất âm nhạc nhịp nhàng,
vui tơi. Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái của bài hát.
16


* HSKT: Bớc đầu hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái của bài hát.
2. Kĩ năng: Biết vỗ tay theo nhịp và phách của bài hát.Bớc đầu nhận biết sự khác
nhau giữa nhịp 3/4 và nhịp 2/4.
3. Thái độ: Giáo dục HS về tình đoàn kết thơng yêu bạn bè trong trờng lớp.HS biết
quý trọng những kỷ niệm đẹp đẽ của tình bạn.
II. Đồ dùng dạy học
- HS: SGK âm nhạc Thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức: (2p)
- Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Học hát Chúc Mừng (12p)
- Học hát bài Chúc mừng. Nhạc
- GV: Giới thiệu bài
Nga , lời Hoàng Lân.
- HS: Nghe và ghi nhớ
- GV: Sử dụng bảng phụ và hát mẫu
Cùng đàn cùng hát vang lừng,
- HS: Nghe hát mẫu.
họp ...
- GV: Chia câu hát
-Bài hát chia thành câu. Mỗi câu
- HS: Quan sát chia câu hát.
nhạc cách nhau dấu chấm câu.
- GV: Hớng dẫn đọc lời ca theo tiết
Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp
tấu.
...
- HS: Đọc lời ca.
x
x
x
x x
x
x
- GV: Sửa sai.
- GV: Dạy hát, dạy từng câu, nối tiếp
câu theo lối móc xích cho đến hết bài
- HS: Tập hát từng câu theo hớng dẫn
- GV: Sửa sai.
- GV: cho lớp luyện hát nhiều lợt
theo hình thức đồng thanh, tổ nhóm,
cá nhân...
- HS: Luyện hát
- GV: Nhận xét, sửa sai,
Hoạt động 2: Hát và gõ đệm nhịp và
(8p)
phách..
- GV: Thực hiện mẫu và HD hát kết
- Hớng dẫn HS tập gõ đệm theo
hợp vỗ thay theo bài hát.
nhịp và phách:
- HS: Quan sát và thực hiện hát kết
Cùng đàn cùng hát vang lừng,
hợp vỗ tay theo hình thức đồng thanh,
họp ...
tổ nhóm, cá nhân...
>
- >>
- GV: Nhận xét, sửa sai, biểu dơng.
Hoạt động 3: Một số hình thức
(10p)
trình bày bài hát
- GV: - Giới thiệu các hình thức: đơn
ca, song ca, tam ca, tốp ca.
- Chỉ định 1; 2; 3; 4 - 5 HS trình bày
bài hát vừa học để minh hoạ cho HS
hiểu.
- HS: Thực hiện theo hớng dẫn
4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho hs nhắc lại tiêu đè bài học, bắt nhịp cho cả lớp hát củng cố.
5. Dặn dò: (1p) HS về nhà ôn bài.
Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011.
Tiết 20
17


- Ôn tập bài hát:

Chúc mừng
Tập đọc nhạc: TĐN số 5

(Trang 29)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Chúc mừng. Đọc đúng cao
độ, trờng độ bài TĐN số 5.
* HSKT hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Chúc mừng.
2. Kĩ năng: Hát kết hợp gõ đệm theo phách. Tập biểu diễn từng nhóm trớc lớp kết
hợp động tác phụ hoạ. Luyện đọc cao độ, luyện trờng độ.
3.Thái độ: Giáo dục HS yêu bộ môn âm nhạc, yêu các bài hát nớc ngoài.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Thanh phách, bảng phụ.
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Hát khởi động giọng. (2p)
2. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong tiết học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
(15p)
Chúc mừng
- GV: Giới thiệu bài
- Ôn tập bài hát Chúc mừng là một
bài hát nớc ngoài nhạc Nga,do nhạc
- GV: Hát mẫu lại bài hát
sỹ Hoàng Lân viết lời. tập đọc nhạc số
5.
- HS: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- GV: Chia nhóm ôn tập và cho HS
hát theo lối hát Xớng và Xô nối tiếp.
Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp ...
- HS: Thực hiện theo yêu cầu GV.
> - - >>
- GV: Mời hs lên bảng hát và biểu
diễn bài hát Chúc mừng.
+ Xớng:"Cùng đàn...ngời thân"
- HS: Từng nhóm, cá nhân thực hiện
+ Xô: "Nhớ mãi... lâu bền"
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét biểu dơng.
(15p)
Hoạt động 3: Tập đọc nhạc số 4
Hoa bé ngoan
- GV: Luyện cao độ, tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Luyện tiết tấu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Cho hs đọc xớng âm lần 1,
Luyện theo thang âm
đọc lời ca lần 2 kết hợp gõ phách.
- HS: Thực hiện cả lớp và theo tổ.
- GV: Cho các tổ thi đua
- HS: Thực hiện.
Âm hình
+ HS: Tự nhận xét.
- GV: Nhận xét sửa sai.
4. Củng cố: (2p)
- GV: Đàn giai điệu và bắt nhịp cho hs hát lại bài Chúc mừng.
5. Dăn dò: (1p) Về nhà luyện tập gõ tiết tấu với hình tiết tấu, ôn tập bài TĐN số 5.

Học hát bài:
I. Mục tiêu:

Tiết 21

Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2011

bàn tay mẹ
18

( Trang: 30 )
Nhạc: Bùi Đình Thảo
Lời: Tạ Hữu Yên


1. Kiến thức: HS biết hát đúng giai điệu và lời ca.Biết bài hát mang âm hởng dân ca.
* HSKT: Hát đợc bài hát
2. Kĩ năng: Biết gõ đệm theo bài hát.Tập thể hiện đúng những tiếng hát luyến có
trong bài hát
3. Thái độ: Giáo dục HS biết thơng yêu, kính trọng, biết ơn ngời mẹ thân yêu.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ viết bài hát
- HS: SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: (1p) - Hát khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: (2p)
- 1 em đọc lại bài TĐN số 5 Hoa bé ngoan
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Học bài: Bàn tay mẹ (19p)
- Học hát bài Bàn tay mẹ. Nhạc Bùi
- GV: Giới thiệu bài
Đình Thảo , lời Tạ Hữu Yên
- HS: Nghe và ghi nhớ
Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay
- GV: Sử dụng bảng phụ và hát mẫu
mẹ ...
- HS: Nghe hát mẫu.
- Bài hát chia thành 7 câu. Mỗi câu
- GV: Chia câu hát
nhạc cách nhau dấu chấm câu.
- HS: Quan sát chia câu hát.
- GV: Hớng dẫn đọc lời ca theo tiết
tấu.
- HS: Đọc lời ca.
- GV: Sửa sai.
- GV: Dạy hát, dạy từng câu, nối
Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ
x x x x x
x x x x
tiếp câu theo lối móc xích cho đến
hết bài
- HS: Tập hát từng câu
- GV: cho lớp luyện hát nhiều lợt
theo hình thức đồng thanh, tổ nhóm,
cá nhân...
- HS: Luyện hát
- GV: Nhận xét, sửa sai,
(10p)
Hoạt động 2: Hát và gõ đệm nhịp
và phách..
- GV: Hớng dẫn HS tập gõ đệm theo
Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay
nhịp và phách:
mẹ ...
- GV: Thực hiện mẫu và HD hát kết
>
>
>
> > >
hợp vỗ thay theo bài hát.
- HS hát kết hợp vỗ tay theo hình
thức đồng thanh, tổ nhóm, cá nhân...
- GV: Nhận xét, sửa sai, biểu dơng.

4. Củng cố: (2p)
- GV: Cho hs nhắc lại tên bài học, bắt nhịp cho cả lớp hát củng cố.
5. Dặn dò: (1p) HS về nhà ôn bài. Chuẩn bị bài giờ sau học.
* Nhận xét của ban giám hiệu
19


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×