Tải bản đầy đủ

TOÁN BẢNG CUU CHUONG pp

*Kiểm tra bài cũ:
1. Đọc thuộc lòng bảng nhân 4

4x1=4
4x2=8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40


*Kiểm tra bài cũ:
2. Tính tổng và viết phép nhân tương ứng với mỗi tổng sau:

2+2+2
=
3+3+3+3=

5+5+5+5=
9+9+9+9=

2x3 =6
3 x 4 = 12
5 x 4 = 20
9 x 4 = 36


Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2016

Toán

Bảng nhân 5


BẢNG NHÂN 5
5 được lấy 1 lần, ta viết:

5x1=
5


BẢNG NHÂN 5
5 được lấy 2 lần ta viết:

5 x 2 = 5 + 5 = 10
Vậy : 5 x 2 = 10


BẢNG NHÂN 5
5 được lấy 3 lần, ta viết:
5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15

Vậy: 5 x 3 = 15


BẢNG NHÂN 5
5 được lấy 1 lần, ta viết :
5x1=5

5 được lấy 2 lần, ta viết :
5 x 2 = 5 + 5 = 10
Vậy : 5 x 2 = 10
5 được lấy 3 lần, ta viết :
5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15
Vậy : 5 x 3 = 15


BẢNG NHÂN 5
5X1 =5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45


BẢNG NHÂN 5
5X1
5X2
5X3
5X4
5X5
5X6
5X7
5X8
5X9

=5
= 10
= 15
= 20
= 25
= 30
= 35
= 40
= 45


BẢNG NHÂN 5
Bài 1 : Tính nhẩm
5x 3=
5x 5=
5x 7=

15
25
35

5 x 2 = 10

20
5 x 6 = 30
5x 4=

50
5 x 10 = 50

45
5 x 9 = 45
40
5 x 8 = 40
5 x 1 = 55


BẢNG NHÂN 5
Bài 2: Mỗi tuần mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4
tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Tóm tắt :
1 tuần lễ mẹ làm: 5 ngày
4 tuần lễ mẹ làm: ... ngày ?


BẢNG NHÂN 5

Bài giải :
Số ngày 4 tuần lễ mẹ đi làm là:

5 x 4 = 20 ( ngày )
Đáp số: 20 ngày


BẢNG NHÂN 5
Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

5

10

? 20 ? ? 35 ? 45 ?


BẢNG NHÂN 5

☻KẾT QUẢ BÀI 3:
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50


BẢNG NHÂN 5
5 x 10 =

5x6=

5x5=

5x4=
5x3=

5x9=
5x2=

5x7=

5x1=
5x8=Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×