Tải bản đầy đủ

Giáo án kỹ thuật lớp 4

K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Ngày soạn: 6 / 9/ 2014
Ngày dạy: 08 / 9 / 2014
Tiết 3
Cắt vải theo đường vạch dấu
I. MỤC TIÊU:
- HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu.
- HS vạch được đường dấu trên vải ( đường thẳng, đường cong) và cắt được vải theo
đường vạch dấu. Đường cắt có thể mấp mô.
- Rèn HS tính cẩn thận và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: - Mẫu cắt đường thẳng, cong;
- vải;
- phấn may;
- kéo
+ HS: - Vải;
- Bút chì;

- thước;
- kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS. GT bài mới
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
- GV đính mẫu lên bảng
HS quan sát
- GV gọi HS nêu nhận xét về đường vạch dấu HS nêu
và đường cắt
- GV nêu gợi ý cho HS nêu tác dụng của
đường vạch dấu
- GVKL: Vạch dấu là công việc được thực
hiện khi cắt, may một sản phẩm. Tùy theo yêu
cầu may có thể vẽ đường thẳng hay đường
cong. Vạch dấu để cắt cho chính xác.
Hoạt động 2: HD HS thao tác vạch dấu và cắt theo đường vạch dấu
+ Vạch dấu trên vải:
- GV HD HS quan sát hình 1a, 1b SGK
HS nêu
- GV gọi HS nêu cách vạch dấu đường thẳng,
cong trên vải
- GV KL: Khi vạch dấu đường thẳng phải
dùng thước cây. Đặt đúng vị trí đánh dấu 2 HS nghe
điểm theo độ dài cần cắt. Khi vạch theo
đường cong, vẽ theo vị trí đã định.
- GV gọi HS lên bảng vạch dấu
HS lên bảng vạch dấu
+ Cắt vải theo đường vạch dấu:
- GV HD HS quan sát H2a, 2b SGK. GV gọi HS quan sát
HS nêu cách cắt
- GV nhắc lại: Khi cắt, tay trái cầm vải nâng
1


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015


nhẹ lên tay phải cầm kéo, tì kéo lên mặt bàn, Vài HS nêu
mở rộng lưỡi kéo cắt theo đường vạch dấu
HS nghe
- GV cho HS đọc ghi nhớ
Hoạt động 3: Thực hành
GV yc HS vạch 2 đường thẳng và 1 đường
cong để cắt ( GV theo dõi và sửa sai)
- GV chọn vài sản phẩm cho HS xem
- GV nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4: Củng cố
* MT: Khắc sâu KT HS
+ Nêu tác dụng của đường vạch dấu?
* Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, Bút chì, thước, kim,
chỉ, kéo “ Khâu thường”

Ngày soạn: 12 / 9 / 2014
Ngày dạy: 13 / 9 / 2014
2

Năm học 2014 -


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Tiết 4
Khâu thường ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên xuống kim khi khâu
- HS biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa
cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
- HS tính cẩn thận và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
- GV đính mẫu lên bảng
HS quan sát
- GV cho HS xem mặt phải, mặt trái
HS theo dõi
- GV KL: Đường khâu mặt phải, mặt trái
HS nghe
giống nhau, khoảng cách các mũi đều nhau
- GV gọi HS đọc ghi nhớ
3 HS đọc
* Hoạt động 2: HD HS thao tác khâu thường
MT: HS nắm được cách khâu thường
- GV HD HS cách cầm vải, cầm kim, lên
HS theo dõi
xuống kim
- GV cho HS thao tác lại cầm vải, cầm kim
HS thực hiện
- GV đính quy trình, cho HS quan sát và nêu HS theo dõi và nêu
cách vạch dấu đường khâu
- GV KL: Lấy thước kẻ đường thẳng và chấm HS nghe
lấy các điểm
HS theo dõi
- GV HD cách khâu: Khâu từ phải sang trái,
kéo chỉ khi lên kim, xuống lên kim theo các
điểm của đường vạch dấu( khâu thường có
HS theo dõi
thể khâu liên tiếp nhiều mũi mới rút chỉ)
- GV HD HS kết thúc chỉ
- GV cho HS đọc ghi nhớ SGK
2 HS đọc
- GV cho HS khâu. GV nhận xét
HS cả lớp
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV hỏi lại thao tác khâu thường
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, viết chì, thước, kim,
chỉ, kéo “ Khâu thường”
Ngày soạn: 19 / 9/ 2014
Ngày dạy: 22 / 9 / 2014
Tiết 5

Khâu thường
3


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

I. MỤC TIÊU:
- HS biết cách lên xuống kim và rút chỉ khi khâu thường.
- HS khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu
ít bị dúm.
- HS tính cẩn thận và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động 1: Củng cố KT HS cách khâu thường
+ Khâu thường có mấy bước?
Vạch dấu mỗi điểm cách nhau 5
+ Đường khâu như thế nào?
mm, lên xuống kim các điểm
KT dụng cụ HS
liên tiếp nhau.
Hoạt động 2: HS thực hành
HS khâu được các mũi khâu thường đúng và đẹp, ít bị
dúm
- GV đính quy trình
HS quan sát, nêu
- GV gọi HS nêu lại cách lên xuống kim
HS nghe
- GV cho HS thực hành( GV theo dõi sửa sai)
- GV cho HS dán vào tập và trang trí
HS theo dõi
- GV cho HS trưng bày sản phẩm
HS nêu
- GV nhận xét và đánh giá
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV gọi HS nêu lại thao tác khâu thường
HS nghe
Nhận xét, dặn dò:
3 HS nêu
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, viết chì, thước, kim, chỉ, kéo
“ Khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường”
Ngày soạn: 28 / 9/ 2014
Ngày dạy: 29 / 9 / 2014
Tiết 6

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu HS biết cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường
- HS khâu ghép được 2 mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa
cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
- HS tính cẩn thận và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
4


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
- GV đính mẫu lên bảng
- GV cho HS quan sát đường khâu mặt phải, mặt trái HS quan sát
và hỏi:
HS theo dõi
+ Đường khâu 2 mặt như thế nào?
+ Đường khâu đó gọi là khâu gì?
+ Hai mặt vải nào úp vào nhau?
- GV KL: Khâu ghép 2 mép vải là úp 2 mặt vải phải
vào nhau. Như ráp tay áo, áo gối…
HS nghe
Hoạt động 2: HD HS thao tác khâu ghép
MT: HS biết cách khâu ghép 2 mép vải
- GV đính quy trình, HS quan sát H 1, 2, 3.
HS theo dõi
- GV gọi HS nêu các bước khâu ghép 2 mép vải:
các bước khâu ghép 2 mép
- GV gọi HS lên thao tác khâu ( GV theo dõi)
vải:
- GV cho HS đọc ghi nhớ SGK
B1: Khâu lược
- GV cho HS khâu
B 2: Kẻ đường vạch dấu ( Mặt
- GV nhận xét
trái vải )
B 3: Khâu theo đường vạch dấu
(Kéo chỉ về phía trái đường
khâu)
Hoạt động 3: Củng cố
GV hỏi lại thao tác khâu ghép 2 mép vải
HS nêu
Nhận xét, dặn dò
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, viết chì, thước, kim, chỉ, kéo “ Khâu ghép 2 mép vải bằng mũi
khâu thường” Tiết 2
Ngày soạn: 30 / 9/ 2014
Ngày dạy: 06 / 10 / 2014
Tiết 7

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

( Tiết

2)
I. MỤC TIÊU:
- Qua thực hành củng cố KTHS cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường
- HS khâu ghép được 2 mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều
nhau. Đường khâu ít bị dúm.
- HS tính cẩn thận,kiên nhẩn và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
5


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Hoạt động 1: Củng cố KT HS cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường.
Ổn định: KT dụng cụ HS
+ Như thế nào gọi là khâu ghép 2 mép vải?
HS quan sát, nêu
+ Chuẩn bị khâu cần thực hiện các thao tác
nào?
- GV nhắc lại: Khâu ghép 2 mép vải là úp 2
HS nghe
mặt vải phải vào nhau, khâu lược, kẻ đường
vạch dấu, khâu theo đường vạch dấu bằng
mũi khâu thường.
Hoạt động 2: HS thực hành
MT: HS khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu
thường đúng và đẹp
- GV đính quy trình
HS theo dõi
- GV gọi HS nêu lại thao tác khâu ghép 2 mép HS nêu
vải bằng mũi khâu thường
- GV cho HS thực hành( GV theo dõi sửa sai) HS cả lớp
- GV cho HS trưng bày sản phẩm( GV đính
Nhóm 7HS, HSNX
nam châm lên bảng)
HS nghe
- GV nhận xét và đánh giá
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
3 HS nêu
- GV gọi HS nhắc lại thao tác khâu
HS nghe
- GD LHTT
Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, bút chì, thước, kim, chỉ, kéo “ Khâu đột thưa”
Ngày soạn: 12/ 10/ 2014
Ngày dạy: 13 / 10 / 2014
Tiết 8
Khâu đột thưa
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu HS biết cách khâu đột thưa
- HS khâu được các mũi đột thưa. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có
thể bị dúm.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
- GV đính mẫu lên bảng, cho HS quan sát mặt phải HS quan sát
và mặt trái đường khâu
6


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

+ Mặt phải và mặt trái đường khâu như thế nào?
- GV đính mẫu khâu thường gần khâu đột thưa
+ Mặt phải của đường khâu đột thưa và khâu
thường như thế nào?
+ Mặt trái của đường khâu đột thưa và khâu
thường như thế nào?

KL: Đường khâu đột thưa và khâu
thường mặt phải giống nhau, nhưng
mặt trái khác nhau. Vậy cách khâu
cũng khác nhau.

- GV gọi HS đọc ghi nhớ
Hoạt động 2: HD HS thao tác khâu đột thưa
GV đính quy trình và nêu
+ Cách vạch dấu đường khâu đột thưa và khâu
HS quan sát
thường như thế nào?
+ Lên kim đầu tiên điểm số mấy?
HS nêu
+ Xuống số mấy và lên số mấy?
lên kim số 2 rút chỉ thẳng;
- GV KL: Khâu đột thưa từ phải sang trái. Lên kim xuống số 1 lên số 4 ( lùi 1 tiến 3)
đầu tiên điểm số 2 rút chỉ thẳng, xuống số 1 lên số HS nghe
4, xuống số 3 lên số 6 …( lùi 1 tiến 3). Kéo chỉ khi
lên kim( không kéo chỉ khi xuống kim) kéo chỉ
xuống khi kết thúcđường khâu
- GV cho HS khâu( GV theo dõi nhắc nhở)
HS khâu
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố
- GV gọi HS nêu thao tác khâu đột thưa
- GD LHTT
Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, viết chì, thước, kim, chỉ, kéo “ Khâu đột thưa” Tiết 2
Ngày soạn: 19/ 10/ 2014
Ngày dạy: 20/ 10 / 2014
Tiết 9

Khâu đột thưa ( Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
- Qua thực hành củng cố KTHS cách khâu đột thưa và ứng dụng của mũi khâu đột
thưa
- HS khâu được các mũi đột thưa. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít
bị dúm.
- HS tính cẩn thận, kiên nhẩn và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
7


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Ổn định lop
KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: Củng cố KT HS cách khâu đột thưa
- GV đính mẫu lên bảng và hỏi:
HS quan sát, nêu
+ Muốn khâu đột thưa cho ngay và đều phải
HS nghe
làm gì?
+ Lên kim đầu tiên điểm thứ mấy?
+ Xuống kim điểm thứ mấy, lên kim điểm thứ
mấy?
+ Vậy, khâu đột thưa lùi mấy, tiến mấy?
HS theo dõi
- GVKL: Khâu đột thưa lên kim đầu tiên
HS nêu
điểm thứ 2. Xuống kim điểm thứ 1, lên số 4.
Vậy lùi 1, tiến 3. ( Lưu ý: Lên kim số chẳn,
xuống số lẻ)
Hoạt động 2: HS thực hành
- GV đính quy trình
- GV gọi HS nêu lại thao tác khâu đột thưa
Nhóm 7HS, HS nhận xét
- GV cho HS thực hành( GV theo dõi nhắc
HS nghe
nhở)
- GV cho HS trưng bày sản phẩm
3 HS nêu
- GV nhận xét và đánh giá
HS nghe
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV gọi HS nhắc lại thao tác khâu đột thưa
* Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, but chì, thước, kim, chỉ, kéo tiết 2
Ngày soạn: 26/ 10/ 2014
Ngày dạy: 27/ 10 / 2014
Tiết 10

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột

thưa
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
- HS khâu viền được đường gấp mép vải ( Gấp mép vải và khâu lược)
- HS tính cẩn thận và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
8


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
GT bài mới
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
MT: HS nắm được cách khâu viền đường gấp mép vải
bằng mũi khâu đột thưa khâu đột thưa
- GV đính mẫu lên bảng, cho HS xem lai áo và lai tay
áo, hỏi:
+ Gấp mép vải vào mặt nào tấm vải? Gấp vào mấy
HS quan sát, nêu
lần?
+ Muốn gấp mép vải khâu cho thẳng hàng phải làm
gì?
+ Khâu đột thưa mặt nào tấm vải?
- GVKL: Gấp mép vải vào mặt trái tấm vải, gấp 2 lần,
kẻ đường vạch dấu rồi gấp, khâu lược. Khâu đột thưa
mặt phải tấm vải.
Hoạt động 2: HD HS thao tác gấp và khâu lược mép vải
MT: HS biết gấp và khâu lược
+ Gấp lần 1 từ mép vải trên xuống mấy cm? Lần 2
Lần 1 1cm, lần 2 là 2cm. Gấp
mấy cm?
xong lần 2, từ trên xuống 15mm
+ Kẻ đường vạch dấu từ trên xuống bao nhiêu?
kẻ đường vạch dấu khâu lược.
- GV cho HS kẻ đường vạch dấu để gấp mép vải ( GV HS - kẻ đường vạch dấu để gấp
theo dõi uốn nắn)
mép vải
- GV cho HS kẻ đường vạch dấu để khâu lược ( GV
HS kẻ đường vạch dấu để khâu
theo dõi sửa sai)
lược
- GV cho HS xem sản phẩm đúng. GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV gọi HS nêu thao tác gấp, khâu lược
- GD LHTT
Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: giữ tấm vải, tuần sau khâu đột thưa
Ngày soạn: 01/ 11/ 2014
Ngày dạy: 02/ 11/ 2014
Tiết 11

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

(tt)
I. MỤC TIÊU:
- HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
- HS khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi đột thưa. Các mũi khâu tương đối
đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.
9


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- HS tính cẩn thận, kiên nhẩn và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
+ Đường khâu trên tấm vải là khâu gì?
HS quan sát, nêu
+ Đường khâu ở mặt vải nào?
+ Muốn đường khâu cho thẳng và mũi khâu đều nhau
phải làm sao?
- GVKL: Khâu viền đường gấp mép vải là mũi khâu đột
thưa. Đường khâu ở mặt phải. Muốn đường khâu ngay HS nghe
và các mũi khâu đều nhau, phải kẻ đường vạch dấu
Hoạt động 2: HD HS khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
+ Khâu đột thưa mặt vải nào?
Khâu đột thưa mặt vải phải
+ Nêu thao tác khâu đột thưa
- GV nhắc lại:. Vậy, kẻ đường vạch dấu mặt vải phải.
HS nghe
Khâu đột thưa lùi 1, tiến 3. Lên kim số chẳn, xuống
kim số lẻ.
- GV cho HS kẻ đường vạch dấu và thực hành khâu
HS kẻ đường vạch dấu và thực
(GV theo dõi uốn nắn)
hành khâu
- GV chọn sản phẩm đúng, đẹp. GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố
- GV gọi HS nhắc lại thao tác khâu

Khâu đột thưa lùi 1, tiến 3. Lên
kim số chẳn, xuống kim số lẻ.

Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: HS khâu lược trước ở nhà

Ngày soạn: 08/ 11/ 2014
Ngày dạy: 10/ 11/ 2014
Tiết 12

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

(tt)
I. MỤC TIÊU:
10


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- Qua thực hành củng cố KTHS cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu
đột thưa
- HS khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu
tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.
- HS tính cẩn thận, kiên nhẩn và an toàn trong lao động
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải; kim; chỉ; viết chì; thước; kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: Củng cố KT cho HS cách khâu viền đường gấp mép vải
bằng mũi khâu đột thưa
MT: HS nắm lại thao tác khâu viền đường gấp
mép vải bằng mũi khâu đột thưa
- GV đính mẫu lên bảng và hỏi:
HS quan sát
+ Khâu viền đường gấp mép vải ở mặt vải nào?
Mặt phải vải
+ Để khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu Trước phải vạch dấu, khâu lược
đột thưa cho thẳng và đều phải làm gì?
+ Khâu đột thưa lùi mấy, tiến mấy?
Khâu đột thưa lùi 1, tiến 3.
- GV KL: khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi
khâu đột thưa. Trước phải vạch dấu khâu
lược( Mặt trái vải). Mũi khâu ngay và đều phải
vạch dấu( Mặt phải vải) Khâu đột thưa lùi 1, tiến
3.
Hoạt động 2: HS thực hành
* MT: HS khâu viền được đường gấp mép vải
bằng mũi khâu đột thưa đúng và thẳng
- GV đính quy trình. GV gọi HS nêu lại thao tác.
HS nêu lại thao tác.
GV cho HS lấy vải thực hành
HS lấy vải thực hành
GV cho HS trưng bày sản phẩm
HS nghe
- GV nhận xét và đánh giá
3 HS nêu
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV gọi HS nhắc lại thao tác khâu viền đường
gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
* Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, bút chì, thước, kim, chỉ, kéo

11


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Ngày soạn: 23/ 11/ 2014
Ngày dạy: 24/ 11/ 2014
Tiết 14

Thêu móc xích ( Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
- Biết cách thêu mũi móc xích
- HS thêu được mũi thêu móc xích. Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối
tiếp tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5vòng móc xích . Đường thêu có thể ít bị
dúm.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu ; quy trình; vải; kim; chỉ; kéo
+ HS: Vải, bút chì, thước, kim, chỉ, kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động 1: Củng cố KT HS cách thêu móc xích
- GV đính mẫu lên bảng và hỏi:
HS quan sát, nêu
+ Muốn thêu cho ngay và đều phải làm gì?
+ Lên kim đầu tiên điểm thứ mấy?
lên kim số 1
+ Xuống kim điểm thứ mấy, lên kim điểm thứ Xuống số 1, lên số 2
mấy?
+ Trước khi xuống kim phải làm gì?
Trước khi lên kim vòng chỉ về bên trái,
+ Khi lên kim sợi chỉ nằm ở đâu?
khi lên kim vòng chỉ dưới kim và kéo
- GVKL: Thêu móc xích lên kim số 1. Xuống chỉ về phía trái
số 1, lên số 2. Trước khi lên kim vòng chỉ về
HS nghe
bên trái, khi lên kim vòng chỉ dưới kim và kéo
chỉ về phía trái
Hoạt động 2: HS thực hành
MT: HS thêu được mũi mũi móc xích đúng
- GV theo dõi nhắc nhở, HS ngồi cạnh bên chỉ HS thực hành
lại
- GV cho HS trưng bày sản phẩm
HS trưng bày sản phẩm
12


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV nhận xét và đánh giá
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV gọi HS nhắc lại thao tác thêu móc xích
Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Vải, bút chì, thước, kim, chỉ, kéo

Ngày soạn: 29/ 11/ 2014
Ngày dạy: 01/ 12/ 2014
Tiết 15

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

I. MỤC TIÊU:
Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn
giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu; quy trình
+ HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KTBC
- GV hỏi lại thao tác thêu móc xích
GT bài mới
Hoạt động 1: Ôn lại các mũi khâu thêu
MT: HS nắm lại thao tác khâu thêu
- GV đính từng quy trình
? Kẻ đường vạch dấu: ( Khâu thường; Khâu
Kẻ đường vạch dấu: Đánh dấu từ
ghép 2 mép vải…; Khâu đột thưa; Khâu
phải sang trái
viền…; Thêu móc xích)
- GV chốt lại: Đánh dấu từ phải sang trái
? Cách khâu từ mũi số 1 đến các mũi sau:
* Khâu đột thưa: Lên kim điểm số
( Khâu thường; Khâu ghép 2 mép vải…; Khâu 2, xuống số 1, lên số 4( tiến 3 lùi 1)
đột thưa; Khâu viền…; Thêu móc xích)
* Thêu móc xích: Lên kim số 1,
trước khi xuống kim phải vòng chỉ
về bên trái, xuống số 1, lên số 2 mũi
kim nằm trên chỉ và kéo chỉ về phía
- GV nhắc lại thao tác bài khâu ghép 2 mép
trái
13


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

vải… và Khâu viền …
Hoạt động 2: HS chọn sản phẩm
- GV chia tổ cho HS chọn. GV ghi tên tổ và
HS chọn
sản phẩm đã chọn và nêu cho HS nắm
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
HS nghe
- GV nhắc lại thao tác từng bài
HS nghe
- GD LHTT
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Sản phẩm đã chọn

Ngày soạn: 07/ 12/ 2014
Ngày dạy: Lớp 4B: 08/ 12/ 2014; Lớp 4A: 11/ 12/ 2014
Tuần 16

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tt)

I. MỤC TIÊU:
Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn
giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu; quy trình
+ HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: Nhắc lại các mũi khâu thêu
- GV đính từng quy trình
? Kẻ đường vạch dấu: ( Khâu thường; Khâu
Kẻ đường vạch dấu: Đánh dấu từ
ghép 2 mép vải…; Khâu đột thưa; Khâu
phải sang trái
viền…; Thêu móc xích)
- GV chốt lại: Đánh dấu từ phải sang trái
? Cách khâu từ mũi số 1 đến các mũi sau:
* Khâu đột thưa: Lên kim điểm số
( Khâu thường; Khâu ghép 2 mép vải…; Khâu 2, xuống số 1, lên số 4( tiến 3 lùi 1)
đột thưa; Khâu viền…; Thêu móc xích)
* Thêu móc xích: Lên kim số 1,
trước khi xuống kim phải vòng chỉ
về bên trái, xuống số 1, lên số 2 mũi
kim nằm trên chỉ và kéo chỉ về phía
- GV nhắc lại thao tác bài khâu ghép 2 mép
trái
vải… và Khâu viền …
Hoạt động 2: HS thực hành
14


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV cho HS thực hành sản phẩm đã chọn. GV HS thực hành sản phẩm đã chọn
theo dõi nhắc nhở HS
Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
HS nghe
- GV nhắc lại thao tác từng bài
HS nghe
- GD LHTT
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Tiếp tục thực hiện sản phẩm đã chọn

Ngày soạn: 14/ 12/ 2014
Ngày dạy: Lớp 4B: 15/ 12/ 2014; Lớp 4A: 18/ 12/ 2014
Tuần 17

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tt)

I. MỤC TIÊU:
Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn
giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu; quy trình
+ HS: Vải; kim; chỉ; thước; viết chì; dụng cụ trang trí sản phẩm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: Củng cố KT HS
MT: HS nắm lại tháo tác khâu thêu
- GV đính từng mẩu và quy trình
HS quan sát
- GV yc HS nhắc lại thao tác:
HS nêu
+ Gấp 2 mép vải bằng mũi khâu thường
+ Gấp mép vải bằng mũi khâu đột
+ Thêu mũi móc xích
- GV nhận xét, nhắc lại thao tác từng mũi
HS nghe
khâu, thêu
Hoạt động 2: HS thực hành
MT: HS hoàn thành sản phẩm
- GV cho HS thực hành ( GV theo dõi nhắc
nhở HS còn lúng túng)
HS nhóm 2
- GV cho HS dán vào tập và trang trí
HS trang trí
15


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV cho HS trình bày sản phẩm
- GV nhận xét, đánh giá
* Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
- GV gọi HS nêu thao tác khâu, thêu vừa thực
hành
- GD LHTT
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Sản phẩn còn lại

Nhóm 5 HS, NX
HS nghe
3 HS nêu
HS nghe

Ngày soạn: 221/ 12/ 2014
Ngày dạy: Lớp 4B: 22/ 12/ 2014; Lớp 4A: 25/ 12/ 2014
Tuần 18

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tt)

I. MỤC TIÊU:
Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn
giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu; quy trình
+ HS: Vải; kim; chỉ; thước; viết chì; dụng cụ trang trí sản phẩm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: Củng cố KT HS
MT: HS nắm lại tháo tác khâu thêu
- GV đính từng mẩu và quy trình
HS quan sát
- GV yc HS nhắc lại thao tác:
HS nêu
+ Gấp 2 mép vải bằng mũi khâu thường
+ Gấp mép vải bằng mũi khâu đột
+ Thêu mũi móc xích
- GV nhận xét, nhắc lại thao tác từng mũi
HS nghe
khâu, thêu
Hoạt động 2: HS thực hành
MT: HS hoàn thành sản phẩm
- GV cho HS thực hành ( GV theo dõi nhắc
nhở HS còn lúng túng)
HS nhóm 2
- GV cho HS dán vào tập và trang trí
HS trang trí
- GV cho HS trình bày sản phẩm
Nhóm 5 HS, NX
- GV nhận xét, đánh giá
HS nghe
* Hoạt động 3: Củng cố
MT: Khắc sâu KT HS
16


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV gọi HS nêu thao tác khâu, thêu vừa thực 3 HS nêu
hành
- GD LHTT
HS nghe
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: “ Ích lợi của việc trồng rau, hoa”

Ngày soạn: 28/ 12/ 2014
Ngày dạy: Lớp 4B: / / 201 ; Lớp 4A:
Tuần 19

/

/ 201

Lợi ích của việc trồng cây rau, hoa

I. MỤC TIÊU:
- HS biết được một số lợi ích của việc trồng rau, hoa.
- HS biết liên hệ thực tế về lợi ích của việc trồng rau, hoa.
- HS có ý thức yêu thích trồng rau, hoa, an toàn trong lao động.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Tranh ảnh một số loại rau, hoa.
+ HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
GT bài mới
Hoạt động 1: HD HS tìm hiểu về lợi ích của việc trồng rau, hoa.
GV gọi HS đọc mục 1 SGK. GV cho HS quan sát
1 HS đọc. HS quan sát, TLCH
+ Qua thực tế, em hãy nêu lợi ích của việc trồng rau?
+ Gia đình em thường ăn những loại rau nào?
+ Rau được chế biến thành các món ăn nào?
+ Ngoài ăn, rau còn được làm gì?
- GV KL: Rau có nhiều loạ ikhác nhau. Có loại ăn lá, loại HS nghe
ăn củ, loại ăn quả…Trong rau có nhiều Vitamin và chất
xơ, có tác dụng tốt cho cơ thể con người và giúp cho tiêu
hóa được dễ dàng. Vì vậy, rau là thực phẩm quen thuộc
và không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta.
Rau người ta còn đem bán để tăng thu nhập cho gia đình.
+ Ở địa phương em trồng nhiều nhất các loại hoa nào?
HS quan sát, TLCH
+ Hoa trồng ở đâu và để làm gì?
- GV KL: Tùy loại hoa từng vùng trồng được, người ta
HS nghe
17


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

trồng hoa ở các công viên, quanh nhà ở, để trang trí và để
bán.
Hoạt động 2: GV HD HS tìm hiểu điều kiện, khả năng phát triển cây rau, hoa ở nước ta.
- GV gọi HS đọc mục 2 SGK. GV chia nhóm thảo luận.
1 HS đọc
?đặc điểm khí hậu, đất đai nước ta. Nêu lý do trồng cây
Nhóm 6 HS
được tốt.
HS theo dõi
- GV KL: Các điều kiện khí hậu, đất đai ở nước ta rất
thuận lợi cho cây rau, hoa phát triển quanh năm. Cần có
Đại diện nhóm nêu
kỹ thật gieo trồng và chăm sóc tốt thì cây được tốt.
HS nghe
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: “ Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa.
Ngày soạn: 04/ 01/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 05 / 01 ; Lớp 4A: 08/01
Tuần 20

Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa

I. MỤC TIÊU:
- HS biết đặt điểm, tác dụng của một số vật liệu, dụng cụ thường dùng để gieo trồng,
chăm sóc rau, hoa.
- HS biết sử dụng một số dụng cụ trồng rau, hoa đơn giản.
- HS có ý thức giữ gìn, bảo quản và đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: hột giống, cuốc, bình tưới.
+ HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu những vật liệu chủ yếu được sử dụng khi gieo trồng rau, hoa.
- GV gọi HS đọc mục 1 SGK.
1 HS đọc
+ Các vật liệu nào cần cho việc trồng rau, hoa?
+ Có cần chọn giống trồng rau, hoa? Vì sao?
HS nêu
- GV KL: Các vật liệu cần cho việc trồng rau,
hoa là hạt giống, phân bón, đất trồng. Chọn hạt
giống phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai.
HS nghe
Hoạt động 2: GV HD HS tìm hiểu các dụng cụ gieo trồng, chăm sóc rau, hoa.
- GV gọi HS đọc mục 2 SGK.
1 HS đọc
+ Nêu cấu tạo cuốc, dầm xới, cái cào, vồ đập đất,
bình tưới.
HS nêu
+ Nêu cách sử dụng: cuốc, dầm xới, cáo cào, vồ
đập đất, bình tưới.
+ Các dụng cụ trên phục vụ cho việc gì?
- GV KL: Các dụng cụ trên phục vụ cho việc
18


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

gieo trồng và chăm sóc rau, hoa. Trong SX nông HS nghe
nghiệp người ta còn sử dụng các công cụ khác
như: máy cày, máy xới, hệ thống tưới nước bằng
máy phun mưa.
MT: Khắc sâu KT HS.
Hoạt động 3: Củng cố.
+ Em hãy nêu các vật liệu thường được sử dụng HS nêu
để trồng rau, hoa?
+ Nêu tác dụng của các dụng cụ trong việc trồng
rau, hoa?
2 HS đọc. HS nghe
- GV gọi HS đọc ghi nhớ
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: “ Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa”.
Ngày soạn: 10/ 01/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 12 / 01 ; Lớp 4A: 15/01
Tuần 21
Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
I. MỤC TIÊU:
- HS biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa
- HS biết liên hệ thực tế về ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đối với cây rau, hoa
- HS có ý thức chăm sóc rau, hoa đúng kỹ thuật
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Tranh phóng to
+ HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động 1: Các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây
rau, hoa.
+ Cây rau, hoa cần những điều kiện ngoại cảnh nào? 4 HS nêu
- GV KL: Các điều kiện ngoại cảnh cần thiết cho cây
rau, hoa gồm: nhiệt độ, không khí, nước, ánh sáng, HS nghe
chất dinh dưỡng, đất.
Hoạt động 2: Các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phát triển của cây rau, hoa
- GV cho HS đọc ND SGK
1/ Nhiệt độ: Mỗi loại cây rau, hoa
+Yêu cầu của cây đối với từng điều kiện ngoại cảnh? đều phát triển tốt ở nhiệt độ thích
+ Những biểu hiện bên ngoài của cây khi gặp các
hợp.
điều kiện ngoại cảnh không phù hợp?
2/ Thiếu nước cây chậm lớn, khô
4/ Chất dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng cho cây là héo.Thừa nước cây bị úng rễ.
đạm, lân, kali, can xi…từ phân bón. Cần cung cấp
3/ Ánh sáng: Cây trồng phải đầy đủ
các chất dinh dưỡng cho cây bằng cách bón phân.
ánh sáng. Nếu trồng trong bóng
Nhưng tùy loại rau mà sử dụng phân cho phù hợp.
râm, cây sẽ yếu ớt, dễ ngã, lá xanh
5/ Không khí: Cây hút không khí từ bầu khí quyển và nhợt nhạt. Nhưng, cũng có cây
không khí trong lòng đất, cây cần không khí để hô
trồng trong bóng râm là các loại lan
hấp và quang hợp.
và các loại kiểng lá.
19


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV gọi HS đọc ghi nhớ.
- GV nhận xét, KL: Ảnh hưởng điều kiện ngoại
cảnh là: Nhiệt độ, nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng,
không khí.
Hoạt động 3: Củng cố
* MT: Khắc sâu KT HS
+ Vì sao nên trồng cây ngoài ánh nắng?
HS quan sát
+ Để có đủ chất dinh dưỡng và nước cung cấp cho
cây rau, hoa người ta phải làm gì?
HS nêu
- GD LHTT
IV. Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung. Chuẩn bị tuần sau: Bài” Trồng cây rau, hoa”.

Ngày soạn: 14/ 01/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 19 / 01 ; Lớp 4A: 22/01
Tuần 22
Trồng cây rau, hoa
I. MỤC TIÊU:
- HS biết chọn cây rau, hoa để trồng.
- HS trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trên chậu.
- HS ham thích trồng cây.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Cây cà chua con và cây cải con.
+ HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
+ Điều kiện ngoại cảnh nào để cho cây sinh trưởng và
3 HS nêu
phát triển?
- GV nhận xét
Hoạt động 1: GV HD HS tìm hiểu quy trình kĩ thuật trồng cây con.
- GV cho HS đọc ND bài SGK.
1 HS đọc
+ Cần chuẩn bị đất trồng cây con như thế nào?
Đất trồng cần phải làm nhỏ, tơi
xốp, sạch cỏ.
+ Tại sao trồng cây, phải chọn cây con khỏe?
Cây con đem trồng phải mập,
khỏe, không bị sâu, bệnh thì
sau khi trồng mới nhanh bén rễ
- GV HD HS quan sát hình SGK
và phát triển tốt.
+ Cây trồng khoảng cách thế nào?
+ Trước khi trồng cây phải làm gì?
+ Khi đặt cây xuống hốc làm như thế nào?
+ Khi trồng cây xong phải làm gì?
- GV KL: Tùy theo loại cây rau, hoa mà có khoảng cách
20


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

khác nhau. Trước khi trồng phải đào hốc và tùy theo loại
mà đào sâu hay cạn. Khi đặt cây xuống hốc, tay giữ
thẳng thân cây và tay kia vun đất vào gốc ấn chặt cho
cây đứng. Khi trồng cây xong phải tưới nước.
Hoạt động 2: GV HD thao tác trồng cây con.
. GV hd thao tác trồng cây.
HS nghe
- GVgọi HS nhắc lại cách trồng cây con.
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: Tiết 2.

Ngày soạn: 24/ 01/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 26 / 01 ; Lớp 4A: 29/01
Tuần 23

Trồng cây rau, hoa (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
- HS biết cách trồng cây rau, hoa trong chậu.
- HS trồng được cây rau, hoa trên chậu.
- HS ham thích trồng cây, yêu lao động.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Cây hoa con.
+ HS: Các loại cây hoa con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động.
+ Nêu cách chọn cây con để trồng ?
HS nêu
+ Nêu thao tác trồng cây con?
- GV nhận xét
Hoạt động 1: Củng cố quy trình kỹ thuật trồng cây con.
MT: HS nắm lại quy trình kỹ thuật trồng cây
HS nghe
con trồng cây con.
- GV nhắc lại các bước trồng cây.
+ Xác định vị trí.
+ Đào lỗ trồng cây theo vị trí đã xác định.
HS nghe
+ Đặt cây dưới gốc và vun đất, ấn chặt đất
chung quanh gốc cây.
+ Dùng bình tưới có vòi sen tưới chung quanh
gốc. Nếu không bình có bình tưới, phải tưới nhẹ
vào gốc cây.
21


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

Hoạt động 2: HS thực hành trồng cây con.
- GV chia nhóm .GV cho HS thực hành trồng
Nhóm 5 HS
trong chậu, nêu quy trình kỹ thuật trồng cây
con.
HS thực hành
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV cho HS rửa sạch dụng cụ và tay.
HS nghe
* Hoạt động 3: Củng cố.
HS rửa
MT: Khắc sâu KT HS.
HS nêu
- GV hỏi HS quy trình kỹ thuật trồng cây con.
- GD LHTT.
HS nghe
IV. Nhận xét , dặn dò:
- Nhận xét chung.
- Chuẩn bị tuần sau:” Chăm sóc rau, hoa”.

Ngày soạn: 29/ 01/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 02 / 02 ; Lớp 4A: 05/ 02
Tuần 24

Chăm sóc rau, hoa

I. MỤC TIÊU:
- HS biết mục đích, tác dụng, cách tiến hành một số công việc chăm sóc rau, hoa.
- HS làm được một số công việc chăm sóc rau, hoa: tưới nước, làm cỏ.
- HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây rau, hoa, yêu lao động.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Tranh.
+ HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động 1: HD HS tìm hiểu mục đích, cách tiến hành thao tác kĩ thuật chăm sóc cây
+ Nêu điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa?
1/ Tưới nước cho cây
+ Tại sao phải tưới nước cho cây?
a) Mục đích:
+ Vậy, mục đích tưới nước cho cây để làm gì?
b) Cách tiến hành:
+ Ở nhà tưới bằng dụng cụ nào? Tưới mấy lần
vào lúc nào?
2/ Tỉa cây.
- GV HD HS xem tranh 2 SGK:
a) Mục đích.
+ Thế nào là tỉa cây? Tỉa bỏ những cây như thế
b) Cách tiến hành:
nào?
+ Tỉa cây nhằm mục đích gì?
+ Tỉa bỏ những cây như thế nào?
3/ Làm cỏ.
- GV HD HS xem tranh 3 SGK:
a) Mục đích.
22


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

+ Nêu tác hại của cỏ dại đối với cây rau, hoa?
+ Ở nhà làm cỏ rau, hoa bằng cách gì?
+ Tại sao phải diệt cỏ dại vào mùa nắng?

b) Cách tiến hành:
4/ Vun xới đất cho rau, hoa.
a) Mục đích.
b) Cách tiến hành.

+ Tưới cây lâu ngày đất sẽ như thế nào?
+ Muốn cho cây tốt phải làm gì?
+ Dùng dụng cụ nào để xới đất?
+ Khi vun xới đất cần chú ý gì ở gốc cây?
Hoạt động 2: Củng cố.
- GV nêu tác dụng của việc: Tỉa cây, tưới cây,
làm cỏ, vun xới đất.
- GD LH TT.
IV. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung.
- Chuẩn bị tuần sau: Tiết 2 Chăm sóc rau, hoa

Ngày soạn: 05/ 02/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 07 / 02 ; Lớp 4A: 10 / 02
Tuần 25

Chăm sóc rau, hoa (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
- Qua củng cố KT HS biết cách tiến hành một số công việc chăm sóc rau, hoa.
- HS làm được một số công việc chăm sóc rau, hoa: tưới nước, làm cỏ.
- HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây rau, hoa, yêu lao động.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Tranh.
+ HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
* Hoạt động khởi động.
Ổn định: KT dụng cụ HS.
GT bài mới.
* Hoạt động 1: Củng cố các thao tác chăm sóc cây rau,
hoa.
MT: HS nắm lại các thao tác chăm sóc cây.
HS nêu
- GV hỏi HS lại mục đích và cách tiến hành của: tưới
cây; Tỉa cây; làm cỏ; vun xới đất.
HS nghe
- GV nhận xét, nhắc lại tiến hành chăm sóc cây: Tỉa
cây, làm cỏ, vun xới, tưới cây.
* Hoạt động 2: HS thực hành.
MT: HS thực hành được thao tác kĩ thuật chăm sóc
Mỗi nhóm 8HS
cây.
23


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV phân công vị trí và giao nhiệm vụ.
- GV cho HS thực hành ( GV theo dõi nhắc nhở).
- GV đính tiêu chuẩn đánh giá:
1/ Chuẩn bị dụng cụ.
HS nhận xét
2/ Thực hiện đúng thao tác.
HS nghe
3/ Chấp hành đúng ATLĐ, hoàn thành công việc đúng
thời gian.
GV nhận xét.
HS nêu
* Hoạt động 3: Củng cố.
MT: Khắc sâu KT HS.
- GV hỏi:
2 HS đọc
+ Tỉa cây được áp dụng vào lúc nào và có tác dụng gì?
+ Tại sao phải thường xuyên tưới nước, làm cỏ và vun
xới đất cho cây rau, hoa?
- GV cho HS đọc ghi nhớ.
- GD LH TT.
Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung.
- Chuẩn bị tuần sau: Bài “Chi tiết và các dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật”.
Ngày soạn:01/ 03/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 02/ 03; Lớp 4A: 05/ 03
Tuần 26

Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật

I. MỤC TIÊU:
- HS biết tên gọi, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật.
- Sử dụng được cờ-lê, tua-vít để lắp vít, tháo vít. Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau.
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Bộ lắp ghép mô hình.
+ HS: Bộ lắp ghép mô hình
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: HD HS gọi tên, nhận dạng các chi tiết dụng cụ
- GV cho HS xem SGK và giới thiệu 34 dụng cụ, HS theo dõi
chia 7 nhóm
1. Các tấm nền ( H.1- H.8)
2. Các loại thanh thẳng ( H.9 - H.15)
3. Các thanh chữ U và thanh L ( H.16 - H. 20)
4. Bánh xe, bánh đai, các chi tiết khác( H21 - H24)
5. Các loại trục ( H.25 - H.28 )
6. Ốc và vít, vòng hãm ( H.29 - H.32)
7. Cờ-lê, tua-vít ( H.33 – H.34)
- GV đưa chi tiết nêu tên và số lượng, yc HS nhận HS chọn, đưa lên
dạng lấy ra
HS nêu
24


K ỹ Thuật - Lớp 4
2015

Năm học 2014 -

- GV đưa từng chi tiết, gọi HS nêu tên
HS theo dõi
- GV HD HS sử dụng cờ-lê, tua-vít( vặn ốc vào
vít. Sau đó lấy tay trái cầm cờ-lê giữ ốc, tay phải
cầm tua-vít vặn vào)
Hoạt động 2: HS thực hành
- GV đọc tên chi tiết, HS chọn ra
HS chọn
- GV HD HS lắp ráp
HS theo dõi
- GV cho HS lắp ráp ( GV chú ý cách sử dụng cờ- HS lắp nhóm đôi
lê, tua-vít)
HS tháo
- GV cho HS tháo
HS nghe
- GV nhận xét. GV cho HS xếp vào hộp
HS xếp
* Hoạt động 3: Củng cố
- GV đưa chi tiết, HS nêu tên
- GV nêu tên chi tiết, HS chọn
Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét chung
- Chuẩn bị tuần sau: “ Lắp cái đu”
Ngày soạn:07/ 03/ 2015
Ngày dạy: Lớp 4B: 09/ 03; Lớp 4A: 12/ 03
Tuần 27

Lắp cái đu

(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
- HS biết chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết dể lắp cái đu
- HS lắp được từng bộ phận cái đu theo mẫu
II. CHUẨN BỊ:
+ GV: Mẫu cái đu và bộ lắp ghép mô hình
+ HS: Bộ lắp ghép mô hình
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hoạt động khởi động
Ổn định: KT dụng cụ HS
Hoạt động 1: HD HS quan sát và nhận xét
MT: HS biết các bộ phận của cái đu
- GV đặt mẫu trên bàn
- GV HD HS quan sát và hỏi:
+ Cái đu có mấy bộ phận, kể ra?
- GV LHTT tác dụng của cái đu
Hoạt động 2: HS thao tác lắp cái đu

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×