Tải bản đầy đủ

Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Jun 23, 2013
Vïng §ång B»ng S«ng
Hång
1
TuÇn 11 – TiÕt 22
Bµi 20: Vïng §ång B»ng S«ng Hång
TrÇn ThÞ TuyÕt Lan
Tr­êng THCS ThÞ TrÊn H­ng Hµ
Jun 23, 2013
Vùng Đồng Bằng Sông
Hồng
2
CấU TRúC BàI HọC:
I . Vị TRí ĐịA Lý Và GIớI HạN LãNH THổ
ii. ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và TàI NGUYÊN
THIÊN NHIÊN
iii. ĐặC ĐIểM DÂN CƯ Và Xã HộI
Jun 23, 2013
Vïng §ång B»ng S«ng
Hång
3

I . VÞ TRÝ §ÞA Lý Vµ GIíI H¹N L·NH
THæ
Jun 23, 2013
Vùng Đồng Bằng Sông
Hồng
4
Lược đồ các vùng nông nghiệp Việt Nam
Câu hỏi:
Dựa vào lược đồ
hãy đọc tên các
vùng kinh tế của
nước ta theo thứ
tự từ Bắc vào
Nam?
I . Vị TRí ĐịA Lý Và GIớI HạN LãNH
THổ
Jun 23, 2013
Vïng §ång B»ng S«ng
Hång
5
L­îc ®å tù nhiªn vïng §ång b»ng s«ng Hång
1. DiÖn tÝch:
14.806 km
2
2. D©n sè:
17,5 triÖu ng­êi
I . VÞ TRÝ §ÞA Lý Vµ GIíI H¹N L·NH
THæ
Jun 23, 2013
Vùng Đồng Bằng Sông
Hồng
6
Kết luận:
- Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp giáp với vùng Trung du
và miền núi Bắc Bộ, với vùng Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc
Bộ.
- Vị trí địa lý của vùng rất thuận lợi cho hoạt động trao
đổi hàng hoá trong và ngoài nước, phát triển kinh tế biển.
I . Vị TRí ĐịA Lý Và GIớI HạN LãNH THổ
Jun 23, 2013
Vïng §ång B»ng S«ng
Hång
7
ii. §IÒU KIÖN Tù NHI£N Vµ TµI
NGUY£N THI£N NHI£N
Jun 23, 2013
Vùng Đồng Bằng Sông
Hồng
8
ý nghĩa của hệ thống sông Hồng
Hệ
thống
sông
Hồng
Thuận lợi
Khó khăn
Bồi đắp phù sa, mở rộng
diện tích đồng bằng
Cung cấp nước tưới cho
sinh hoạt và sản xuất
Phát triển giao thông vận tải
đường thuỷ và nghề cá
Thuỷ chế thất thường (có lũ
lụt thường xuyên v.v.)
ii. ĐIềU KIệN Tự NHIÊN Và TàI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Jun 23, 2013
Vïng §ång B»ng S«ng
Hång
9
H×nh ¶nh vÒ hÖ thèng ®ª s«ng:
ii. §IÒU KIÖN Tù NHI£N Vµ TµI NGUY£N THI£N
NHI£N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×