Tải bản đầy đủ

TRAC NGHIEM TICH PHAN TUNG PHAN CO DAP AN

TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN
π
2

1) I1 = ∫ (2x − 1) cos xdx KQ là A.

B. π + 3

π −3

C.

2π − 3

D.

2π − 3

C.

π

+2
4

D.

π
−2
4

0

π
2

π
−1
4

2) I2 = ∫ (x + 1) sin 2xdx KQ là A.

B.

π
+1
4

0

π
2

9
5

3) I3 = ∫ (2x − 1) sin 3xdx KQ là A.

B.
9
5

C.

5
9

D.5
9

C.

π2 1
+
32 2

D.

π2 1

32 2

D.

π −4

0

π
4

π2 1
+
32 4

4) I4 = ∫ x(1 + sin 2x)dx KQ là A.
0

π
2

5) I5 = ∫ x 2 s inxdx KQ là A.

B.

π −1

B.

6) I6 = ∫ (x + 1)cos 2 xdx KQ là A.

π2 π 1
+ −
16 4 4

π2 1

32 4

C.

π −2

π −3

0

π
2

0

π

3
7) I7 = ∫ x sin xdx KQ là A. π

B.

0

B.

π2 π 1
− −
16 4 4

π
3

C.

C.


3

π2 π 1
+ +
16 4 4

D.

D.

π2 π 3
+ −
16 4 4


3

2

x
8) I8 = ∫ (2x − 1)e dx

KQ là A.

2e 2 − e

B.

2e 2 + e

C.

e2 − e

D.

B.

4 + e3
9

C.

4 − 2e 3
9

B.

5 − 3e 2
4

B.

3+

e2 + e

1

1

3x
4 − e3
9) I9 = ∫ ( x − 1) e dx KQ là A.

9

0

1

2x
5 + 3e 2
10) I10 = ∫ (x − 2)e dx KQ là A.

4

0

1

−x
11) I11 = ∫ ( 2x + 1) e dx KQ là A.

3−

0

5
e

1

−2x
x
12) I12 = ∫ ( e + x ) e dx KQ là A.

2+

0

1
e

B.

1

2x
1 + e2
13) I13 = ∫ 2xe dx KQ là A.
0

2

5
e

B.

1 − e2
2

2−

1
e

C.

D.

C.

5 + 2e2
4

C.

2+

C.

4 + 2e3
9

D.

5
e

3+

1
e

1 + 2e 2
2

5 − 2e 2
4

D.

2−

5
e

D.

3−

1
e

D.

1 + 2e 2
2

D.

3e + 2

1

2
x
14) I14 = ∫ (x + 1)e dx KQ là A. 2e − 3
0

B.

2e + 3

C.

3e − 2


1

(

)

1
1
2x
3
15) I15 = ∫ x e + x − 1 dx KQ là A. e2 +
0

2

B.

14

e

1 + e2
16) I16 = ∫ x ln x dx KQ là A.

B.

4

1

1 − e2
4

e

2e3 e 2 11
2
+ +
17) I17 = ∫ (x + 2x) ln x dx KQ là A.
9

1

2

2

18)

I18 = ∫ (x − 2) ln x dx

KQ là A.

8

1 2 1
e −
2
14

C.

B.

−2 ln 2 +

2 + 3ln 3

B.

−2 − 3ln 3

1

5
4

1 2 1
e +
4
14

1 − 2e 2
4

2e3 e 2 11
+ −
9
2 8

B.

5
4

2 ln 2 +

C.

D.

C.

1 2 1
e −
4
14

D.

2e3 e 2 11
− −
9
2 8

1 + 2e 2
4

2e3 e 2 11
− +
9
2 8

−2 ln 2 −

C.

D.

5
4

D.

2 ln 2 −

5
4

3

2
19) I19 = ∫ ln(x − x) dx

KQ là A.

C.

D.

−2 + 3ln 3

2 − 3ln 3

2

3

3 + ln x
dx
(x + 1) 2
1

20) I20 = ∫

1

27 

KQ là A. 4  3 + ln 16 ÷

e

3

21) I21 = ∫  2x − ÷ln xdx
x
1
3

1 + ln(x + 1)
dx KQ là A.
x2
1

e

23) I 23 = ∫
1

27 

C.

2e3 + 11
18

C.

4e3 − 11
18

D.

4e3 + 11
18

B.

1
− ln 2
2

C.

1
+ ln 2
2

D.

1
− + ln 2
2

B.

e2 − 3
4

C.

2e 2 + 3
4

D.

2e 2 − 3
4

C.

−1 −

D.

−1 +

C.

3 + 2 ln 2
16

D.

3 − 2 ln 2
16

D.

− ln

e

2
x2 + 1
).ln x dx KQ là A. e + 3
25) I 25 = ∫ (
x
4
1

e

ln x
2
dx KQ là A. 1 +
2
e
x
1

26) I26 = ∫

2

B. 1 − e

2

ln x
3 − 3ln 2
dx KQ là A.
3
16
x
1

27) I 27 = ∫

B.

3 + 3ln 2
16

2

ln(1 + x)
8 1
dx KQ là A. ln − ln 3
2
13 2
x
1

28) I28 = ∫

1

2 2
+ ln 2 − ln 3
3 3

B.

0

3
2
30) I 30 = ∫ x .ln xdx KQ là A.

D.

2 2
− ln 2 − ln 3
3 3

2

eB.

1

1

D.

2 2
− ln 2 + ln 3
3 3

1
2
24) I 24 = ∫ x ln(1 + x )dx KQ là A. − − ln 2

2
2
29) I 29 = ∫ x ln x dx KQ là A.

1
27 
 3 − ln ÷
4
16 

e2
−1
2

5e 2 + 2
27
3e 4 + 1
32

8 1
+ ln 3
13 2e2
−1
2

D.

B.

3
x3 + 1
ln xdx KQ là A. 2e − 11
18
x

e

1
27 
−  3 − ln ÷
4
16 

e2
+1
2

KQ là A.

22) I22 = ∫

1

B. − 4  3 + ln 16 ÷ C.

2

2

C. 3 + 3 ln 2 + ln 3

C.

2
e

− ln

8 1
− ln 3
13 2

B.

ln

B.

5e 2 − 1
27

C.

5e 2 − 2
27

D.

5e 2 + 1
27

B.

3e 4 − 1
32

C.

5e 4 − 1
32

D.

5e 4 + 1
32

e2
+1
2

2
e

8 1
+ ln 3
13 2


31) I 31 =

π /4


0

32) I 32 =

π /4

x
dx KQ là A. π + ln 2
cos 2 x
4
2
x

∫ 1 + cos 2 x dx

KQ là A.

0

π
3

x
33) I 33 = ∫ 1 + x sin
dx KQ là A.
2
0

cos x

B.

π
2
− ln
4
2

1π
2
−  + ln
÷
2 4
2 ÷


3+


+ ln 2 − 3
3

(

) B.

B.

3−

π
2
+ ln
4
2


+ ln 2 − 3
3

(

C.

π
2
+ ln
3
2

C.

π
2
− ln
4
2

) C.

3+


+ ln 2 + 3
3

(

D.

π
2
− ln
3
2

D.
) D.

1π
2
 + ln
÷
2 4
2 ÷


3−


− ln 2 − 3
3

(

)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×