Tải bản đầy đủ

KH tuan th12017

KẾ HOẠCH TUẦN 5/12/2016
( Từ 28/12 -> 31/12/2016)
CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG
NỘI
DUNG

THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
28/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gang,đúng nơi quy định.
TD SÁNG Tay 2, chân 2, bụng 3 , bật 2.
TC SÁNG - Gợi ý cho trẻ chọn góc hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ về các loại cây xanh và đặc điểm của chúng.
- Điểm danh.
GIỜ HỌC


HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

Bò thấp chui
qua cổng

Trò chuyện
So sánh
Em yêu cây
về một số loại chiều cao của
xanh(Hoàng
cây.
3 đối tượng
Văn Yến

- Quan sát thiên

- Ôn kiến thức cũ

- Quan sát thiên

nhiên-xã hội

trẻ nhớ lại bài học

nhiên-xã hội

- Quan sát,trò

hôm qua.

- Trò chơi vận

chuyện theo chủ

- Làm quen kiến

động:“Cây cao cỏ


đề nhánh cây

thức mới.

thấp”.

xanh.

- Trò chơi tự do:
+TCDG: “Lộn
cầu vồng”
+ TCHT: Vẽ cây.
+Chơi với lá cây.

NGHỈ LỄ


HOẠT
ĐỘNG
VUI
CHƠI

GIỜ ĂN

- Góc xây dựng:
xây vườn cây
xanh.
- Góc nghệ
thuật:hát,đọc thơ
các bài theo chủ
điểm thực vật.
- Góc học tập:tô
màu tranh,nặn
cây.

- Góc đóng phân
vai: Bác sĩ, bán
hàng
- Góc xây dựng:
xây vườn cây
xanh.

- Góc đóng phân
vai: Bác sĩ, bán
hàng
- Góc xây dựng:
xây vườn cây
xanh.
- Góc nghệ
thuật:hát,đọc thơ
các bài theo chủ
điểm thực vật.
- Góc học tập:tô
màu tranh,nặn
cây.

- Góc xây dựng:
xây vườn cây
xanh.
- Góc nghệ
thuật:hát,đọc thơ
các bài theo chủ
- Góc học tập:tô
điểm thực vật.
màu tranh,nặn
- Góc học tập:tô
cây.
màu tranh,nặn
- Góc thiên
cây.
nhiên:Chăm sóc
- Góc thiên
cây.
nhiên:Chăm sóc
cây.
- Rèn thói quen ăn uống từ tốn , không vừa ăn vừa giỡn tránh hóc sặc .
- Biết chải răng đúng cách .

GIỜ NGỦ - Biết giữ trật tự trong giờ ngủ (không đi trên chiếu , không gọi bạn nói huyện , nằm ngay ngắn,)
SINH
HOẠT
CHIỀU

- Ôn bài học sáng.
-TH:vẽ cây xanh
- Làm quen bài
học mới.

-TH:vẽ cây xanh
- Làm quen bài
học mới.
- Chơi tự do và
hoạt động theo ý
thích ở các góc.

- Chơi tự do và
hoạt động theo ý
thích ở các góc.
+ nêu gương:cho
trẻ nhận xét,

- Ôn bài học
sáng.
-TH:vẽ cây xanh
- Chơi tự do


KẾ HOẠCH TUẦN 1/1/2017 ( Từ 2-> 6/1/2017)
MỘT SỐ LOẠI RAU
NỘI
DUNG

THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
2/1/2017
3/1/2017
4/1/2017
5/1/2017
ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gang,đúng nơi quy định.
TD SÁNG Tay 2, chân 2, bụng 3 , bật 2.

THỨ SÁU
6/1/2017

TC SÁNG - Gợi ý cho trẻ chọn góc hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ về các loại rau,củ,quả và đặc điểm của chúng.
- Điểm danh.
GIỜ HỌC

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

ĐẾM ĐẾN 5,
NHẬN BIẾT
NHÓM 5 ĐỐI
TƯỢNG

BẬT TIẾN VỀ
PHÍA TRƯỚC

TÌM HIỂU MỘT
SỐ LOẠI RAU

- Quan sát thiên
nhiên-xã hội
- Quan sát trò
chuyện theo chủ
điểm nhánh
rau,củ,quả.
- Trò chơi tự do:
+TCDG: “Chi chi
chành chành”.
+Chơi tự do:cát và
nước

- Quan sát thiên
- Ôn kiến thức cũ- nhiên-xã hội
làm quen kiến
- Ôn kiến thức
thức mới.
cũ-làm quen kiến
- Trò chơi vận
thức mới.
động: “Đi chợ”.
- Trò chơi vận
+Chơi tự do:cát và động: “Đi chợ”.
nước
- Trò chơi tự do:
+TCDG: “Chi chi
chành chành”.

TR: BÍ CON
THOÁT NẠN

HÁT BẦU VÀ BÍ

- Quan sát trò
chuyện theo chủ
điểm nhánh
rau,củ,quả.
- Trò chơi vận
động: “Đi chợ”.
- Trò chơi tự do:
+TCDG: “Chi chi
chành chành”.

- Quan sát thiên
nhiên-xã hội
- Quan sát trò
chuyện theo chủ
điểm nhánh
rau,củ,quả.
- Ôn kiến thức cũlàm quen kiến thức
mới.


HOẠT
ĐỘNG
VUI
CHƠI

GIỜ ĂN

- Góc đóng phân
vai: Gia đình, bán
hàng:bán các loại
quả.
- Góc xây dựng:
xây vườn cây ăn
quả.
- Góc học tập: tô
màu tranh,nặn các
loại quả.

- Góc đóng phân
vai: Gia đình, bán
hàng:bán các loại
quả.
- Góc xây dựng:
xây vườn cây ăn
quả.
- Góc âm nhạc:hát
các bài hát về chủ
điểm.

- Góc xây dựng:
xây vườn cây ăn
quả.
- Góc âm
nhạc:hát các bài
hát về chủ điểm.
- Góc học tập: tô
màu tranh,nặn
các loại quả.

- Góc đóng phân
vai: Gia đình, bán
hàng:bán các loại
quả.
- Góc âm
nhạc:hát các bài
hát về chủ điểm.
- Góc học tập: tô
màu tranh,nặn
các loại quả.

- Góc đóng phân
vai: Gia đình, bán
hàng:bán các loại
quả.
- Góc xây dựng: xây
vườn cây ăn quả.
- Góc âm nhạc:hát
các bài hát về chủ
điểm.

- Rèn thói quen ăn uống từ tốn , không vừa ăn vừa giỡn tránh hóc sặc .
- Biết chải răng đúng cách .

GIỜ NGỦ - Biết giữ trật tự trong giờ ngủ (không đi trên chiếu , không gọi bạn nói huyện , nằm ngay ngắn,)
SINH
HOẠT
CHIỀU

- Vận động nhẹ, ăn - Ôn bài học sáng.

- Làm quen bài

- Ôn bài học

- Vận động nhẹ, ăn

quà chiều.

- Làm quen bài

học mới.

sáng.

quà chiều.

- Ôn bài học sáng.

học mới.

- Chơi tự do và

- Làm quen bài

- Ôn bài học sáng.

- Làm quen bài

- Chơi tự do và

hoạt động theo ý

học mới.

học mới.

hoạt động theo ý

thích ở các góc

- Chơi tự do

- Chơi tự do và hoạt
động theo ý thích ở
các góc

- Chơi tự do

+ Nêu gương:cho
trẻ nhận xét,

+ Nêu gương:cho
trẻ nhận xét,


KẾ HOẠCH TUẦN 2/1/2017
( Từ 9-> 13/1/2017)
MỘT SỐ LOẠI HOA
NỘI
DUNG

THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
9/1/2017
10/1/2017
11/1/2017
12/1/2017
ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gang,đúng nơi quy định.
TD SÁNG Tay 2, chân 2, bụng 3 , bật 2.

THỨ SÁU
13/1/2017

TC SÁNG - Gợi ý cho trẻ chọn góc hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ về tết nguyên đán.
GIỜ HỌC

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

BÒ TRONG
ĐƯỜNG ZIC ZẮC

TÌM HIỂU VỀ
MỘT SỐ LOẠI
HOA

SO SÁNH,THÊM
BỚT, TẠO SỰ
BẰNG NHAU
PHẠM VI 5

THƠ; HOA KẾT
TRÁI

HÁT RA CHƠI
VƯỜN HOA

- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh một số
loại hoa
- Chơi tự do:
- TCDG: “Chồng
nụ chồng hoa”.

- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh một số
loại hoa
- Làm quen kiến
thức mới.

- Ôn kiến thức cũ
- TCVĐ: “Ai
chọn hoa nhanh
hơn”
- Chơi tự do:Vẽ
hoa hướng dương

- Quan sát thiên
nhiên-xã hội.
- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh một số
loại hoa

- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh một số
loại hoa
- TCVĐ: “Ai
chọn hoa nhanh
hơn”


HOẠT
ĐỘNG
VUI
CHƠI

GIỜ ĂN

- Góc đóng phân
- Góc đóng phân
- Góc đóng phân - Góc đóng phân
vai: Gia đình,bác vai: Gia đình,bác vai: Gia đình,bác vai: Gia đình,bác
sĩ,bán hàng,bán
sĩ,bán hàng,bán
sĩ,bán hàng,bán
sĩ,bán hàng,bán
các loại hoa,cây
các loại hoa,cây
các loại hoa,cây các loại hoa,cây
cảnh.
cảnh.
cảnh.
cảnh.
- Góc xây dựng:
- Góc xây dựng:
- Góc xây dựng: - Góc xây dựng:
xây vườn hoa
xây vườn hoa
xây vườn hoa
xây vườn hoa
- Góc thiên
- Góc tạo hình: vẽ - Góc thiên
- Góc thiên
nhiên:xâu hoa làm hoa hướng dương nhiên:xâu hoa
nhiên:xâu hoa
vòng cổ.
làm vòng cổ.
làm vòng cổ.
- Rèn thói quen ăn uống từ tốn , không vừa ăn vừa giỡn tránh hóc sặc .
- Biết chải răng đúng cách .

- Góc đóng phân
vai: Gia đình,bác
sĩ,bán hàng,bán
các loại hoa,cây
cảnh.
- Góc xây dựng:
xây vườn hoa
- Góc tạo hình: vẽ
hoa hướng dương

GIỜ NGỦ - Biết giữ trật tự trong giờ ngủ (không đi trên chiếu , không gọi bạn nói huyện , nằm ngay ngắn,)
SINH
HOẠT
CHIỀU

-Cho trẻ hát,đọc
thơ,kể chuyện chờ
bố mẹ đến đón.
-Nhắc trẻ chào
cô,bố mẹ trước khi
ra về

-Cho trẻ hát,đọc
thơ,kể chuyện chờ
bố mẹ đến đón.
-Nhắc trẻ chào
cô,bố mẹ trước khi
ra về

-Cho trẻ hát,đọc
thơ,kể chuyện
chờ bố mẹ đến
đón.
-Nhắc trẻ chào
cô,bố mẹ trước
khi ra về

-Cho trẻ hát,đọc
thơ,kể chuyện
chờ bố mẹ đến
đón.
-Nhắc trẻ chào
cô,bố mẹ trước
khi ra về

-Cho trẻ hát,đọc
thơ,kể chuyện chờ
bố mẹ đến đón.
-Nhắc trẻ chào
cô,bố mẹ trước
khi ra về


KẾ HOẠCH TUẦN 3/1/2017
( Từ 16/1-> 20/1/2017)
TẾT NGUYÊN ĐÁNG
NỘI
DUNG

THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
16/1/2017
17/1/2017
18/1/2017
19/1/2017
ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gang,đúng nơi quy định.
TD SÁNG Tay 2, chân 2, bụng 3 , bật 2.

THỨ SÁU
20/1/2017

TC SÁNG

- Cho trẻ quan sát tranh ảnh về ngày Tết cổ truyền và trẻ chuyện cho trẻ biết phong tục, không
khí, các món ăn ngày tết, biết chúc tết, đi thăm mọi người.
THỂ DỤC:
KPKH:
TOÁN:
THƠ:
*ÂM NHẠC:
GIỜ HỌC
ĐI NGANG
TẾT NGUYÊN ÔN SO SÁNH CÂY ĐÀO
- Hát “ SẮP ĐẾN
BƯỚC DỒN
ĐÁN
NHỎ HƠN –
TẾT RỒI”
TO HƠN
HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

- Xem tranh trò
chuyện về ngày
tết và các phong
tục tập quán của
quê hương, của
địa phương.
- Cho trẻ ôn lại
một số kiến thức
đã học
- Trò chơi vận
động: “Gieo hạt”.

- Cô và trẻ dạo
chơi quanh sân
trường, , cây cối,
quan sát các
cảnh vật xung
quanh, kết hợp
đàm thoại với
trẻ.
- Trò chơi vận
động:
“Gieo
hạt”.

- Cho trẻ ôn lại
một số kiến thức
đã học
- Gợi cho trẻ làm
quen bài sắp học
- Trò chơi vận
động:
“Gieo
hạt”.
- Trò chơi dân
gian: “ Ô ăn
quan”

.- Xem tranh trò
chuyện về ngày
tết
- Gợi cho trẻ làm
quen bài sắp học
- Trò chơi vận
động: “Gieo hạt”.
- Trò chơi dân
gian: “ Ô ăn
quan”

- Cho trẻ ôn lại một
số kiến thức đã học
- Gợi cho trẻ làm
quen bài sắp học
- Trò chơi vận động:
“Gieo hạt”.
- Trò chơi dân gian: “
Ô ăn quan”
- Chơi tự do, với lá
cây ,chơi một số đồ
chơi khác,

* Góc phân vai: * Góc phân vai: * Góc phân vai: * Góc phân vai: * Góc phân vai:


HOẠT
ĐỘNG
VUI
CHƠI

GIỜ ĂN

“Siêu thị của bé”
* Góc xây dựng:
“ Xây vườn hoa
trường bé”
* Góc học tập:
Xem tranh, xem
sách, đọc chữ cái
và số, đọc thơ, kể
chuyện
theo
tranh. Nặn bánh
chưng,.

“Siêu thị của bé”
* Góc nghệ
thuật: Múa vận
động các bài
trong chủ điểm.
Vẽ, tô màu, cắt
dán, hoa quả,
bánh chưng bánh
tét có trong ngày
tết.
*
Góc
xây
dựng: “ Xây
vườn hoa trường
bé”

“Siêu thị của bé”
*
Góc
xây
dựng: “ Xây
vườn hoa trường
bé”
* Góc học tập:
Xem tranh, xem
sách, đọc chữ cái
và số, đọc thơ,
kể chuyện theo
tranh. Nặn bánh
chưng,.

“Siêu thị của bé”
* Góc xây dựng:
“ Xây vườn hoa
trường bé”
* Góc học tập:
Xem tranh, xem
sách, đọc chữ cái
và số, đọc thơ, kể
chuyện
theo
tranh. Nặn bánh
chưng,

“Siêu thị của bé”
* Góc nghệ thuật:
Múa vận động các bài
trong chủ điểm. Vẽ,
tô màu, cắt dán, hoa
quả, bánh chưng bánh
tét có trong ngày tết.
* Góc xây dựng: “
Xây vườn hoa trường
bé”
* Góc học tập: Xem
tranh, xem sách, đọc
thơ, kể chuyện theo
tranh.
Nặn
bánh
chưng,

- Rèn thói quen ăn uống từ tốn , không vừa ăn vừa giỡn tránh hóc sặc .
- Biết chải răng đúng cách .

GIỜ NGỦ - Biết giữ trật tự trong giờ ngủ (không đi trên chiếu , không gọi bạn nói huyện , nằm ngay ngắn,)
SINH
HOẠT
CHIỀU

- Vận động nhẹ, - - Ôn bài học
Ôn bài học sáng. sáng.
- Làm quen bài
- Chơi tự do và
học mới.
hoạt động theo ý
thích ở các góc.
(nặn

- Vận động nhẹ,
- Làm quen bài
học mới.
- Chơi tự do và
hoạt động theo ý
thích ở các góc.
(nặn

- Ôn bài học
sáng.
- Làm quen bài
học mới.
- Chơi tự do

- Ôn bài học sáng.
- Làm quen bài học
mới.
- Chơi tự do


KẾ HOẠCH TUẦN 4/1/2017
( Từ 23/1-> 27/1/2017)
MỘT SỐ LOẠI QUẢ
NỘI
DUNG

THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
23/1/2017
24/1/2017
25/1/2017
26/1/2017
ĐÓN TRẺ - Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gang,đúng nơi quy định.
TD SÁNG Tay 2, chân 2, bụng 3 , bật 2.
- Gợi ý cho trẻ chọn góc hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa,quả và đặc điểm,cấu tạo của chúng.
Phát triển thể
Kpkh
Toán
Phát triển ngôn
GIỜ HỌC chất
TC: MỘT SỐ
TẠO NHÓM
ngữ
TRÈO THANG LOẠI QUẢ.
VỚI 5
Thơ : “HOA
HÁI QUẢ
KẾT TRAI”

THỨ SÁU
27/1/2017

TC SÁNG

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát thiên
nhiên-xã hội.
- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh
hoa,quả.
- Ôn kiến thức cũ

- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh
hoa,quả.
- Trò chơi vận
động :“Ai hái
quả nhanh hơn”

- Quan sát thiên
nhiên-xã hội.
- Ôn kiến thức

- Làm quen kiến
thức mới.
- Trò chơi tự do:
+ TCDG: “Lộn
cầu vồng”.

- Quan sát,trò
chuyện theo chủ
đề nhánh
hoa,quả.
- Ôn kiến thức cũ
- Làm quen kiến
thức mới.
- Trò chơi vận
động :“Ai hái
quả nhanh hơn”

Phát triển thẩm mĩ
Â-N:hát bài:QUẢ
Nghe hát:Hoa Thơm
Bướm Lượn

- Quan sát,trò chuyện
theo chủ đề nhánh
hoa,quả.
- Ôn kiến thức cũ
- Trò chơi vận
động :“Ai hái quả
nhanh hơn”
- Trò chơi tự do:+
TCDG: “Lộn cầu
vồng”.


HOẠT
ĐỘNG
VUI
CHƠI

GIỜ ĂN

- Góc đóng phân
vai: Bán hàng.
- Góc xây dựng:
xây vườn hoa của
bé.
- Góc học tập:
xem tranh
ảnh,album về các
loại hoa.

- Góc đóng phân
vai: Bán hàng.
- Góc xây dựng:
xây vườn hoa
của bé.
- Góc học tập:
xem tranh
ảnh,album về
các loại hoa.

- Góc xây dựng:
xây vườn hoa
của bé.
- Góc nghệ
thuật:hát các bài
hát theo chủ đề
thực vật.
- Góc học tập:
xem tranh
ảnh,album về
các loại hoa.

- Góc đóng phân
vai: Bán hàng.
- Góc xây dựng:
xây vườn hoa của
bé.
- Góc học tập:
xem tranh
ảnh,album về các
loại hoa.

- Góc xây dựng: xây
vườn hoa của bé.
- Góc nghệ thuật:hát
các bài hát theo chủ
đề thực vật.
- Góc học tập: xem
tranh ảnh,album về
các loại hoa.
- Góc thiên nhiên:tưới
hoa của bé.

- Rèn thói quen ăn uống từ tốn , không vừa ăn vừa giỡn tránh hóc sặc .
- Biết chải răng đúng cách .

GIỜ NGỦ - Biết giữ trật tự trong giờ ngủ (không đi trên chiếu , không gọi bạn nói huyện , nằm ngay ngắn,)
SINH
HOẠT
CHIỀU

- Vận động nhẹ, - - Ôn bài học
Ôn bài học sáng. sáng.
- Làm quen bài
- Chơi tự do và
học mới.
hoạt động theo ý
thích ở các góc.
(nặn

- Vận động nhẹ,
- Làm quen bài
học mới.
- Chơi tự do và
hoạt động theo ý
thích ở các góc.
(nặn

- Ôn bài học
sáng.
- Làm quen bài
học mới.
- Chơi tự do

- Ôn bài học sáng.
- Làm quen bài học
mới.
- Chơi tự dox

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×