Tải bản đầy đủ

Mẫu Nhận Trợ Cấp Kinh Phí Cơ Quan, Câu Lạc Bộ, Đội, Nhóm

BCH DTN TRƯỜNG ĐH SAO ĐỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHẬN PHỤ CẤP CLB
( Từ ngày 01/12/2016 - 31/12/2016)
Xếp loại
Lớp
tháng 12

STT

Họ và tên

1

Lương Thị Liên


DK7- CNTT

Đạt

30,000

2

Dương Minh Hiếu

OTO2-DK04

Đạt

30,000

3

Lương Thị Tuyến

DK6-VNH

Đạt

30,000

4

Đỗ Thảo Ngà

DK6-MAY2

Đạt

30,000

5

Nguyễn Công Vinh


DK6-DT

Đạt

30,000

6

Đào Đức Giang

DK6-D4

Đạt

30,000

7

Đinh Thành Phát

DK6-D2

Đạt

30,000

8

Đào Thị Mỹ Ly

DK6 - QTKD

Đạt

30,000

9

Nguyễn Anh Tuấn

DK5-D2

Đạt

30,000

10

Vũ Văn Thành

DK5-CNTT

Đạt

30,000

11

Đặng Công Vịnh

DK5-CNTT

Đạt

30,000

12

Lưu Văn Lợi

DK5-CNTT

Đạt

30,000

13

Nguyễn Hồng Nghiêm

DK6-CK1

Đạt

30,000

14

Nguyễn Phương Nam

DK6-D1

Đạt

30,000

15

Nguyễn Thị Nhàn

DK6 -TP

Đạt

30,000

16

Nguyễn Thị Thưởng

DK6-TP

Đạt

30,000

17

Phạm Minh Phượng

DK7-May

Đạt

30,000

18

Phạm Văn Hồng

OTO2-DK04

Đạt

30,000

19

Trần Thị Dương

DDT1-DK5

Đạt

30,000

20

Đỗ Duy Sang

DK7-CNTT

Đạt

30,000

Tổng

Số tiền

Ghi
chú

600,000

( Bằng chữ: Sau trăm nghìn đồng chẵn)
NGƯỜI DUYỆT

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

TM.CLB TTSV SAO ĐỎ
CHỦ NHIỆMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×