Tải bản đầy đủ

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập PTHPT

Luyện tập – Giải bài toán bằng cách
lập Phương trình – Hệ phương trình
Câu 1. Một ca nô chạy trên sông, xuôi dòng 1 km và ngược dòng 1 km hết c giờ. Nếu ca nô ấy
chạy xuôi a km và chạy ngược b km thì hết 1 giờ. Tính vận tốc dòng nước chảy và vận
tốc của ca nô nếu ko có dòng nc' chảy. (đã hiểu)
Câu 2. Hai ng` đi bộ cùng khởi hành từ C để đi đến A và B ( C nằm giữa A và B). Ng` thứ 1
đến A, ng` 2 đến B. Sau khi đến nơi cả 2 quay lại ngay và họ gặp nhau ở trung điểm AB,
nếu ngược lại ng` 1 đến B và ng` 2 đến A thì ng` 1 sau khi đến B quay lại ngay và đuổi
kịp ng` 2 tại A. Tính S (CA) và tỉ số vận tốc của 2ng`. biết S (AB) = 2 km.(đã hiểu)
Câu 3. Hai xe ô tô cùng khởi hành 1 lúc từ A đi đến B. Xe 1 trg số thời gian cần thiết để đi hết
đoạn đg` AB thì nửa thời gian đầu nó đi vs V= 50 km/h, nửa thời gian còn lại nó đi vs
V= 40 km/h. Xe t2 trg nửa đoạn đg` đầu nó đi vs V= 40 km/h, Nửa đoạn đg` sau nó đi
vs V= 50 km/h. Hỏi 2 xe đó có về đến B cùng 1 lúc hay ko?
Câu 4. Lúc 9h sáng 1 chiếc bè trôi tự do Từ A đến B theo dọc bờ sông. Cùng lúc đó 1 chiếc
thuyền khởi hành từ B đến A và sau 5h thì gặp chiếc bè. Khi về đến A, thuyền quay lại
B ngay và về tới B cùng lúc vs bè. Hỏi thuyền và bè có kịp đến B lúc 21h cùng ngày ko?
Câu 5. Trên tuyến đường ABCx có 2 ng` cùng khỏi hành từ 2 địa điểm B và C với vận tốc lần
lượt là 20 và 40 km/h. Ng` ở A khởi hành sau 1h và đi vs V= 48km/h. Biết S (AB) =
22km , BC = 42km. Hỏi sau bao lâu ng` đi từ A sẽ cách đều ng` đi từ B và C?
Câu 6. Ba ca nô cùng khởi hành từ A để đi đến B. Cano t2 mỗi h đi kém ca nô t1 là 3km nhưng
hơn ca nô t3 là 3km nên về tới B sau ca nô 1 là 2h nhưng trc' ca no 3 là 3h. Tính S (AB)?

Câu 7. Ba ng` thi chạy cự li 120m. V ng` 1 lớn hơn V ng` 2 là 1m/s, V ng` ba = trung bình
cộng V 2 ng` còn lại. Ng` 1 về đích sớm hơn ng` 3 là 3s. Tính V ng` 3?
Câu 8. Hai ô tô khởi hành từ cùng 1 địa điểm và theo cùng 1 hướng , xe 1 chạy vs V= 40km/h ,
xe 2 có V= 5/4 V xe 1. 30' sau từ địa điểm đó xe 3 khởi hành đuỏi theo 2 xe trên. Xe
này vượt xe 1 và sau đó 1h30' nó vượt nốt xe 2. Tính V xe 3?
Câu 9. Một ca nô chạy trên sông, xuôi dòng 1km và ngc. dòng hết tất cả 3,5' . Nếu ca nô chạy
xuôi dòng 20km và chạy ngc. 15km thì hết 1h. Tính V dòng nc' và V riếng ca nô?


Câu 10. Lúc 8h Cường khởi hành từ A đến gặp Minh tại B lúc 10h30. Nhưng đến 10h Cường đ.c
biết Minh bắt đầu đi từ B đến C ko nằm trên AB vs V= 13/4 V của cường. Ngay lúc đo
cường tăng tốc thêm vận tốc 1km/h và khi tới B , Cường theo đường tắt đến C chỉ bằng
1/3 quãng đường mà Minh đi từ B đến C do đó Cường và Minh đến C cùng 1 lúc. Nếu
Minh cx đi theo đường tắt như Cường thì MÌnh đến C trc' Cường là 2h. Tính V ban đầu
của Cường?
Câu 11. Hai công nhân đc. giao làm chung 1 số lg. chi tiết máy và phải hoàn thành trg 1 tgian
quy đinh. Họ tính rằng, để hoàn thành đúng thời hạn thì mỗi h phải làm đc. 36 chi tiết.
Sau khi làm đ.c 1 nửa số lg. đc. giao, ng` 1 ngỉ để ng` 2 làm tiếp và mỗi h làm đc. 50 chi
tiết, chính vậy đã làm xog trc' 20'. tính số lg. chi tiết máy đc. giao?
Câu 12. Để vận chuyển 1 số gạch đến công trg` XD có thể dùng 1 xe loại lớn chở 10 chuyến
hoặc dùng 1 xe loại nhỏ chở 15 chuyến. Ng` ta dùng cả 2 loại xe và chở 11 chuyến. Hỏi
mỗi loại xe chở mấy chuyến?
Câu 13. Để chở 1 số bao hàng = ô tô ng` ta thấy mỗi xe chở 22 bao thì còn thừa 1 bao, nếu bớt đi
1 ô tô thì có thể phân phối đều các bao hàng cho các ô tô còn lại . Hỏi lúc đầu có bao
nhiêu ô tô và bao hàng??
Câu 14. Hai đội hs đc. phân công sửa 1 đoạn đg` vào trg`. Nếu đội A làm 1 nửa đoạn đg` rồi để
đội B làm đến lúc xog thì hết 8h. Nếuw cả 2 đội làm chung thì chỉ sau 3h là xog. Hỏi
mỗi đội làm riêng thì sẽ hoàn thành cv trg bao lâu?
Câu 15. Tìm số bị chia và số chia trg 1 phép chia, biết nếu tăng số bị chia 1 đơn vị thì số thương
= a hoặc nếu tăng siis chi 1 đơn viij thì số thương = b. ( a # b)
Câu 16. Sách giáo khoa Đại và Hình gồm d quyển giá m đồng . biết 1 quyển ĐẠi gia a đồng. 1
quyển hình giá b đồng. tính số quyển mỗi loại? (a#b)
Câu 17. Tìm 1 số có 2 chữ số biết nếu lấy bình phương của số đó trừ đi bình phương của số gòm
chính 2 chữ số của số đó vjt ngược lại thì đc. 1 số chính phương.
Câu 18. Tìm 1 số có 3 chữ số sao cho khi ta lấy chữ số hàng đơn vị đặt về bên trái của số gồm 2
chữ số còn lại ta đc. 1 số có 3 chữ số lớn hơn số ban đầu 765 đơn vị.

Câu 19. Hai vòi nc' cùng chảy vào bể thì sau M giờ đầy bể . Bjt lg. nc' vời 1 chảy trg a (h) = vời
2 chảy trg b (h). Hỏi mỗi vòi chảy 1 mình trg bao lâu thì đầy bểCâu 20. Để làm 1 cv, Bac A phải làm trg a ngày, bac B phải làm trg B ngày. Nếu A làm 1 số
ngày và B làm tiếp thì cả 2 Bác phải làm trg c ngày. hỏi số ngày mỗi ng` phải làm?
( a,b,c khác nhau)
Câu 21. Hai ng` cùng làm 1 cv thì sau c h xog. hỏi mỗi ng` làm riêng thì sau bao lâu sẽ xog??
biết để làm cv đó thì ng` 1 cần làm trg a h, ng` 2 trg b h ( a,b,c khác nhau)
Câu 22. 1 cánh đồng cỏ dày như nhau,mọc cao đều như nhau trg suốt thời gian bò ăn cỏ trên
cánh đồng đó. Biế 75 con bò ăn hết cỏ trên 65a đồng cỏ trg 12 ngày. 81 con ăn hết cỏ
trên 72 a đồng cỏ trg 15 ngày. hỏi bao nhiêu con bò ăn hết cỏ trên 96a đồng cỏ trg 18
ngày?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×