Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 từ các trường, sở GD trên toàn quốc

Trang 1/66 - Mã đề thi 218

SỞ GD&ĐT VĨNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA

PHÚC

NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12

MÃ ĐỀ: 218

Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
A. x  1; y  3

B. y  2; x  1

1
3


C. x  ; y  3

3x  1
lần lượt là:
x 1

D. y  1; x  3

Câu 2: Tính theo a thể tích khối lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân
tại A, mặt bên BCC’B’ là hình vuông cạnh 2a .
B. a3 2

A. a 3

C.

2a 3
3

D. 2a3

23.21  53.54
Câu 3: Giá trị của biểu thức P  1
là:
10  (0,1)0

A. 9
Câu 4: Giá trị của a

B. 9
8log

A. 7 2

a2

7

C. 10


D. 10

C. 78

D. 7 4

 0  a  1 bằng:

B. 716

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3a, SA vuông góc với
mặt phẳng đáy  ABCD  và SA  3a . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A. 6a3

B. 9a 3

C. 3a 3

D. a 3

Câu 6: Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?
1
3

A. y   x 4  2 x 2

B. y  x3  3x 2  7 x  2

C. y   x4  2 x2  1

D. y  x4 1

Câu 7: Hàm số y  2ln x  x có đạo hàm là
2


Trang 2/66 - Mã đề thi 218
2
1
A.   2 x  2ln x  x
x


2
2ln x  x
1
B.   2 x  2ln x  x .ln 2 C.
ln 2
x


2

ln x  x 2

1
2
D.   2 x 
x
 ln 2

Câu 8: Cho a  0, a  1 ; x, y là hai số thực dương. Tìm mệnh đề đúng?
A. loga  xy   log a x  loga y

B. loga  x  y   loga x  log a y

C. loga  xy   loga x.loga y

D. log a  x  y   log a x.log a y

Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC  2a , SA vuông góc
với mặt phẳng đáy  ABC  . Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SC tạo với mặt phẳng  SAB 
một góc 30 o .
A.

a3 6
9

B.

a3 6
3

C.

2a 3 6
3

D.

a3 6
6

Câu 10: Hàm số y  2 x  x 2 đồng biến trên khoảng nào?
A.  0;2

B. 1; 2 

C.  0;1

D.  ;1

Câu 11: Hình hộp chữ nhật (không phải là hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối
xứng?
A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 12: Hàm số y  x3  2 x2  x  1 nghịch biến trên khoảng nào?
 1
 3
A.   ;  

B.  ;  1

C.  ;   
1

D.  1;  
3


Câu 13: Cho hàm số y  x3  x  1 có đồ thị  C  . Viết phương trình tiếp tuyến của  C  tại giao
điểm của  C  với trục tung.
A. y   x  1

B. y   x  1

C. y  2 x  2

D. y  2x 1

Câu 14: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x3  3x2  mx  1 đồng biến trên khoảng

 ;0  .


Trang 3/66 - Mã đề thi 218

B. m  3

A. m  0

C. m  3

D. m  3

Câu 15: Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?
A. 24

B. 12

C. 30

D. 60

1
 1

Câu 16: Cho x, y là các số thực dương, khi đó rút gọn biểu thức K   x 2  y 2 2


y y
 
1  2
x
x


1

ta

được:
B. K  x  1

A. K  x

C. K  2 x

D. K  x 1

Câu 17: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a , G là trọng tâm của tứ diện ABCD . Tính theo
a khoảng cách từ G đến các mặt của tứ diện.
A.

a 6
9

B.

a 6
6

C.

a 6
3

D.

a 6
12

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  a, BC  2a , SA vuông góc với
mặt phẳng đáy  ABCD  . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD biết SB tạo với mặt phẳng đáy

 ABCD  một góc 60o .
2a 3
A.
3 3

a3 3
C.
3

3

B. 2a 3

Câu 19: Đồ thị như hình bên là của hàm số nào?
A. y   x 3  3x 2  1

B. y  x 3  3x  1

C. y   x 3  3x 2  1

D. y  x 3  3x  1

Câu 20: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
1,4

1
1
A.     
3
 3


2
2
C.     
3 3

2

B. 3 3  31,7

e

D. 4 3  4

2

2a 3 3
D.
3


Trang 4/66 - Mã đề thi 218

Câu 21: Cho hình lập phương có cạnh bằng a và tâm O. Tính diện tích mặt cầu tâm O tiếp
xúc với các mặt của hình lập phương.
A. 4 a 2

B. 2 a 2

C. 8 a 2

D.  a 2

Câu 22: Chọn khẳng định sai.
A. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.
B. Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.
C. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
D. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.
Câu 23: Cho hình tứ diện SABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc; SA  3a, SB  2a, SC  a . Tính
thể tích khối tứ diện SABC .
A.

a3
2

B. 2a3

D. 6a3

C. a 3

Câu 24: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  18  x 2 .
A. min y  3 2; max y  3 2

B. min y  0; max y  3 2

C. min y  0;max y  6

D. min y  3 2; max y  6

Câu 25: Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x2  1 trên
đoạn  2; 4 . Tính tổng M  N .
B.  2

A. 18

D. 22

C. 14

Câu 26: Cho hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy là R. Diện tích toàn phần của hình trụ đó
là:
A. Stp  2 R  R  h 

B. Stp   R  R  h 

C. Stp   R  R  2h 

Câu 27: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 
1
3

A. y    x  1

B. y  3  x  1

C. y 

1
 x  1
3

D. Stp   R  2R  h 

x 1
tại điểm M 1;0  .
x2

D. y 

1
 x  1
9


Trang 5/66 - Mã đề thi 218

Câu 28: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a . Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với
trục của hình trụ và cách trục của hình trụ một khoảng bằng

a
ta được thiết diện là một hình
2

vuông. Tính thể tích khối trụ.
A.  a3 3

B.  a3

C.

 a3 3

D. 3 a3

4

Câu 29: Tập hợp tất cả các trị của x để biểu thức log 1  2x  x2  được xác định là:
2

B.  0; 2

A.  0; 2 

C.  ;0   2;   

D.  ;0   2;   

Câu 30: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A. y   log 1 x

B. y  log x

1
C. y  log 2  
 x

3

D. y  log 2 x

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, AD  2a , SA   ABCD 
và SA  2a . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD .
A. 9 a

3

9 a 3
B.
2

9 a 3
C.
8

D. 36 a3

Câu 32: Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép như sau: Mỗi tháng người này tiết
kiệm một số tiền cố định là X đồng rồi gửi vào ngân hàng theo kì hạn một tháng với lãi suất
0,8% /tháng. Tìm X để sau ba năm kể từ ngày gửi lần đầu tiên người đó có được tổng số tiền

là 500 triệu đồng.
A. X 

4.106
1, 00837  1

B. X 

4.106
1  0, 00837

C. X 

4.106
1, 008 1, 00836  1

D. X 

4.106
1, 00836  1

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có ba
điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.


Trang 6/66 - Mã đề thi 218

A. m  1

B. m  3 3

C. m 

3

6
2

D. m 

3

3
2

Câu 34: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  x 2  1 4  x 2  m  0 có nghiệm.
A. 0  m  2

B. m  2

C. 2  m  0

D. 2  m  2

Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x4  2  m  1 x2  m2 1 đạt cực tiểu tại
x 0.

A. m  1 hoặc m  1 B. m  1

C. m  1

D. m  1

Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a . Đường thẳng SA vuông góc
với mặt phẳng đáy, SA  2a . Gọi N là trung điểm của AD . Tính khoảng cách giữa hai đường
thẳng SN và CD .
A.

2a
5

B. a 5

C. a 2

D.

Câu 37: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y 

2a
3

x 1
m x  m 1
2 2

có bốn đường

tiệm cận.
A. m  1

B. m  1 và m  0

C. m  1

Câu 38: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y 
A. m  0 hoặc m  1 B. m  1

D. m  0

 cos x  m
đồng biến trên khoảng
cos x  m

C. m  0

Câu 39: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y 

 
 0;  .
 2

D. m  1
mx  1
có giá trị lớn nhất trên đoạn
x  m2

5
 2;3 bằng .
6

A. m  3 hoặc m 

3
2
B. m  3 hoặc m 
5
5

C. m  3

D. m  2 hoặc m 

2
5


Trang 7/66 - Mã đề thi 218

Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Đường thẳng SA vuông góc
với mặt phẳng đáy, SA  a . Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Tính khoảng cách từ M đến
mặt phẳng  SAB  .
A. a 2

B. 2a

C. a

D.

a 2
2

D.

1  b  ab
1  a  b

Câu 41: Cho log5 3  a,log7 5  b . Tính log15 105 theo a và b .
A.

1  a  ab
1  a  b

B.

1  b  ab
1 a

C.

a  b 1
b 1  a 

Câu 42: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng
đáy  ABCD  và SA  a . Điểm M thuộc cạnh SA sao cho

 BMC  chia khối chóp
A. k 

1  3
2

SM
 k . Xác định k sao cho mặt phẳng
SA

S. ABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau.

B. k 

1  5
2

C. k 

1  2
2

D. k 

Câu 43: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Xác
định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f  x   m có
6 nghiệm thực phân biệt.
A. 0  m  4

B. 0  m  3

C. 3  m  4

D. m  4

1 5
4


Trang 8/66 - Mã đề thi 218

Câu 44: Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị như hình
bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a, d  0; b, c  0

B. a, b, c  0; d  0

C. a, c, d  0; b  0

D. a, b, d  0; c  0

Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi
cạnh a , ABC  60o , SA  SB  SC  a 3. Tính theo a thể tích
khối chóp S . ABCD .
A.

a 3 33
12

B. a3 2

C.

a3 2
3

D.

a3 2
6

Câu 46: Một nhà sản suất cần thiết kế một thùng đựng dầu nhớt hình trụ có nắp đậy với
dung tích là 2000dm3 . Để tiết kiệm nguyên liệu nhất thì bán kính của nắp đậy phải bằng bao
nhiêu?
A.

10
3dm

B.

20
2dm

C.

10
dm
3
2

D.

20
dm
3
2

Câu 47: Cho hàm số y   x  1  x2  mx  1 có đồ thị (C). Tìm số nguyên dương nhỏ nhất m để
đồ thị (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
A. m  2

B. m  4

C. m  3

D. m  1

Câu 48: Người ta xếp 7 viên bi có dạng hình cầu có cùng bán kính bằng r vào một cái lọ hình
trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy của lọ, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với
6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình
trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là:
A. 18 r 2

B. 9 r 2

C. 16 r 2

D. 36 r 2

Câu 49: Do nhu cầu sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Một công ty sản
suất bóng tenis muốn thiết kế một hộp làm bằng giấy cứng để đựng 4 quả bóng tenis có bán
kính bằng r, hộp đựng có dạng hình hộp chữ nhật theo 2 cách như sau:


Trang 9/66 - Mã đề thi 218

Cách 1: Mỗi hộp đựng 4 quả bóng tenis được đặt dọc, đáy là hình vuông cạnh 2r, cạnh bên
bằng 8r.
Cách 2: Mỗi hộp đựng 4 quả bóng tenis được xếp theo một hình vuông, đáy của hộp là
hình vuông cạnh bằng 4r, cạnh bên bằng 2r.
Gọi S1 là diện tích toàn phần của hộp theo cách 1, S 2 là diện tích toàn phần của hộp theo
cách 2.
Tính tỉ số

A.

S1
.
S2

9
8

B. 1

C. 2

D.

2
3

Câu 50: Hàm số y   x3  6 x2  15x  2 đạt cực đại khi
A. x  2

B. x  0

D. x  1

C. x  5

---------------- HẾT ----------------SỞ GD&ĐT VĨNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA

PHÚC

NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12

MÃ ĐỀ: 494

Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  18  x 2 .
A. min y  3 2; max y  6

B. min y  0;max y  6

C. min y  0; max y  3 2

D. min y  3 2; max y  3 2

Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 
A. y 

1
 x  1
3

B. y 

1
 x  1
9

1
3

x 1
tại điểm M 1;0  .
x2

C. y    x  1

D. y  3  x  1


Trang 10/66 - Mã đề thi 218

Câu 3: Tập hợp tất cả các trị của x để biểu thức log 1  2x  x2  được xác định là:
2

B.  0; 2

A.  0; 2 

C.  ;0   2;   

D.  ;0   2;   

Câu 4: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a , G là trọng tâm của tứ diện ABCD . Tính theo a
khoảng cách từ G đến các mặt của tứ diện.
A.

a 6
6

B.

a 6
12

C.

a 6
9

D.

a 6
3

Câu 5: Hàm số y  x3  2 x2  x  1 nghịch biến trên khoảng nào?
 1
 3
A.   ;  

B.  ;  1

C.  ;   
1

D.  1;  
3


Câu 6: Cho hàm số y  x3  x  1 có đồ thị  C  . Viết phương trình tiếp tuyến của  C  tại giao
điểm của  C  với trục tung.
A. y  2x 1

B. y   x  1

C. y  2 x  2

D. y   x  1

Câu 7: Hình hộp chữ nhật (không phải là hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối
xứng?
A. 2

B. 3

Câu 8: Giá trị của biểu thức P 
A. 9

B. 9

C. 1

D. 4

23.21  53.54
là:
101  (0,1)0

C. 10

D. 10

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3a, SA vuông góc với
mặt phẳng đáy  ABCD  và SA  3a . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A. a 3

B. 6a3

C. 3a 3

D. 9a 3

Câu 10: Chọn khẳng định sai.
A. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.


Trang 11/66 - Mã đề thi 218

B. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.
C. Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.
D. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
Câu 11: Cho hình tứ diện SABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc; SA  3a, SB  2a, SC  a . Tính
thể tích khối tứ diện SABC .
A.

a3
2

C. 2a3

B. a 3

D. 6a3

Câu 12: Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?
A. 30

B. 12

C. 60

D. 24

Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC  2a , SA vuông
góc với mặt phẳng đáy  ABC  . Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SC tạo với mặt phẳng

 SAB  một góc 30 o .
A.

a3 6
3

B.

a3 6
9

C.

2a 3 6
3

D.

a3 6
6

Câu 14: Đồ thị như hình bên là của hàm số nào?
A. y   x 3  3x 2  1

B. y   x 3  3x 2  1

C. y  x 3  3x  1

D. y  x 3  3x  1

Câu 15: Cho x, y là các số thực dương, khi đó rút gọn biểu
1
 1

thức K   x 2  y 2 2


y y
 
1  2
x
x


A. K  x

1

ta được:

B. K  x 1

C. K  2 x

D. K  x  1

Câu 16: Cho hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy là R. Diện tích toàn phần của hình trụ đó
là:
A. Stp  2 R  R  h 

B. Stp   R  R  h 

C. Stp   R  R  2h 

D. Stp   R  2R  h 


Trang 12/66 - Mã đề thi 218

Câu 17: Hàm số y  2ln x  x có đạo hàm là
2

2ln x  x
A.
ln 2

ln x  x 2

2

1
2
B.   2 x 
x
 ln 2

1
1
C.   2 x  2ln x  x .ln 2 D.   2 x  2ln x  x
x

x

2

2

Câu 18: Hàm số y  2 x  x 2 đồng biến trên khoảng nào?
B.  ;1

A.  0;1

C.  0;2

D. 1; 2 

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x3  3x2  mx  1 đồng biến trên khoảng

 ;0  .
A. m  3
Câu 20: Giá trị của a
A. 716

B. m  3
8log

a2

7

C. m  0

D. m  3

C. 7 4

D. 7 2

 0  a  1 bằng:

B. 78

Câu 21: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a . Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với
trục của hình trụ và cách trục của hình trụ một khoảng bằng

a
ta được thiết diện là một hình
2

vuông. Tính thể tích khối trụ.
A.  a3 3

B. 3 a3

C.

 a3 3
4

Câu 22: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
1
3

A. x  ; y  3

B. x  1; y  3

C. y  2; x  1

D.  a3
3x  1
lần lượt là:
x 1

D. y  1; x  3

Câu 23: Cho hình lập phương có cạnh bằng a và tâm O. Tính diện tích mặt cầu tâm O tiếp
xúc với các mặt của hình lập phương.
A. 8 a 2

B.  a 2

C. 2 a 2

D. 4 a 2

Câu 24: Cho a  0, a  1 ; x, y là hai số thực dương. Tìm mệnh đề đúng?


Trang 13/66 - Mã đề thi 218

A. loga  x  y   loga x  log a y

B. loga  xy   loga x  loga y

C. log a  x  y   log a x.log a y

D. loga  xy   loga x.loga y

Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  a, BC  2a , SA vuông góc với
mặt phẳng đáy  ABCD  . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD biết SB tạo với mặt phẳng

 ABCD  một góc 60o .
A.

a3 3
3

B.

2a 3 3
3

C. 2a3 3

D.

2a 3
3 3

Câu 26: Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?
B. y  x4 1

A. y   x4  2 x2  1
1
3

C. y  x3  3x 2  7 x  2

D. y   x 4  2 x 2

Câu 27: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
1
B. y  log 2  

A. y  log 2 x

 x

D. y  log x

C. y   log 1 x
3

Câu 28: Tính theo a thể tích khối lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông
cân tại A, mặt bên BCC’B’ là hình vuông cạnh 2a .
B. a3 2

A. a 3

C.

2a 3
3

D. 2a3

Câu 29: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
1,4

1
1
A.     
3
 32

B. 4

 3

4

 2

2
2
C.     
3 3

e

D. 3 3  31,7

Câu 30: Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x3  3x2  1 trên
đoạn  2; 4 . Tính tổng M  N .


Trang 14/66 - Mã đề thi 218

A.  2

D. 22

C. 18

B. 14

Câu 31: Cho hàm số y   x  1  x2  mx  1 có đồ thị (C). Tìm số nguyên dương nhỏ nhất m để
đồ thị (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
A. m  4

B. m  2

C. m  1

D. m  3

Câu 32: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng
đáy  ABCD  và SA  a . Điểm M thuộc cạnh SA sao cho

 BMC  chia khối chóp
A. k 

1  2
2

SM
 k . Xác định k sao cho mặt phẳng
SA

S. ABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau.

B. k 

1  3
2

C. k 

1 5
4

D. k 

1  5
2

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có ba
điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
A. m  1

B. m 

3

3
2

C. m  3 3

D. m 

3

6
2

Câu 34: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x4  2  m  1 x2  m2 1 đạt cực tiểu tại
x 0.

A. m  1

B. m  1

C. m  1

D. m  1 hoặc m  1

Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, AD  2a , SA   ABCD 
và SA  2a . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD .
A. 9 a

3

B. 36 a

3

9 a 3
C.
2

9 a 3
D.
8

Câu 36: Một nhà sản suất cần thiết kế một thùng đựng dầu nhớt hình trụ có nắp đậy với
dung tích là 2000dm3 . Để tiết kiệm nguyên liệu nhất thì bán kính của nắp đậy phải bằng bao
nhiêu?
A.

20
2dm

B.

3

20
dm
2

C.

3

10
dm
2

D.

10
3dm


Trang 15/66 - Mã đề thi 218

Câu 37: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  x 2  1 4  x 2  m  0 có nghiệm.
A. 0  m  2

B. m  2

C. 2  m  0

D. 2  m  2

Câu 38: Hàm số y   x3  6 x2  15x  2 đạt cực đại khi
A. x  1

B. x  5

C. x  0

D. x  2

Câu 39: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình bên. Xác
định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
f  x   m có 6 nghiệm thực phân biệt.

A. m  4

B. 0  m  3

C. 3  m  4

D. 0  m  4

Câu 40: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y 

x 1
m x  m 1
2 2

có bốn đường

tiệm cận.
A. m  0

B. m  1 và m  0

C. m  1

D. m  1

Câu 41: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Đường thẳng SA vuông góc
với mặt phẳng đáy, SA  a . Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Tính khoảng cách từ M đến
mặt phẳng  SAB  .
A.

a 2
2

B. 2a

C. a

Câu 42: Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị như hình
bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a, c, d  0; b  0

B. a, d  0; b, c  0

C. a, b, d  0; c  0

D. a, b, c  0; d  0

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi

D. a 2


Trang 16/66 - Mã đề thi 218

cạnh a , ABC  60o , SA  SB  SC  a 3. Tính theo a thể tích
khối chóp S . ABCD .
A.

a3 2
6

B.

a 3 33
12

C. a3 2

Câu 44: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y 
B. m  1

A. m  1

D.

a3 2
3

 cos x  m
đồng biến trên khoảng
cos x  m

C. m  0

 
 0;  .
 2

D. m  0 hoặc m  1

Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a . Đường thẳng SA vuông góc
với mặt phẳng đáy, SA  2a . Gọi N là trung điểm của AD . Tính khoảng cách giữa hai đường
thẳng SN và CD .
A. a 2

B. a 5

C.

2a
5

D.

2a
3

D.

1  b  ab
1  a  b

Câu 46: Cho log5 3  a,log7 5  b . Tính log15 105 theo a và b .
A.

1  a  ab
1  a  b

B.

a  b 1
b 1  a 

C.

1  b  ab
1 a

Câu 47: Do nhu cầu sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Một công ty sản
suất bóng tenis muốn thiết kế một hộp làm bằng giấy cứng để đựng 4 quả bóng tenis có bán
kính bằng r, hộp đựng có dạng hình hộp chữ nhật theo 2 cách như sau:
Cách 1: Mỗi hộp đựng 4 quả bóng tenis được đặt dọc, đáy là hình vuông cạnh 2r, cạnh bên
bằng 8r.
Cách 2: Mỗi hộp đựng 4 quả bóng tenis được xếp theo một hình vuông, đáy của hộp là
hình vuông cạnh bằng 4r, cạnh bên bằng 2r.
Gọi S1 là diện tích toàn phần của hộp ở cách 1, S 2 là diện tích toàn phần của hộp ở cách
2.Tính tỉ số

A.

9
8

S1
.
S2

B.

2
3

C. 2

D. 1


Trang 17/66 - Mã đề thi 218

Câu 48: Người ta xếp 7 viên bi có dạng hình cầu có cùng bán kính bằng r vào một cái lọ hình trụ
sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy của lọ, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên
bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi
đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là:
B. 16 r 2

A. 18 r 2

C. 36 r 2

D. 9 r 2

Câu 49: Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép như sau: Mỗi tháng người này tiết
kiệm một số tiền cố định là X đồng rồi gửi vào ngân hàng theo kì hạn một tháng với lãi suất
0,8% /tháng. Tìm X để sau ba năm kể từ ngày gửi lần đầu tiên người đó có được tổng số tiền

là 500 triệu đồng.
A. X 

4.106
1, 008 1, 00836  1

B. X 

4.106
1, 00837  1

C. X 

4.106
1  0, 00837

D. X 

4.106
1, 00836  1

Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y 

mx  1
có giá trị lớn nhất trên đoạn
x  m2

5
 2;3 bằng .
6

A. m  3 hoặc m 

3
2
B. m  3 hoặc m 
5
5

C. m  2 hoặc m 

2
D. m  3
5

--------------------------------------------------------------- HẾT -----------------


Trang 18/66 - Mã đề thi 218

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA

MÃ ĐỀ: 930

NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Với x  0, đẳng thức nào sau đây sai?
A.  ln x  ' 

1
x

B.  log3 x  ' 

C.  e x  '  e x

ln 3
x

D.  5sin x  '  cos x.5sin x.ln 5

Câu 2: Khẳng định nào sau đây về đồ thị hàm số y   x4  x2  2 là sai?
A. Cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0;2). B. Có một điểm cực tiểu.
C. Có một điểm cực đại.
Câu 3: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 

D. Nhận trục tung là trục đối xứng.
1 2x
tại giao điểm của nó và trục tung có phương
x 1

trình là:
A. y   x  1

B. y  4 x  2

C. y  2 x  1

D. y  x  1

Câu 4: Cho a  0 và m, n . Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. (a m )n  amn

B. (a m )n  a m.n

C. (a m )n  amn

D. (a m )n  a m:n

C. 6

D. 8

Câu 5: Khối chóp tứ giác có bao nhiêu mặt?
A. 5

B. 4

Câu 6: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?


Trang 19/66 - Mã đề thi 218

A. y 

2x 1
x 1

B. y 

1 2x
x 1

C. y 

2x 1
x 1

D. y 

1 2x
x 1

y

4

2

O

-5

1

5

x

-1
-2

Câu 7: Một khối hộp chữ nhật có kích thước dài, rộng, cao tương ứng là 2, 1, 3 (cm) thì có thể
tích bằng:
A. 1(cm3 )

B. 12(cm3 )

C. 6(cm3 )

D. 5(cm3 )

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y   x3  6 x2  9 x  5 trên đoạn [0;2] là:
A. 5

B. 1

C. 3

D. 1

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số y 

1 2x
có một đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận đứng.
x 1

B. Đồ thị hàm số y  x  x3 có một đường tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số y  x 4 có một đường tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số y  2 x  1 có hai đường tiệm cận.
Câu 10: Nếu loga b  2(0  a  1, b  0) thì log a  a.b3  bằng bao nhiêu?
A. 0

B. 7

C. 1

D. 9

Câu 11: Một khối trụ có chiều cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a thì thể tích của nó bằng:
A. 2 a3

B. 4 a 2

C.  a3

D. 2 a 2


Trang 20/66 - Mã đề thi 218

Câu 12: Điểm nào trong các điểm sau đây là một giao điểm của đường thẳng y  11  3x và đồ
thị hàm số y 
A. (2;1)

2x 1
?
x 1

B. (2;5)

C. (0;11)

D. (0; 1)

Câu 13: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  x4  2mx2  3 có duy nhất một điểm
cực trị.
A. m  0

B. m  0

C. m  0

D. m  0

Câu 14: Hàm số y  x3  3x2  2 đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. (0; 2)

B. (;0)

C. (0; )

D. (1;  )

Câu 15: Một mặt cầu có diện tích bằng 36 (cm2 ) thì nó có thể tích bằng:
A. 9 (cm3 )

B. 4

C. 36 (cm3 )

D. 16(cm3 )

Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số y   x2  4 x  3 là:
A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 17: Hàm số y  x3  3x2  mx  3 (với m là tham số) có thể có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3 hoặc 4

B. 1 hoặc 3

C. 0 hoặc 2

D. 1 hoặc 4

Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có SA  a, SB  2a, SC  6a và SA, SB, SC đôi một vuông góc.
Tính thể tích khối chóp S.ABC .
A. 2a3

B. 12a3

C. 6a3

D.

3a 3
2

Câu 19: Khẳng định nào sau đây về đồ thị hàm số y  a x (0  a  1) là đúng?
A. Nằm hoàn toàn bên phải trục tung.

B. Luôn đi qua điểm (1;0).

C. Luôn đi qua điểm (0;1).

D. Cắt trục hoành tại duy nhất một điểm.

Câu 20: Khẳng định nào sau đây đúng?


Trang 21/66 - Mã đề thi 218

A. Khối lập phương có 8 mặt.

B. Khối tứ diện có 6 đỉnh.

C. Khối lập phương có 6 đỉnh.

D. Khối tứ diện có 6 cạnh.

Câu 21: Khẳng định nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y 
A. Hàm số nghịch biến trên

\{1}

x 1
là đúng?
x 1

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ;1)

và (1;  )
B. Hàm số nghịch biến trên

C. Hàm số nghịch biến trên (;1)  (1; )

Câu 22: Bất đẳng thức nào sau đây sai?
A. log 1 3  log 1 
2

B. log2 3  log 2 

C. log2 e  log2 

D. log 1 3  log 1 e

2

2

2

Câu 23: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 4  8 x 2  m  0 có bốn nghiệm
phân biệt.
A. 0  m  16

B. 16  m  0

C. 16  m  0

D. 0  m  16

Câu 24: Khối lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 5

B. 9

C. 4

D. 3

Câu 25: Khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích của nó
bằng:
A.

3a 3
2

B. 2a3

C.

3a 3
6

D.

2a 3
3

Câu 26: Đẳng thức nào sau đây sai (giả thiết rằng các biểu thức logarit đều có nghĩa)?
1

A. loga b  logb a

B. log a b 

C. loga b  loga m.logm b

D. log a b   log a blog a b


Trang 22/66 - Mã đề thi 218

Câu 27: Bất đẳng thức nào sau đây là sai?
A.2 1

C.3 1B.3 1D.3 12 12 1

1 2

1 2

1 5

1 2 

2 1

 

3 1

2

3

2

2

Câu 28: Hàm số y  x4  8x2  2 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. (1;3)

C. (; 3)

B. (1;1)

D. ( 2; 0)

Câu 29: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối
chóp đó bằng:
A. 2a3

B.

2a 3
3

C.

14a 3
6

D.

14a 3
2

Câu 30: Giá trị cực đại của hàm số y  x3  3x2  9 x  3 là:
A. 1

B. 3

C. 2

D. 30

Câu 31: Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời v(t ) phụ thuộc vào thời gian t theo
hàm số v(t )  t 4  2t 2  50000 (m/s). Trong khoảng thời gian từ t  0 (s) đến t  10 (s) chất điểm
đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào và giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?
A. t  0, vmax  50000

B. t  1, vmax  49999

C. t  10, vmax  40200 D. t  1, vmax  50001

Câu 32: Tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất của đồ thị hàm số y   x3  3x2  3 có phương trình
là:
A. y  3x  2

B. y  3x  2

C. y  3x  2

D. y  3x  2

Câu 33: Cho hình chóp S.ABC . Tam giác ABC có diện tích bằng 12 và chu vi bằng 8. Các mặt
bên của hình chóp cùng tạo với mặt đáy góc 450 , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng

 ABC  thuộc miền trong tam giác

ABC . Tính thể tích khối chóp S.ABC .


Trang 23/66 - Mã đề thi 218

A. 6

B. 36

C. 24

D. 12

Câu 34: Cho hình trụ (T) có chiều cao bằng đường kính đáy, hai đáy là các hình tròn (O; R)
và (O '; R ). Gọi A là điểm di động trên đường tròn (O; R) và B là điểm di động trên đường
tròn (O '; R) , khi đó thể tích khối tứ diện OO ' AB có giá trị lớn nhất là:
A.

R3
3

3R 3
3

B.

3R 3
6

C.

D.

R3
6

Câu 35: Một người gửi 5000 đô la vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất
6%/năm. Hỏi sau 20 năm, người đó có số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu (làm tròn đến hàng
đơn vị)?
A. 31606

B. 13066

C. 61306

D. 16036

Câu 36: Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường
thẳng AD và CB ' là:
A.

B. 2a

3a

C. a

D.

2a

Câu 37: Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường
thẳng AC ' và BD là:
A.

a 6
6

B.

a
2

C.

a
3

D.

2a
6

Câu 38: Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số y  x3  3x2  mx  3 đồng biến trên
khoảng (0; ).
A. 5

B. 3

C. 0

D. 1

Câu 39: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  1  mx  ( x  1)e1 x nghịch biến trên
1khoảng  ; e  .
e 
A. m  1

B. m  1

C. m  1

D. m  1


Trang 24/66 - Mã đề thi 218

Câu 40: Cho mặt cầu ( S ) có tâm I và bán kính bằng 5. Biết I cách đường thẳng  một
khoảng bằng 3. Hỏi  cắt mặt cầu theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?
A. 6

B. 3

C. 4

D. 8

Câu 41: Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' có cạnh bằng a. Tính cosin của góc giữa đường
thẳng AC và mặt phẳng ( ABC ' D ') .
2
3

A.

B.

1
2

C.

2
6

D.

3
2

Câu 42: Cho khối lập phương có tâm I và độ dài cạnh bằng 2a. Một mặt cầu (S) cũng có tâm
là I và tiếp xúc với tất cả các mặt của khối lập phương. Khi đó diện tích của mặt cầu (S) là:
A.

3 2
a
4

B. 4 a 2

C.  a 2

D.

4 a 2
3

Câu 43: Cho hình lăng trụ ABC.A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại
A, BC  a 2, BB '  5a. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho, biết AB ' vuông góc với mặt phẳng

 ABC  .
A.

a3
2

B.

10a 3
3

C. a 3

D.

3a 3
6

Câu 44: Một công ty cần sản xuất các hộp đựng sản phẩm hình lăng trụ đứng, có đáy là hình
vuông và thể tích bằng 216(cm3 ) . Hỏi cạnh đáy của lăng trụ bằng bao nhiêu để vật liệu sản
xuất một chiếc hộp là ít nhất?
A. 4 (cm )

B. 6 (cm )

C. 12 (cm )

D. 3 (cm )

Câu 45: Khẳng định nào sau đây về tiệm cận của đồ thị hàm số y  x 2  2 x  x là đúng?
A. Có tiệm cận ngang y  2 khi x  

B. Có tiệm cận ngang y  1 khi x  

C. Có tiệm cận ngang y  2 khi x  

D. Có tiệm cận ngang y  1 khi x  

Câu 46: Số 20162017 viết trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?
A. 2017

B. 5643

C. 6666

D. 6217


Trang 25/66 - Mã đề thi 218

Câu 47: Cho tứ diện ABCD , có AB  CD  5(cm), khoảng cách giữa AB và CD bằng 12 (cm ),
góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 300 . Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
A. 60(cm3 )

B. 30(cm3 )

C. 25(cm3 )

D. 15 3(cm3 )

Câu 48: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  sin 2 x  m cos 2 x  (1  m2 ) x  2 đạt cực
đại tại điểm x  0.
A. m  0

B. m  1

C. m  1

D. m  1

Câu 49: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục của khối trụ đó thì thiết diện
có thể là hình gì trong các hình sau:
A. Hình chữ nhật

B. Hình elip

C. Hình tam giác

D. Hình tròn

Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 x3  3 3 7mx2  8m3 1  0 có ba
nghiệm phân biệt.
A. m 

1
2

C. m  0

B. m  1

D.

1
 m 1
2

----------- HẾT ----------

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA

MÃ ĐỀ: 444

NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Cho a  0 và m, n . Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. (a m )n  amn

B. (a m )n  amn

C. (a m )n  a m.n

D. (a m )n  a m:n

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y   x3  6 x2  9 x  5 trên đoạn [0;2] là:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×