Tải bản đầy đủ

Bao cao nhom ba quan tri du an

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa
Khoa: CNTT

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Đề Tài: Quản Lý Điểm Sinh Viên
Giáo Viên Hướng Dẫn: Th.s Ngô Thị Ngọc Thắm
Nhóm Thực Hiện: Nhóm 3
1. Phạm Văn Khánh
2. Vũ Văn Vinh
3. Lê Nhật An

TP.HCM Ngày 11 Tháng 12 Năm 2016


Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa
Khoa: CNTT


ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Đề

Tài: Quản Lý Điểm

Sinh Viên
Giáo
Th.s Ngô Thị
Nhóm
1.
2.
3.

Viên Hướng Dẫn:
Ngọc Thắm
Thực Hiện: Nhóm 3
Phạm Văn Khánh
Vũ Văn Vinh
Lê Nhật An

TP.HCM Ngày 11 Tháng 12 Năm 2016
Mục Lục

Lời mở đầu........................................................................................................1
Chương I: Báo Cáo Ý Tưởng..............................................................................


1)
2)

Tổng quan dự án........................................................................................
Công bố dự án...........................................................................................

Chương II: Lập kế Hoạch Và Phân Tích Rủi Ro.................................................
1)

2)


Lập kế hoạch dự án...................................................................................
1.1 Nhân sự...............................................................................................
1.2 Mô tả hệ thống....................................................................................
1.3 Sơ đồ WBS..........................................................................................
1.4 Bảng công việc....................................................................................
1.5 Bảng phân công công việc..................................................................
1.6 Bảng kế hoạch.....................................................................................
1.7 Sơ đồ pert ...........................................................................................
1.7.1 Đường găng và công việc găng dự kiến...............................
1.7.2 Thời gian hoàn thành dự kiến và thời gian rút ngắn.............
1.7.3 Chi phí dự kiến.....................................................................
1.7.4 Tính chi phí tối thiểu của dự án............................................
1.8 Sơ đồ gantt..........................................................................................
1.8.1 tính số nhân công tối thiểu của dự án...................................
Phân tích rủi ro..........................................................................................
2.1 Bảng phân tích rủi ro...........................................................................

Chương III: Thực Hiện Dự Án............................................................................
1)
2)

Quy trình quản lý dự án.............................................................................
Diễn tiến quá trình thực hiện.....................................................................
2.1 Khởi động dự án..................................................................................
2.2 lập kế hoạch.........................................................................................
2.3 Thông qua phê duyệt csdl simpleQLD................................................
2.4 Nhìn lại tổng thể phần mềm................................................................


Lời mở đầu
Ngày nay,cả thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ
thông tin.Công nghệ thông tin đã chứng tỏ được vị trí của mình bằng sự xuất hiện
trong mọi lĩnh vực, mọi nơi, mọi chốn của đời sống.Có thể nói, nền kinh tế toàn
cầu đang chịu ảnh hưởng sâu sắc từ công nghệ thông tin mà trong đó có không ít
vai trò của ngày công nghệ phần mềm.
Thật vậy, ngày càng nhiều dự án phần mềm được ứng dụng phục vụ cho công việc,
hoạt động của các công ty, tổ chức như: các chương trình quản lý nhân sự, quản lý
kho, quản lý bãi biển, quản lý hệ thống bán hàng, quản lý trang trại chăn nuôi… và
chúng đều thể hiện được tầm quan trọng của mình đối với tổ chức.
Sự thành công hay thất bại của một dự án phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố, trong
đó quản lý dự án đóng một vai trò rất quan trọng.đó là quá trình nhận thức một hệ
thống thực và vận dụng sáng tạo các phương pháp công nghệ để tạo ra bản thiết kế
cho một hệ thống thông tin của một tổ chức.Quản lý dự án hàm chứa cả tính khoa
học và nghệ thuật trong đó.
Trong học kỳ này (học kỳ 1 năm học 2016-2017), chúng em đã được tìm hiểu kỹ
hơn quy trình sản xuất một phần mềm, quá trình quản lí dự án… nhờ môn học quản
lý dự án do cô Ngô Thị Ngọc Thắm giảng dạy trên lớp.Đây đúng là một môn học
thú vị nhưng cũng rất khó. Để nắm vững được nội dung môn học và quy trình thực
thực tế quá trình quản lý dự án một hệ thống thực thì cần phải bắt tay vào làm đối
với một hệ thống thực nào đó và chúng em đã lựa chọn đề tài: “Quản lý dự án xây
dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên” tại trường Đại Học Trần Đại Nghĩa.
Trong suốt quá trình tìm hiểu và phân tích thiết kế, do còn hạn chế về mặt kiến thức
nghiệp vụ, kỹ năng quản trị dự án cũng như về mặt thời gian tìm hiểu, khảo sát,
nghiên cứu đè tài nên quá trình quản lý dự án hệ bài toán quản lý điểm sinh viên
của chúng em sau đây không tránh khỏi nhiều sai sót.Chính vì vậy chúng em rất
mong được cô chỉ bảo.Chúng em xin chân thành cảm ơn.
Cấu trúc tài liệu được chia làm 4 phần chính:
Chương I: Báo Cáo Ý Tưởng
Chương II: Lập kế hoạch dự án và phân tích rủi ro
Chương III: Thực hiện dự án
Chương IV: Đóng dự án


Chương I:
1)

Tổng quan dự án

Khách hàng
Địa chỉ khách hàng
Đơn vị thực hiện
Tên dự án
Đơn vị cấp dự án
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Mục tiêu dự án

Mục đich
Phạm vi dự án
Thời gian dự kiến
Số người tham gia

Trường ĐH Trần Đại Nghĩa
Đường Nguyễn Oanh,Gò vấp, TP.HCM
Nhóm 3
Xây dựng phần mềm quản lý điểm sinh viên
Bộ môn quản trị dự án
Quản lý được thông tin sinh viên
Quản lý được môn học mà sinh viên tham gia
Quản lý được điểm sinh viên
Quản lý được việc update, tìm kiếm kết quả học tập
của sinh viên
Xây dựng hoàn chỉnh phần mêm quản lý điểm sinh
viên tối ưu nhất, tiện dụng cho người dùng.
Dự án chỉ quản lý điểm,update,tìm kiểm, điểm của
sinh viên trong một khóa học trong một chuyên ngành
cụ thể của sinh viên trường Đại Học Trần Đại Nghĩa
8 tuần
3 người

Sản phẩm bàn giao cho khách hàng:
STT

Sản phẩm

1

Thông tin đăng nhập hệ thống phần
mềm

4

Phần mềm ứng dụng hoàn thiện

Ngày bàn
giao

Nơi bàn
giao
Bộ môn
quản trị dự
án


2)

Công bố dự án

QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM
( Số 01 Ngày 01/11/2016 )

Tên dự án
Mã dự án
Các thông tin chính
Chủ đầu tư
Thời gian
Giám đốc dự án

Quản lý dự án xây dựng phần mềm
quản lý điểm sinh viên tại Trường Đại
Học Trần Đại Nghĩa
QLDA003

Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa
1/11/2016-3/1/2017
TS.Ngô Thị Ngọc Thắm-Chủ nhiệm
Môn quản trị dự án
Quản trị viên
Phạm văn khánh
Quy mô dự án
-Nhân lực: 3 người
-Thời gian: 8 tuần
Mục đích, mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu
Mục đích:
• Xây dựng phần mềm phục vụ việc quản lý điểm sinh viên, thời gian 8
tuần.
Mục tiêu:
• Xây dụng phần mềm, giúp cho việc quản lý linh hoạt, hiệu quả và tối
ưu.
• Giảm tải công việc bằng tay.
• Tiết kiệm thời gian, hạn chế những sai sót trong quá trình quản lý
điểm.
• Xây dựng phần mềm tiện lợi và dễ sử dụng.
Phạm vi:
Ranh giới dự án:
• Dự án chỉ quản lý điểm,update,tìm kiểm, điểm của sinh viên trong một
khóa học trong một khóa học cụ thể của sinh viên trường Đại Học Trần
Đại Nghĩa
• Dự án không quản lý đầy đủ thông tin lý lịch của sinh viên
Những người liên quan đến dự án:
Nhóm sinh viên làm dự án:
1) Phạm Văn Khánh
2) Vũ Văn Vinh


Lê Nhật An
Người sử dụng sản phẩm dự án: người quản lý điểm sinh viên trường đại học
Trần Đại Nghĩa.
Các điểm mốc thời gian quan trọng:
 Tuần 1: nhận đề tài và nắm rõ yêu cầu đề tài
 Tuần 2: Khảo sát và đưa ra mô tả về quy trình và yêu cầu của khách
hàng
 Tuần 3: phần tích thiết kế hệ thống
 Tuần 4+5: Lập trình và test đơn vị
 Tuần 6: kiểm thử và bảo trì cài đặt
 Tuần 7: dự phòng
 Tuần 8: Báo cáo, bảo vệ và kết thúc dự án
3)

Chương II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO
Lập kế hoạch dự án
1.1) Nhân sự:
1)

STT
1

Sơ yếu lí lịch
Thành viên 1(TV1)
Họ và tên: Phạm Văn Khánh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/05/1995
Nơi sinh: Nghệ An
Địa chỉ: 42/13 Văn chung Tân bình TP.HCM
Số điện thoại: 0975925223
Email: phamvankhanhvm@gmail.com

2

Thành Viên 2(TV2)
Họ và tên: Vũ Văn Vinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh:17/06/1993
Nơi sinh: TPHCM
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0968339746
Email:

3

Thành viên 3(TV3)


Họ và tên: Lê Nhật An
Giới tính: Nam
Ngày Sinh:
Nơi Sinh:
Địa Chỉ:
Số điện Thoại:
Email:

1.2)

Mô tả hệ thống:

Tast Quản Lý:
Quản lý thông tin sinh viên:
Lưu nhưng thông tin của sinh viên như họ tên, giới tính,dân tộc, nơi sinh cho
phép thêm sinh viên mới cập nhật sinh viên và xóa sinh viên ra khỏi lớp học mà
sinh viên đó đang học
Quản lý môn học sinh viên:
Lưu những thông tin những môn học trong các học kỳ cho phép thêm môn học
mới, cập nhật và xóa môn học trong học kỳ mà môn học đó tồn tại
Quản lý điểm sinh viên (quản lý điểm theo hệ thống tín chỉ)
Lưu thông tin điểm của sinh viên điểm trên lớp(diemTB),và điểm thi của sinh
viên(diemThi) cho phép thêm điểm cho các môn, sửa điểm các môn trực tiếp
trên datagridview, xóa điểm của một sinh viên cụ thể khi chọn sinh viên muốn
xóa trên datagridview
Quản lý Lớp Học:
Lưu thông tin mã lớp tên lớp trong khoa mà phần mêm quản lý (khoa công
nghệ thông tin Trường Đại Học Trần Đại Nghĩa) cụ thể lưu thông tin 2 lớp khoa
CTTT(14DDS04032 &14DDS04031) cho phép thêm lớp mới,cập nhật và xóa
các lớp trong danh sách lớp


Tast Danh Muc:
Sinh Viên:
Hiện thị tất cả những thông tin sinh viên của tất cả sinh viên cho phép người
quản lý có thể tìm kiếm được sinh viên theo tên và theo mã sinh viên
Lớp:
Hiện thị thông tin các lớp học mà phần mềm quản lý gồm có mã lớp và tên lớp
Môn Học:
Hiển thị tất cả các môn học trong 4 năm học mà khóa học mà sinh viên tham gia
Bảng Điểm Chi Tiết:
Hiển thị các thông tin ( mã môn ,tên môn,số tín chỉ ,điểm TB,Điểm Thi,Điểm kết
thúc môn (Điểm KTM), Điểm số đã quy đổi theo hệ 4, điểm chữ quy đổi từ
Điểm KTM ( nều Điêm KTM>=8.5 điểm chữ =A,nếu Điểm KTM>=7 điểm chữ
=B, nếu Điểm KTM>=5.5 điểm chữ =C, nếu Điểm KTM>=4.5 điểm chữ là C,
nếu Điểm KTM<=4.5 Điểm Chữ là F)


1.3)

Sơ Đồ WBS


Bảng Công Việc:

1.4)

STT Công việc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tiếp nhận dự án
Phân tích tìm hiểu yêu cầu của dự án
Gặp gỡ, phỏng vấn tìm hiểu yêu cầu khách hàng
Xây dựng cơ sở dữ liệu
Họp nhóm thống nhất các yêu cầu khách hàng
Thu thập thông tin,dữ liệu
Xác định nghiệp vụ
Xác định kiểu dữ liệu,các rằng buộc cho dữ liệu
Xây dựng các bảng dữ liệu theo mô hình quan hệ
Sử dụng microsoft sql server 2008 code tạo database
Thêm dữ liệu vào database
XÂY DỰNG PHẦN MỀM
thiết kế lớp giao diện
Form giao diện chính
Form đăng nhập
Form sinh viên
Form lớp
Form Môn Học
Form quản lý lớp học
Form quản lý thông tin sinh viên
Form quản lý điểm sinh viên
From quản lý Môn học
Form bảng điểm chi tiết
Form thông tin phần mềm
Form thay đổi thông tin đăng nhập
Form trợ giúp đăng nhập
Form thông tin bản quyền
LẬP TRÌNH VÀ LIÊN KẾT CÁC GIAO DIỆN
Form giao diện chính
Form đăng nhập
Form sinh viên

Ký hiệu
công việc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
M
M1
M2
M3


28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58

Form lớp
Form Môn Học
Form quản lý lớp học
Form quản lý thông tin sinh viên
Form quản lý điểm sinh viên
From quản lý Môn học
Form bảng điểm chi tiết
Form thông tin phần mềm
Form thay đổi thông tin đăng nhập
Form trợ giúp đăng nhập
Form thông tin bản quyền
TEST ĐƠN VỊ, TEST MODUL
Form giao diện chính
Form đăng nhập
Form sinh viên
Form lớp
Form Môn Học
Form quản lý lớp học
Form quản lý thông tin sinh viên
Form quản lý điểm sinh viên
From quản lý Môn học
Form bảng điểm chi tiết
Form thông tin phần mềm
Form thay đổi thông tin đăng nhập
Form trợ giúp đăng nhập
Form thông tin bản quyền
TEST HỆ THỐNG, TEST TỔNG THỂ PHẦN
MỀM
Họp nhóm nhìn lại tổng quan phần mềm
xây dựng dữ liệu test tổng thể
test tổng thể hệ thống
BÀN GIAO PHẦN MỀM
Gặp gỡ khách hàng kiểm tra phản hồi của khách hàng
Dự trữ
Bàn giao phần mềm

M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
N
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

O
P
X
Y
Z
W


Bảng phân công công việc
Ký hiệu thành viên thực hiên công việc
Phạm Văn Khánh:
TV1
Vũ Văn Vinh:
TV2
Lê Nhật An :
TV3

1.5)

Công việc

Thực
hiện
bởi

Tiếp nhận dự án
Phân tích tìm hiểu yêu cầu của dự
án
Gặp gỡ, phỏng vấn tìm hiểu yêu cầu
khách hàng
Xây dựng cơ sở dữ liệu
Họp nhóm thống nhất các yêu cầu
khách hàng

TV1
TV1,
TV2
TV1

Thu thập thông tin,dữ liệu
Xác định nghiệp vụ
Xác định kiểu dữ liệu,các rằng buộc
cho dữ liệu
Xây dựng các bảng dữ liệu theo mô
hình quan hệ
Sử dụng microsoft sql server 2008
code tạo database
Thêm dữ liệu vào database
XÂY DỰNG PHẦN MỀM
thiết kế lớp giao diện
Form giao diện chính
Form đăng nhập
Form sinh viên
Form lớp
Form Môn Học
Form quản lý lớp học

Số
ngày
thực
hiện
(ngày)
1
1

Ngày
bắt
đầu

Ngày
kết
thúc

1/11
2/11

1/11
2/11

1

2/11

2/11

TV1,
TV2,
TV3
TV1
TV2
TV2

1

3/11

3/11

1
1
1

4/11
4/11
7/11

4/11
4/11
7/11

TV1

1

7/11

7/11

TV2

1

8/11

8/11

TV1

1

8/11

8/11

TV3
//
//
//
//
//
//

2
1
1
1
1
1

7/11
4/11
9/11
10/11
11/11
14/11

8/11
4/11
9/11
10/11
11/11
14/11


Form quản lý thông tin sinh viên
Form quản lý điểm sinh viên
From quản lý Môn học
Form bảng điểm chi tiết
Form thông tin phần mềm
Form thay đổi thông tin đăng nhập
Form trợ giúp đăng nhập
Form thông tin bản quyền
LẬP TRÌNH VÀ LIÊN KẾT CÁC
GIAO DIỆN
Form giao diện chính
Form đăng nhập
Form sinh viên
Form lớp
Form Môn Học
Form quản lý lớp học
Form quản lý thông tin sinh viên
Form quản lý điểm sinh viên
From quản lý Môn học
Form bảng điểm chi tiết
Form thông tin phần mềm
Form thay đổi thông tin đăng nhập
Form trợ giúp đăng nhập
Form thông tin bản quyền
TEST ĐƠN VỊ, TEST MODUL
Form giao diện chính
Form đăng nhập
Form sinh viên
Form lớp
Form Môn Học
Form quản lý lớp học
Form quản lý thông tin sinh viên
Form quản lý điểm sinh viên
From quản lý Môn học
Form bảng điểm chi tiết
Form thông tin phần mềm
Form thay đổi thông tin đăng nhập
Form trợ giúp đăng nhập
Form thông tin bản quyền

//
//
//
//
//
//
//
//

1
1
1
1
1
1
1
1

15/11
16/11
17/11
18/11
21/11
22/11
23/11
24/11

15/11
16/11
17/11
18/11
21/11
22/11
23/11
24/11

TV2
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

1
1
4
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1

10/11
9/11
11/11
15/11
17/11
21/11
23/11
25/11
29/11
1/12
5/12
6/12
7/12
8/12

10/11
9/11
14/11
16/11
18/11
22/11
24/11
28/11
30/11
2/12
5/12
6/12
7/12
8/12

TV1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

1
1
4
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1

10/11
9/11
11/11
15/11
17/11
21/11
23/11
25/11
29/11
1/12
5/12
6/12
7/12
8/12

10/11
9/11
14/11
16/11
18/11
22/11
24/11
28/11
30/11
2/12
5/12
6/12
7/12
8/12


TEST HỆ THỐNG, TEST TỔNG
THỂ PHẦN MỀM
Họp nhóm nhìn lại tổng quan phần
mềm
xây dựng dữ liệu test tổng thể
test tổng thể hệ thống
BÀN GIAO PHẦN MỀM
Gặp gỡ khách hàng kiểm tra phản
hồi của khách hàng
Dự trữ
Bàn giao phần mềm

1.6)

//
TV1,
TV2,
TV3

2

9/12

12/12

TV2,
TV3
TV1

5

13/12

17/12

2

19/12

20/12

TV

3

21/12

27/12

TV1+2
+3
TV1

3

28/12

30/12

2

1/1

1/1

BẢNG KẾ HOẠCH
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Công
việc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Công việc
trước
A
A
B,C
D
D
E,F
G
H
I
D
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Thời gian
dự kiến
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Thời gian
tối thiểu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Chi phí(1000
đồng)
100
200
200
300
200
200
200
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100


19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

L9
L10
L11
L12
L13
L14
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
O
P
X
Y
Z
W

L8
L9
L10
L11
L12
L13
K,L1
M1,L2
M2,L3
M3,L4
M4,L5
M5,L6
M6,L7
M7,L8
M8,L9
M9,L10
M10,L11
M11,L12
M12,L13
M13,L14
M1
N1,M2
N2,M3
N3,M4
N4,M5
N5,M6
N6,M7
N7,M8
N8,M9
N9,M10
N10,M11
N11,M12
N12,M13
N13,M14
L14,M14,N14
O
P,O
X
Y
Z

1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1
1
2
5
2
3
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1

100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
150
100
100


1.7) SƠ

ĐỒ PERT CHO DỰ ÁN


Công việc găng là
A,B,C,D,E,F,G,H,I,KM1,L2,L3,M2,N1,M3,N2,N3,M5,N4,M6,N5,M7,N6,M8,N8,
M10,N9,N10,N11,M12,L13,N12,M13,L14,N13,M14,N14,O,P,X,Y,Z,W
Thời gian dự kiến hoàn thành dự án:
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+4+2+2+2+4+4+2+2+1+1+1+1+2+5+2+3+3+2=52
ngày
Thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án:
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+3+1+1+1+3+2+1+1+1+1+1+1+1+3+1+2+1+1=38
ngày
Số ngày tối đa có thể rút ngắn: 52-38=14 ngày
Tính chi phí rút ngắn
Chi phí rút ngắn công việc trên đường gang
Công việc
Số ngày rút ngắn
Chi
Tổng chi
phí(1000đ) phí
A
100
0
0
B
200
0
0
C
200
0
0
D
300
0
0
E
200
0
0
F
200
0
0
G
200
0
0
H
100
0
0
I
100
0
0
K
150
0
0
L2
100
0
0
L3
100
0
0
L13
100
0
0
L14
100
0
0
M1
200
0
0
M2
200
0
0
M3
200
2
400
M5
200
1
200
M6
200
1
200
M7
200
1
200
M8
200
1
200
M10
200
1
200


M12
0
M13
0
M14
0
N1
0
N3
1
N4
1
N5
1
N6
1
N10
1
N11
0
N12
0
N13
0
N14
0
O
1
P
2
X
1
Y
1
Z
2
W
1
Tổng chi phí để rút gắn công việc trên đường găng

200
200
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
150
100
100

0
0
0
0
150
150
150
150
150
0
0
0
0
100
200
100
150
200
100
3000

Vậy chi phí bỏ ra để rút ngắn các công việc trên đường gang là 3000.000 vnđ

Tính chi phí tối thiểu của dự án:


Công việc

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12

Số ngày tối
thiểu hoàn
thành công
việc
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Chi phí

Tổng chi
phí(1000)
100
200
200
300
200
200
200
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

100
200
200
300
200
200
200
100
100
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
400
200
200
200
200
600
200
200
200
200


M13
M14
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
O
P
X
Y
Z
W

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
Chi phí tối thiểu của dự án

200
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
150
100
100

200
200
150
150
450
150
150
150
150
300
150
150
150
150
150
150
100
300
100
300
100
100
10100

Vậy chi phí tối thiểu để hoàn thành dự án này là: mười triệu một trăm ngàn đồng


1.8) Sơ

đồ gantt của dự án:

Đánh giá :
Nhìn vào sơ đồ gantt ta thấy số nhân công tối thiểu của dự án là 3 người bằng với
số thành viên thực hiện dự án nhóm phải làm việc nhiều nhất vào giai đoạn xây
dựng phần mềm với 3 công việc chính là
Thiết kế giao diện do bạn Lê nhật an đảm nhiệm
Lập trình và liên kết giao diện do bạn Vũ văn vinh đảm nhiệm
Test đơn vị và test các modul do bạn Phạm văn khánh đảm nhiệm
Thời gian bàn giao dự án sớm nhất vào ngày 1/1/2017


2)

Phân tích rủi ro của dự án

Rủi ro

Phân tích chi tiết

Ước lượng sai

Về giá cả , độ khó của từng
công việc , thời gian cho
từng công việc các công việc
có thể xẩy ra đồng thời chứ
không phải chờ hoàn thành
công việc này rồi mới đến
công việc khác

nhân lực

Trong quá trình thực hiện
dự án có thể xẩy ra tình
trạng các thành viên trong
nhóm bị ốm, tai nan, gia
đình có vấn đề, hoặc nhân
lực của dự án thiếu chuyên
môn…

Tính đúng giờ

Các thành viên không đúng 80%
giờ trong các buổi họp mặt
dẫn đến không nắm được
các ý kiến, vấn đề mà mội
người đã thông qua dẫn đến
không nắm bắt được các ý
kiến mới, cũng như cập
nhật các chức năng mới cho
phần mềm.

Cần xây dựng kế
hoạch cho dự án
thật hợp lý, tìm
hiểu kỹ về giá cả,
độ khó của từng
công việc so với
chuyên môn của
đội dự án để có
ước lượng chi phí
ít sai lệch
Cần có nhân lực
dự phòng, hay tốn
chi phí để thuê
nhân lực từ bên
ngoài khi có vấn
đề xẩy ra,nhân lực
thiếu chuyên môn
thì cần đào tạo lại
hoặc tìm người
khác
Trong nhóm phải
có một số nội quy
cũng như hình
phạt cho những
trường hợp quá lố.
Thành viên đến
muộn chủ động
hỏi các thành viên
khác về các vấn đề

Khách hàng đồi hỏi thêm về
các tính năng, giao diện cho
phần mềm, buộc nhóm phải

được họp bàn.
Phân tích rõ ràng
các chức năng và
lợi ích tối đa mà

Yêu cầu khách
hàng tăng

Tỉ lệ
xảy
ra
70%

50%

45%

Hướng giải
quyết


làm việc thêm dẫn đến tăng
chi phí dự án.
Phát sinh ngày
làm

Thành viên trong nhóm
70%
không bắt kịp tiến độ của cả
nhóm nên yêu cầu tăng
thêm ngày làm cho phần
công việc.
Các sự cố cá nhân không
mong muốn làm chậm tiến
độ, buộc phải tăng thêm số
ngày làm việc.

Các chức năng
không tương
thích với cơ sở
dữ liệu

Chức năng xóa sẽ yêu cầu
100%
xóa các dữ liệu liên quan
khác từ các bảng có liên kết.
Chức năng thêm có thể
không tìm thấy cột cần
thêm trong bảng tham
chiếu.

Phát sinh chi
Chi phí di chuyễn đến các
phí không mong vùng cần thu thập dữ liệu,
muốn
đến địa điểm hẹn khách
hàng.
Chi phí sinh hoạt cho các
buỗi gặp mặt họp bàn về dự
án.
Chi phí gặp khách hàng.

70%

ứng dụng mang
đến ngay từ lúc
ban đầu.
Mỗi ngày sẽ có 15
phút họp bàn cả
nhóm trước khi
bắt tay vào tiếp
tục công việc. Mọi
người trong nhóm
cần phải minh
bạch những khó
khăn gặp phải
trong lúc thực
hiện công việc và
tiến độ công việc
của mình đã đạt
tới đâu.
Trong giai đoạn
thiết kế cơ sở dữ
liệu, các thành
viên trong nhóm
phải có mặt đầy
đủ để thống nhất
tên, giá trị, các
ràng buộc, các
khóa chính, số cột
trong từng bảng
cũng như đảm bảo
cơ sở dữ liệu được
thiết kế tối ưu
nhất.
Lên kế hoạch cụ
thể cho từng địa
điểm cần đến để có
được lộ trình ngắn
nhất.
Các buổi gặp mặt
nên diễn ra tại
trường, tại nhà
của một trong số
các thành viên


Lỗi phần mềm
khi đang làm
việc

Phần mềm yêu cầu cài đặt
30%
một số framework đặc thù.
Phần mềm tự động cập nhật
lên phiên bản mới gây xung
đột với các thư viện đã cũ.
Virut phá hỏng phần mềm.

Máy tính sụp
nguồn đột ngột

Do quên cắm sạc, hỏng hóc, 15%
cúp điện khiến máy tính tắt
đột ngột khi chưa lưu lại
phần công việc dẫn đến mất
dữ liệu.
Do người chiệu trách nhiệm 10%
đi lấy ý kiên khách hàng
không hiểu rỏ ý kiến khách
hàng cần gì? Nên khi sản
phẩm hoàn thành giao cho
khách hàng lại không mang
đến sự hài lòng cho khách
hàng.

Sản phẩm sau
khi hoàn thành
không như ý
khách hàng

hoặc tranh thủ giờ
ăn sáng để hạn
chế tiền sinh hoạt.
Trước khi gặp
khách hàng nên
tổng hợp tất cả
những việc cần
giải quyết và
những vấn đề cần
thiết nhất để hạn
chế số lần gặp
khách hàng.
Cài đặt đầy đủ các
driver hệ thống,
các framework
cần thiết, tắt chế
độ tự động cập
nhật phền mềm,
cài đặt chương
trình duyệt virut
chất lượng trước
khí bắt tay vào lập
trình.
Thường xuyên lưu
lại phần công việc
đã hoàn thành.
Thành viên chịu
trách nhiệm thu
thập ý kiến khách
hàng phải hiểu rỏ
khách hàng mún
gì? Nếu không rỏ
phải hỏi lại khách
hàng. Sau đó trình
bày với cả nhóm
về những chức
năng khách hàng
yêu cầu, giao diện
khách hàng mong


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×