Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 chi tiết đầy đủ cả năm

Giỏo ỏn o c-Lp 4

Tun: 1

Th t ngy 9 thỏng 9 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 1: TRUNG THC TRONG HC TP (Tit 1)

I- MC TIấU:

Hc xong bi ny hc sinh cú kh nng:
- Nờu c mt s biu hin ca trung thc trong hc tp.
- Bit c: Trung thc trong hc tp giỳp em hc tp tin b, c mi
ngi yờu mn .
- Hiu c trung thc trong hc tp l trỏch nhim ca hc sinh.
- Rốn k nng cú thỏi v hnh vi trung thc trong hc tp.
II- TI LIU V PHNG TIN:

-Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh)
- Cỏc mu chuyn, tm gng v s trung thc trong hc tp.

III- CC HOT NG DY HC CH YU:

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
1
1- Khi ng:
- GV cho c lp hỏt mt bi
- HS hỏt
- Giỏo viờn kim tra sỏch, v
- HS kim tra theo
hc o c ca HS lp 4.
nhúm ụi
2- Bài mới
1
* Gii thiu bi:
Trung thc trong hc tp (T1)
GVghi bng.

HS ghi v tờn bi
7-8 * Hot ng 1: X
-Hc sinh xem tranh
lớ
tỡnh
hung -Gi HS nờu cỏc cỏch gii -1 hc sinh c ni
(SGK)
quyt.
dung tỡnh hung
Mc tiờu: HS bit
+ Nu l Long em chn cỏch -Hc sinh nờu ý kin
cỏch x lý tỡnh
gii quyt no ?
-Hc sinh tho lun 2
hung.
nhúm ri tr li v gii
thớch.
- Giỏo viờn kt lun:


-Hc sinh c ghi nh
Nhn li v ha vi cụ s su (SGK).
1


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản

Phng phỏp, hỡnh thc c bn

Hot ng ca GV
tm sau l phự hp.
8-9 *Hot ng2 : Bi GV nờu yờu cu bi tp.
tp 1:
Mc tiờu: Giỳp HS - GV kt lun:
bit nờu ý kin
Vic ( c) l trung thc trong
trung thc.
hc tp.
Vic( a,b,d) l thiu trung thc
trong hc tp
8-9 *Hot ng3: Bi Giỏo viờn nờu tng ý trong bi
tp 2
tp.
Mc tiờu: Giỳp HS - Giỏo viờn kt lun:
ý ( b,c) l ỳng , ý (a) l sai.
bit ý ngha v
trung thc.
- Gi HS nờu ý ngha ca
trung thc trong hc tp
6-7

*Hot ng4:
Mc tiờu: Cng c
li ni dung bi
hc

4-5 3-Cng c- dn
dũ: H tip ni:

Cho HS su tm mu
chuyn ,tm gng v trung
thc trong hc tp.

- Giỏo viờn nhn xột kt qu
cỏc nhúm hot ng.

Hot ng ca HS
-Hc sinh lm vic cỏ
nhõn trỡnh by ý kin.
- Mt s hc sinh tr
li, nhn xột, gii thớch
cỏc vic a,b,c,d.

-Mi hc sinh t chn 2
trong 3 cỏch ri gii
thớch.
-HS c li ghi nh
- Nờu ý ngha ca trung
thc trong hc tp.
- Hc sinh nờu
- Trung thc trong hc
tp giỳp em hc tp tin
b, c mi ngi yờu
mn .
- Chun b bi tp 5.

IV - RT KINH NGHIM
.

Tun: 2
Th t ngy 16 thỏng 9 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 1: TRUNG THC TRONG HC TP ( tit 2)
2


Giỏo ỏn o c-Lp 4
I. MC TIấU:

Hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng :
- Nờu c mt s biu hin ca trung thc trong hc tp.
- Bit c: Trung thc trong hc tp giỳp em hc tp tin b, c mi
ngi yờu mn .
- Hiu c trung thc trong hc tp l trỏch nhim ca hc sinh.
- Rốn k nng cú thỏi v hnh vi trung thc trong hc tp.
II. TI LIU V PHNG TIN.

- Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh)
- Cỏc mu chuyn, tm gng v s trung thc trong hc tp.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:

Thời
gian
3-4

1
7-8

9-10

Nội dung kiến thức
và kỹ năng cơ bản
1- Kim tra bi c:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

- Giỏo viờn gi hc sinh khỏc
nhn xột
2- Bài mới
Trung thc trong hc tp
* Gii thiu bi:
(tit 2)
-GVghi bng.
* Hot ng 1: - Giỏo viờn chia nhúm v giao
Bi tp 3 (SGK)
nhim v tho lun nhúm
Mc tiờu: HS bit
- Giỏo viờn kt lun cỏc cỏch
x lý tỡnh hung v ng x ỳng:
trung thc trong
a, Chu nhn im kộm ri
hc tp.
quyt tõm hc g li.
b, Bỏo cỏo li cho cụ giỏo bit
cha li im cho ỳng.
c, Núi bn thụng cm , vỡ nh
vy l khụng trung thc trong
hc tp.
*Hot ng2 : Bi

Hot ng ca HS
- Hc sinh c ghi nh
v trung thc trong hc
tp.

HS ghi v tờn bi

- Cỏc nhúm tho lun
- i diờn cỏc nhúm
trỡnh by. C lp trao
i, nhn xột, b sung.

- Hc sinh nhc li cỏc ý
ỳng
- Giỏo viờn yờu cu 1 s hc -Hc sinh tho lun.
3


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời
gian

12-13

3-4

Nội dung kiến thức
và kỹ năng cơ bản
tp 4 (SGK)
Mc tiờu: Giỳp HS
nờu suy ngh v
tm gng trung
thc
*Hot ng3: Bi
tp 5 (SGK)
Mc tiờu: Giỳp HS
hiu v cú trỏch
nhim trung thc
trong hc tp.

3-Cng c- dn
dũ: H tip ni:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
sinh trỡnh by
- Giỏo viờn kt lun

Hot ng ca HS

- Mt s hc sinh trỡnh
by suy ngh ca mỡnh
v nhng mu chuyn,
tm gng ú.
- Giỏo viờn mi 1, 2 nhúm trỡnh - Hc sinh chun b tiu
by tiu phm ó chun b.
phm theo 4 nhúm.
+ Em cú suy ngh v tiu phm - Nhúm 1 v nhúm 3
va xem?
trỡnh by. Nhúm 2 v
+ Em cú hnh ng nh vy nhúm 4 nhn xột.
khụng? Vỡ sao?
- Giỏo viờn nhn xột chung:
Trung thc trong hc tp giỳp
- Hc sinh c li ghi
em hc tp tin b, c mi
nh SGK
ngi yờu mn. Trung thc
trong hc tp l trỏch nhim
- Hc sinh thc hin
ca hc sinh.
phn thc hnh.
- Giỏo viờn nhn xột tit hc.
- Chun b bi sau.

IV - RT KINH NGHIM


Tun: 3
Th t ngy 23 thỏng 9 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 2: VT KHể TRONG HC TP (tit 1)
I. MC TIấU :
Hc xong bi ny hc sinh cú kh nng:
- Nờu c vớ d v vt khú trong hc tp. Bit c vt khú trong hc
tp giỳp em hc tp mau tin b.
4


Giỏo ỏn o c-Lp 4

- Cú ý thc vt khú vn lờn trong hc tp. Yờu mn, noi theo nhng tm
gng HS nghốo vt khú.
- Rốn k nng vt khú trong hc tp.
II. TI LIU V PHNG TIN
- Cỏc mu chuyn, tm gng vt khú trong hc tp.
- Giy kh to vit ND ghi nh.
III. CC HOT NG DY HC CH YU
Thời Nội dung kiến thức
gian và kỹ năng cơ bản
3-4 1- Kim tra bi c:
2- Bài mới
1

* Gii thiu bi:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
- Em ó thc hin trung thc
trong hc tp nh th no?

- 1 hc sinh tr li. Hc
sinh khỏc nhn xột.

Vt khú trong hc tp (tit )
-GVghi bng.

-HS ghi v tờn bi

7-8 * Hot ng 1: K
chuyn mt hc sinh + Giỏo viờn gii thiu chuyn
nghốo vt khú.
k.
Mc tiờu: HS bit k + Giỏo viờn k chuyn: Mt
v mt bn hc sinh
hc sinh nghốo vt khú.
nghốo vt khú.
8-9 *Hot ng2:
Tho lun nhúm
Mc tiờu: Giỳp HS
bit trỡnh by ý kin
trong nhúm.

Hot ng ca HS

+ Giỏo viờn chia lp thnh 4
nhúm
+ Giỏo viờn kt lun:
Bn Tho ó gp nhiu khú
khn trong hc tp, cuc sng.
Tho ó bit vt qua, vn
lờn hc gii. Ta cn hc tp
bn vt khú

- Hc sinh m SGK
(trang 5)
- 2 hc sinh k túm tt
cõu chuyn

- Mi nhúm tho lun
(cõu 1, 2) SGK
- i din nhúm trỡnh
by ý kin.

8-9 *Hot ng3:
Tho lun nhúm ụi + Giỏo viờn ghi túm tt lờn - Hc sinh tho lun
5


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian và kỹ năng cơ bản

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS
cõu hi 3.
bng.
nhúm ụi.
Mc tiờu: Giỳp HS
+ Giỏo viờn kt lun v cỏch i din nhúm nờu cỏch
bit cỏch gii quyt
gii quyt tt nht.
gii quyt.
- C lp ỏnh giỏ.
5-6 *Hot ng4: Bi tp
- Hc sinh lm vic cỏ
+ Giỏo viờn kt lun:
1 (SGK)
nhõn, nờu cỏch s chn.
Mc tiờu: Cng c li Cỏch ( a, b, ) l tớch cc.
- Qua bi hc rỳt ra iu gỡ?
- Hc sinh rỳt ra ghi
ni dung bi hc
+ Giỏo viờn gn ghi nh lờn nh.
bng: vt khú trong hc tp - Vi hc sinh nờu ghi
giỳp em hc tp mau tin b. nh v vt khú trong
hc tp.
Yờu mn, noi theo nhng tm
gng HS nghốo vt khú.
3
3-Cng c- dn dũ: - Giỏo viờn nhn xột tit hc.
- Hc sinh chun b Bi
H tip ni:
- Hc sinh nờu mt vi vớ d tp 3, 4
v tm gng vt khú trong
hc tp trong trng, trong lp
IV - RT KINH NGHIM


Tun: 4
Th t ngy 30 thỏng 9 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 2: VT KHể TRONG HC TP ( tit 2)
I. MC TIấU:
Hc xong bi ny hc sinh cú kh nng:
- Nờu c vớ d v vt khú trong hc tp .
- Bit c vt khú trong hc tp giỳp em hc tp mau tin b
- Cú ý thc vt khú vn lờn trong hc tp. Yờu mn, noi theo nhng tm
gng HS nghốo vt khú.
6


Giỏo ỏn o c-Lp 4

- Rốn k nng vt khú trong hc tp.
II. DNG DY HC.
- Phiu Bi tp 2, Bi tp 4 ( SGK)
III. CC HOT NG DY HC.
Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
3-4 1- Kim tra bi c: -GV gi hc sinh c ghi nh: - 1 hc sinh c ghi
Vt khú trong hc tp
nh: Vt khú trong
hc tp (tit 1).
- HS khỏc nhn xột.
2- Bài mới
1
* Gii thiu bi:
Vt khú trong hc tp (tit 2)
-GVghi bng.
7-8 * Hot ng 1: Bi
tp 2 ( SGK)
+ Giỏo viờn chia lp lm 4
Mc tiờu: HS bit
nhúm.
nờu ý kin trong
nhúm v trung thc + Giỏo viờn kt lun.
trong HT.
8-9 *Hot ng2 : Bi + Giỏo viờn gi hc sinh nờu
tp 3 ( SGK)
nhng bn vt khú trong hc
tp ca lp, ca trng
Mc tiờu: Giỳp HS + Giỏo viờn khen nhng hc
nờu ỳng gng
sinh vt khú trong hc tp
vt khú trong HT.
8-9 *Hot ng3: Bi + Giỏo viờn phỏt phiu cho
tp 4 (SGK)
HS t ghi kt qu theo 5 ý.
Mc tiờu: Giỳp HS + Giỏo viờn ng viờn hc
tỡm ra bin phỏp sinh cú bin phỏp khc phc
vt khú hc tt.
khú khn hc tt.
5-6

*Hot ng4: Bi Cõu chuyn ca em HS l tm
tp 5 (SGK)
gng ca tinh thn phn u

-HS ghi v tờn bi
- 4 nhúm tho lun.
-HS : 2 nhúm trỡnh by,
2 nhúm nhn xột.

-Tho lun nhúm ụi

-Mt s hc sinh trỡnh
by trc lp.

- Hc sinh lm vic cỏ
nhõn, t ghi kt qu vo
phiu hc tp. 1 s hc
sinh trỡnh by ming.
- Hc sinh su tm k 1
tm gng gp khú
7


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
Mc tiờu: Cng c vt khú hc gii. Trong gia
khn m em cm phc.
li ni dung bi
ỡnh cú 9 anh ch em, ba m
*Tinh thn hiu hc
hc
lm thuờ, lm mn chy n
tng ng, cm ba no ba
úi nhng em cha bao gi
nn chớ trong vic hc. 5 nm
phn u hc sinh gii v
c nhn hc bng l thnh
qu ỏng ghi nhn ca em
3
3-Cng c- dn
- Hc sinh nhc li ghi
dũ: H tip ni:
nh
- GV nhn xột tit hc.
- Nờu nhng ni dung
thc hnh .
IV - RT KINH NGHIM
.
.
Tun: 5

Th t ngy 7 thỏng 10 nm 2015

Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 3: BIT BY T í KIN (tit 1)
I. MC CH YấU CU:
Hc sinh cú kh nng:
- Nhn thc c cỏc em cú quyn cú ý kin, cú quyn trỡnh by ý kin ca
mỡnh v nhng vn liờn quan n tr em.
- Bit thc hin quyn tham gia ý kin ca mỡnh trong cuc sng gia ỡnh v
nh trng.
- Rốn k nng bit tụn trng ý kin ca nhng ngi khỏc.
II. TI LIU V PHNG TIN:
-Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh)
8


Giỏo ỏn o c-Lp 4

- Bỡa mu nh, 1 s tranh.
III. CC HOT NG DY HC CH YU.
Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
3-4 1- Kim tra bi c: - Kim tra phn thc hnh ca - 1 hc sinh tr li. Hc
hc sinh.
sinh khỏc nhn xột.
2- Bài mới
1
* Gii thiu bi:
-By t ý kin
GVghi bng.
7-8 * Hot ng 1:
* Khi ng:
Mc tiờu: HS bit
by t ý kin khỏc
nhau.

8-9 *Hot ng2 :
- Tho lun nhúm
(cõu 1, 2 SGK)
Mc tiờu: Giỳp HS
x lý tỡnh hung
by t ý kin ca
mỡnh.

7-8 *Hot ng3:
Tho lun nhúm
ụi (Bi tp 1
,SGK)
Mc tiờu: Giỳp HS
bit vic lm ỳng
v cha ỳng.

HS ghi v tờn bi

-Trũ chi "din t".
-By t ý kin ( tit 1)
- Cho hc sinh tho lun.
- Hc sinh chia thnh
- Giỏo viờn kt lun:
4-6 nhúm. Mi nhúm 1
Mi nhúm cú th cú 1 ý kin vt, 1 tranh.
khỏc nhau.
+ Tranh ging nhau
khụng.
- Giỏo viờn chia lp thnh 4 - Hc sinh tho lun
nhúm.
nhúm.
- Cho c lp tho lun cõu 2.
- i din nhúm trỡnh
- Giỏo viờn kt lun:
by. Cỏc nhúm khỏc
Trong mi tỡnh hung, nờn nhn xột, b sung.
by t rừ ý kin ca mỡnh.
- iu gỡ s xy ra nu
Mi ngi u cú quyn cú ý em khụng c by t ý
kin riờng v cn by t ý kin kin v nhng vic cú
ca mỡnh.
liờn quan n bn thõn
em, n lp em?
- Hc sinh tho lun
theo nhúm ụi.
- Giỏo viờn kt lun:
- 1 s nhúm trỡnh by
Vic lm ca Hng , Khỏnh l kt qu
khụng ỳng.
Vic lm ca Dung l ỳng.
9


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản
5-6 *Hot ng4: by
t ý kin (Bi tp
2, SGK)
Mc tiờu: Cng c
li ni dung bi
hc

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
- Giỏo viờn ln lt nờu tng ý
kin
- Giỏo viờn kt lun:
(a, b, c, d) l ỳng
() l sai.

3-4 3-Cng c- dn
dũ: H tip ni:

GV nhn xột tit hc.
Tun: 6

Hot ng ca HS
- Hc sinh by t ý kin
trong bi bng cỏc tm
bỡa mu.
- Hc sinh nờu v gii
thớch lớ do.
- Hc sinh nờu rừ ghi
nh.
- Hc sinh chun b bi
tp 4
- Tp tiu phm: Mt
bui ti trong gia ỡnh
bn Hoa.

Th t ngy 14 thỏng 10 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 3: BIT BY T í KIN ( tit 2)

I. MC TIấU:
Hc xong bi ny, hc sinh cú kkh nng:
- Nhn thc c cỏc em cú quyn cú ý kin, cú quyn trỡnh by ý kin ca
mỡnh v nhng vn cú liờn quan n tr em.
- Bc u bit by t ý kin ca bn thõn v lng nghe, tụn trng ý kin ca
ngi khỏc.
- Rốn k nng by t ý kin trc lp.
II. TI LIU V PHNG TIN.
-Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh.
- 1 s dựng hoỏ trang tiu phm.
III. CC HOT NG DY HC CH YU.

10


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
3-4
1- Kim tra bi c: Bit by t ý kin (tit 1)
- Mt s hc sinh c
-GV nhn xột
ghi nh
2- Bài mới
1
* Gii thiu bi:
-By t ý kin (tit 2)
GVghi bng.
9-10

8-9

9-10

* Hot ng 1:
Tiu phm 1 bui
ti trong gia ỡnh
bn Hoa.
Mc tiờu: HS bit
nhn xột cỏc ý kin
ca cỏc nhõn vt.
*Hot ng2 : Trũ
chi "phúng viờn".
Mc tiờu: Giỳp HS
c nờu ý kin
riờng ca mỡnh
*Hot ng3: Bi
tp 4 (SGK).
Mc tiờu: Giỳp HS
bit lng nghe, tụn
trng ý kin ca
ngi khỏc.

HS ghi v tờn bi
- Hc sinh xem tiu
+ Cỏc nhõn vt: Hoa, b Hoa, phm do 1 s bn trong
m Hoa.
lp úng.
- Hc sinh tho lun:
- Giỏo viờn kt lun.
Nhn xột v ý kin ca
m, b Hoa v vic hc
tp ca Hoa.
- 1 s hc sinh úng vai,
- Gi cỏc nhúm nhn xột.
phng vn cỏc bn trong
- Giỏo viờn kt lun:
lp theo nhng cõu hi
Mi ngi u cú quyn cú trong bi tp 3.
nhng suy ngh riờng v cú
quyn by t ý kin ca mỡnh

Kt lun chung: cỏc em cú
quyn cú ý kin, cú quyn
trỡnh by ý kin ca mỡnh v
nhng vn cú liờn quan n
tr em.
Cỏc em bit by t ý kin
ca bn thõn v cng cn lng
nghe, tụn trng ý kin ca
ngi khỏc

Mi ngi u cú quyn
cú nhng suy ngh riờng
v cú quyn by t ý
kin va mỡnh.

- Hc sinh tho lun
nhúm theo t nhng vn
ca lp.
- Cỏc nhúm trỡnh by ý
11


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản

4-5

3-Cng c- dn
dũ: H tip ni:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS
kin trc lp.
- Hc sinh thc hnh
by t ý kin trc lp.
- Hc sinh nhc li ghi
nh v by t ý kin
- Chun b bi sau: Tit
kim tin ca.

- Giỏo viờn nhn xột tit hc.
IV - RT KINH NGHIM
.
.
Tun: 7
Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI4: TIT KIM TIN CA (tit 1)
I. MC TIấU.
- Hc sinh cú kh nng:
+ K nhng vic lm ca mỡnh hoc ca bn v tit kim tin ca. Bit c li
ớch ca tit kim tin ca.
+ S dng tit kim qun ỏo, sỏch v, dựng, in, nc.... trong cuc sng
hng ngy.
+ Rốn k nng tit kim tin ca.
II. TI LIU V PHNG TIN.
-Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh.
- dựng chi úng vai.
- Mi hc sinh cú 3 tm bỡa: xanh, , vng.
III. CC HOT NG DY HC CH YU.

12


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
3-5
1- Kim tra bi c: " By t ý kin".
- 1 hc sinh c ghi nh
bi " By t ý kin".
- HS khỏc nhn xột, b
- GV nhn xột
sung.
2- Bài mới
1-2
* Gii thiu bi:
-Tit kim tin ca (tit 1).
7-8

9-10

9-10

GVghi bng.
* Hot ng 1: + Giỏo viờn kt lun:
Tho lun nhúm Tit kim tin l mt thúi quen
(thụng tin trong tt, l con ngi vn minh, xó
SGK).
hi vn minh.

HS ghi v tờn bi
- Cỏc nhúm tho lun.
- i din tng nhúm
trỡnh by.

Mc tiờu: HS bit
tit kim tin ca l
mt thúi quen tt.
*Hot
ng2 :
By t ý kin bi
tp 1.
+ Giỏo viờn ln lt nờu tng
Mc tiờu: Giỳp HS ý kin Bi tp 1.
by t ý kin v
tit kiemj tin ca + Giỏo viờn kt lun
ý : c, d l ỳng.
ý : a, b l sai.
*Hot ng3:
Liờn h.
Mc tiờu: Giỳp HS
liờn h v tit kim
tin ca.

- Hc sinh nhc li kt
lun: Tit kim tin l
mt thúi quen tt, l con
ngi vn minh, xó hi
vn minh.
+ Hc sinh by t ý kin
bng th mu.
+ Hc sinh gii thớch
cỏc ý kin a,b,c,d.
- Cho hc sinh t liờn h.
Vớ d:
- Cho vi hc sinh t liờn h
+ Khụng n qu vt
v vic tit kim tin ca.
tit kim tin mua sỏch
v.
+ Khụng chi in
t tit kim tin mua
bỳt, v.
13


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản

3-4

3-Cng c- dn
dũ: H tip ni:

Tun: 8

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS
+ Gi gỡn qun ỏo
sch s b m khụng
+ Giỏo viờn kt lun chung
tn nhiu tin may qun
( ni dung ghi nh)
ỏo cho mỡnh.
- Giỏo viờn nhn xột tit hc.
- 1 s hc sinh c ghi
nh ( SGK)
- Hc sinh t liờn h theo bi
- V nh hc sinh su
tp 7
tm truyn, tm gng
v tit kim
Th t ngy 28 thỏng 10 nm 2015

Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 4 : TIT KIM TIN CA (tit 2)
I. MC TIấU.
- Hc sinh nhn thc c:
+ K nhng vic lm ca mỡnh hoc ca bn v tit kim tin ca. Bit c
li ớch ca tit kim tin ca.
+S dng tit kim qun ỏo, sỏch v, dựng, in, nc .....trong cuc sng
hng ngy.
+Rốn k nng tit kim tin ca.
II. TI LIU V PHNG TIN.
-Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh.
- dựng úng vai.
III. CC HOT NG DY HC.
Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản
3-5
1- Kim tra bi c:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

- Nờu ghi nh v tit kim 1 hc sinh c ghi nh
tin ca?
bi " Tit kim tin ca(
tit 1)".
14


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản

1-2
7-8

9-10

9-10

2- Bài mới
* Gii thiu bi:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

- GV nhn xột

Hot ng ca HS
- HS khỏc nhn xột, b
sung.

- Tit kim tin ca (tit 2)
GVghi bng.
HS ghi v tờn bi
* Hot ng 1: bi GV t chc cho hc sinh lm - C lp lm bi tp
tp 4 (SGK)
vic cỏ nhõn.
- Mt s hc sinh cha
Mc tiờu: HS bit
bi, gii thớch cỏc ý;
mt s vic lm tit
a,b,g,h,k.
+ Giỏo viờn kt lun:
kim tin ca.
- C lp nhn xột.
a, b, g, h, k: Tit kim.
- Hc sinh t liờn h.
c, d, , e, i; Lóng phớ.
*Hot ng2 :
Giỏo viờn chia nhúm.
- Cỏc nhúm úng vai
Bi tp 5
+ Cỏch ng x nh vy ó phự mt s tỡnh hung.
Mc tiờu: Giỳp HS hp cha?
thy li ớch ca + Cú cỏch no khỏc khụng?
- C lp tho lun.
vic tit kim tin - Giỏo viờn kt lun:
ca.
Chỳng ta thy c li ớch ca
tit kim tin ca. S dng tit
kim qun ỏo, sỏch v,
dựng, in, nc .....trong - Mt s hc sinh c
cuc sng hng ngy.
ghi nh.
*Hot ng3:
- Cho hc sinh thc hnh tit - Rốn k nng tit kim
Mc tiờu: Giỳp HS kim tin ca , sỏch v, tin ca.
thc hnh tit kim dựng, chi, in, nc.
+ Tit kim in
tin ca.
+ Tit kim in trng?
trng bng cỏch khi ra
khi lp cn tt ốn, tt
+ Tit kim nc ung ?
qut khi lóng phớ
in, khi tn tin in
ca nh trng.
15


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản

3-4

3-Cng c- dn
dũ: H tip ni:

Tun: 9

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
+ Tit kim giy, mc bng
cỏch khụng xộ sỏch v, khụng
v by vo sỏch v

Hot ng ca HS
+ Tit kim nc ung
bng cỏch rút nc
ung va , khụng rút
nhiu quỏ ung tha
i lóng phớ.
- Hc sinh t liờn h theo bi - Hc sinh nhc li ghi
tp
nh v tit kim tin
- Giỏo viờn nhn xột tit hc.
ca
Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015

Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
B15 : TIT KIM THI GI ( tit 1)
I. MC TIấU.
- Hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng hiu c:
+ Nờu c vớ d v tit kim thi gi.
+ Bit c li ớch ca tit kim thi gi
+ Bc u bit s dng thi gian hc tp, sinh hot,hng ngy mt cỏch
hp lý.
II. TI LIU V PHNG TIN.
- Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh.
- Truyn, tm gng v tit kim thi gi.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Thời Nội dung kiến thức
gian và kỹ năng cơ bản
3-5

1- Kim tra bi c:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

- Hc sinh nờu vic thc
- Giỏo viờn gi hc sinh hnh tit kim ca bn
nhn xột.
thõn.
- HS khỏc nhn xột, b
16


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian và kỹ năng cơ bản

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
- GV nhn xột

1-2
7-8

9-10

9-10

3-4

Hot ng ca HS
sung.

2- Bài mới
* Gii thiu bi:

- Tit kim thi gi.( tit 1)
GVghi bng.
HS ghi v tờn bi
* Hot ng 1: K + Cho hc sinh tho lun - Hc sinh k chuyn
chuyn: Mt phỳt theo 3 cõu hi (SGK).
phõn vai
(SGK)
- HS nhn xột
Mc tiờu: HS bit
-Kt lun: Mi phỳt u
c vỡ sao phi tit ỏng quý. Chỳng ta phi tit
kim thi gi.
kim thi gi.
*Hot ng2 : Bi + Giỏo viờn cho mi nhúm + Cỏc nhúm tho lun
tp 2 (SGK).
tho lun mt tỡnh hung.
+i din nhúm trỡnh by.
Mc tiờu: Giỳp HS
Cỏc nhúm khỏc cht vn,
x lý cỏc tỡnh hung
b sung.
v tit kim thi + Giỏo viờn kt lun: v 3
gi.
tỡnh hung
*Hot ng3: Bi
+ Giỏo viờn cho hc sinh - Hc sinh tho lun theo
tp 3 ( SGK)
hot ng tng t trờn
nhúm 4
Mc tiờu: Giỳp HS + Giỏo viờn kt lun
- i din nhúm trỡnh by
by t ý kin v tit
- Hc sinh c lp by t ý
kim thi gi.
+ Giỏo viờn cho 1, 2 hc kin bng th mu
sinh c ghi nh.
- ý : l ỳng.
-Liờn h bn thõn v tit
a, b, c l sai.
kim thi gi?
- Hc sinh nhc li ghi
nh v tit kim thi gi.
- Hc k v vic th hin
tit kim thi gi ca bn
thõn hoc ca bn.
3-Cng c- dn dũ: Vỡ sao phi tit kim thi - 1 s hc sinh c ghi
H tip ni:
gi?
nh ( SGK)
- Giỏo viờn nhn xột tit - Hc sinh chun b bi
17


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian và kỹ năng cơ bản

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
hc.

Hot ng ca HS
sau ( tit 2)

RT KINH NGHIM:Tun: 10
Th t ngy 11 thỏng 11 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 5 : TIT KIM THI GI (Tit 2)
I. MC TIấU.
Hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng hiu c:
+ Nờu c vớ d v tit kim thi gi.
+ Bit c li ớch ca tit kim thi gi
+ Bc u bit s dng thi gian hc tp, sinh hot,....hng ngy mt
Cỏch hp lớ.
II. TI LIU V PHNG TIN.
-Th mu - xanh chn 2 phng ỏn: Tỏn thnh v khụng tỏn thnh.
- Tranh v,ca dao, tc ng v tit kim thi gi.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản
3-5
1- Kim tra bi c:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

- Hóy nờu ghi nh v tit Vi hc sinh nờu ghi
kim thi gi?
nh
- GV nhn xột
- HS khỏc nhn xột, b
sung.
18


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
2- Bài mới
1-2
* Gii thiu bi:
- Tit kim thi gi ( Tit 2)
- GVghi bng.
-HS ghi v tờn bi
7-8
* Hot ng 1:
+ Hc sinh lm bi tp
Hot ng 1: Bi
cỏ nhõn.
tp 1(SGK)
+ Hc sinh trao i
Mc tiờu: HS bit
trc lp.
chn nhng vic
lm th hin tit + GV kt lun :
kim thi gi v
a,c,d: l tit kim thi gi
khụng tit kim
b, , e khụng tit kim thi
thi gi.
gi
9-10 *Hot ng2 : Bi Giỏo viờn gn ni dung bi tp - HS trao i nhúm ụi
tp 4 (SGK)
4 (SGK) lờn bng
- Mt s hc sinh trỡnh
Mc tiờu: Giỳp HS
by trc lp, hc sinh
by t ý kin v
khỏc nhn xột.
tit kim thi gi.
+ Giỏo viờn nhn xột chung.
9-10 *Hot ng3:
- Hc sinh trỡnh by,
Gii thiu tranh
gii thiu tranh v, bi
v, ca dao, tc ng.
vit su tm v tit
+ Giỏo viờn nhn xột, tuyờn
Mc tiờu: Giỳp HS
kim thi gi.
dng
hc
sinh
chun
b
tt.
hiu ý ngha mt s
- Tho lun ý ngha cỏc
cõu ca dao, tc ng - Kt lun chung:
tranhv, ca dao, tc ng
th hin tit kim
+ Thi gi l th quý nht
tit kim thi gi.
thi gi.
cn tit kim. Chỳng ta cn s
dng thi gi vo vic cú ớch.
3-4
3-Cng c- dn
- Thc hin tit kim thi gi
dũ: H tip ni:
trong sinh hot hng ngy
-Hc sinh nờu nhng
vic th hin vic tit
- Giỏo viờn nhn xột tit hc.
kim thi gi.
RT KINH NGHIM:
19


Giỏo ỏn o c-Lp 4


Tun: 11
Th t ngy 18 thỏng 11 nm 2015
Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
THC HNH K NNG GIA Kè I
I. MC TIấU:
- Hc sinh c thc hnh cỏc k nng ó hc kỡ I: Trung thc trong hc tp;
Vt khú trong hc tp; Bit by t ý kin; Tit kim tin ca; Tit kim thi gi.
- p dng nhng ni dung ó hc vo thc t trong hc tp v trong cuc sng.
- Cú thỏi ỳng mc vi cỏc hnh vi o c trong cỏc bi ó hc.
II. TI LIU V PHNG TIN.
- Th mu.
- Tranh v, ca dao, tc ng v ni dung thc hnh.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản
3-5
1- Kim tra bi c:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
- Nờu cỏc ni dung ó c
hc v o c lp 4?

Hot ng ca HS
- HS khỏc nhn xột, b
sung.

- GV nhn xột
- Thc hnh k nng gia kỡ I
* Gii thiu bi:
- GVghi bng.
- HS ghi v tờn bi
* Hot ng 1:
-Thc hin trung thc trong - Hc sinh nờu nhng
Trung thc trong hc tp v nhc nh bn bố vic lm c th v vic
2- Bài mới

1-2
7-8

20


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
hc tp
cựng thc hin.
trung thc trong hc
Mc tiờu: HS cng
tp.
c kin thc v
+ Giỏo viờn nhn xột, ỏnh - Hc sinh nờu nhng
trung thc trong
giỏ.
ln nhc nh bn cựng
hc tp.
thc hin trung thc
trong hc tp
+ hc sinh khỏc nhn
xột.
9-10 *Hot ng 2 :
- C gng thc hin nhng - Hc sinh nờu nhng
Vt khú khn bin phỏp ó ra vt khú bin phỏp vt khú
trong hc tp
khn trong hc tp.
khn trong hc tp v
Mc tiờu: Giỳp HS - Tỡm hiu, ng viờn giỳp kt qu.
cng c kin thc ban khi bn gp khú khn +Hc sinh khỏc nhn
vt khú trong HT trong hc tp.
xột
9-10 *Hot ng 3:
- Cho HS by t ý kin vi cụ - Hc sinh by t ý kin
By t ý kin:
giỏo, bn bố.
trc lp.
Mc tiờu: Giỳp HS
+ HS khỏc nhn xột,
cú k nng tụn
trng v lng nghe + Lng nghe, tụn trng ý kin ỏnh giỏ s lng nghe,
ca nhng ngi xung quanh. tụn trng ý kin ca
ý kin ca ngi
khỏc.
nhng bn trong lp,
trong trng, nhng
ngi xung quanh
*Hot ng 4: Tit -Cho HS nờu vic tit kim - Hc sinh t liờn h
kim tin ca
sỏch v, qun ỏo, dựng, vic tit kim ca bn
Mc tiờu: Giỳp HS in, nc...
thõn.
bit tit kim tin
+ Giỏo viờn nhn xột chung.
- c lp G, nhn xột.
ca.
*Hot ng 5:
-Thc hin thi gian biu ó - Hc sinh nờu kt qu
Thi gian biu:
xõy dng.
ó thc hin thi gian
Mc tiờu: Giỳp HS + Giỏo viờn nhn xột kt qu. biu ca bn thõn.
thc hin thi gian
21


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
Phng phỏp, hỡnh thc c bn
gian
Hot ng ca GV
Hot ng ca HS
và kỹ năng cơ bản
biu ca bn thõn.
3-4
3-Cng c- dn
- Cho hc sinh chi trũ chi: -HS thi úng vai biu
dũ: H tip ni:
úng vai
din trc lp.
- Giỏo viờn nhn xột tit hc.
-HS nhn xột kt qu.
Tun: 12

Th t ngy 25 thỏng 11 nm 2015

Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 6 :HIU THO VI ễNG B, CHA M (Tit 1)
I. MC TIấU :
Hc xong bi ny hc sinh bit c:
- Con chỏu phi hiu tho vi ụng b, cha m n ỏp cụng lao ụng b,
cha m ó sinh thnh, nuụi dy mỡnh.
- Bit th hin lũng hiu tho vi ụng b, cha m bng mt s vic lm c th
trong cuc sng hng ngy gia ỡnh.
- Con chỏu cú bn phn hiu tho vi ụng b, cha m n ỏp cụng lao
ụng b, cha m ó sinh thnh, nuụi dy mỡnh.
II. TI LIU V PHNG TIN:
- dựng hoỏ trang biu din tiu phm.
- Th mu
- Bi hỏt: cho con- Nhc v li ca Phm Trng Cu.
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Thời
gian

Nội dung kiến thức
và kỹ năng cơ bản

3-5

1- Kim tra bi c:

2- Bài mới
1-2

* Gii thiu bi:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

- Nờu ghi nh v tit kim - Mt hc tr li.
thi gi?
- HS khỏc nhn xột, b
- GV nhn xột
sung.
- Hiu tho vi ụng b,
22


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời
gian

7-8

9-10

9-10

3-4

Nội dung kiến thức
và kỹ năng cơ bản

Phng phỏp, hỡnh thc c bn

Hot ng ca GV
cha m
- Khi ng: GV cho (tit 1)
c lp hỏt ng ca.
-GVghi bng.
*Hot ng 1:
Tho lun tiu phm:
"Phn thng"
Mc tiờu: HS bit
hiu tho, kớnh yờu
ụng b.

Hot ng ca HS
-HS ghi v tờn bi
- C lp hỏt bi: " Cho
con."
- Mt nhúm hc sinh
úng vai
- Hc sinh tho lun vi
cỏc vai ca tiu phm:
Phõn thng
-i din tng nhúm
nờu nhn xột, nờu ni
dung tiu phm thụng
qua cỏc nhõn vt:

GV cho hc sinh úng vai
-GV gi HS nhn xột
GVKL: B ca Hng ó
gi yu, cn s chm súc,
ng viờn ca con chỏu.
Hng kớnh yờu b, chm
súc b bng c tm lũng
ca ngi chỏu. Hng l
mt a chỏu hiu tho.
*Hot ng2 : Bi - Giỏo viờn nờu yờu cu - Hc sinh tho lun
tp1(SGK)
bi tp 1
nhúm
Mc tiờu: Giỳp HS
- i din nhúm trỡnh
bit nhng vic lm Giỏo viờn kt lun:
by, nhn xột
th hin lũng hiu ý : b, d, th hin hiu
tho vi ụng b.
tho
ý: a, c th hin cha quan
tõm.
*Hot ng3: Bi
- Giỏo viờn gi HS yờu - Hc sinh tho lun
tp 2(SGK)
cu bi tp 2.
nhúm
Mc tiờu: Giỳp HS
+ i din nhúm trỡnh
liờn h vúi bn thõn
-Giỏo viờn kt lun, khen by, nhn xột.
suwjhieeus tho vi
cỏc nhúm hot ng tt.
ụng b.
- Mt s hc sinh c
ghi nh
3-Cng c- dn dũ: - Giỏo viờn nhn xột tit - 1 s hc sinh c ghi
H tip ni:
hc.
nh ( SGK)

23


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời
gian

Nội dung kiến thức
và kỹ năng cơ bản

Tun: 13

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
- Gi hc sinh t liờn h
theo bi tp

Hot ng ca HS
- HS liờn h vi bn
thõn v s hiu tho vi
ụng b, cha m.

Th t ngy 2 thỏng 12 nm 2015

Tit 3: Dy lp 4B
Tit 4: Dy lp 4A
BI 6 :HIU THO VI ễNG B, CHA M (Tit 2)
I. MC TIấU :
Hc xong bi ny hc sinh bit c:
- Con chỏu phi hiu tho vi ụng b, cha m n ỏp cụng lao ụng b,
cha m ó sinh thnh, nuụi dy mỡnh.
- Bit th hin lũng hiu tho vi ụng b, cha m bng mt s vic lm c th
trong cuc sng hng ngy gia ỡnh.
- Con chỏu cú bn phn hiu tho vi ụng b, cha m n ỏp cụng lao
ụng b, cha m ó sinh thnh, nuụi dy mỡnh.
II. TI LIU V PHNG TIN:
- Th mu
- dựng úng vai (bi tp 3)
III. CC HOT NG DY HC CH YU:
Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản
3-5
1- Kim tra bi c:

1-2

2- Bài mới
* Gii thiu bi:

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV

Hot ng ca HS

- GV gi HS nờu ghi nh v - Hc sinh nờu ghi nh
hiu tho vi ụng b cha m.
v hiu tho vi ụng b
cha m.
- GV nhn xột
- HS khỏc nhn xột, b
sung.
-Hiu tho vi ụng b, cha m
(tit 2)
24


Giỏo ỏn o c-Lp 4

Thời Nội dung kiến thức
gian
và kỹ năng cơ bản
7-8

9-10

9-10

3-4

* Hot ng 1:
úng vai (bi tp3)
Mc tiờu: HS bit
cn quan tõm ti
ụng b qua tng
tỡnh hung.

*Hot ng2 : Bi
tp 4.
Mc tiờu: Giỳp HS
hiu vỡ sao phi
kớnh yờu quan tõm
ti ụng b.

Phng phỏp, hỡnh thc c bn
Hot ng ca GV
-GVghi bng.

Hot ng ca HS
-HS ghi v tờn bi

-Giỏo viờn chia hc sinh thnh
4 nhúm chun b úng vai cỏc
tỡnh hung trong bi.
-Giỏo viờn phng vn hc sinh
úng vai: chỏu, b.
-Giỏo viờn kt lun: Con chỏu
cn quan tõm, chm súc ụng
b, cha m nht l khi m au.

- Nhúm 1; 2 úng vai
theo tỡnh hung 1.
- Nhúm 3; 4 úng vai
theo tỡnh hung 2
- hc sinh c lp nhn
xột v cỏch ng x.
Nhn xột vai b, chỏu
trong mi nhúm va
úng vai.
- Hc sinh nờu yờu cu
bi tp 4.
+ C lp tho lun theo
nhúm ụi.
+ Mt s HS trỡnh by
trc lp.
+ HS nhn xột, b sung
kt qu cỏc nhúm va
trỡnh by.

-Gi Hs nờu yờu cu bi tp 4.

-Giỏo viờn khen nhng hc
sinh bit hiu tho vi ụng b,
cha m.
- Kt lun chung: ễng b, cha
m ó cú cụng lao sinh thnh,
nuụi dy chỳng ta nờn ngi.
Vỡ vy cn phi kớnh yờu,
quan tõm, chm súc.

*Hot ng3:
- Cho HS t liờn h
Thc hnh.
Mc tiờu: Giỳp HS
bit nhng vic th
hin lũng kớnh yờu,
quan tõm ti ụng
b..
3-Cng c- dn
- Giỏo viờn nhn xột tit hc.

+ Vi hc sinh nhc li
ghi nh.
HS liờn h thc t hiu
tho vi ụng b, cha m
vi bn thõn.
- HS nờu cỏc tm gng
m em bit v hiu tho
vi ụng b, cha m.
- 1 s hc sinh c ghi
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×