Tải bản đầy đủ

Toán rời rạc CNTT CSE

✂  ✁☎✄☎✆✞✝✟✆✡✠☞☛✌✁☎✍✏✎✒✑✔✓✖✕✘✗✚✙✔✝✛✆✞✕✘✠✒✝✜✕✣✢
✤✥✁✧✦★✕✘✩✡✩✡✆✡✠✒✄✫✪✬✠✭✦✯✮✰✕✱✪✳✲✴✁✵✠✒✆✡✠★✄✶✪✳✷✸✁✵✑✹✓✺✙✼✻✹✲✽✓✾✕✘✍✿✲
❀ ❁✞❃❅❄❇❆✼❈✬❉❊❄❇❋✼●✣❄

❍❇■❑❏▼▲❖◆✞€✞◗❘■❚❙❯€☎❱❳❲❨❃✳❱❩◗❘❏▼❬❭€✞❪❫❙❭❴
❁❵◗❛❏✖■❑◆❜❪❫▲❳❝❞❃✳❱❩❝❫❝❡■❑❴❳■✔❉✛❱❩❙✽❢❭❱❩❙❤❣✽❋❇❙✽❪❡€✡■❚❢❥✐✹❪❫❙❭❴❩❢❭❱❩◗❥❦
❀❧❆✼♠✼✐✟♠✘♥❨❆✼♦
♣rq❜s ❱t❱❩❝❤❱❳❲❨❃✳❱❩◗❛❏✴❬❭€✡■❑◆ ♣rq ❪❡■❚❙ q ■
❋✼❙✽❪❫✉❳■❑◆❜✈✞❪❡€①✇✸❱❳❲③②❅❪❡◆❜◗❘❪❫❙✽❴ s ▲❳◗❥❣❭❋✼❙▼❪❡€✡■❚❢❥✐✔❪❫❙❭❴❩❢✽❱❩◗❥❦☛✌✁✵✠✼✓✾✕✘✠✼✓✴✲

 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✁☎✄✝✡☞☛✌✁✍☛✏✎✑✆✓✒✠✄✕✔✖☛✓✆✗✡☎✘✙☛✚✘✙✁☎✛

✘✢✜

✣ ✄✝✆✥✤✧✦✩★✪✆✫☛✌✁✬☛✏✎✑✆✭✔✮✆✗★✪✁☎✛✯✡✰✆✗✡☎✘✙☛✚✘✙✁☎✛

✜✱✘


✲ ★✕✳✴✛✂✁✱✞✶✵✷✆✗✡✹✸✻✺✼✆✟✛✽☛✚✔


✜✱✘✾✘✙✘

✣ ✗✄ ✁✧❀✑✁☎✔✖✘✾☛✚✘❁✁✱✛✂✦☎✵❂✵❃✁✮✸❄✘❁★

❅ ❦ ❅ ❍❇■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❡✉❳■✒✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❚✈✓❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❉
❅ ❦❊❉ ♦✼▲❖€✞❬✽◆❜▲❳❝❞❢❭■❚❢✽❬ q €✞❪❡❱❩❙ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❋
❅ ❦❊t❉ ❦ ❅ ♠✣❬▼❝❡■❚✈❅❲ ❱❳◆✼❙✽▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝❞❢✽■❚❢✽❬ q €✞❪❡❱❩❙●❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❍
❅ ❦❊t❉ ❦❊❉ ❍❇■❑◆❜❪❡✉❳■❚❢❥◆ ❬✽❝❡■❚✈■❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❉✪❑
❅ ❦❊t❉ ❦❊▲ ♦❇▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝❞❢❭■❚❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙❥❪❫❙❥✈✞❬▼◗❘◗❘▲❖◆✞✇▼❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❉✮❍
❅ ❦❊t❉ ❦◆❑ ❖ ◆❜❱ ✉❖▲✖▼€ ❝❡■✧■❘t◗ ❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙ q ■✍❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❉✮❙
❅ ❦❊t❉ ❦❊❋ ❆❇❙❂▲❳✈✞❪❫❢❭■✮✱❚ ❏▼◆✞❱ ❱❳❲✽t€ ✇ q ❱❩❙ €✡◆❜▲❳❢✽❪ q €✞❪❫❱❩❙❯❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏▲✖❱
❅ ❦❊▲ ❖ ◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❫€✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝✖❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳✈✼▲❛❲ ❱❳◆ ◗❘▲❳❝❤❝❫▲❳❙❭❴❩❬✽▲❖❴❳■❲❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏▲✮❉
❅ ❦◆❑ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ✈✵❱❳❲③❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❫€✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝✖❝❡❱❳❴❩❪ q ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏▲✕❳
❅ ❦◆❭❑ ❦ ❅ ● s ■✔◗❘■❚▲❳❙✽❪❫❙❭❴✭❱❳❲✱❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳❝ q ❱❩❙▼❙❭■ q €✞❪❡✉❳■❚✈✍❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏▲✕❳
❅ ❦◆❭❑ ❦❊❉ ❀❧▲❖€ s ■❚◗❘▲❖€✞❪ q ▲❳❝✘❪❫❙✽❢✽❬ q €✞❪❫❱❩❙●❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❨❑ ❅
❅ ❦◆❭❑ ❦❊▲ ♣ ❱❩❬✽❙▼❢✽❙❭■❚✈✞✈✳❱❳❲③❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❡€✞❪❫❱❩❙✽▲❳❝✖❝❡❱❳❴❩❪ q ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❨❑✧❍
❅ ❦◆❭❑ ❦◆❑ ❃✳❱❩◗❛❏✴❝❡■❑€✡■❚❙❭■❚✈✞✈✵❱❳❲✜❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❫€✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝✖❝❡❱❳❴❩❪ q ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❋✖❱
❅ ❦❊❋ ♦✣❱❳◆ ◗❘▲❳❝❤❲ ❱❳◆❜◗❘✈❩❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❋✮❋
❅ ❦❊t❋ ❦ ❅ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ■❘t◗ ❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙ q ■❳❣✽✈✞▲❖€✞❪ ✈✚▼❬ ▲✖▼€ ❪❫❝ ❪❡€ ✇ ▲❳❙▼❢❥✉ ▲❳❝ ❪❫❢✽❪❡€①✇❭❆❇❆❈❆✠❆❏❋✮❋
❅ ❦❊t❋ ❦❊❉ ❃✳❱❩❙✪✞❪ ❬✽❙ q €✞❪❫✉❳■ ❙✽❱❳◆❜◗❘▲❳❝❤❲ ❱❳◆❜◗❘✈☎▲❳❙▼❢✂✉ ▲❳❝❫❪ ❢✽❪❡€ ✇❫❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❍✖❱
❅ ❦❊t❋ ❦❊▲ ❄✼❱❳◆❜❙ q ❝❫▲❳❬✽✈✞■❚✈☎▲❳❙✽❢❂✈✞▲❖€✞❪ ✈✚▼❬ ▲✖▼€ ❪❫❝ ❪❡€ ✇✫❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❍✕❳
❅ ❦❊❍ ♣ ❆✱● ✈✡❱❩❝❫✉❳■❑◆❜✈❴❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❵❳✪❱
❅ ❦❊t❍ ❦ ❅ ❆ ❝❫❪❫❙❭■❚▲❖◆☎✈✡❱❩❝❫✉❳■❑◆❛❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❵❳ ❅

❪❫❪❫❪


 ✂✁

✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✌✟✎✍

❅ ❦❳


✔✒

❅ ❊❦ ❍t❦❊❉ ❆ q ❬✹€▼❪ q ✈✡❱❩❝❫✉❳■❑◆ ❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❵❳✗❑
❈ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ✖❱
②❅❪ €▼❝❫❪❡❱❳❴❳◆ ▲❖❏ s ❪ q ❙❭❱❳€✡■❚✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❙✮❍
✑✏

✓✒

✣ ✄✗✆✗✡☎✘✙★✪✦☎☛✌✆✫✵❃✁✮✸✻✘✙★
❉t❦ ❅ ● s ■✔❙❭■❑■❚❢❂❲ ❱❳◆✣▲❘◆❜❪ q❜s ■❑◆☎❝❫▲❳❙❭❴❩❬✽▲❖❴❳■ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆❏❙✕❳
❉t❦❊❉ ❖ ◆✞■❚❢▼❪ q ▲❖€✡■✹❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳✈✣▲❛❲ ❱❳◆ ◗❘▲❳❝❞❝❫▲❳❙❭❴❩❬▼▲❖❴❳■❯❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❱✕❉
t❉ ❦❊t❉ ❦ ❅ ●✘■❑◆❜◗❘✈ ❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❱✕▲
t❉ ❦❊t❉ ❦❊❉ ❭❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈ ❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❱✖❑
t❉ ❦❊t❉ ❦❊▲ ❭◆✞■❑■★▲❳❙✽❢ ✖€ ❱❩❬✽❙✽❢ ✉❖▲❖◆❜❪❫▲✖▼€ ❝❡■❚✈❛❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❱✕❍
t❉ ❦❊t❉ ❦◆❑ ♣ ❬✹✴€ ✈✡€✞❪❡€✞❬❭€✞❪❡❱❩❙ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❱
❉t❦❊▲ ❖ ◆✞❱t❱❳❲✜€ s ■❑❱❳◆✞✇✂❱❳❲✘❏▼◆✞■❚❢✽❪ q ▲❖€✡■✔❝❡❱❳❴❩❪ q ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅✮❅✮❅
t❉ ❦❊t▲ ❦ ❅ ♦❇▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝❞❢❭■❚❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙✂◆❜❬✽❝❫■❚✈ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅✮❅✮❅
t❉ ❦❊t▲ ❦❊❉ ❬✽▲❳❙ €✞❪ ✽❬ ■❑◆✵■❘t◗ ❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙ q ■❚✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❉ ❅
❉t❦◆❑ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ✈✵❱❳❲③❏✽◆✞■❚❢▼❪ q ▲❖€✡■✔❝❡❱❳❴❩❪ q ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❉✕❳
t❉ ❦◆❭❑ ❦ ❅ ❀ ❱t❢❭■❚❝ ✈ ❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❉
t❉ ❦◆❭❑ ❦❊❉ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ■❚❙ €✞▲❳❪❫❝❫◗❛■❚❙ € ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ▲✪❑
t❉ ❦◆❭❑ ❦❊▲ ● s ■✔✈✞■❚◗❘▲❳❙❯€✞❪ q ✈✵❱❳❲③■❘◗ ❬✽▲❳❝ ❪❡€ ✇ ❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ▲✮❍
❉t❦❊❋ ❋✼❙▼❢❭■ q ❪❫❢✽▲✖▼€ ❪ ❝❫❪❡€ ✇ ❱❳❲✘❏✽◆❜■❚❢✽❪ q ▲❖€✡■✔❝❡❱❳❴❩❪ q ❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ▲✮❍
❉t❦❊❍ ❈ r❏✽◆✞■❚✈✞✈❜❪❡✉❳■❚❙❭■❚✈✞✈❅❱❳❲③❏✽◆✞■❚❢▼❪ q ▲❖€✡■✔❝❡❱❳❴❩❪ q ❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❑ ❅
t❉ ❦❊t❍ ❦ ❅ ❈ ❭❪❫✈✡€✡■❚❙ €✞❪❫▲❳❝❤✈✡■ q ❱❩❙▼❢ ❱❳◆❜❢❭■❑◆✣❝❫❱❳❴❩❪ q ❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❑✮❑
t❉ ❦❊t❍ ❦❊❉ ❋❇❙✽❪❡✉❳■❑◆❜✈✞▲❳❝❤✈✞■ q ❱❩❙✽❢ ❱❳◆❜❢❭■❑◆✼❝❡❱❳❴❩❪ q ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❑✧❋
❉t❦ ❳ ❀ ❪ q ◆✞❱❩◗❛❱r❢❭■❚❝❫✈❅❱❳❲✱✈✡❱❳❲ € ❅▲❖◆✞■ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❑✟❳
t❉ ❦ ❳ ❦ ❅ ♣ €✞▲❖€✡■✹◗ ▲ q❜s ❪❫❙✽■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❑✟❳
t❉ ❦ ❳ ❦❊❉ ❆❇❝❫◗❘▲ ◆✞■ ✉r❪❫✈✞❪❫€✡■❚❢❛❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❋✮❉
t❉ ❦ ❳ ❦❊▲ ❆ ✈✡❱❳❲ € ✳▲❖◆❜■★◗❘❪ q ◆❜❱❩◗❛❱t❢✽■❚❝✱❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❋✮▲
❉t❦ ❈ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❍✮❉
❉t❦❊❙ ②❅❪ ▼€ ❝❫❪❡❱❳❴❳◆ ▲❖❏ s ❪ q ❙❭❱❳€✡■❚✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ❅ ❳


✖✆✗
✙✒✛✒

✑✏

✑✏

✢✜

✢✜

✤✣

✦✥

✧✜

★✣

✔✒

✑✏✩✒

✂✆✟✄✕✘❊✒ ★✗✦☎☛✚✘✙✁☎✛ ❩✺✼✁✴✡✩✆✧✵ ★✧✎✑✆✗★✧✳ ✘✙✛✑✸
▲t❦ ❅ ❀❂❱❳€✞❪❫✉ ▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❲ ❱❳◆✣✉❳■❑◆❜❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙■❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦❊❉ ❉✛❪❫❙✽■❚▲❖◆ €✞❪❫◗❛■ €✡■❚◗❛❏✖❱❳◆❜▲❳❝❞❝❫❱❳❴❩❪ q ❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t▲ ❦❊t❉ ❦ ❅ ♣ ✇r❙❯€✞▲ ✂❱❳❲✱❉r●☎❉ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t▲ ❦❊t❉ ❦❊❉ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ✈✵❱❳❲✱❉r●☎❉☞❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t▲ ❦❊t❉ ❦❊▲ ❖ ◆ ▲ q €✞❪ q ▲❳❝❤❏▼▲❖€✡€✡■❑◆❜❙▼✈☎❱❳❲③✈✡❏✖■ q ❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✽✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t▲ ❦❊t❉ ❦◆❑ ❁❵◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙❯€✵■❘t◗ ❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙ q ■❚✈ ✾€ ■❑€ ✬■❑■❚❙❧❉r●☎❉ ❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈ ❆❇❆❈❆✠❆
t▲ ❦❊t❉ ❦❊❋ ❆❇❢❭■❘◗ ❬▼▲❖€✡■✹✈✡■❑€✞✈☎❱❳❲ q ❱❩❙✽❙❭■ q €✞❪❫✉❳■❚✈✣❲ ❱❳◆✣❉r●☎❉ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦❊▲ ❀❂❱r❢❭■❚❝ q s ■ q ❪❫❙❭❴✹✬
❚ ✈✡✇t✈✞€✡■❚◗❘✈❑❣✽€✡❱t❱❩❝❫✈❑❣❭❏✽◆❜❱❳❏✾■❑◆❜€✞❪❡■❚✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t▲ ❦❊t▲ ❦ ❅ ❈ ❭▲❳◗❛❏▼❝❫■✮❚ ◗★❬❭€✞❬▼▲❳❝✖■ q ❝❫❬▼✈✞❪❡❱❩❙ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆


✭✬✙✮

✳✜

✴✏

★✣

☞✵

✑✏

✧✏✰✯✲✱

❅ ✖❱
❅ ✮▲
❅ ✪❑
❅ ✮❋
❅ ❙✮❉
❅ ❙✮▲
❅ ❙✪❑
❅ ❙✮❍
❅ ❙✮❍

✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✌✟✎✍

▲t❦◆❑

● s ■✔♦❇❬ ♣ ❀✁ ✺◗❛❱t❢✽■❚❝ q❜s ■ q ■❑◆ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
♠✣❬▼❙✽❙✽❪❫❙❭❴✭♦❇❬ ♣ ❀✁ ❨❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❀❧❬❭€✞❬✽▲❳❝❤■ q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙✸◆❜■❑✉t❪❫✈❜❪❡€✡■❚❢☞❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
● s ■✧❲ ■❑◆✞◆✞✇ ◗❘▲❳❙ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
● s ■✔▲❳❝❫€✡■❑◆❜❙✽▲❖€✞❪❫❙❭✶❴ €✴❪❡€❅❏✽◆✞❱❳€✡❱ q ❱❩❝ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆

q
s
②✳◆❜▲❳❙ ❪❫❙❭❴ €✞❪❫◗❛■✔❝❫❱❳❴❩❪ q ❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦◆❑❭❦ ❅ ♣ ✇r❙❯€✞▲ ✂❱❳❲❨❃❅●☎❉ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦◆❑❭❦❊❉ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ✈✵❱❳❲ q ❱❩◗❛❏✴❬❭€✞▲❖€✞❪❡❱❩❙❥€✡◆✞■❑■★❝❡❱❳❴❩❪ q ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦◆❑❭❦❊▲ ❖ ◆ ▲ q €✞❪ q ▲❳❝❤❏▼▲❖€✡€✡■❑◆❜❙▼✈☎❱❳❲③✈✡❏✖■ q ❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✽✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦◆❑❭❦◆❑ ❁❵◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙❯€✵❘■ ◗t❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙ q ■❚✈ €✾■❑€ ✬■❑■❚❙ ❃❅●☎❉ ❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈ ❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦◆❑❭❦❊❋ ❆❇❢❭❘■ ◗ ❬▼▲❖€✡■✹✈✡■❑€✞✈☎❱❳❲ ❃❅●☎❉ q ❱❩❙✽❙❭■ q €✞❪❡✉❳■❚▼
✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❃❅●☎❉✄✂✹▲❳❙✽❢❥€ s ■✧■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈❜❪❡✉❳■✧❏✖❱ ✳■❑◆❜✈✵❱❳❲✱❉r●☎❉❊▲❳❙✽❢ ❃❅●☎❉ ❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦❊❋t❦ ❅ ②✳❱ ❱❩❝❫■❚▲❳❙ q ❱❩◗ €▼❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙▼✈❅❱❳❲✜€✡■❚◗❘❏✾❱❳◆ ▲❳❝✖❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈✣❪❫❙ ❃❅●☎❉ ❆
▲t❦❊❋t❊❦ ❉ ❖③▲❳✈✡€☎❱❳❏✖■❑◆❜▲❖€✡❱❳◆❜✈✼❪❫❙❥❉r●☎❉ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❀❂❱r❢❭■❚❝ q s ■ q ❪❫❙❭❴✸▲❳❝❡❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗ ✈ ❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❊❦ ❍t❦ ❅ ● s ■★❃✵●☎❉ ◗❛❱r❢❭■❚❝ q s ■ q ❪❫❙❭❴ ▲❳❝❫❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❊❦ ❍t❊❦ ❉ ❃❅●☎❉❊◗❛❱t❢✽■❚❝ q❜s ■ q ❪ ❙❭❴ ✣❪❡€ s ❲ ▲❳❪❡◆❜❙✽■❚✈✞✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❊❦ ❍t❊❦ ▲ ● s ■✔❉r●☎❉ ◗❛❱r❢❭■❚❝ q❜s ■ q ❪ ❙❭❴ ▲❳❝❡❴❳❱❳◆❜❪❫€ s ◗ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
● s ❇■ ❬ r■❚❢ ❏✖❱❩❪❫❙ € q❜s ▲❖◆❜▲ q €✡■❑◆ ❪❫✈✞▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲ ❃✵●☎❛
❉ ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦ ❳ ❦ ❅ ❀ ❱❩❙❭❱❳€✡❱❩❙❭■✹❲ ❬✽❙ q €✞❪❫❱❩❙✽❛
✈ ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦ ❳ ❊❦ ❉ ● s ■ q ❱❳◆❜◆✞■ q €✞❙❭■❚✈✞✈✣❱❳❲✆☎✞✝✞✟✡✠☞☛ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
▲t❦ ❳ ❊❦ ▲ ● s ■ q ❱❳◆❜◆✞■ q €✞❙❭■❚✈✞✈✣❱❳❲✆☎✞✝✞✟ ✠✍✌ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❈ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
②❅❪ €▼❝❫❪❡❱❳❴❳◆ ▲❖❏ s ❪ q ❙❭❱❳€✡■❚✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆▲t❦❊▲t❦❊❉
▲t❦❊t▲ ❦❊▲
▲t❦❊t▲ ❦◆❑
▲t❦❊t▲ ❦❊❋
▲t❦❊t▲ ❦❊❍

❉✖❱✮❱
❉✖❱✕▲
❉✖❱✖❑
❉✖❱✧❳
❉ ❅❉
❉ ❅❍
❉ ❅❍
❉ ❅❙
❉✮❉✮▲
❉✮❉✪❑
❉✮❉✮❋
❉✮❉✮❍
❉✮❉✮❙
❉✮▲✖❱
❉✮▲ ❅
❉✮▲ ❅
❉✮▲✮❙
❉✪❑ ❅
❉✪❑✟❳
❉✪❑✧❙
❉✮❋ ❅
❉✮❋✮❉
❉✮❋✪❑
❉✮❍✪❑✧✏

✌✜

✩✜

✴✏

★✣

▲t❦❊❋
▲t❦❊❍

✧✏☞✵

☞✵

▲t❦ ❳
▲t❦

✔✒▲t❦❊❙✢✜

✑✏

✣ ✄✗✁✖✸✻✄✝✦☎✺✑✏✴✆✧✄✧✘❊✒❈★✪✦☎☛✚✘✙✁☎✛
❑❭❦ ❅ ✕ s ✇❥✈ s ❱❩❬✽❝ ❢ ✳■✹✈✡❏✖■ q ❪❡❲ ✇✸▲❳❙▼❢❥✉❳■❑◆❜❪❡❲ ✇ q ❱r❢❭■✗✖ ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❑❭❦❊❉ ❆✚❲ ◆❜▲❳◗❛■ ✳❱❳◆ ❲ ❱❳◆✣✈✡❱❳❲ € ❅▲❖◆✞■✹✉❳■❑◆❜❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙❩❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t❉ ❦ ❅ ❆ q ❱❳◆✞■✹❏✽◆❜❱❳❴❳◆❜▲❳◗❘◗❘❪❫❙✽❴✭❝ ▲❳❙❭❴❩❬✽▲❖❴❳■❇❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t❉ ❦❊❉ ❄✼❱❩▲❖◆✞■✔€✡◆❜❪❡❏✴❝❡■❚✈❏❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t❉ ❦❊▲ ③❖ ▲❖◆✞€✞❪❫▲❳❝❞▲❳❙▼❢❥€✡❱❳€✞▲❳❝ q ❱❳◆✞◆❜■ q €✞❙❭■❚✈✞✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t❉ ❦◆❑ ❖ ◆❜❱❳❴❳◆❜▲❳◗ ✉❖▲❖◆❜❪❫▲✖▼€ ❝❡■❚✈✵▲❳❙▼❢❂❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳❝❤✉❖▲❖◆❜❪❫▲✖✴€ ❝❡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❑❭❦❊▲ ❖ ◆✞❱t❱❳❲ q ▲❳❝ q ❬✽❝❫❬✽✈❅❲ ❱❳◆☎❏▼▲❖◆❜€✞❪❫▲❳❝ q ❱❳◆✞◆✞■ q €✞❙❭■❚✈❜✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t▲ ❦ ❅ ❖ ◆❜❱ ❱❳❲✜◆❜❬✽❝❡■❚✈❛❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t▲ ❦❊❉ ❖ ◆❜❱ ❱❳❲✜€✞▲✖▼€ ❝❡■❚▲❳❬ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❭❑ ❦❊t▲ ❦❊▲ ❆ q ▲❳✈✡■★✈✡€✞❬▼❢❭✇✱❚ ◗ ❪❫❙✽❪❫◗❘▲❳❝ ✈✞❬✽◗ ✈✡■ q €✞❪❡❱❩❙ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❑❭❦◆❑ ❖ ◆✞❱t❱❳❲ q ▲❳❝ q ❬✽❝❫❬✽✈❅❲ ❱❳◆☎€✡❱❳€✞▲❳❝ q ❱❳◆✞◆✞■ q €✞❙❭■❚✈✞✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❑❭❦❊❋ ❖ ◆✞❱❳❴❳◆ ▲❳◗❘◗❘❪❫❙❭❴✓t€ ✇ q ❱❩❙❯€✡◆❜▲ q € ❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❑❭❦❊❍ ❈ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆


✤✣

✢✏✑✏

✓✒✔✒


❉✮❍✕❳
❉✮❍
❉✕❳✪❱
❉✕❳✖▲
❉✕❳✖❍
❉✕❳
❉ ✖❱
❉ ✖❱
❉ ✪❑
❉✮❙✮❙
▲✖❱✖❑
▲✖❱
▲ ❅✮❅
✛✒

✩✒

✛✒
✛✒
✛✒

✙✒


✁✩ 

❑❭❦ ❳

②❅❪ €▼❝❫❪❡❱❳❴❳◆ ▲❖❏ s ❪ q ❙❭❱❳€✡■❚✈

✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✌✟✎✍

❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆ ▲ ❅

✁ ✡✩✦☎✵❂✵❃✁✮✸❄✘❁★✧✔ ✦☎✛✯✡✰✦✹✸✻✆✟✛✯☛✚✔
❀❂❱r❢❭■❚✈✵❱❳❲③€✡◆❜❬✽€ s ❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
②❅▲❳✈✞❪ q ◗❛❱r❢✽▲❳❝❤❝❡❱❳❴❩❪ q ❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t❉ ❦ ❅ ♣ ✇r❙❯€✞▲ ✫❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t❉ ❦❊❉ ♣ ■❚◗❘▲❳❙ €✞❪ q ✈✬❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❋t❦❊▲ ❉❞❱❳❴❩❪ q ■❚❙❭❴❩❪❫❙❭■❑■❑◆❜❪ ❙❭❴✰❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t▲ ❦ ❅ ● s ■✔✈✞€✡❱ q ❱❳❲③✉❖▲❳❝❫❪❫❢ ❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲❳✈❲❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t▲ ❦❊❉ ❁❵◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙❯€✵❏▼◆✞❱❳❏✖■❑◆✞€✞❪❡■❚✈❅❱❳❲✜€ s ■✹▲ q❑q ■❚✈✞✈✞❪ ▼€ ❪❫❝❫❪❡€①✇ ◆✞■❚❝ ▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t▲ ❦❊▲ ❃✳❱❳◆✞◆❜■❚✈✡❏✖❱❩❙✽❢❭■❚❙ q ■ € s ■❑❱❳◆✞✇ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t▲ ❦◆❑ ♣ ❱❩◗❛■✔◗❘❱t❢✽▲❳❝✛❝❡❱❳❴❩❪ q ✈ ❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❋t❦◆❑ ♦✼▲❖€✞❬✽◆❜▲❳❝❞❢❭■❚❢✽❬ q €✞❪❡❱❩❙ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❋t❦❊❋ ♠☎■❚▲❳✈✡❱❩❙▼❪❫❙❭❴❘▲✖✖€ ❱❩❬❭€ ❙❭❱ ✣❝❫■❚❢❭❴❳■✹❪❫❙❥▲❛◗✒❬✽❝❡€✞❪ ▲❖❴❳■❚❙ €✣✈✡✇r✈✡€✡■❚◗ ❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t❋ ❦ ❅ ♣ ❱❩◗❛■✧■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❫■❚✈❴❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t❋ ❦❊❉ ● s ■✔◗❘❱t❢✽▲❳❝❤❝❫❱❳❴❩❪ q ✐✔● ❑✧✄❋ ✂ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t❋ ❦❊▲ ♦❇▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝❞❢❭■❚❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙✂❲ ❱❳◆✣✐✔● ❑✧❋ ✂ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❋ ❦❊t❋ ❦◆❑ ❭❱❳◆❜◗ ▲❳❝❫❪❫✈✞❪❫❙✽❴✒€ s ■✧■ r▲❳◗❛❏✴❝❡■❚✈❏❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❋t❦❊❍ ❈ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❋t❦ ❳ ②❅❪ ▼€ ❝❫❪❡❱❳❴❳◆ ▲❖❏ s ❪ q ❙❭❱❳€✡■❚✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
 

✑✿
▲ ❅❙
▲✮❉✖❱
▲✮❉✖❱
▲✮❉ ❅
▲✮❉
▲✮▲✖❱
▲✮▲✮▲
▲✮▲✮❋
▲✪❑✕❱
▲✪❑✧▲
▲✪❑✧❍
▲✪❑✧❍
▲✪❑✧❙
▲✮❋✪❑
▲✮❋✕❳
▲✮❍✪❑
▲✕❳✖❉

✲✖

❋t❦ ❅
❋t❦❊❉

✴✏

✛✒

✧✏✧✏

✑✏✘✾✛✂✦☎✄ ✬✡✩✆✗★✟✘✾✔✖✘✙✁☎✛ ✱✡ ✘❁✦✹✸❄✄✝✦☎✺ ✔
♠☎■❑❏✽◆❜■❚✈✡■❚❙❯€✞❪ ❙❭❴✶✖€ ❱ ❱❩❝❡■❚▲❳❙✂❲ ❬✽❙ q €✞❪❫❱❩❙✽✈ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦ ❅ ❦ ❅ ❖ ◆❜❱❳❏✾❱❩✈❜❪❡€✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝✾❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲❳✈✵▲❳❙✽❢❥€✡◆❜❬✽€ s €✞▲✖€▼❝❡■❚✈●❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦ ❅ ❦❊❉ ②❅❪❫❙✽▲❖◆✞✇ ❢❭■ q ❪❫✈✞❪❫❱❩❙❥❢✽❪❫▲❖❴❳◆❜▲❳◗❘✈❛❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦ ❅ ❦❊▲ ✆❇◆❜❢✽■❑◆✞■❚❢❥②❅❍❇❍ ✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❍t❦❊❉ ❆✼❝❫❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗❘✈❅❲ ❱❳◆☎◆✞■❚❢▼❬ q ■❚❢✝✆ ②❅❍ ❍ ✈ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t❉ ❦ ❅ ● s ■✔▲❳❝❫❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✑✠ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t❉ ❦❊❉ ● s ■✔▲❳❝❫❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗✓✒✕✔✖✔✘✗✍✙ ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t❉ ❦❊▲ ● s ■✔▲❳❝❫❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗✟✞✡✠✛✚✄✜✢✞✤✣✢✎✄✜ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t❉ ❦◆❑ ● s ■✔▲❳❝❫❴❳❱❳◆❜❪❡€ s ◗✥✠✖✦✛✣✧✚✄✜✘✚ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t❉ ❦❊❋ ❆❇✈✞✈✡■❚✈✞✈✞◗❘■❚❙❯€☎❱❳❲★✆ ②❅❍ ❍ ✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❍t❦❊▲ ♣ ✇r◗❈✖€ ❱❩❝❫❪ q ◗❛❱r❢❭■❚❝ q s ■ q ❪❫❙❭❴✓❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t▲ ❦ ❅ ♠☎■❑❏▼◆✞■❚✈✡■❚❙ €✞❪❫❙❭❴❘✈✞❬✹✴€ ✈✡■❑€✞✈❅❱❳❲③€ s ■✹✈✡■❑€✵❱❳❲✱✈✡€✞▲❖€✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t▲ ❦❊❉ ♠☎■❑❏▼◆✞■❚✈✡■❚❙ €✞❪❫❙❭❴❛€ s ■✧€✡◆❜▲❳❙▼✈✞❪❡€✞❪❡❱❩❙✂◆✞■❚❝ ▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t▲ ❦❊▲ ❁❵◗❛❏▼❝❡■❚◗❛■❚❙ €✞❪❫❙❭❴✭€ s ■✧❲ ❬✽❙ q €✞❪❫❱❩❙✽✈❅❏✽◆✞■✪✩★▲❳❙✽❢❥❏✽◆❜■✬✫ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦❊t▲ ❦◆❑ ♣ ✇r❙❯€ s ■❚✈✞❪❫✈✞❪❫❙✽❴✭✆ ②❅❍ ❍ ✈ ❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❍t❦◆❑ ❆✚◆❜■❚❝❫▲❖€✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝❞◗✒❬ q ▲❳❝ q ❬▼❝❫❬✽✈❩❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
t❍ ❦◆❭❑ ❦ ❅ ♣ ✇r❙❯€✞▲ ❥▲❳❙✽❢❂✈✞■❚◗❘▲❳❙❯€✞❪ q ✈ ❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆


❍t❦ ❅

✙✮

☞✵

✢✜

✴✏

▲✕❳✗❑
▲✕❳✖❋
▲✕❳✮❳
▲ ✮▲
✛✒✛✒✛✒✛✒✛✒

▲ ✮❙
▲✮❙✮❉
▲✮❙✮▲
▲✮❙✕❳
▲✮❙✮❙
❑✕❱✮❱
❑✕❱✕❉
❑✕❱✖❑
❑✕❱✖❑
❑✕❱✧❳
❑✕❱✧❳
✛✒


✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✌✟✎✍

❍t❦❊❋
❍t❦❊❍

❍t◆❦ ❑❭❦❊❉ ❃✳❱r❢✽❪❫❙❭❴ ❃❅●✣❉ ◗❛❱r❢❭■❚❝❫✈✵▲❳❙✽❢❂✈✞❏✾■ q ❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✽✈ ❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
❈ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ❆✠❆❇❆✠❆✠❆❈❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆
②❅❪ €▼❝❫❪❡❱❳❴❳◆ ▲❖❏ s ❪ q ❙❭❱❳€✡■❚✈ ❆❇❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆✠❆❇❆✠❆✠❆❇❆❈❆✠❆

✁✩   

❑ ❅❱
❑ ❅❋
❑✧▲✮❉

✑✏✘ ✧✵ ✘✙✁✮✸✻✄✝✦✟❀✯✎

 ✛✂✡✩✆✕✜

✲✮✪✲✪ 
✁❊✗▼✁✵✎✸✁✵✲✴✆ ✓✴✆✞✁✵✠ ✪✬✩✂✩✞✁✵✄☎✆✞✝

● s ■✭▲❳❪❫◗ ❱❳❲✬❝❡❱❳❴❩❪ q ❪❫❙ q ❱❩◗❛❏▼❬✽€✡■❑◆✔✈ q ❪❡■❚❙ q ■❛❪❫✈✼€✡❱❂❢❭■❑✉❳■❚❝❡❱❳❏ ❝❫▲❳❙❭❴❩❬▼▲❖❴❳■❚✈ €✡❱❂◗❛❱t❢✽■❚❝✛€ s ■
✈✞❪❡€✞❬✽▲❖€✞❪❫❱❩❙✽✈ ✬■❧■❚❙ q ❱❩❬✽❙ €✡■❑◆✸▲❳✈ q ❱❩◗❛❏▼❬❭€✡■❑◆ ✈ q ❪❡■❚❙ q ■❂❏▼◆✞❱❳❲ ■❚✈❜✈✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝❫✈❚❣✬❪❫❙ ✈✞❬ q❜s ▲ ✳▲ ✇
€ s ▲❖€ ✳■ q ▲❳❙ ◆✞■❚▲❳✈✞❱❩❙✸▲✖€✖❱❩❬❭€✬€ s ■❚◗ ❲ ❱❳◆❜◗❘▲❳❝ ❝❡✇❳❦✱♠☎■❚▲❳✈✡❱❩❙✽❪ ❙❭❴★▲✖€✖❱❩❬❭€❨✈❜❪❡€✞❬✽▲❖€✞❪❡❱❩❙✽✈✬◗❛■❚▲❳❙✽✈
q ❱❩❙✽✈✡€✡◆❜❬ q €✞❪❫❙❭❴ ▲❖◆✞❴❩❬▼◗❛■❚❙❯€✞✈✭▲✖€✖❱❩❬❭€★€ s ■❚◗✄✂ ✳■ ❅▲❳❙ €★€✡❱ ❢❭❱ € s ❪❫✈✔❲ ❱❳◆❜◗❘▲❳❝ ❝❡✇❳❣✜✈✞❱❧€ s ▲❖€
€ s ■ ▲❖◆✞❴❩❬▼◗❛■❚❙❯€✞✈★▲❖◆✞■ ✉❖▲❳❝❫❪❫❢ ▲❳❙▼❢ q ▲❳❙✼€✖■❘❢❭■❑❲ ■❚❙✽❢❭■❚❢ ◆❜❪❡❴❳❱❳◆✞❱❩❬✽✈❜❝❡✇❳❣✛❱❳◆★■ t■ q ❬❭€✡■❚❢ ❱❩❙❊▲
◗❘▲ q❜s ❪❫❙❭■❳❦
❃✳❱❩❙✽✈✞❪ ❢❭■❑◆✵€ s ■✔❲ ❱❩❝❫❝❡❱ ✣❪❫❙❭❴✭▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ € ❚
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✕✑ ❁①❲❤€ s ■✼€✡◆❜▲❳❪ ❙ ▲❖◆✞◆❜❪❫✉❳■❚✈✬❝❫▲❖€✡■ ▲❳❙✽❢ € s ■❑◆✞■ ▲❖◆✞■❇❙✽❱✹€✞▲ ❭❪❫✈✬▲❖€✳€ s ■ ✈✡€✞▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❣
€ s ■❚❙✗✖❩❱ s ❙❘❪❫✈ ❝ ▲❖€✡■☎❲ ❱❳◆ s ❪❫✈✱◗❛■❑■❑€✞❪ ❙❭❴❭❦✘✖❳❱ s ❙❘❪ ✈ ❙❭❱❳€❨❝❫▲❖€✡■✼❲ ❱❳◆ s ❪❫✈ ◗❛■❑■❑€✞❪ ❙❭❴❭❦✱● s ■✵€✡◆❜▲❳❪❫❙
❢✽❪❫❢✂▲❖◆✞◆❜❪❫✉❳■✔❝❫▲❖€✡■❳❦✚✙✜✛✣✢✥✤✦✢✕✧✩★✪✤✫✢ ❣✾€ s ■❑◆✞■ ✳■❑◆✞■✔€✞▲ ❭❪❫✈☎▲❖€✣€ s ■✹✈✡€✞▲❖€✞❪❡❱❩❙❞❦
❁ ❙ €✞❬✽❪❡€✞❪❫✉❳■❚❝❡✇❳❣✛€ s ■✸▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ €★❪❫✈✔✉ ▲❳❝❫❪ ❢❤❣✛✈✞❪❫❙ q ■ ❪❡❲ ✬■❘❏✴❬❭€✔€ s ■✭✬✮✤✰✯✩✱✧✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■ ▲❳❙✽❢
€ s ■✲✱✏✛✴✳✏✤✦✵✸✈✞■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❇€✡❱❳❴❳■❑€ s ■❑◆❚❣r€ s ■❑✇✭€✡■❚❝❫❝✴❬✽✈ € s ▲❖€✬❪❡❲✾€ s ■❑◆✞■❇▲❖◆✞■✼❙❭❱★€✞▲ r❪ ✈❑❣❯€ s ■❚❙✶✖❳❱ s ❙
✣❪❫❝❫❝ €✖■❛❝❫▲❖€✡■❳❦❛● s ■❛✈✡■ q ❱❩❙✽❢ ✈✞■❚❙❯€✡■❚❙ q ■ €✡■❚❝❫❝❫✈✧❬✽✈ € s ▲❖€ s ■ ✳▲❳✈✔❙✽❱❳€✔❝❫▲❖€✡■❳❣✘✈✡❱❂❪❫€ ◗✒❬✽✈✡€
€✖■❇€ s ■ q ▲❳✈✡■✔€ s ▲❖€✣€ s ■❑◆✞■ ✳■❑◆✞■✔€✞▲ ❭❪❫✈❑❦
❀ ❬ q❜s ❱❳❲❞€ s ❪❫✂✈ €✖❱t❱ ✣❪❫❝❫✴❝ €✖■ q ❱❩❙ q ■❑◆❜❙❭■❚❢ ✣❪❡€ s ▲❖◆❜❴❩❬✽◗❛■❚❙ €✞✈❨€ s ▲❖€ s ▲❚✉❳■❇€ s ❪❫✈✬✈✡€✡◆❜❬ q
€✞❬❭◆✞■❳❣ ❙✽▲❳◗❘■❚❝❡✇❳❣ € s ▲❖€ q ❱❩❙✽✈✞❪ ✈✡€★❱❳❲❇▲ ❙ ❬✽◗ €✖■❑◆★❱❳❲❇✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈✭❲ ❱❩❝ ❝❡❱ ✳■❚☞
❢ € ✇ € s ■ ✬❱❳◆❜❢
✷ € s ■❑◆✞■❑❲ ❱❳◆✞■✹✸r▲❳❙✽❢❘€ s ■❚❙ ▲❳❙❭❱❳€ s ■❑◆❅✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❳❦❨● s ■✼▲❖◆✞❴❩❬✽◗❘■❚❙❯€✳❪❫✈ ✉❖▲❳❝❫❪❫❢✸❪❡❲✖€ s ■✼✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■
▲❖❲ €✡■❑◆✹€ s ■ ✷ € s ■❑◆✞■❑❲ ❱❳◆✞■✹✸✛❝❫❱❳❴❩❪ q ▲❳❝❫❝❡✇❧❲ ❱❩❝❫❝❫❱ ✣✈ ❲ ◆✞❱❩◗✏€ s ■❘✈✞■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❚❈✈ €✖■❑❲ ❱❳◆✞■❘❪❫€❑❦❘❈ ❭▲ q €✞❝❡✇
s ▲❖€ ✳■★◗❘■❚▲❳❙ €t✇ ✷ ❲ ❱❩❝❫❝❫❱ ✣✈✣❲ ◆✞❱❩◗✺✸▼❪❫✈☎€ s ■★✈✞✹❬ €✹❪❵■ q €☎❱❳❲✱€ s ❪❫✈ q❜s ▲❖❏✽€✡■❑◆❇▲❳❙▼❢❂€ s ■✒❙❭■ t€
❱❩❙❭■❳❦
❃✳❱❩❙✽✈✞❪ ❢❭■❑◆☎▲❳❙❭❱❳€ s ■❑◆✼■ r▲❳◗❛❏✴❝❡✮■ ❚
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✼✻ ❁①❲✖❪❡€ ❪❫✈③◆ ▲❳❪❫❙✽❪❫❙❭❴ ▲❳❙✽❢✗✖❯▲❳❙❭■☎❢❭❱t■❚✈ ❙❭❱❳€ s ▲ ✉❳■ s ■❑◆ ❬▼❈◗ €✽◆❜■❚❝❫❝❫▲ ✣❪❡€ s❛s ■❑◆ ❣
€ s ■❚❙ ✈ s ■ ✣❪ ❝❫❝r❴❳■❑€ ✳■❑€❑❦✽✖❯▲❳❙❭■✼❪❫✈❨❙❭❱❳€ ✳■❑€❑❦✱❁ €✬❪❫✈❨◆❜▲❳❪❫❙✽❪❫❙✽❴❭❦✾✙✜✛✣✢✥✤✦✢✕✧✩★✹✤✦✢❑❣✿✖❯▲❳❙❭■ s ▲❳✈ s ■❑◆
❬✽◗ €✽◆✞■❚❝❫❝❫▲ ✣❪❡€ s❥s ■❑◆❚❦
● s ❪❫✈✳❪❫✈❅▲❳❝❫✈✡❱✭▲✒✉ ▲❳❝ ❪❫❢✸▲❖◆❜❴❩❬✽◗❛■❚❙ €❑❦✬❃❅❝❡❱❩✈✡■❑◆❅■ ❭▲❳◗❘❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙ ◆✞■❑✉❳■❚▲❳❝ ✈❅€ s ▲❖€✵❪❡€✳▲ q €✞❬▼▲❳❝❫❝❡✇


✧✏✴✏✴✏✴✏

✴✏

✑✏✧✏

✧✏

✦✣✧✏


 

✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑
★☎ ✙☎ ✍

✟ ✎☎✞✝

✂☎

s ▲❳✈✒€ s ■✂✈✞▲❳◗❛■❥✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬✽◆✞■ ▲❳✈✒€ s ■❥▲❖◆✞❴❩❬▼◗❛■❚❙❯€✭❱❳❲☎€ s ■ ❏▼◆✞■❑✉t❪❫❱❩❬✽✈✔■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■✔✓ ❆❇❝❫❝ ✬■
s ▲❚✉❳■★❢❭❱❩❙❭■✔❪❫✈☎✈❜❬✹€▼✈✡€✞❪❡€✞❬✽€✡■❚❢ ✈✞❱❩◗❛■✹✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■✹❲ ◆❜▲❖❴❩◗❛■❚❙ €✞✈☎❲ ❱❳◆☎❱❳€ s ■❑◆ ✈ ❚
❈ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■ ❅ ❦ ❅
❈ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■ ❅ ❦❊❉
€ s ■✔€✡◆❜▲❳❪ ❙❥❪❫✈☎❝❫▲❖€✡■
❪❡€☎❪❫✈✵◆ ▲❳❪❫❙✽❪❫❙❭❴
€ s ■❑◆✞■✹▲❖◆❜■✧€✞▲ r❪❫✈✼▲❖€☎€ s ■✔✈✡€✞▲❖€✞❪❫❱❩❙ ✖❩▲❳❙❭■ s ▲❳✈ s ■❑◆✣❬▼◗❈€✽◆❜■❚❝❫❝❫▲ ✣❪❡€ s❥s ■❑◆
✖❳❱ s ❙ ❪❫✈✵❝❫▲❖€✡■✔❲ ❱❳◆ s ❪❫✈✵◗❘■❑■❑€✞❪❫❙❭❴ ✖❩▲❳❙❭■✹❴❳■❑€✞✈ ✳■❑€❑❦
● s ■☎▲❖◆✞❴❩❬▼◗❛■❚❙❯€✳❪❫❙❘■❚▲ q s ■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❫■ q ❱❩❬✽❝❫❢ €✾■✼✈✡€✞▲❖€✡■❚❢ ✼❪❡€ s ❱❩❬❭€✱€✞▲❳❝ ❪❫❙❭❴★▲✖€✾❱❩❬✽€ €✡◆❜▲❳❪❫❙✽✈
▲❳❙✽❢✂◆❜▲❳❪❫❙❞❣✽▲❳✈✵❲ ❱❩❝ ❝❡❱ ✣❘✈ ❚
✧✏

✑✏✑✏

✴✏

✦✣✧✏✕✗✖✡✘✚✙✜✛✣✢✤✛✣✥✏✦★✧✪✩✔✦✎✫✭✬✮✛✰✯✪✱✳✲✴✥✜✦✵✯✶✱✷✘✷✱✹✸✻✺ ✮✂ ✟✼ ☞✂ ✩✽✧✪✱
✡ ★✡ ☞☎ ★✡

❁ ❙ ❢❭■❑✉❳■❚❝❡❱❳❏▼❪ ❙❭❴ ❝❡❱❳❴❩❪ q ✈❚❣ ✳■✸▲❖◆✞■ ❙❭❱❳€ q ❱❩❙ q ■❑◆❜❙❭■❚❢ ✣❪❡€ s s ▲❖€✔€ s ■ ✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❚✈★◆❜■❚▲❳❝❫❝❡✇
◗❛■❚▲❳❙❤❣✯€▼❬❭€✹❱❩❙✽❝❡✇ ❪❫❙❊€ s ■❚❪❡◆★❝❫❱❳❴❩❪ q ▲❳❝✬✈✞€✡◆❜❬ q €✞❬❭◆✞■❳❦ ✆❇❲ q ❱❩❬❭◆❜✈✡■❳❣ s ■❚❙ ✳■✿✾❁❀✣❀❃❂❅❄ ✈✞❬ q❜s
◆✞■❚▲❳✈✡❱❩❙✽❪ ❙❭❴❭❣✽▲❳✈☎❢❭❱❩❙❭■✔▲✖€✖❱ ✉❳■❳❣✴✈✞❬ q s ◗❛■❚▲❳❙✽❪ ❙❭❴ ✣❪❫❝❫❝☎€✖■ ❱❳❲③❴❳◆✞■❚▲❖€✣❪❫❙ €✡■❑◆✞■❚✈✡€❑❦


✑✣

✔✑ ✓✕✑❇❆✄✎✡❈✴✌✏✞❊❉ ✞●❋■❍✟❏ ✎▲❑ ✎✻▼✌❋ ✎✡▼◆❈ ✎✡❑
❁ ❙ ❱❳◆❜❢❭■❑◆ €✡❱ ◗❘▲ ■ ▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ €✞✈✂◆❜❪❡❴❳❱❳◆❜❱❩❬✽✈❑❣ ✳■ ❙✽■❑■❚❢ €✡❱ ❢❭■❑✉❳■❚❝❫❱❳❏ ▲ ❝❫▲❳❙❭❴❩❬▼▲❖❴❳■ ❪ ❙
s ❪ q s ✳■ q ▲❳❙ ■ t❏✽◆❜■❚✈✞✈✧✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈✧❪❫❙ ✈✞❬ q❜s ▲ ❅▲❚✇ € s ▲❖€ €✽◆❜❪❫❙❭❴❩✈✣❱❩❬❭€ € s ■❚❪❡◆✧❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳❝
✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬✽◆✞■❳❦ ● s ■ ❝❫▲❳❙❭❴❩❬▼▲❖❴❳■ ✳✭
■ €✖■❑❴❩❪❫❙ ✣❪❡€ s ❪❫✈ € s ■ ❝❫▲❳❙❭❴❩❬✽▲❖❴❳■ ❱❳❲★❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❡€✞❪❫❱❩❙✽▲❳❝
❝❡❱❳❴❩❪ q ❦❧❁①€✒❪❫✈❈€✴▲❳✈✡■❚❢❊❱❩❖
❙ ❀ ✤✦❁★ ❀✣★✪✯ ✳ ✱ ✳ ✪★ €✔✯ ❣✳❱❳◆ ✵✴✮✢ ◗☞❂❘✾✪✞✤ ✾✹✱ ✟✳ ❙✹✢✺✯✥❚✢ € ✱ ❚✢ €❃◗ ✢ ✯ s ❪ q❜s ❱❩❙✽■ q ▲❳❙❤❣
❪❫❙ ❏✽◆❜❪❫❙ q ❪❡❏▼❝❡■❳❣❯▲❖◆❜❴❩❬❭■✔▲❳✈ €✖■❚❪❫❙❭❴✒€✡◆❜❬❭■ ❱❳◆☎❲ ▲❳❝❫✈✡■❳❦ ❈ r▲❳◗❛❏✴❝❡■❚✈✳❱❳❲✜❢❭■ q ❝ ▲❖◆❜▲❖€✞❪❡✉❳■✔✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈
▲❖◆✞✮■ ❚
❯ ❅✜❱ ❦✼● s ■✔✈✞❬✽◗ ❱❳❲✜€ s ■✹❙t❬✽◗ €✾■❑◆ ✈ ▲✭▲❳❙✽❢ ❋✭❘■ ◗t❬✽▲❳❝❫✈ t❦
❯ ❉ ❱ ❦✝✖❯▲❳❙❭■✔◆✞■❚▲ q €✡■❚❢ ✉t❪❡❱❩❝❫■❚❙❯€✞❝❡✇✸€✡❱ ✖❩▲ q ✸ ✈❇▲ q❑q ❬✽✈✞▲❖€✞❪❫❱❩❙✽✈❑❦
❯ ▲ ❱ ❦✼❈❨✉❳■❑◆✞✇✂■❑✉❳■❚❙ ❙✽▲❖€✞❬❭◆ ▲❳❝❤❙ ❬✽◗ €✖■❑❳
◆ ❲❫❉❛❪❫✈☎€ s ■✔✈✞❬✽◗ ❱❳❲✜€ ✳❱ ❏▼◆❜❪❫◗❛■✧❙t❬✽❈◗ €✖■❑◆❜✈❚❦
❯ ❑ ❱ ❦✼❆❇❝❫❝❞❀❧▲❖◆✞€✞❪❫▲❳❙✽✈☎❝ ❪ ■✧❏✖■❑❏✽❏✖■❑◆✞❱❩❙✽❪✾❱❩❙❥€ s ■❚❪❡◆✵❏✴❘❪ ❨☞❨❚▲r❦
❯ ❋ ❱ ❦✼❆❇❝ €✖■❑◆✞€✣❃❅▲❳◗✒❬✽❬
✈ ■❑❩ €✞▲❳❪❡€✣❬▼❭
❙ ■ ❩ q ◆❜❪❡✉❖▲❳❪❫❙❥❲ ◆❜▲❳❫❙ q ❪ ▲❳❪❫✈❑❦
❯ ❍ ❱ ❦✼❍ ❪❡■ ❵
✕ ❬❭❴ ◆❜❢✽■ ❢✽■❚✈✣❀❂■❚❙▼✈ q❜s ■❚❙❧❪❫✈✡€☎❬✽❙▼▲❳❙❯€✞▲❳✈✡✚€ €✴▲❖◆❚❦
● s ■❚✈✡■✧✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈☎▲❖◆❜■✔▲❳❝❫❝❤❢❭■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❫✉❳■❳✹❣ €✾■ q ▲❳❬▼✈✡■✧€ s ■❑✇✸▲❖◆❜■✔❪❫❙ ❏✽◆❜❪❫❙ q ❪❫❏▼❝❡■ q ▲❖❏✴✖▲ €▼❝❡■ ❱❳❲
€✖■❚❪❫❙❭❴❛❢❭■ q ❝❫▲❖◆✞■❚❢ ✷ €✡◆❜❬❭■✹✸❡❣✾❱❳◆ ✷ ❲ ▲❳❝❫✈✡■✹✸❡❦ ♣ ■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ❯ ❅✜❱ q ▲❳❙ €✾■✧€✡■❚✈✞€✡■❚❢ €t✇❥▲❖❏✽❏✖■❚▲❳❝❫❪❫❙❭❴✭€✡❱
€▼▲❳✈✞❪ q ❲ ▲ q €✞✈✭✖▲ €✖❱❩❬❭€✭▲❖◆❜❪❡€ s ◗❘■❑€✞❪ q ❯ ▲❳❙✽☞
❢ €t✇ €✞▲ q ❪❡€✞❝❡✇ ▲❳✈✞✈✞❬✽◗❘❪ ❙❭❴ ▲❳❙ ❆✣◆ ✖▲ €▼❪ q ❣✱❢❭■ q ❪❫◗❘▲❳❝
◆✞■❑❏✽◆✞■❚✈✞■❚❙❯€✞▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲✛❙▼▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝✖❙ ❬▼❈◗ €✖■❑◆❜✈ ❱ ❦ ♣ ■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ❯ ❉ ❱ ❪❫✈❅❈▲ €✴❪❡€✳◗❘❱❳◆✞■✼❏▼◆✞✮❱ €▼❝❡■❚◗❘▲❖€✞❪ q ❦
❁ ❙ ❱❳◆❜❢✽■❑◆✧€✡❱❂❴❩❪❡✉❳■❘❪❡€✧▲✂€✡◆❜❬❭€ s ✉❖▲❳❝❫❬❭■❳❣ ✳■❘❙❭■❑■❚❢ €✡❱ ❙❭❱ s ❱✺✖❩▲❳❙✽■✭▲❳❙▼❢✒✖❩▲ q ▲❖◆✞■
▲❳❙✽❢ ❏✖■❑◆ s ▲❖❏▼✈✭€✡❱ s ▲❚✉❳■❧▲ ◆✞■❚❝❫❪❫✖▲ €✴❝❡■❥▲ q❑q ❱❩❬✽❙❯€✸❲ ◆❜❱❩◗ ✈✡❱❩◗❛■❑❱❩❙❭■ s ❱ ✣❪❫€✞❙❭■❚✈✞✈✡■❚❢ € s ■
✈✞❪❡€✞❬✽▲❖€✞❪❫❱❩❙ ❢✽■❚✈ q ◆❜❪ €✖■❚❢❤❦✧❁❵❙ ❏✽◆❜❪❫❙ q ❪❫❏▼❝❡■❳❣▼■❳❦ ❴❭❦❡❣✜❪❡❲ ✳■ s ▲❳❢ €✖■❑■❚❙ ▲❖€✧€ s ■❛✈ q ■❚❙❭■❳❣ ✳■✭❲ ■❑■❚❝
€ s ▲❖€ ✳■ ✬❱❩❬✽❝ ❢ s ▲❚✉❳■ €✖■❑■❚❙ ✖▲ €✴❝❡■✂€✡❱❊❢❭■❑€✡■ q € ✖❯▲❳❙❭■✹✸ ❛
✈ ❙ ✳✕✪★ ❂ ❚✢ €✡✱☎◆✞■❚▲ q €✞❪❡❱❩❙❤❣✳❏✽◆✞❱ ✉t❪❫❢✽■❚❢
€ s ▲❖€ ❪❡€✸❪❫❙✽❢❭■❑■❚❢ ❱ q❑q ❬❭◆✞◆✞■❚❢ ❪❫❙ € s ▲❖€ ✳▲ ✇❳❦ ♣ ■❚❙❯€✡■❚❙ q ■ ❯ ▲ ❱ ❣ ❙✽❱ ✣❙ ▲❳❬✈ ❜❇❱❩❝❫✹❢ €✴▲ q❜s ✸ ✈
q ❱❩✪❙ ❪✡■ q €✞❬❭◆✞■❳❣❨✈✡■❑■❚◗ ✈❛✈✡€✡◆❜▲❳❪❡❴ s €✡❲ ❱❳◆ ✳▲❖◆❜❢ ❱❩❙ € s ■✂❲ ▲ q ■❥❱❳❲✼❪❡€❑❦ ❃✵❝❡■❚▲❖◆❜❝❡✇❳❣ ▲ ❲ ▲ q €✭✖▲ €✖❱❩❬❭€
✧✏✤✣

☞✵✆✣
 ✂✁✄ ✆☎

✎✑✮☛❅✠✏✂ ✠ ✝✄✝
✧✡

✻✑

✍ ✡ ✝✠✟☛✡☞✝✡☞✍

❙t❬✽◗❈€✖■❑◆❜✈✤❲✰❉❛❪❫✈☎■❚❪❡€ s ■❑◆✣€✡◆ ❬❭■✔❱❳◆✣❲ ▲❳❝❫✈✡■❳❦✳②❅❬❭€✣€✡❱❘€ s ❪❫✈☎❢✽▲ ✇❂❙❭❱✮€✖❱t❢❭✇ ❙✽❱ ✣✈
s ❑■ € s ■❑◆❇✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ❯ ▲ ❱ ■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈✡■❚✈❇▲❘€✡◆ ❬❭€ s ❱❳◆ ❙❭❱❳€❑❦✵❁ €✼❪❫✈✣■❑✉❳■❚❙ ❙✽❱❳€ q ❝❡■❚▲❖◆ s ■❑€ s ■❑◆
€ s ❪❫✈ q ❱❩❬✽❝❫❢ €✖■✧✈ s ❱ ✣❙ €t✇✸✈✡❱❩◗❘■✠❬▼❙✽❪❡€✡■✧◗❛■❚▲❳❙▼✈❑❣❭■❑✉❳■❚❙❂❪❡❲✜❪❡€ ✬■❑◆❜■✧€✡◆❜❬❭■❳❦ ❄✼❱ ✳■❑✉❳■❑◆❚❣✾❪ ❙
€ s ❪❫✈❨€✡■ t€ ✬■ ✣❪❫❝ ❝✹€✖■ q ❱❩❙ €✡■❚❙❯€ ✣❪❡€ s ✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈❅▲❳✈❅✈✡❱ ❱❩❙ ▲❳✈✳€ s ■❑✇ q ▲❳❙❤❣r❪❫❙ ❏✽◆❜❪❫❙ q ❪❫❏▼❝❡■❳❣
▲❖€✡€✞▲❳❪❫❙❊✈✞❱❩◗❛■❘€✡◆❜❬❭€ s ✉ ▲❳❝ ❬❭■❛◆✞■❑❴❩▲❖◆❜❢✽❝❫■❚✈✞✈✔❱❳❲ s ■❑€ s ■❑◆✹€ s ❪❫✈✔€✡◆❜❬❭€ s ✉❖▲❳❝❫❬❭■❛◆✞■✠✟▼■ q €✞✈✹€ s ■
▲ q €✞❬✽▲❳❝❨✈✞€✞▲❖€✡■ ❱❳❲❅▲☛✡✖▲❳❪❡◆ ✈✹✈✞❬❭❴❳❴❳■❚✈✞€✡■❚❢ €t✇ € s ■❘✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■✸❪❫❙ ◗t❬❭■❚✈✡€✞❪❫❱❩❙❤❦ ♣ ■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ❯ ❑ ❱
✈✡■❑■❚◗❘✈✳✠▲ €▼❪❫€❨✈✞❪❫❝❫❝❫✇❳❣❯▲❳❝❡€ s ❱❩❬❭❴ s ✬■ q ❱❩❬✽❝❫❢✸✈✞▲❚✇❘€ s ▲❖€ ✳ ✧ ❀ ▲❖◆✞€✞❪ ▲❳❙✽✈❨■ ❭❪❫✈✡€✳▲❳❙✽❢❘■❚▲❖€✳❏▼❪❘❨☞❨❚▲r❣
€ s ■❚❙✒▲❳❝❫❝❩❱❳❲✽€ s ■❚◗ ✣❪ ❝❫❝❳■❚❪❡€ s ■❑◆③❝❫❪ ■✬❏✖■❑❏✽❏✖■❑◆✞❱❩❙✽❪❖❱❩❙✭❪❡€✛❱❳◆③❙❭❱❳€❑❦ ❯ ✕ ■ s ▲❚✉❳■❅€✡❱ ❪❫❙❯€✡◆❜❱t❢✽❬ q ■
❏✽◆✞■❚❢✽❪ q ▲❖€✡■☎❝❡❱❳❴❩❪ q ❪❫❙ ❃ s ▲❖❏✽€✡■❑◆ ❉✧€✡❱★✈✡■❑■✼€ s ▲❖€ € s ❪❫✈❨✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■✼❪❫✈ ▲❳❝ ✈✡❱✹❢❭■ q ❝❫▲❖◆ ▲❖€✞❪❡✉❳■✼❪❡✄❲ € ★
❀ ▲❖◆❜€✞❪❫▲❳❙✽✈✱■ ❭❪❫✈✡€✥✂t❪❡€ ❪❫✈✱€ s ■❚❙❘€✡◆❜❬❭■❳❦ ❱ ❆✼❴❩▲❳❪❫❙❤❣❩❲ ❱❳◆ € s ■☎❏✴❬❭◆✞❏✖❱❩✈✡■❚✈③❱❳❲✖€ s ❪❫✈③€✡■ r€✬✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■
❯ ❑ ❱ ✣❪❫❝ ❝t❢✽❱❭❦③❈❨€❨▲❳❝❡❱❳◆❜✈❚✧❣ ◗ ❬✟✸ ■❚✈✡€ q ■ ◗t❬ ✸ ❱❩❙❘❏✖■❚❙✽✈✞■❅❢✽■❚✈ ❏ s ◆ ▲❳✈✡■❚✈ ❯ ❋ ❱ ■❑€ ❯ ❍ ❱ ✖ ♣ ■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈
❯ ❋ ❱ ▲❳❙✽❢ ❯ ❍ ❱ ▲❖◆✞✠
■ ❬▼❙✽■✔❪❡❲✘✇❳❱❩❬ s ▲❖❏✽❏✖■❚❙✂€✡❱ ◆❜■❚▲❳❢ ❭◆✞■❚❙ q s ▲❳❙✽✿
❢ ❜❇■❑◆❜◗❘▲❳❙ ✶▲ €▼❪❡€❑❦❨● s ❬✽✈❚❣
❢❭■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❫✉❳■✔✈✡€✞▲❖€✡■❚◗❛■❚❙ €✞✈ q ▲❳❙ €✾■✔◗ ▲❳❢❭■✔❪❫❙❥▲❳❙ ✇✂❙▼▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝ ❣❭❱❳◆✣▲❖◆❜€✞❪ ❬ q ❪❫▲❳❝ ❣❭❝❫▲❳❙✽❴❩❬✽▲❖❴❳■❳❦
● s ■ ❪❫❙✽❢★❱❳❲✴✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈ ✳✌■ ☞✮✪★ €✎✍ ✱ q ❱❩❙✽✈✞❪❫❢✽■❑◆ s ■❑◆✞■✵▲❖◆✞■✵❙❭❱❩❙ ❢❭■ q ❝❫▲❖◆ ▲❖€✞❪❡✉❳■❅❱❩❙❭■❚✈❑❣❯❝❫❪ ■
✏ ❃✳❱❩❬✽❝❫❢✂✇❳❱❩❬ ❏▼❝❡■❚▲❳✈✡■✧❏✴▲❳✈✞✈☎◗❛■✧€ s ■★✈✞▲❳❝❡€ ✖
✏ ♠☎■❚▲❳❢❭✇❳❣✾✈✡€✡■❚▲❳❢❭✇❳❣✽❴❳❱●✓
✏ ❀ ▲ ✇❥❲ ❱❳◆❜€✞❬✽❙❭■ q ❱❩◗❛■✔✇❳❱❩❬✽◆ ❅▲❚✇❳❦
❖ ◆❜❪ ◗❘▲❖◆❜❪❫❝❡✇❳❣ ✳■❘▲❖◆✞■❘❪❫❙ €✡■❑◆✞■❚✈✡€✡■❚❢ ❪❫❙ ❏✽◆❜■ q ❪❫✈✡■❛❢❭■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❫✉❳■❘✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❚✈❑❣✛❱❳◆ ✯✩✱ ✾✹✱ ✒✢ ✑✗☞✢ €✡✱✏✯
✖▲ €✖❱❩❬❭€✭€ s ■ €✖■ s ▲❚✉r❪❡❱❩❬❭◆✭❱❳❲ q ❱❩◗❛❏▼❬❭€✡■❑◆ ✈✞✇t✈✡€✡■❚◗ ✈❑❣❨❱❳◆❘❏▼◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗❘✈❑❦ ♦✼❱❳€❛❱❩❙✽❝❡✇ ❢❭❱ ✬■
✳▲❳❙ €☎€✡❱ ✈✞❏✾■ q ❪❫❲ ✇✂✈✞❬ q s ✈✡€✞▲❖€✡■❚◗❛■❚❙ €✞✈ €▼❬❭€ ✳■✹▲❳❝❫✈✡❱ ❅▲❳❙❯€✼€✡❱ ◗✩✛✿✢ ◗✒✓ s ■❑€ s ■❑◆✣▲❛❴❩❪❡✉❳■❚❙
❏✽◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗❂❣❳❱❳◆❨✈✡✇r✈✡€✡■❚◗❥❣❩❲ ❬✽❝ ❬▼❝ ✈✘▲ ✈✡❏✖■ q ❪ ❬ q ▲❖€✞❪❫❱❩❙❛▲❖€ s ▲❳❙✽❢❤❦③● s ❬✽✈❑❣ ✳■☎❙❭■❑■❚❢✭€✡❱✔❢❭■❑✉❳■❚❝❡❱❳❏
▲ q ▲❳❝ q ❬✽❝❫❬✽✈✼❱❳❲❨◆✞■❚▲❳✈✞❱❩❙✽❪❫❙❭❴ s ❪ q s ▲❳❝ ❝❡❱ ✣✈ ❬✽✈❇€✡❱❥❢❭◆❜▲ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙✽✈✣❲ ◆✞❱❩◗ ❴❩❪❡✉❳■❚❙ ▲❳✈
✈✞❬✽◗❛❏▼€✞❪❡❱❩❙✽✈❑❣❳❝❫❪ ■☎❪ ❙✽❪❡€✞❪❫▲❳❝❫❪ ✈✡■❚❢✔✉❖▲❖◆❜❪❫✖▲ €▼❝❫■❚✈❑❣ s ❪ q❜s ▲❖◆✞■☎◆❜■❚❝❫❪❫✖▲ €▼❝❡■❅❪❫❙✭€ s ■✼✈✡■❚❙✽✈✡■✵€ s ▲❖€❨€ s ■❑✇
❏✽◆✞■❚✈✡■❑◆❜✉❳■☎€✡◆❜❬❭€ s ❚✱❪❡❲✖▲❳❝❫❝▼❱❩❬❭◆✬▲❳✈✞✈❜❬✽◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙▼✈ ▲❖◆✞■✣€✡◆ ❬❭■❳❣ € s ■❚❙❘❱❩❬❭◆ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈❜❪❡❱❩❙❛❱❩❬❭❴ s €❨€✡❱
€✖■✹€✡◆❜❬❭■✭▲❳✈ ✬■❚❝ ❝ ❦❇❆ ◗★❬ q s ◗❛❱❳◆✞■✭❢✽✄❪ ✔ q ❬▼❝❡€ ◗t❬❭■❚✈✡€✞❪❡❱❩❙ ❪❫✈ s ■❑€ s ■❑◆❚❣✖❴❩❪❡✉❳■❚❙ ▲❳❙ ✇❂€✡◆❜❬❭■
❏✽◆✞❱❳❏✖■❑◆✞€①✇❂❱❳❲✬▲ q ❱❩◗❛❏✴❬❭€✡■❑◆✧❏✽◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗❂❣ ✬■ q ▲❳✭
❙ ❬✴❙✽❢❧▲❳❙ ▲❖◆❜❴❩❬✽◗❛■❚❙ €✔❪❫❙ ❱❩❬❭◆ q ▲❳❝ q ❬✽❝❫❬▼✈
s€ ▲❖€ s ▲❳✈❅€ s ❪❫✈✳❏✽◆❜❱❳❏✾■❑◆❜€ ✇ ▲❳✈✵❪❡€✞✈ q ❱❩❙ q ❝ ❬✽✈✞❪❡❱❩❙❤❦✱● s ■❇❢❭■ q ❝ ▲❖◆❜▲❖€✞❪❡✉❳■✔✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ❯ ▲ ❱ ✖▲ €✖❱ ✉❳■
◗❘❪❡❴ s €✵❪❫❝❫❝❫❬✽◗ ❪❫❙✽▲❖€✡■✣€ s ■✔❏✽◆✞✮❱ €▼❝❫■❚◗❘▲❖€✞❪ q ▲❳✈✡❏✖■ q €☎❱❳❲✜✈❜❬ q❜s ◗t❬❭■❚✈✡€✞❪❫❱❩❙✽✈✵❪❫❙✂€ s ■ q ❱❩❙ €✡■ t€✼❱❳❲
❙ ❬▼❈◗ €✖■❑◆✵€ s ■❑❱❳◆✞✇❳❦
● s ■❇❝❡❱❳❴❩❪ q ✈ ✳■ ❪❫❙❯€✡■❚❙▼❢❛€✡❱✒❢✽■❚✈✞❪❡❴❩❙ ▲❖◆❜■✭❁✯ ❄✕✑✗✖✫✔★ ❂ ✳ ◗❅❪❫❙ ❙▼▲❖€✞❬❭◆✞■❳❦ ✕ ■✼€✡◆ ▲❳❙✽✈✞❝❫▲❖€✡■❇▲ q ■❑◆
€✞▲❳❪❫❙✂✈✞✘❬ ✔ q ❪❫■❚❙❯€✞❝❡✇❘❝ ▲❖◆✞❴❳■✧✈✞✹❬ €▼✈✡■❑€❅❱❳❲✜▲❳❝❫❝✖❈❨❙❭❴❩❝❫❪ ✈ s ❢❭■ q ❝ ▲❖◆❜▲❖€✞❪❡✉❳■✔✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈☎❪❫❙ €✡❱✭✈✡€✡◆❜❪❫❙❭❴❩✈
❱❳❲▼✈✡✇r❈◗ €✖❱❩❝❫✈❚❦✘● s ❪ ✈❞❴❩❪❡✉❳■❚✈✱❬✽✈✜▲ q ❱❩◗❛❏✽◆✞■❚✈❜✈✡■❚❢ €▼❬❭€✘✈✞€✞❪❫❝❫❝ q ❱❩◗❘❏▼❝❡■❑€✡■❅■❚❙ q ❱r❢✽❪❫❙❭❴✼❱❳❲▼❢❭■ q ❝❫▲❖◆
▲❖€✞❪❡✉❳■❛✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈✧▲❳❙✽❢ ▲❳❝❫❝❡❱ ✼✈❇❬▼✈✣€✡❱ q ❱❩❙ q ■❚❙ €✡◆❜▲❖€✡■❘❱❩❙ € s ■✭◗❛■❑◆✞■✭◗❛■ q❜s ▲❳❙✽❪ q ✈❇❱❳❲❨❱❩❬❭◆
▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ €✞▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❦✱● s ❪❫✈✱❪❫✈ ❪❫◗❘❏✾❱❳◆❜€✞▲❳❙❯€✱✈✞❪❫❙ q ■☎✈✡❏✖■ q ❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✽✈ ❱❳❲✖✈✞✇t✈✡€✡■❚◗ ✈✱❱❳◆✬✈✡❱❳❲ € ❅▲❖◆✞■
▲❖◆✞■☎✈✡❘■ ◗t❬❭■❚❙ q ■❚✈❨❱❳❲✾✈✞❬ q❜s ❢✽■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❡✉❳■☎✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈❑❦❨❁①€✱❲ ❬❭◆✞€ s ■❑◆✱❱❳❏✖■❚❙✽✈❨❬❭❏❛€ s ■☎❏✖❱❩✈✞✈✞❪ €▼❪❫❝
❪❡€ ✇❧❱❳❲✬▲❳❬❭€✡❱❩◗ ▲❖€✞❪ q ◗❘▲❳❙✽❪❡❏✴❬✽❝❫▲❖€✞❪❡❱❩❙❧❱❳❲✬✈✞❬ q❜s ✈✡❏✖■ q ❪ ❬ q ▲❖€✞❪❫❱❩❙✽✈❑❣❤▲ ❪❵✮❱ € € s ▲❖€ q ❱❩◗❘❏▼❬❭€✡■❑◆❜✈
❪✡❬▼✈✡€✬❝❡❱ ✉❳■ €✡❱✭❢✽✚❱ ✙ ❦ ✆✧❬❭◆✳✈✞€✡◆❜▲❖€✡■❑❴❳✇ ❪ ✈❨€✡❱ q ❱❩❙✽✈✞❪ ❢❭■❑◆ q ■❑◆❜€✞▲❳❪❫❙✂❢❭■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❡✉❳■✧✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈✵▲❳✈
✾✪❂ ❂t■❑✉❳■❚❙

✧✏✧✏✧✏

✧✏

✧✏

✑✣✢✜✛✣✙✣✧✏✳✜

✳✜✤✣✛✢✜✤✣✒✥✧✦★✥✪✩✬✫✮✭✰✯✧✥✱✦✳✲✴✭✵✩✬✶✂✷✚✫★✸✬✩✬✹✺✣✻✲✼✸ ✽✿✾✒✩ ✲✳✲★✥✧✦✱✷✚✯✧✩✬✦★✯✧❀✒✸❁✭✵✦✼✩ ✲✄✽✿✩✬✶✿✫✼❀✒✯✴✣❂✥✧✶✒❃✒✥✱✭✱❄✻❅✺❀✒✦✼✫❇❆❈✩✬✶✿❉✒✦★❅✱❄❊✩✬✶❊✹❋✲✼✣✠✭●✲❍✭✰✯✧✥✱✦✳✲✴✭✵✩✬✶
✯✧❅✺■❏❉✒❀❊✲✼✥✧✦❑❉✒✦★❅✺✹✺✦★✭✵■▼▲❍✫✴✭●✲✼✩✬✫✼◆✠✥✧✫❖✭❏✹✺✩ ❄✻✥✧✶❋❉❊✦★❅✺❉€✥✧✦✼✲✄✽✻✷☛◗✘✥❘■❏✩✬✹✺✣✻✲❙✸✬✥❚✲❙✫✼❅✺■❏✥❯❅✵✲✼✣✒✥✧✦❑✯✧❅✺■❏❉✒❀❊✲✼✥✱✦✎❉✒✦★❅✺✹✺✦★✭✵■❲❱


 

€✖■❚❪❫❙❭❴❛✾✹✱ ★✕✑ ✗✳ ◗❚❣▼❱❳◆ ✟✳ €

✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑
❀✿★ ❚✯ ✾ ✖☞❂ ✢❑❣✾❝ ❪ ■✧€ s ■✹✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■
✷ ● s ■✔❙t❬✽◗ ✾€ ■❑◆ ❋❘❪❫✈❅■❑✉❳■❚❙❤❦ ✸
★☎ ✙☎ ✍

✵ ✢ ◗✰★ ✑

✟ ✎☎✞✝

✂☎✕ ❛■ ▲❳✈✞✈✞❪❡❴❩❙ q ■❑◆✞€✞▲❳❪❫❙ ❢✽❪ ✈✡€✞❪❫❙ q €❇✈✡✇t◗ €✖❱❩❝❫✈✂✁☎✄✝✆✞✄✠✟✡✄ ❆ ❆ ❆ ❣❤❱❳◆ ✈✞❱❩◗❛■❑€✞❪❫◗❛■❚✈☛✁ ✙ ✄☞✁✍✌✎✄☞✁✍✏✑✄ ❆ ❆ ❆✖€✡❱
■❚▲ q❜s ❱❳❲★€ s ■❚✈✞■ ▲❖€✡❱❩◗❘❪ q ✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈ ▲❳❙▼❢ ✬■ q ▲❳❙ € s ■❚❙ q ❱r❢❭■ ❬❭❏ ◗❛❱❳◆✞■ q ❱❩◗❘❏▼❝❡■
✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈✣❪❫❙❥▲ ◗✰★✕✑✹❀✣★ ✯ ✳✏✱ ✳✕★✪€❃✾✔❂ ❅▲❚✇❳❦ ✽❱❳◆✣■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■❳❣❭❴❩❪❡✉❳■❚❙ € s ■✔▲❖€✡❱❩◗❘❪ q ✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❚✈
✁ ❚ ✷ ❁ ✬❱❩❙❥€ s ■✹❝❡❱❳€✡€✡■❑◆✞✇✂❝❫▲❳✈✡€ ✳■❑■ ❦ ✸
✆ ❚ ✷ ❁❅❏▼❬❭◆ q s ▲❳✈✡■❚❢❥▲❘❝❡❱❳€✡€✡■❑◆❜✇ €✞❪ q ■❑€❑❦ ✸
✟✴❚ ✷ ❁ ✬❱❩❙❂❝ ▲❳✈✡€ ✬■❑■ ✸ ✈❇✈ ✬■❑■❑❏✴✈✡€✞▲ ■❚✈❑❦ ✸
✬■ q ▲❳❙ ❲ ❱❳◆ ◗ ◗❛❱❳◆✞■ q ❱❩◗❛❏✴❝❡■ ✂✈✞■❚❙❯€✡■❚❙ q ■❚✈❇▲ q❑q ❱❳◆❜❢✽❪ ❙❭❴❛€✡❱❘€ s ■✔◆ ❬✽❝❡■❚✈ €✖■❚❝❡❱ ❈❚
■ € ✔✢ ✓✣✾✹✱ ✳✕✪★ € ❱❳✕❲ ✁ ❪ ✈ ❢❭■❚❙❭❱❳€✡■❚✰
❢ €t✇ ✒ ✁✌▲❳❙✽❢ ■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈✡■❚✈ ✷ ❁❘❢✽❪❫❢ ▼☎✖✷❋ ✣❪ ❙
✒ ❚☎● s ❖
€ s ■❛❝❡❱❳€✡€✡■❑◆❜✇ ❝❫▲❳✈✡€ ✬■❑■ ❣ ✸❞❱❳◆ ❘■ ◗t❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙❯€✞❝❫✇ ✷ ❁①€ ❪❫✈ ▼☎✖✷❋ €✡◆❜❬❭■✒€ s ▲❖€ ❁ ✬❱❩❙ € s ■
❝❡❱❳€✡€✡■❑◆❜✇✂❝ ▲❳✈✡€ ✬■❑■ ❦ ✸
❙ ✁❂▲❳❙✽✙❢ ✟ ✳■❇◗ ▲❚✇ ✼❪❫✈ s €✡❱❛✈✡€✞▲❖€✡■ € s ▲❖€ ✾✹✵✱ ❂ ✢ ✾✪✯ ✱✽✔★ € ✢✭★ ✧✾✱✏✛✣✠✢ ✑ ❪❫✈✬€✡◆❜❬❭✮■ ❚
✗ ❚✹❜ ❪❫✉❳■❚✘
✷ ❁ ✬❱❩❙ € s ■❛❝❡❱❳€✡€✡■❑◆✞✇ ❝❫▲❳✈✡€ ✳■❑■ ❣ ✖✷❉ ❁ ✳❱❩❙ ❝❫▲❳✈✡€ ✳■❑■ ✸ ✈★✈ ✬■❑■❑❏✴✈✡€✞▲ ■❚✈❑❦ ✂ ✸ ✬■
❢❭■❚❙✽❱❳€✡■❘€ s ❪❫✈ ❢❭■ q ❝❫▲❖◆ ▲❖€✞❪❡✉❳■❘✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■ €t✚✇ ✁ ✗ ✟ ▲❳❙▼❢ q ▲❳❝❫❝✱❪❡€✧€ s ■ ✵✪✳ ✜✯ ✛✣✢✻€❃◗ ✱ ✳✕✪★ €
❱❳✤❲ ✁❧▲❳❙✽✥
❢ ✟✙❦
▲ ✁ ✦ ✟★❢❭■❚❙❭❱❳€✡■❚✈❅€ s ■ ◆❜▲❖€ s ■❑◆❅❲ ❱❳◆✞€✞❬✽❙✽▲❖€✡■ ◗ ✪★ €★✛✣✢✡€✌◗ ✱ ✳✕✪★ €❛❱❳❲
✦ ❚☎❍ ❬✽▲❳❝❫❝❫✇❳❣t€ s ■✼❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫✧
✁❧▲❳❙▼✩
❢ ✟✴❚ ✷ ❉✛▲❳✈✡€ ✳■❑■ ❁ ✬❱❩❙❥€ s ■✹❝❡❱❳€✡€✡■❑◆✞✇ ✷✞ ▼✫✪ € s ■✔✈ ✬■❑■❑❏✴✈✡€✞▲ ■❚✈❑❦ ✸
✬ ❚☎❉✘▲❳✈✡€❑❣ €▼❬❭€❇❢❭■ ❬▼❙✽❪❡€✡■❚❝❫✇✂❙✽❱❳€❇❝❡■❚▲❳✈✞€❑❣✾€ s ■✒✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ✮✷ ✭✰✯ ❁ ✳❱❩❙ € s ■✒❝❫❱❳€✡€✡■❑◆✞✇ ❝❫▲❳✈✡€
✳■❑■ ❣ ❋✡✱ ✡✎ ▼ ❁✹❏▼❬✽◆ q❜s ▲❳✈✞■❚❢ ▲ ❝❡❱❳€✡€✡■❑◆✞✇ €✞❪ q ■❑€❑❦ ✸ ■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈✞■❚✈❛▲❳❙ ✼✳ ✑✹❀❃❂ ✗✳ ◗❁✾✹✱ ✳✕✪★ €
€✖■❑€ ✳■❑■❚✲
❙ ✁ ▲❳❙✽✩
❢ ✆t❣▼✈✞❬❭❴❳❴❳■❚✈✡€✞❪ ❙❭❴❛€ s ▲❖✳€ ✆✭❪❫✈✵▲❘❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳❝ q ❱❩❙✽✈✡❘■ ◗t❬❭■❚❙ q ■✧❱❳✤❲ ✁✛❦ ✕ ■
☎◆ ❪❡€✡✧■ ✁ ✬ ✆ ❲ ❱❳◆ € s ▲❖€ ✌ ❦ ✕ ■ q ▲❳❝❫✍❝ ✁ € s ■ ✾ ✯✰✣✯ ✢ ✑✹❀ ✱ ✳✕✪★ €❂❱❳☎❲ ✁ ✬ ✆✸▲❳❙✽✴
❢ ✆ ❪❡€✞✈
◗ ✪★ €❃◗☞❂✵✢ ✯ ✳✕✪★ €✽❦
✆❇❲ q ❱❩❬✽◆❜✈✡■❳❣ ✬■❧▲❖◆✞■❥■❚❙❯€✞❪❫€✞❝❡■❚❢ €✡❱❊❬✽✈✞■❥€ s ■❚✈✡■❂◆❜❬▼❝❡■❚✈✭❱❳❲ q ❱❩❙✽✈✡€✡◆❜❬ q €✞❪ ❙❭❴ ❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❡€✞❪❫❱❩❙✽✈
◆✞■❑❏✖■❚▲❖€✡■❚❢✽❝❡✇❳❦ ❭❱❳◆✼■ r▲❳◗❘❏▼❝❡■❳❣ ✳■✹▲❖◆✞■✹❙❭❱ ✚❪❫❙❥▲❛❏✖❱❩✈✞❪❫€✞❪❡❱❩❙✂€✡❱❘❲ ❱❳◆❜◗ € s ■✧❏✽◆❜❱❳❏✾❱❩✈❜❪❡€✞❪❡❱❩❙
✧✏

✧✏

☞✵

✳✣✧✏✧✏

✳✣

✳✣☞✵

✧✏

✤✣

✧✏

✁ ✦ ✆ ✬ ✒ ✟ ✗ ✆
✷ ❍ ✯ ✁ ✞✷▼✫✪ ✆ ✎❋ ✱✜✎✻▼❭▼✫✖❊❋ ✟ ✷✖ ❉ ✆

s ❪ q s ◗❛■❚▲❳❙✽✈✹€ s ▲❖€
▲ ✾❏ ❱❳€✡■❚❙ €✞❪❫▲❳❝ ▲❳◗ €▼❪❡❴❩❬✽❪❡€①✇ ❪❫❙✌€ s ❪❫✈✸◆✞■❚▲❳❢✽❪ ❙❭❴❭❦✸❡❦❘♥ ❩❱ ❬ ◗❘❪❡❴ s € s ▲❚✉❳■ ❙❭❱❳€✞❪ q ■❚❢
❙❭■ q ❱❩❬✽❝❫❢ s ▲ ✉❳■ ▲❖◆✞❴❩❬❭■❚❢ € s ▲❖€✂€ s ❪❫✈

✲✼✦✼✽ ✲★❅✢◆✠✶✒❃❂✭✢❉✒✦✼❅ ❅✷✶ ✲✼✣✠✭●✲❏▲✰✫✴✭●✲✼✩✬✫✼◆✠✥✧✫❘✲★✣✒✥✪❉✒✦★❅✺❉€✥✧✦✼✲✄✽✹✸✘✾✒❀ ✲ ◗ ✣✒❅✰✹✺❀✠✭✵✦✴✭✵✶✻✲✼✥✱✥✧✫❏❀✒✫❯✲★✣✠✭●✲❍❱❈✫✴✭●✲✼✩✬✫✼◆✠✥✧✫ ✲✼✣✒✥
❉✒✦✼❅✺❉€✥✱✦✳✲✄✽❈❅✷✶ ❉❊✦★❅ ❃✒❀✒✯✧✩✬✶✒✹✮❅✺✶✒✸ ✽ ✯✧❅✺✦★✦✼✥✧✯✧✲ ❉✒✦✼❅ ❅✷✶ ✫✻✺✂✼❋✥❑✫✼✥✱✥✧■ ✲★❅❏✦✼❀✒✶✪✩✬✶✻✲✼❅❏✭✵✶❈✩✬✶❊◆✒✶✒✩ ✲★✥❑✦✼✥✧✹✺✦★✥✧✫★✫✔✽
✛✿✾ ✲✼✫ ■❏✥✱✭✵✶✒✩✬✶❊✹✮✫★✣✒❅✺❀❊✸✬❃✪✶✒❅✵✲ ✾€✥❑✯✧❅✺✶✣✶ ❀❊✫★✥✧❃✪◗ ✩ ✲✼✣ ✲✼✣✒✥❖❅✷✶ ✲✼✥✧✶❈✩✬■❏❉✒✸✬✩✬✯✧✩ ✲✘■❏✥✱✭✵✶✒✩✬✶❊✹ ❅✷✶❁❀✹❂❘✩✬✶ ✶✠✭●✲✼❀✒✦✴✭✵✸☛✸❁✭✵✶✒✹✺❀✠✭✵✹✺✥
❃✒✩✬✫✼✯✧❅✺❀✒✦★✫✼✥❯✭✵✍
✫ ❃❅❄❇❆✠❈✎❃❉❂✂❊❋❊❋❊●❀✹❂❉✽ ✾ ✶❈✲✼✣✒✩✬✫ ✲★✥✻❍ ✲■❀✹❂❯✭✵✸ ◗✘✭✱✽ ✫✎■❏✥✱✭✵✶✒✫☎❏✝❑▼▲ ◆☞❏✠❖☞❑●€✝◗★◆❘€❚❙❯❑❲❱✣◆❨❳ ✭✵✶✒❃✢✫★✣✒❅✺❀❊✸✬❃❈✶✒❅✵✲
✾€✥❑✯✧❅✺✣✶ ✶ ❅✺❀✒✶✒❃✒✥✧❃ ◗ ✩ ✲★❩
✣ ◆✻❬✝❭❨▲ ❪❉❖☞❫✮❴✷◆❘€✠❵✚◗ ✣✒✩✬✯★✣❈✫✼✲★✭●✲✼✥✱✫✤✲✼✣✠✭●❘
✲ ◆☞❬❛❏✝❭❨❑✵▲ ❜❝€✠◗★◆ ✷❅ ✶ ✲✼✣✒✥❑✲✄◗✘❅✮✫✳✲✴✭●✲✼✥✧■❏✥✧✶ ✲✼✫✎✣✒❅✺✸✬❃❊✫❨✽
❞ ✜✤✣✒✥❏✶✠✭●✲✼❀✒✦★✭✵✸ ✸❁✭✵✶✒✹✺❀✠✭✵✹✺✥❏■❏✥✱✭✵✶✒✩✬✶❊✹✪✷❅ ✶✤❡ ❄❣❢❯❊✔❊❋❊■❆✷❈✎❃❅❤✲❊✔❊✔❊❥✐✂✷❅ ✶ ✲✼✥✧✶ ✩✬■❏❉✒✸✬✩✬✯✧✩ ✲✼✸ ✽ ✭✵✫✼✫★❀✒■❏✥✧✫❖✧
✭ ❭☞❏✠❪✣❖✻❏✠▲❦❵❧€✠▲ ◆❖✷❅ ✶
✲✼✣✒✥❏✭✵✫✼✫★❀✒■❏❉❊✲✼✩✬❅✺✶✢✫★❅✺■❏✥✧✣✒❅✱◗ ✥✧✶✠✭✵✾❊✸✬✩✬✶✒✹✪✩ ✲✼✫❙✯✧❅✺✶✒✯✧✸✬❀✒✫✼✩✬❅✺✎
✶ ✽❖✜✤✣✒✥ ✸✬❅✺✹✺✩✬✯✱✭✵✸ ■❏✥✱✭✵✶✒✩✬✶✒✹❍✷❅ ✶✚✩✬■❏❉✒✸✬✩✬✯✱✭●✲✼✩✬❅✺✶✢✩✬✫❙✭❍✾✒✩ ✲
❃✒✩ ♠ ✥✧✦★✥✧✶✻✲❇✷✘✲✼✣✒❅✺❀✒✹✺✣✂✷✤✩✬✶✿✲★✣✒✥❈✫★✥✧✶✒✫★✥ ✲★✣✒✭●✲❍✩ ✲❏✫✼✲★✭●✲★✥✧✫❏✲✼✣✒☛
✥ ♥★❵❧◆❨❖✻◆✔❵✻❴✷❏✠❑♦❫❲€✠◗✚€❚❙☛❑✵❵✻❪✣❑❲❱ ◗ ✣❊✩✬✯✴✣❂■❏✩✬✹✺✣ ✲ ✣✠✭✵❉✒❉€✥✧✶
◗ ✩ ✲✼✣✒❅✺❀❊✲❯✭✵✶ ✽❋✯✱✭✵❀✒✫★✭✵✸ ✦★✥✧✸❁✭●✲✼✩✬❅✺✶✒✫★✣❊✩✬✎
❉ ✽q♣✠❅✺✦❖✻✥ ❍✒✭✵■❏❉✒✸✬✥✺❁
✷ ❡ ✾ ✶ ✭✵✸✬✸ ✾✒✩✬✦✼❃✒✫❑✯✱✭✵❩
✶ r✒✽✻✷✕✲✼✣✒✥✧t
✶ s✚❅✺❩
✾ ✉✎❅✺✸✬✥ ◗✘✭✵✫❘✶❊✥✧❄✻✥✧✦
❉✒✦✼✥✧✫★✩✬❃✒✥✧✶✻✲❙✷❅ ✶ ✲★✣❊❘
✥ ✈ ✶✒✩ ✲★✥✧✧
❃ ✇ ✲★✭●✲✼✥✱✫✎✷❅ ✶②① ■❏✥✧✦★✩✬✯✱✣✭ ✽❇✐✚✩✬✫ ✭ ✲★✦✼❀✒✥❘✫✼✲★✭●✲★✥✧■❏✥✧✶ ✲✱✷ ✾✒❀❊✲ ✲★✣❊✥✱✦✼✥❯✩✬✫ ✶✒q
❅ ③ ✶✒❅❇◗ ✶✢✯✱✭✵❀✒✫★✭✵✸
✯✧❅✺✶✒✶✒✥✧✯❚✲✼✩✬❅✺✶✢✾ ✥❚✲✄◗✘✥✧✥✧✶ ✲✼✣✒■
✥ r✒✽ ✩✬✶✒✹✮❚✫ ③ ✩✬✸✬✸✬✫✤✷❅ ✶ ❉€✥✱✶❊✹✺❀✒✩✬✶✒✫ ✭✵✶✒❃ ✻✥ ♠ ✥✱✯❚✲✼✩ ❄✻✥❖✯❇✭✵■❏❉✒✭✵✩✬✹✺✶✒✩✬✶✒❅✹ ✽


  ✁✁ ✄✂✹✠

✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝
■ q ▲❳✈✡■ ✞✷☎▼ ✪ ❍ ✯ ◗ ❋✡✱ ✡✎ ▼ ❆ ❆ ❆

✟✆☎✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■ s ▲❳✈✧€ s ■❘✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬❭◆❜■ ✷ ❏ ❪❫✈ € s
✬❱❩❬▼❝❫❢✂◆✞■❘◗t❬✽❪❡◆✞■ € s ■✔❪❫❙▼✈✡■❑◆✞€✞❪❡❱❩❙✂❱❳❲✽€✽◆❜▲ q ■❑€✞✈❑❣✴▲❳✈✼❪❫❙

✟ ✎☎✞✝✸❞❆ q ❱❩◗❛❏▼❬❭€✡■❑◆

❯✁ ✦ ✆ ❱ ✬

❯✞❯ ✒ ✟ ❱ ✗ ✆ ❱

€✡❱❘❢✽❪❫✈✞▲❳◗ €▼❪❡❴❩❬▼▲❖€✡■✧€ s ❪❫✈✵▲❳✈✞✈✡■❑◆❜€✞❪❡❱❩❙❤❦ ❄✼❱ ✳■❑✉❳■❑◆❚❣ ✳■ s ❬✽◗❘▲❳❙✽✈✵❴❳■❑€✼▲❳❙✽❙❭❱ ✇❳■❚❢ € ✇✂▲✭❏✽◆✞❱
❝❫❪❡❲ ■❑◆❜▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲✘✈✞❬ q s €✽◆❜▲ q ■❑€✞✈ s ❪ q s ❪❫✈ s ✇ ✳■ ▲❳❢✽❱❳❏✽€ q ■❑◆✞€✞▲❳❪❫❙ q ❱❩❙❯✉❳■❚❙ €✞❪❡❱❩❙✽✈✵▲✖€✖❱❩❬❭€
€ s ■ ✖✩✳ € ✵✪✳ €②✓✤❀ ✤ ✳✕★✪✤ ✳ ✱ ✳ ✢ ✯❅❱❳❲✜€ s ■❚✈✡■✹✈✡✇r◗❈€✖❱❩❝❫✈❚❦
✖❃▼✌❏ ✡✎ ▼✌❋✶❍✜✖✌▼ ✑✡✓ ✒ €▼❪❫❙✽❢▼✈✔◗❛❱❳◆✞■ €✞❪❡❴ s €✞❝❡✇ € s ▲❳❙ ✗ ▲❳❙✽❢ ✦ ❣③▲❳❙▼❢ € s ■ ❝❫▲❖€✡€✡■❑◆✭€ ✬❱
€▼❪❫❙✽❢❧◗❛❱❳◆✞■✭€✞❪❡❴ s €✞❝❡✇ € s ▲❳❙ ✬ ❦✔❁❵◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❫❱❩❙ ✬ ❪❫✈✚✤ ✳♦✓✹✛ ✱ ✞✾ ✯✰✯✥★✏◗✥✳ ✾✹✱ ✳ ❙✪✢✧❚✧■ t❏▼◆✞■❚✈✞✈✞❪❡❱❩❙▼✈
❱❳❲✘€ s ■✔❲ ❱❳◆ ◗ ✁ ✬ ✆ ✬ ✟❛❢❭■❚❙❭❱❳€✡✳■ ✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ❦


☞✵

✰✣✩✜★✣

✌☞

✎✍

✧✏

✡✑ ✓ ✻ ✞●❋ ◆❉ ✞ ✌✂✪ ✎②✪ ◆❈✔❋■❍❚✖❃▼
❄✣❱ ❢✽❱ ✳■✸❴❳❱ ▲✖€✖❱❩❬❭€ q ❱❩❙✽✈✞€✡◆❜❬ q €✞❪❫❙❭❴❧▲ q ▲❳❝ q ❬▼❝❫❬✽✈✔❲ ❱❳◆✹◆❜■❚▲❳✈✡❱❩❙✽❪❫❙❭❴ ▲✖€✖❱❩❬❭€✹❏✽◆❜❱❳❏✾❱❩✈❜❪
€✞❪❡❱❩❙✽✈❑❣❩✈✞❱✧€ s ▲❖€ ✬■ q ▲❳❙❛■❚✈✡€✞✖▲ €▼❝❫❪ ✈ s € s ■✵✉ ▲❳❝ ❪❫❢✽❪❡€①✇✔❱❳❲✾❈ r▲❳◗❘❏▼❝❡■❚✈ ❅ ❦ ❅ ▲❳❙✽❢ ❅ ❦❊❉ ✖ ❃❅❝❡■❚▲❖◆❜❝❫✇❳❣
✬■ ✬❱❩❬▼❝❫❢ ❝❫❪ ■✔€✡❱ s ▲❚✉❳■✭▲✸✈✡■❑€❇❱❳❲✱◆❜❬✽❝❫■❚✈✵■❚▲ q❜s ❱❳❲ s ❪ q❜s ▲❳❝❫❝❡❱ ✼✈✣❬✽✈✼€✡❱✸❢❭◆ ▲ ✺▲ q ❱❩❙
q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙✸❴❩❪❫✉❳■❚❙❂▲ q ■❑◆✞€✞▲❳❪❫❙ ▲❖◆✞◆❜▲❳❙❭❴❳■❚◗❛■❚❙ €✣❱❳❲✜❏✽◆✞■❚◗ ❪❫✈✡■❚✈❑❦
❁ ❙❊❙✽▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝✱❢❭■❚❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙❤❣ ✳■ s ▲ ✉❳■ ✈✞❬ q s ▲ q ❱❩❝❫❝❫■ q €✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲★❀ ✤ ★ ★ ✧ ✤✣✢✻❂ ✢✩✯ ❦ ● s ■❑✇❧▲❳❝
❝❡❱ ❬✽✈★€✡❱ ✳ € ✧✥✢✥✤✔❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲❳✈✹❲ ◆✞❱❩◗✶❱❳€ s ■❑◆❛❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈❑❦ ②✳✇❊▲❖❏✽❏▼❝❫✇t❪❫❙✽❴ € s ■❚✈✡■✂◆❜❬▼❝❡■❚✈★❪ ❙
✈✞❬ q❑q ■❚✈✞✈❜❪❡❱❩❙❤❣ ✳■✔◗❘▲❚✇❥❪❫❙❭❲ ■❑◆☎▲ q ❱❩❙ q ❝ ❬✽✈✞❪❡❱❩❙✂❲ ◆✞❱❩◗ ▲❘✈✞■❑€✵❱❳❲✜❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■❚✈❚❦
❉❞■❑€✥✸ ✈ ✈✡■❑■ s ❱ € s ❪❫✈ ✳❱❳◆ ✈❑❦ ♣ ❬❭❏✽❏✖❱❩✈✡■ ✳■ s ▲ ✉❳■❧▲ ✈✡■❑€ ❱❳❲✧❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈ ✙ ✙ ❣ ✌❖❣
✏ ✽❣ ❆ ❆ ❆❚❣ ✂ ❣ s ❪ q s ✳■ ✣❪ ❝❫❝ q ▲❳❝❫❝ ❀ ✤✦✠✢ ✑ ✳✼✯ ✢ ✯ ❣❤▲❳❙✽❢ ▲❳❙❭❱❳€ s ■❑◆❇❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲r❣ ✼❣ s ❪ q❜s ✬■
✣❪❫❝❫❝ q ▲❳❝❫❝☎❭
▲ ◗✰✪★ €❃◗✏❂❲✢ ✯ ✳ ✪★ €▼❦ ②✳✇ ▲❖❏▼❏▼❝❡✇r❪❫❙❭❴ ❏✽◆✞❱t❱❳❲✼◆❜❬▼❝❡■❚✈✭€✡❱ € s ■❥❏✽◆❜■❚◗❘❪❫✈✡■❚✈❑❣ ✬■ s ❱❳❏✖■
€✡❱❥❴❳■❑€★✈✡❱❩◗❘■❘◗❛❱❳◆✞■❛❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲❳✈❑❣✛▲❳❙✽✫
❢ €t✇ ▲❖❏✽❏▼❝❡✇r❪❫❙❭❴✂◗❛❱❳◆✞■❘❏▼◆✞❱ ❱❳❲✬◆❜❬✽❝❡■❚✈ €✡❱❥€ s ❱❩✈✡■❳❣✛€✡❱
■❑✉❳■❚❙❯€✞❬▼▲❳❝❫❝❡✇ ✮❱ €✽€✞▲❳❪❫❙❥€ s ■ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❡❱❩❙❞❦③● s ❪❫✈✵❪❫❙ €✡■❚❙❯€✞❪❫❱❩❙ ✬■★❢❭■❚❙❭❱❳€✡✠■ €t✇
✑✏✓✒

✔✒

✑✣✦✣

✑✣✞✣

✢✜

✆✣

✖✕✘✗

✦✣

✄ ✍✌ ✄ ❆ ❆ ❆✹✄
✂✚✙

● s ❪❫✈✳■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈❜❪❡❱❩❙✂❪❫✈ q ▲❳❝❫❝❡■❚❢❥▲✶✯ ✢ ✰✢✡✢☞€✡✱ ✂✽❪❡€✵❪❫✈ ❙✶✾✪❂ ✳✕✵❥❪❡❲✘▲✭❏▼◆✞❱ ❱❳❲✘❲ ❱❳◆✼❪❡€ q ▲❳❙ €✖■❇❲ ❱❩❬✽❙✽❢❞❦
● s ■☎✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ € ❲ ❱❳◆✬❈ ❭▲❳◗❛❏▼❝❫■❚✈ ❅ ❦ ❅ ▲❳❙✽❢ ❅ ❦❊❉✔❪❫✈ ✁ ✦ ✒ ✆ ✬ ✟✡✄ ✒ ✟✎✄☞✁ ✆ ❦❨❃✳❱❩❙▼✈✡€✡◆❜❬ q €✞❪❫❙✽❴
✈✞❬ q s ▲ ❏✽◆✞❱t❱❳❲ ❪❫✈✣▲ q ◆✞■❚▲❖€✞❪❡✉❳■✭■ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❳❣✖▲ €✴❪❡€✼❝❫❪ ■✔❏✽◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗ ◗❘❪❫❙❭❴❭❦☎❁ €✼❪ ✈✼❙❭❱❳€❇❙❭■ q ■❚✈
✈✞▲❖◆❜❪❫❝❫✇★❱✮€t✉t❪❫❱❩❬✽✈ s ❪ q❜s ◆ ❬✽❝❡■❚✈ €✡❱✒▲❖❏✽❏▼❝❡✇❳❣t▲❳❙✽❢ ❪ ❙ s ▲❖€✬❱❳◆❜❢❭■❑◆❚❣ €✡❱✹❱✮€✽€✞▲❳❪ ❙ € s ■❇❢❭■❚✈✞❪❡◆❜■❚❢ su mong muon
✜✛

✧✏

✑✏✧✏

✛✿✾ ✲ ✩✬✫✘✲★✦★ro
✭✵❃✒✩rang
✲✼✩✬❅✺✶✠✭✵✸✕✩✬✶❍✸✬❅✺✹✺✩✬✯❙✲★❅ ❀✒✫★✥✣✢✎✦✼✥✧✥✔③❍✸✬✥❚✲✳✲★✥✧✦★✫✔✽✥✤✕❅❇◗✘✥✧✦✧✦✄✯✱✭✵✫★✥❑✸✬✥❚✲✼✲✼✥✧✦★✫ ✭✵✦★✥❙❀❊✫★mun
✥✧❃✪✲✼❅✮gianh
✫✼✲★✭✵✶✒❃✂✶ lay
❅✺✦❦✶ ❅✺✦★■❯❀✒✸❁✭✵✫
✭✵✶✒❃❍❀✒❉❊❉ ✥✧✦✧✦✄✯✱✭✵✫★✥ ✸✬✥✧✲✳✲✼✥✱✦✼✫✤✭✵✦★✥ ❀✒✫★✥✧❃❥✶ ❅✺✦ ✫✼✥✧✲✼✫✘❅✷✶✹✶ ❅✺✦✼■ ❀✒✸❁✭✵✫✔✽✩★ ✥✧✦✼✥✎✭✵✦✼✥ ✫✼❅✺■❏✥ ❅✷✶✂✲★✣❊✥✎■❏❅✺✦★✥✘✯✧❅✺■❏■❏❅✺✶✒✸ ✽❯❀✒✫✼✥✱❃
✢✎✦✼✥✱❋
✥ ③ ✸✬✥❚✲✼✲✼✥✧✦★✫❇✷ ✲★❅✺✹✺✥❚✲✼✣✒✥✧✦✎◗ ✩ ✲★✣ ✲★✣❊✥✱✩✬✦✤❉✒✦✼❅✺✶ ❀❊✶✒✯✧✩❁✭●✲★✩✬❅✺✶☛❆
✤✕❅✱◗✘✥✧✪
✦ ✦✄✯✱✭✵✫✼✥
✈ ❉❊❉ ✥✧✧✦ ✦✄✯✱✭✵✫★✥
❉❊✣✒✩


✳ ✣✒✩
❉❊✫★✩


✳ ✫★✩
✯★✣✒✩
✢❙✭✵■❏■❍✭


✥❚✲★✭
✉✎✥✧✸ ✲★✭


✭✵✸✬❉❊✣✠✭

✾€✥❚✲★✭

✹✻✭✵■❏■❍✭✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑

 

★☎ ✙☎ ✍

✟ ✎☎✞✝

✂☎

q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈❜❪❡❱❩❙❤❦ ❆✼❢✽❢▼❪❡€✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝❫❝❫✇❳❣✘❱❩❬❭◆✭❏✽◆❜❱ ❱❳❲✵◆❜❬▼❝❡■❚✈★✈ s ❱❩❬✽❝❫❢ €✖■ q ▲❖◆✞■❑❲ ❬✽❝❫❝❫✇ q s ❱❩✈✡■❚❙ ✂❅❱❳€ s
■❑◆ ✣❪❫✈✞■❳❣ ✳■❛◗❘❪❡❴ s € €✖■✭▲✖€▼❝❡■✒€✡❱ ✷ ❏▼◆✞❱ ✉❳■✹✸❞❪❫❙ ✉❖▲❳❝❫❪❫❢❂❏✴▲❖€✡€✡■❑◆❜❙✽✈❇❱❳❲✬▲❖◆✞❴❩❬▼◗❛■❚❙❯€✞▲❖€✞❪❫❱❩❙❤❦ ❭❱❳◆
■ r▲❳◗❘❏▼❝❡■❳❣ ✬■❇■ t❏✖■ q €✳€ s ▲❖€ ✬■ ✬❱❩❙✟✸ € €✖■✼▲✖€✴❝❡■✣€✡❱✭✈ s ❱ ✌€ s ■✼✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ €☎✁☎✄✝✆ ✁ ✦ ✒ ✆t❦
❭❱❳◆❇■ r▲❳◗❛❏✴❝❡■❳❣✴❪❡❲✤✁ ✈✡€✞▲❳❙✽❢✽✈✼❲ ❱❳◆ ✷ ❜❇❱❩❝❫❢ ❪❫✈☎▲ ◗❛■❑€✞▲❳❝ ❦ ✸☎▲❳❙✽❢ ✆❛❲ ❱❳◆ ✷ ♣ ❪❫❝❫✉❳■❑◆✼❪❫✈☎▲ ◗❛■❑€✞▲❳❝ ❣ ✸
€ s ■❚❙ ❙❭❱ ✣❪❫❙❭❴ € s ■❚✈✡■ € ✳❱ ❲ ▲ q €✞✈✭✈ s ❱❩❬✽❝ ❢❊❙❭❱❳€✒▲❳❝❫❝❡❱ ❬✽✈★€✡❱ ❪ ❙❭❲ ■❑◆★€ s ▲❖€ ✷ ❜❇❱❩❝❫❢ ❪❫✈★▲
◗❛■❑€✞▲❳❝ s ■❑◆✞■❚▲❳✈☎✈✞❪❫❝❫✉❳■❑◆☎❪❫✈✞❙ ✸ €❑❦ ✸
❉❞■❑€✥✸ ✈✭❙❭❱ ❝❫❱ ❱ ▲❖€✒❱❩❬❭◆✹❏▼◆✞❱ ❱❳❲✵◆ ❬✽❝❡■❚✈❑❦ ✕ ■ ❏✽◆✞■❚✈✡■❚❙ €✭✖▲ €✾❱❩❬✽€❈❬✽❲ €✡■❑■❚❙❊❱❳❲✵€ s ■❚◗✶❪ ❙
€✡❱❳€✞▲❳❝✕✂ ✳■ ✣❪❫❝ ❝③❴❳❱ € s ◆✞❱❩❬✽❴ s € s ■❚◗ ❪❫❙ €✞❬❭◆❜❙ ▲❳❙✽❢ € s ■❚❙ ✈✞❬✽◗ ◗❘▲❖◆❜❪❫✈✡■❛▲❖€✒€ s ■❘■❚❙✽❢❊❱❳❲
€ s ❪❫✈✵✈✡■ q €✞❪❫❱❩❙❤❦


☞✣

✰✣✧✏

✧✏

✧✏

✤✣

✑✣✿✂✁ ✄✁✾✿✆☎✞✝ ✵❃✆✟✔ ✤✧✁☎✄✫✛✂✦☎☛✟✝✑✄✝✦☎✵ ✡☎✆✪✡✂✝ ★✟☛✚✘✙✁☎✛
✙✜✛✣✢ ✤✣✢✻❂ ✢✩✯✘✧✩★✹✤ ◗✰★✪€✹✛❉✢✻€❃◗ ✱ ✳ ★✪€
q ▲❳❝❫❝❡■❚❢ € s ■✂◆❜❬✽❝❫■ ❲ ❱❳◆ q ❱❩❙✪✡❪ ❬▼❙ q €✞❪❡❱❩❙ ❯ ✦ ❱ ❚ ▲❳❙▼❢ ❪❫❙
❝ ❬✽❢❭■ ✦ ✣❣✽❴❩❪❫✉❳■❚❙❥€ s ▲❖€ ✳■ s ▲ ✉❳■✹▲❳❝❡◆✞■❚▲❳❢❭✇ q ❱❩❙ q


❭❬ ◆ ❬✽◆❜✈✡€✒◆❜❬✽❝❫■✸❪❫✈
▲❳❝❫❝❡❱ ✣✈✵❬✽✈❅€✡❱ q ❱❩❙ q
✈✡■❑❏▼▲❖◆❜▲❖€✡■❚❝❫✇❳❦ ✕ ■ ☎◆❜❪❫€✡■✧€ s ❪❫✈❅◆❜❬✽❝❫■ ▲❳✈


€✡◆✞❱t❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙❤❦ ❁①€
❝❫❬▼❢❭■❚❢ ❳▲ ❙✽❢

✢✜


❆ €✖❱ ✉❳■ € s ■✂❝ ❪❫❙❭■ ▲❖◆✞■✂€ s ■✂€ ✬❱ ❏✽◆❜■❚◗❘❪❫✈✡■❚✈★❱❳❲☎€ s ■✂◆❜❬✽❝❫■❳❦ ②✳■❚❝❡❱ € s ■✂❝❫❪❫❙❭■✸❴❳❱ ■❚✈✭€ s ■
q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈❜❪❡❱❩❙❤❦ ❯ ❁ €★◗❘❪❫❴ s €✔❙❭❱❳€★✇❳■❑€❈€✖■❛€ s ■ ❬▼❙✽▲❳❝ q ❱❩❙ q ❝ ❬✽✈✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲❅❱❩❬❭◆✒▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ €✥✂ ✬■
◗❘❪❡❴ s € s ▲❚✉❳■❘€✡❱❂▲❖❏▼❏▼❝❡✇❧◗❘❱❳◆✞■❛◆❜❬✽❝❡■❚✈❇€✡❱❂❴❳■❑€✧€ s ■❑◆✞■❳❦ ❱ ●✛❱❥€ s ■❛◆❜❪❡❴ s €❇❱❳❲✳€ s ■❘❝❫❪ ❙❭■❳❣ ✬■
☎◆❜❪❡€✡■✸€ s ■✂❙✽▲❳◗❛■ ❱❳❲☎€ s ■ ◆❜❬✽❝❡■✹✂ ✦ ❪✬❪❫✈★◆✞■❚▲❳❢ ✷ ▲❳❙✽❢ ❪ ❙❯€✡◆✞❱r❢✽❬ q €✞❪❫❱❩❙ ✸❡❦❧♦✼❱❳€✞❪ q ■✂€ s ▲❖€ ✬■
s ▲❚✉❳■ ❪❫❙ €✡◆✞❱r❢✽❬ q ■❚❢❘▲ ✦ ❯ ❪❫❙ € s ■ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❡❱❩❙ ❱ s ■❑◆✞■✼€ s ■❑◆✞■ ✳▲❳✈❅❙❭❱❩❙❭■ €✾■❑❲ ❱❳◆✞■ ❯ ❪❫❙❘€ s ■
❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■❚✈ ❱ ❦
❭❱❳◆✵■❚▲ q❜s ❱❳❲✛€ s ■ q ❱❩❙▼❙❭■ q €✞❪❡✉❳■❚✈❑❣r€ s ■❑◆✞■ ❪❫✈✬❱❩❙❭■❇❱❳◆❅◗❘❱❳◆✞■✼◆ ❬✽❝❡■❚✈ €✡❱❛❪❫❙ €✡◆✞❱r❢✽❬ q ■❇❪❡€✬▲❳❙✽❢
❱❩❙❭■❘❱❳◆✭◗❛❱❳◆✞■❘◆ ❬✽❝❡■❚✈✧€✡❱❧■❚❝❫❪❫◗❘❪❫❙▼▲❖€✡■❘❪❡€❑❦ ● s ■❘◆❜❬✽❝❫■❚✈✧❲ ❱❳◆✒▲❳❙✽❢ ■❚❝❫❪ ◗❘❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙ ▲❖◆❜■ € s ■❚✈✡■
€ ✳✹❱ ❚


❯ ❅ ❦ ❅✜❱

✥ ❆
✠ ✛
✠ ❞
● s ■✔◆ ❬✽❝❡■ ✦ ■ ✈✞▲❚✇r✈ ❚☎❪❡❲③✇❳❱❩❬ s ▲❚✉❳■❛▲ ❏✽◆✞❱t❱❳❲✱❱❳❲ ✦ ✼❣✴€ s ■❚❙ €t✇❂▲❖❏✽❏▼❝❡✇r❪❫❙❭❴❛€ s ❪ ✈✣◆❜❬▼❝❡■
✇❳❱❩❬ q ▲❳❙ ❴❳■❑€ ✙ ▲ ❏✽◆✞❱t❱❳❲❇❱❳❲ ❦ ● s ■❥◆❜❬✽❝❡■ ✦ ★■ ✌❥✈❜▲❚✇r✈❘€ s ■ ✈❜▲❳◗❛■❂€ s ❪❫❙✽❴❭❣ €▼❬❭€❘▲❳❝ ❝❡❱ ✣✈
✇❳❱❩❬ €✡❱ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽❢❭■ ❪❫❙✽✈✡€✡■❚▲❳❢❤❦ ✆ €▼✈✞■❑◆✞✉❳■★€ s ■✒❢❭■❑❏✖■❚❙✽❢✽■❚❙ q ■❚✈✣❱❳❲❨€ s ■❚✈✡■✭◆❜❬✽❝❡■❚❘✈ ❚❅❪ ❙ € s ■
❬✽◆❜✈✡€✹◆❜❬✽❝❡■❘❱❳❲ ❯ ❅ ❦ ❅✜❱ ❣✬€ s ■ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❡❱❩❙ s ▲❳✈★€✡❱ ◗ ▲❖€ q❜s € s ■ ❬✽◆❜✈✡€ q ❱❩✖❙ ❪✡❬✽❙ q €★❱❳❲✵€ s ■
❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■❳❣ s ■❑◆✞■❚▲❳✈✒€ s ■✂■ ❭▲ q €❘❙✽▲❖€✞❬❭◆✞■✂❱❳❲☎€ s ■❥✈✡■ q ❱❩❙▼❢ q ❱❩✪❙ ❪✡❬▼❙ q € ❪❫✈✭❪❡◆✞◆✞■❚❝❡■❑✉❖▲❳❙ €❑❦
❁ ❙ € s ■★✈✞■ q ❱❩❙✽❢ ◆ ❬✽❝❡■✹❪❡€✼❪❫✯✈ ❪✞❬✽✈✡€✼€ s ■✹❱❳€ s ■❑◆ ❅▲❚✇ ▲❖◆✞❱❩❬▼❙✽❢ ❚✳€ s ■ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❡❱❩❙ s ▲❳✈☎€✡❱
◗❘▲❖€ q❜s € s ■✹✈✡■ q ❱❩❙▼❢ q ❱❩✪❙ ❪✞❬✽❙ q € ▲❳❙✽❢ q ▲❳❙ €✖■✔▲❳❙❯✇✂❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲r❦❨❁ €✣❪❫✈☎❪ ◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙❯€❅€✡❱
■❚❙❭❴❩▲❖❴❳■✣❪❫❙✭€ s ❪❫✈ ❪ ❙✽❢✒❱❳❊❲ ❀✻✾ ✱✕✱ ✢✩✤ € ✑✚✾ ✱ ◗✩✛✴✳ €②✓✓€✖■❑❲ ❱❳◆✞■✵€ s ■☎▲❖❏✽❏▼❝ ❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✒❱❳❲✴❏▼◆✞❱ ❱❳❲✴◆❜❬✽❝❡■❚✈❚❦
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔☛✓ ✡ ❉❞■❑€✥✸ ✈✔❬▼✈✡■★€ s ■❚✈✡■❛◆❜❬✽❝❡■❚✈✼€✡❱❥❏✽◆✞❱ ✉❳■✭€ s ▲❖✕€ ✁ ✦ ✆✞✄▼✟✌☞✍ ✆ ✦ ✟✂❪❫✈❇✉ ▲❳❝❫❪ ❢❤❦
★✣✑✣
✢✜

✢✜

✤✣

✧✏mac khac


  ✁✁ ✄✂✹✠

✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝

✟✆☎✟ ✎☎✞✝

✕ ✒■ ✈✞€✞▲❖◆✞€ € ✇ ☎◆ ❪❡€✞❪❫❙❭❴ ❢✽❱ ✣❙❧€ s ■✒❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■❚✈✥✂✴€ s ■❚❙ ✳■❛❝❡■❚▲❚✉❳■❛▲✸❴❩▲❖❏ ▲❳❙▼❢ ☎◆ ❪❡€✡■✹€ s ■
q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈❜❪❡❱❩❙ ❚


 ✁ ✦ ✆

✆ ✦ ✟

● s ■❛€✞▲❳✈ ❱❳❲ q ❱❩❙▼✈✡€✡◆❜❬ q €✞❪❫❙✽❴❂€ s ■ ❏▼◆✞❱ ❱❳❲❅❪❫✈✹€✡❱ ❬▼❝❫❝ € s ■❘❴❩▲❖❏☞€✾■❑€ ✬■❑■❚❙ € s ■✸❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■❚✈
▲❳❙✽❢ € s ■ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❡❱❩❙✫€t✇ ▲❖❏✽❏▼❝❡✇r❪❫❙❭❴❥▲❂✈✞❬▼❪❡€✞▲✖€▼❝❡■❛✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ q ■❘❱❳❲✳❏✽◆✞❱t❱❳❲✳◆❜❬✽❝❡■❚✈❑❦❛❁❵❙ € s ❪❫✈
q ▲❳✈✡■❳❣ ✳■☎▲❖❏✽❏▼❝❡✇ ✦ ■★✌✳€✡❱✧€ s ■ ❬✽◆❜✈✡€✜❏✽◆✞■❚◗ ❪❫✈✡■❳❣❳❴❩❪❡✉r❪❫❙❭❴ ❬✽✈❥✆t❦③● s ■❚❙ ✬■☎▲❖❏✽❏✴❝❡✇ ✦ ❪t€✡❱✧€ s ❪❫✈
✆❘▲❳❙✽❢❧€✡❱✸€ s ■✒✈✡■ q ❱❩❙▼❢ ❏✽◆❜■❚◗❘❪❫✈✡■❳❣✍✟t❣✾❴❩❪❡✉r❪❫❙❭❴ ❬✽✈✧✆ ✦ ✟r❦✼● s ▲❖€✥✸ ✈❇❪❡€☞✓ ✕ ■✭▲❳❝ ✈✡❱✸❬✽✈❜❬✽▲❳❝❫❝❡✇
❙ ❬▼❈◗ €✖■❑◆✼▲❳❝ ❝✛€ s ■❛❝❫❪ ❙❭■❚✈❑❣✴▲❳❙▼❢ ✣◆❜❪❡€✡■★❪ ❙ € s ■ ❪✞❬✽✈✡€✞❪ ❬ q ▲❖€✞❪❫❱❩❙ ❲ ❱❳◆ ■❚▲ q❜s ❝❫❪❫❙✽■❳❣✴❏✽◆❜❱t❢✽❬ q ❪❫❙❭❴
€ s ❪❫✈ ❚
✁ ✦ ✆ ❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■


✦ ★■ ✌ ❅

✆ ✦ ✟ ✦ ❄❪ ▲✞✄ ❉
❍❇■❚◗❛❱❩❙✽✈✡€✡◆❜▲❖€✡■❛€✡❱❥✇❳❱❩❬✽◆❜✈✡■❚❝❡❲ € s ▲❖€❇✇❳❱❩❬✟✸ ✉❳■ ❬✽❙✽❢❭■❑◆ ✈✡€✡❱ ❱r❢❧€ s ❪❫✈ € ✇❧€✡◆✞✇r❪❫❙❭❴ €✡❱✂✈ s ❱ ❱❩❙
✇❳❱❩❬❭◆❅❱ ✣❙ € s ▲❖€ ❯ ✁ ✦ ✆ ❱ ✦ ✟✎✄✂✁ ✦☎✄ ☞✍ ✆ ✦ ✁✧❪ ✈❨✉❖▲❳❝❫❪❫❢❤❦✱♦✼❱❳€✞❪ q ■ € s ▲❖€❅€ s ■ ▲❳❙✽❢ q ▲❳❙
€✖■✼❪❫❙✽✈✞€✞▲❳❙❯€✞❪❫▲❖€✡■❚❢✂❙❭❱❳€ ❪✞❬✽✈✡€✳€✡❱❛▲❖€✡❱❩◗❘❪ q ✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈❑❣✽❝❫❪ ☛
■ ✁❂▲❳❙✽❢ ✆✹❪❫❙✸€ s ■ ■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■ ✬■
❪✡❬▼✈✡€✼❴❩▲ ✉❳■❳✯❣ €▼❬❭€ ▲❳❝❫✈✡❱❥€✡❱ q ❱❩◗❛❏✖❱❩❬✽❙✽❢ ✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❚✈❑❦❘● s ❬✽✈❚❣✾❲ ◆✞❱❩◗ ❯ ✁ ✦ ✆ ❱ ✦ ✟ ✬■ q ▲❳❙
❢❭■❚❢✽❬ q ✕■ ✁ ✦ ✆ €t✇❥▲❖❏✽❏▼❝❡✇r❪❫❙❭❴ ✦ ■ ✙ ❣▼❪❫❙▼✈✡€✞▲❳❙❯€✞❪ ▲❖€✞❪❫❙❭❴ €✡❱ ✁ ✦ ✆✭▲❳❙✽❢ ✌€✡✚❱ ✟r❦
❁①❲ ✬■✔▲❖❏▼❏▼❝❫❪❡■❚❢✸€ s ■❚✈✡■✧❏✽◆❜❱ ❱❳❲❞◆ ❬✽❝❡■❚✈❅❝❫❪❡€✡■❑◆❜▲❳❝ ❝❡✇❳❣ € s ■❚❙✂€ s ■ ❏✽◆✞❱t❱❳❲✘✖▲ €✖❱ ✉❳■ ✳❱❩❬✽❝❫❢✂▲ q €✞❬
▲❳❝❫❝❡✇ €✾■✧▲❛€✡◆❜■❑■ ✣❪❡€ s ◆✞❱t❱❳✧€ ✆ ✦ ✟❛▲❳❙✽❢❂❝❫■❚▲❚✉❳■❚q✈ ✁ ✦ ✆✭▲❳❙✽✩
❢ ✟r❣✽❝❫❪ ■✧€ s ❪ ✈ ❚
✁ ✦ ✆
✦ ★■ ✌


✦ ❪
✆ ✦ ✟
❄✣❱ ✬■❑✉❳■❑◆ ❣ ✬■ ✟▼▲❖€✡€✡■❚❙❭■❚❢ € s ❪❫✈❨€✡◆✞■❑■✧❪❫❙ €✡❱★▲✒❝❫❪❫❙❭■❚▲❖◆✬❏✽◆✞■❚✈✡■❚❙ €✞▲❖€✞❪❡❱❩❙ s ❪ q s ❙❭■ q ■❚✈❜✈✞❪❡€✞▲❖€✡■❚✈
€ s ■❂❬✽✈✡■❥❱❳❲ ❏✖❱❩❪❫❙ €✡■❑◆❜✈❛▲❳✈ ✈✞■❑■❚❙ ❪❫❙ ❝❫❪ ❙❭■❚✶✈ ▲ ▲❳❙✽✬
❢ ❑❊✖▲ €✖❱ ✉❳■❳❦ ● s ■❚✈✞■❥❏✾❱❩❪ ❙❯€✡■❑◆❜✈ ▲❳❝❫❝❡❱
q
s
q
s
❬✽✈✼€✡❱ ◆❜■ ◆✞■❚▲❖€✡■❛€ ■❛▲ €✞❬✽▲❳❝③❏✽◆✞❱t❱❳❲✱€✡◆✞■❑■❳❦✹● ◆✞❱❩❬❭❴ s ❱❩❬✽€✣€ s ❪❫✈❇€✡■ r€❑❣ ✬■ ✣❪ ❝❫❝✛❬✽✈✞■★€ s ■
✟▼▲❖€✡€✡■❚❙❭■❚❢ ✉❳■❑◆❜✈✞❪❫❱❩❙❊❱❳❲☎❏▼◆✞■❚✈✡■❚❙ €✞❪❫❙❭❴ ❏▼◆✞❱ ❱❳❲ ✈❑❦ ● s ▲❖€ ✳▲ ✇❊✇❳❱❩❬ s ▲❚✉❳■✂€✡❱ q ❱❩❙ q ■❚❙ €✡◆❜▲❖€✡■
❱❩❙✽❝❡✇ ❱❩☞
❙ ❬▼❙✽❢▼❪❫❙❭❴❧▲❧❏✽◆✞❱t❱❳❲ ❣ ❙❭❱❳€✭❱❩❙ s ❱ €✡✫
❱ ❬✽€✭▲❧❴❳◆❜❱ ✣❪❫❙✽❴ €✡◆❜■❑■ ❱❩❙ €✡❱ ▲ ✈ s ■❑■❑€✭❱❳❲
❏▼▲❖❏✖■❑◆❚❦
❁①❲❞▲★✈✡❘■ ◗t❬❭■❚❙❯€✳❪❫✈ ✉❖▲❳❝❫❪❫❢❞❣❩€ s ■❑◆✞■❇◗❘▲❚✶✇ €✖■✣◗❘▲❳❙ ✇❘❢✽❪ ✡✖■❑◆✞■❚❙ € ❅▲❚✇r✈✬❱❳❲❤❏▼◆✞❱ ✉r❪❫❙❭❴✹❪❫€❑❦ ♣ ❱✹❪❡❲
✇❳❱❩❬ q ❱❩◗❛❏✴▲❖◆✞■✣✇❳❱❩❬❭◆✳✈✡❱❩❝❫❬❭€✞❪❫❱❩❙❛€✡❱✹€ s ■❚✈✞■✣■ r■❑◆ q ❪❫✈✡■❚✈ ✣❪❡€ s € s ❱❩✈✞■✣❱❳❲❤❱❳€ s ■❑◆❜✈❚❣❯€ s ■❑✇❛❙❭■❑■❚❢
❙❭❱❳€ q ❱❩❪❫❙ q ❪❫❢✽■❳❦★● s ■✭❪❫◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙ € € s ❪❫❙❭❴ €✡❱❥◆✞■❚▲❳❝❫❪ ✈✡■❳❣❤€ s ❱❩❬❭❴ s ❣❞❪ ✈✼€ s ▲❖€✔▲❳❙❯✇ ❏▼❬❭€✞▲❖€✞❪❡✉❳■


★✣

✙✣✖✗✧✏✢✜✧✏

✦✣✧✏
✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑
q €✞❙❭■❚✈❜✈✑t€ ✇ q s ■ q ❪❫❙❭❴✼■❚▲

 

★☎ ✙☎ ✍

✟ ✎☎✞✝

✂☎

q❜s ❪ ❙✽❢✽❪❡✉r❪❫❢✽❬✽▲❳❝ ❝❫❪❫❙❭■❳❣ ✈✡€✞▲❖◆✞€✞❪❫❙❭❴
❏✽◆✞❱t❱❳❲ q ▲❳❙❈€✾■ ◗✥✛✣✢ ◗✠✓✹✢✰✵✧❲ ❱❳◆ q ❱❳◆✞◆✞■
▲❖€☎€ s ■✧€✡❱❳❏❞❣▼❲ ❱❳◆☎€ s ■✔✉ ▲❳❝ ❪❫❢✂▲❖❏✽❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❫❱❩❙✂❱❳❲③❪❫€✞✈❅❏✽◆✞❱t❱❳❲✘◆❜❬▼❝❡■❳❦
✙✜✛✣✢ ✣✤ ✢✡❂ ✢ ✯ ★✦✧ ✵ ✑★ ✢ ✖❚❂ ✢ € ✔✢ ✓✣✾✹✱ ✳✕✪★ €
❁ ❙ €✞❬✽❪❡€✞❪❫✉❳■❚❝❡✇❳❣ € s ■❑◆✞■✳❪ ✈✘❙❭❱❇❢✽❪ ✡✖■❑◆✞■❚❙ q ■ €✾■❑€ ✬■❑■❚❙❛▲✼❲ ❱❳◆❜◗★❬▼❝❫▲ ▲❳❙✽❢★❪❫€✞✈ ✵ ★ ✢✤✖☞❂ ✢ € ✔✢ ✓✣✾✹✱ ✳✕✪★ €
✒❝✒ ❣ s ❪ q s ■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈✡■❚✈✣❙❭❱❘◗❛❱❳◆✞■✹▲❳❙▼❢❥❙❭❱❳€ s ❪❫❙❭❴❘❝❫■❚✈✞✈❅€ s ▲❳❙ ❪❡€✞✈✞■❚❝❡❲①❦✱● s ■✔✈✡■❚❙❯€✡■❚❙ q ■
✷ ❁①€✣❪ ✈ ▼☎✖✷❋ €✡◆❜❬❭■✧€ s ▲❖€✼❪❡€☎❢❭❱t■❚✈ ▼☎✖✷❋ ◆❜▲❳❪ ❙❤❦ ✸
❪❫✈ ❪✞❬✽✈✡€☎▲❛◗❛❱❳◆✞■ q ❱❩❙❯€✡◆❜❪❫✉❳■❚❢ ❅▲❚✇✂❱❳❲✱✈✞▲❚✇r❪❫❙❭❴
✷ ❁①€✣◆❜▲❳❪❫❙✽✈❑❦ ✸
❃✳❱❩❙ ✉❳■❑◆❜✈✡■❚❝❡✇❳❣ ❙❭❱ ✣❪❫❙❭❴ ✷ ❁ €❛◆❜▲❳❪❫❙✽✈❚❣ ✸ ✬■❂▲❖◆❜■❥❲ ◆✞■❑■✂€✡❱❊✈✞€✞▲❖€✡■❥€ s ❪❫✈✭❲ ▲ q €❘❪❫❙ € s ❪❫✈✭◗❛❱❳◆✞■
q ❱❩◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✡■❚❢❊◗❘▲❳❙✽❙✽■❑◆✹❪❡❲ ✬■ ✣❪❫✈ s ❦✂● s ❬✽✈❑❣ ✬■✸✮❱ €✽€✞▲❳❪❫❙ ◆❜❬▼❝❡■❚✈✧❱❳❲✵■❚❝❫❪❫◗ ❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙ ▲❳❙✽❢
❪❫❙ €✡◆✞❱t❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙ ❲ ❱❳◆✼❢❭❱❩✹❬ €▼❝❡■✧❙❭■❑❴❩▲❖€✞❪❫❱❩❙ ❚
☞✵★✣✢✣✧✏

✒❝✒


✁✂✁

✒❝✒

✄✁✂✁


s ■❑◆✞■✼▲❖◆✞■✼◆ ❬✽❝❡■❚✈✱❲ ❱❳◆✳✈❜❪❫❙❭❴❩❝❡■☎❙❭■❑❴❩▲❖€✞❪❫❱❩❙ ❱❩❙ ❪❡€✞✈ ❱ ✣❙❤❣t€✡❱ ❱❭❣ s ❪ q❜s ✬■ ✣❪❫❝❫❝❭✈✡■❑■ ❝❫▲❖€✡■❑◆❚❦ ❱
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✆☎ ● s ■★❏✽◆✞❱t❱❳❲✱❱❳❲ € s ■✭✈✡■❘◗ ❬✽■❚❙❯€☛✁☎✄ ✒❝✒ ❯ ✆ ✦ ✟ ❱ ✒❝✒ ✁ ✦ ✟ €✖■❚❝❡❱ ✺❬✽✈✡■❚✈
◗❛❱❩✈✡€✵❱❳❲③€ s ■✧❏✽◆❜❱ ❱❳❲✜◆❜❬✽❝❡■❚✈✵❢▼❪❫✈ q ❬✽✈✞✈✞■❚❢ ✈✞❱❘❲ ▲❖◆✝❚

❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■


✒❝✒ ❯ ✆ ✦ ✟ ❱ ❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■

✒❝✒ ✁
✒❝✒ ❪ ❅

✆ ✦ ✟
✒❝✒ ■ ❉


✦ ★■ ✌ ❑

✦ ✻❪ ▲✞✄ ❋
✒❝✒ ✁ ✦ ✟
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✞✓ ✝ ✕ ■ ❙✽❱ ❏✽◆✞❱ ✉❳■ € s ■ ✈✡❘■ ◗ ❬✽■❚❙❯€ ❯ ✁ ✦ ✆ ❱ ✦ ✟✡✄✂✁ ✦ ✄ ☞✍ ✆ ✦ ✁ s ❪ q❜s
✇❳❱❩❬ ✳■❑◆✞■✼❪❫❙ ✉r❪❡€✡■❚❢✭€✡❱✔❏✽◆✞❱ ✉❳■ €t✇★✇❳❱❩❬✽◆❜✈✡■❚❝❡❲✖❪❫❙✭€ s ■✣❝ ▲❳✈✡€❨✈✡■ q €✞❪❡❱❩❙❞✯❦ ❖✬❝❡■❚▲❳✈✡■ q ❱❩◗❘❏▼▲❖◆✞■☎€ s ■
❏✽◆✞❱t❱❳❲ €✖■❚❝❡❱ ✣❪❡€ s ✇❳❱❩❬❭◆✼✈✡❱❩❝❫❬❭€✞❪❡❱❩✑❙ ❚
❯ ✁ ✦ ✆ ❱ ✦ ✟ ❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■


✁ ✦ ✄
❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■

✁ ✦ ✆
✦ ■✙ ❅


✦ ★■ ✌ ▲


✦ ■✙ ❉

✆ ✦ ✁
✦ ❄❪ ❑ ✄ ❋
❯●✢✣
  ✁✁ ✄✂✹✠

✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝
✢❚❂ ✳✼✑ ✳ €❃✹✾ ✱ ✳ €②✓✶✳✼✑✹❀❃❂ ✳ ◗✮✾✹✱ ✳✕★✪€
✟✆☎✟ ✎☎✞✝

 

✜✙ ✛✿✢ ✤❉✢✻❂ ✢✽✧✩★✪✤
● s ■❑◆✞■✔❪ ✈✵❱❩❙❭■✹◆ ❬✽❝❡■ €✡❱✸❪❫❙ €✡◆✞❱r❢✽❬ q ■ ✬ ▲❳❙✽❢❂❱❩❙❭■✹€✡❱ ■❚❝❫❪❫◗ ❪❫❙✽▲❖€✡■✧❪❡€❑❦❅● s ■✔❝❫▲❖€✡€✡■❑◆ ❪❫✈✵❱❩❙❭■
❱❳❲✣€ s ■ €✖■❚✈✡€ ❙❭❱ ✣❙ ◆❜❬✽❝❡■❚✈✒❱❳❲❇❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❡€✞❪❫❱❩❙✽▲❳❝✬❝❫❱❳❴❩❪ q ▲❳❙✽❢ ❪❫✈✭❱❳❲ €✡■❚❙ ◆✞■❑❲ ■❑◆✞◆✞■❚❢ €✡❱✭€t✇
❪❡€✞✈❇❉✛▲❖€✞❪❫❙ ❙✽▲❳◗❛■ ✑ ★ ✑✵ ✢ ✹✯ ❀✣✪★ € ☞✢ €✿✯ ❦ ✕ ■ ✣❪ ❝❫❝✛❬✽✈❜❬✽▲❳❝❫❝❡✇ q ▲❳❝❫❝③❪❡€ € ✇ ❪❫€✞✈✼◗❛❱r❢❭■❑◆❜❙ ❙✽▲❳◗❛■❳❣
❪❫◗❛❏▼❝ ❪❡■❚✈ ■❚❝❫❪❫◗ ❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❯ ✈✡❱❩◗❛■❑€✞❪❫◗❛■❚✈❇▲❳❝❫✈✡❱ ◆✞■❑❲ ■❑◆❜◆✞■❚❢❂€✡❱ ▲❳✈✼▲❖◆✞◆❜❱ ■❚❝❫❪ ◗❘❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❱ ❦✬● s ❪ ✈
◆❜❬✽❝❡■✭✈✡€✞▲❖€✡■❚✈★€ s ▲❖€❑❣✛❴❩❪❫✉❳■❚❙ ▲❳❙✽❢ ❙✽❱ ✣❪❫❙✽❴❥€ s ▲❖€ ❪❫◗❛❏▼❝❫❪❫■❚✈ ✼❣ ✳■❘◗❘▲❚✇ ◆❜❪❫❴ s €✡❲ ❬✽❝❫❝❡✇
q ❱❩❙ q ❝❫❬✽❢✽■ ✼❦ ❁❵❙❥❱❩❬❭◆ q ▲❳❝ q ❬▼❝❫❬✽✈❑❣ ✳■ ☎◆❜❪❡€✡■ € s ❪ ✈☎▲❳✈


✢✣
❉❞■❑€ ❬✽✈✯❪✞❬✽✈✡€✞❪❫❲ ✇✂€ s ❪❫✈✣◆❜❬✽❝❡■❈€ ✇❂✈✡❏✖■❚❝❫❝ ❪❫❙❭❴✭❱❩❬❭€✼❪ ❙✽✈✡€✞▲❳❙ q ■❚✈✼❱❳❲ ✈✡❱❩◗❛■✭❢❭■ q ❝❫▲❖◆❜▲❖€✞❪❫✉❳■★✈✡■❚❙
€✡■❚❙ q ■❚✈q✁ ▲❳❙✽❢✥✆t❦ ♣ ❬❭❏✽❏✖❱❩✈✡■ € s ▲❖€
✁✠❚✽❁ €✵◆❜▲❳❪❫❙❭■❚❢❤❦
✁ ✬ ✆❂❚✽❁ ❲✜❪❡€✵◆ ▲❳❪❫❙❭■❚❢❤❣r€ s ■❚❙❥€ s ■✹✈✡€✡◆✞■❑■❑€✣❪ ✈ ✬■❑€❑❦
✈✡❱ ✆❥❪ ✈ ❪✞❬✽✈✡€ ✷ ● s ■✸✈✡€✡◆✞■❑■❑€✒❪❫✈ ✳■❑€❑❦ ✸ ♦✼❱ ✔❣ ✳ ✧ ✬■ ❙✽❱ € s ▲❖€★❪❡€★◆❜▲❳❪❫❙❭■❚❢❊▲❳❙✽❢ ✳ ✧ ✬■
❙✽❱ € s ▲❖€❅€ s ■✧✈✡€✡◆✞■❑■❑€☎❪❫✈ ✳■❑€☎❪❫❙ € s ■ q ▲❳✈✞■✧€ s ▲❖€✵❪❡€✬◆ ▲❳❪❫❙❭■❚❢❤❣t€ s ■❚❙ ✬■✧◗❘▲ ✇ q ❱❩◗ €▼❪❫❙✽■
s€ ■❚✈✡■ € ✳❱ ❏▼❪❡■ q ■❚✈✒❱❳❲✣❪❫❙❭❲ ❱❳◆❜◗❘▲❖€✞❪❫❱❩❙ €✡❱ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽❢❭■ € s ▲❖€✒€ s ■✂✈✡€✡◆✞■❑■❑€❛❪❫✈✒❪❫❙✽❢❭■❑■❚❢ ✬■❑€❑❦
● s ❬✽✈❑❣❖€ s ■ ❪✡❬▼✈✡€✞❪ ❬ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✒❱❳❲✴€ s ■ ✬ ■❅◆❜❬✽❝❡■❅❪❫✈③▲✧◗❛■❑◆✞■✵▲❖❏✽❏✴❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙★❱❳❲ q ❱❩◗ ◗❛❱❩❙❛✈✡■❚❙✽✈✡■❳❦
❆✼❙✽❱❳€ s ■❑◆☎■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■✧❲ ◆✞❱❩◗ ❏✽◆❜❱❳❴❳◆❜▲❳◗❘◗❘❪❫❙✽❴✭❪ ✈ ❚
✁ ❚✽● s ■✧✉❖▲❳❝❫❬❭■✧❱❳❲✜€ s ■✔❏✽◆✞❱❳❴❳◆ ▲❳◗✄✸ ✈☎❪❫❙❭❏✴❬❭€✵❪❫✈✵▲❳❙❂❪❫❙ €✡■❑❴❳■❑◆❚❦
✁ ✬ ✆❂❚❭❁①❲✬€ s ■❛❏✽◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗✺✸ ✈✧❪❫❙❭❏▼❬❭€ ❪❫✈✧▲❳❙ ❪❫❙ €✡■❑❴❳■❑◆❚❣❞€ s ■❚❙ € s ■✭❏✽◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗✿❱❩❬❭€
❏▼❬❭€✞✈☎✶▲ €✖❱t❱❩❝❡■❚▲❳❙❤❦
❆✣❴❩▲❳❪ ❙❤❣ ✳■✭◗❘▲❚✇❂❏✴❬❭€✼▲❳❝❫❝✛€ s ❪❫✈✼€✡❱❳❴❳■❑€ s ■❑◆✧€✡❱ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽❢❭■★€ s ▲❖€❇❱❩❬❭◆✼❏▼◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗ ❱❩❬❭€✡❏▼❬❭€✞✈
▲ €✖❱ ❱❩❝❫■❚▲❳❙❥✉ ▲❳❝ ❬❭■✹❪❡❲③✈✞❬❭❏✽❏✴❝❫❪❡■❚❢ ✣❪❡€ s ▲❳❙❧❪❫❙ €✡■❑❴❳■❑◆❇❪❫❙✽❏▼❬❭€❑❦❨❄✼❱ ✳■❑✉❳■❑◆❚❣❤❪❡€✣❪❫✈✣❪❫◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙ €

€✡❱❥◆✞■❚▲❳❝❫❪❫✈✞■✒€ s ▲❖€✧€ s ■❛❏✽◆✞■❚✈✡■❚❙ q ■❛❱❳☎❲ ✁ ❪ ✈✧✖▲ €▼✈✡❱❩❝❫❬❭€✡■❚❝❫✇❂■❚✈✞✈✡■❚❙ €✞❪❫▲❳❝✱❲ ❱❳◆✧€ s ■❘❪❫❙❭❲ ■❑◆✞■❚❙ q ■✭€✡❱
s ▲❖❏✽❏✖■❚❙❤❦ ✽❱❳◆✱■ r▲❳◗❛❏✴❝❡■❳❣❳❱❩❬❭◆✜❏✽◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗✺◗❘❪❡❴ s € ✬■❚❝❫❝t✈✞▲❖€✞❪❫✈✞❲ ✿✇ ✁ ✬ ✆t✪❣ €✴❬❭€✜❪❫❲✽❪❡€✘❢❭❱t■❚✈✞❙ ✸ €
✈✞▲❖€✞❪❫✈✡❲ ✳✇ ✁ ■❳❦ ❴❭❦ ❪❡❲✴❪❡€✞✈✱❪ ❙❭❏▼❬❭€③❪❫✈③▲✔✈✞❬❭◆ ❙✽▲❳◗❛■ € s ■❚❙ ✳■ ✣❪❫❝❫❝t❙❭❱❳✂€ €✖■✵✖▲ €▼❝❡■❅€✡❱✹❢❭■❑◆❜❪❫✉❳■
✆t❦
❆✼✈ ✳■ ✈❜▲ ❲€✖■❑❲ ❱❳◆✞■❳❣✵€ s ■❧❲ ❱❳◆❜◗❘▲❳❝✣❏▼▲❖◆❜▲❳◗❛■❑€✡■❑◆❜✈ ▲❳❙✽❢ € s ■ ❲ ❱❳◆ ✬ ■ q ▲❳❙ €✖■
❪❫❙✽✈✡€✞▲❳❙ €✞❪❫▲❖€✡■❚❢❥€✡❱✸▲❳❙❯✇✂✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■❳❣✴❪❫❙ q ❝❫❬✽❢✽❪❫❙✽❴ q ❱❩◗❛❏✖❱❩❬✽❙✽❢✂❱❩❙✽■❚✈ ❚
✢✜✤✣✧✏✰✣

✧✏

✞✣❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■

❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■

✬ ■ ❉✞✄ ❅
✆❇❲ q ❱❩❬✽◆❜✈✡■❳❣ ✳■❅◗ ▲❚✇✭❬✽✈✡■❅▲❳❙❯✇✒❱❳❲▼€ s ■❚✈✞■✳◆ ❬✽❝❡■❚✈✜▲❳✈③❱❳❲ €✡■❚❙❘▲❳✈ ✳■ ✣❪❫✈ s ❦ ❭❱❳◆✱■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■❳❣


✛✣

✒ ✁ ✦ ✆
✒ ✁ ✦ ✆ ✬ ✟ ✗ ✒ ✁
✟ ✗ ✒ ✁✧✏


 ✂✁

✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑
❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ❣ ✳■✹◗❘▲ ✇❥❪❫❙❭❲ ■❑◆✿✟ ❚
✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■
★☎ ✙☎ ✍

❴❩❪❡✉❳■❚❙ ✛✁ ❣✑✁

✬ ✆✭▲❳❙✽❢ ✁ ✬✟ ✎☎✞✝

✂☎❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■

❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■
✆ ✬ ✟
✬ ■ ❅✄▲

✬ ■ ❉✞✄ ▲

✬ ■ ❑ ✄❋
②✳■❑❲ ❱❳◆✞■ €✞❬❭◆❜❙✽❪❫❙✽❴ €✡❱❧❪❫◗❛❏▼❝❫❪❫■❚✈ ❪❫❙ €✡◆✞❱t❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙❤❣✾❝❡■❑€✥✸ ✈✔❝❡❱t❱ ▲❖€✔▲ s ✇ €✽◆❜❪❫❢ ◆❜❬▼❝❡■ s ❪ q❜s
s ▲❳✈✱€ s ■☎❉✘▲❖€✞❪❫❙❘❙✽▲❳◗❘■✌✑ ★ ✵✑✢ ✯✝✱ ★✪❂ ❂ ✢☞€✿✯ ❦✱❁ € ❪❫✈ ❝ ❪ ■❅€ s ■ ✬ ■☎◆ ❬✽❝❡■✵❪❫❙✭€ s ▲❖€❨❪❫€✱■❚❝❫❪❫◗❘❪❫❙▼▲❖€✡■❚✈
▲❳❙ ❪❫◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❦ ♣ ❬❭❏✽❏✖❱❩✈✡■✔€ s ▲❖€ ✁ ✬ ✆ ✾✪€ ✵ ✒ ✆ ▲❖◆✞■✒€ s ■ q ▲❳✈✡■❳❦✹● s ■❚❙❤❣ ✳ ✧q✁ s ❱❩❝❫❢▼✈
✬■ q ▲❳❙ ❬✽✈✡■ ✬ ■ €✡❱ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽❢❭■✸€ s ▲❖€ ✆ s ❱❩❝❫❢✽✈❚❦❂● s ❬▼✈❑❣ ✳■ € s ■❚❙ s ▲❚✉❳■ € s ▲❖€ ✆ ✾✪€ ✵
✒ ✆ s ❱❩❝❫❢❤❣ s ❪ q❜s ❪❫✈✵❪❫◗❘❏✾❱❩✈❜✈✞❪ €▼❝❡■❳❦✜● s ■❑◆✞■❑❲ ❱❳◆✞■❳❣ ✳■✹◗❘▲ ✇✂❪ ❙❭❲ ■❑◆❅€ s ▲❖❝€ ✁❧◗★❬▼✈✡€ €✖■❇❲ ▲❳❝❫✈✡■❳❦
②❅❬❭€✣€ s ❪ ✈ q ▲❳❙❧❱❩❙✽❝❡✇❂◗❛■❚▲❳❙❧€ s ▲❖€ ✒ ✁ ❪❫✈✣€✡◆❜❬❭■❳❦ ✕ ■✭✈✞❬✽◗ ◗❘▲❖◆❜❪❫✈✡■✹€ s ❪❫✈☎◆❜■❚▲❳✈✡❱❩❙✽❪❫❙❭❴✸❪❫❙❯€✡❱
€ s ■✧◆❜❬✽❝❫■ ✑ ★ ✵ ✢ ✯✚✱ ★✪❂✟❂ ✢❚€✔✯ ❣▼❱❳◆❇❀ ●✰❲ ❱❳◆✣✈ s ❱❳◆✞€ ❚ ✙
✁ ✬ ✆

✦✣✢✣

❆✣❴❩▲❳❪ ❙❤❣▼❝❡■❑€☎❬✽✈✣✈✡■❑■✹▲❳❙❥■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■✧❱❳❲③€ s ❪ ✈❅◆❜❬✽❝❡■✧❪❫❙✂€ s ■★❙✽▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝❤❝❫▲❳❙✽❴❩❬✽▲❖❴❳■✹✈✡■❑€✡€✞❪❫❙✽❴✹❚
✧✏☎ ✆ ✼✞✝✠✟✮✂ ✠ ✺ ✠☛✡✌☞
☎✞✟✘✝ ✼✆✂✞✝✒✑✆✠✞✝✚✙ ✟ ✺

✝ ✡✑ ☞☛ ✎✍✳✠ ✑✏ ✺ ✝ ✎☎✻✝✒✠ ✓✒ ✺ ✺ ✔✍✳✠
✮✂ ✟✼ ☞✂ ✺ ✞✍✳✠
✘✏ ✺ ✝ ✎✡
☎ ✝✒✠ ✁✜✛


☎ ✔✝

✡ ★✡ ☞☎ ★✡✎☎

✧✍✝✢☎ ✟

✎☎

✡☞✝✑✝


✼✆✂✞✝✒✑✆✠

✚✁✕✝✠✟✮✂


✠ ✺ ✠☛✡✖☞ ✝ ✡✑ ☞☛ ✗✍✳✠
✞✝

☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✣✢ ❁ ❙❂€ s ■✧❲ ❱❩❝ ❝❡❱ ✣❪ ❙❭❴✭❏✽◆✞❱t❱❳❲✘❱❳❲


✬■✔❬▼✈✡■✔✈✡■❑✉❳■❑◆❜▲❳❝✛❱❳❲✜€ s


✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ✄✑✁☎✄ ✒ ✟
■✧◆❜❬✽❝❡■❚✈✵❪❫❙ €✡◆✞❱r❢✽❬ q ■❚❢❥✈✡❱ ❲ ▲❖◆❘❚✒ ✆

❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■


❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■

❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■
✒ ✟

✆ ✬ ✟
✬ ■ ❅✄❉

❀ ●❫❑ ✄ ▲
✒ ✆
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✽❑ ✑✡✓✥✤ ❄✼■❑◆✞■❥▲❖◆✞■✸€ ✬❱ ■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■✸❏✽◆✞❱t❱❳❲ ✈ s ❪ q❜s❊q ❱❩◗ €▼❪❫❙✽■ € s ■ ◆❜❬✽❝❡■ ❀ ●
✁ ✬ ❯✆ ✬ ✟ ❱★✣

✧✏

✦✣

✛✕✼❋✥ ◗ ✩✬✸✬✸✠✾€✥ ✭✵✾✒✸✬✥ ✲✼❅✧✦❛◆✔❵✻❫❲❴ ◆ ✲✼✣✒✩✬✫✚✦✼❀✒✸✬✥●✶ ✦★❅✺■ ❅✵✲★✣✒✥✧✦✚❅✺✶❊✥✱✫✘✸❁✭●✲✼✥✧✦✚❅✺✶☛✷ ✾✒❀❊✲ ◗✘✥ ✩✬✶✻✲✼✦★❅ ❃✒❀✒✯✧✥✎✩ ✲ ✣✒✥✧✦★✥ ✾ ✥✧✯✱✭✵❀✒✫✼✥✎✩ ✲
✭✵✸✬✸✬❅✱◗ ✫✘❀❊✫✤✭✵✸✬✦★✥✱✭✵❃❊✽✮✲✼❅ ❃✒❅❘✫★❅✺■❏✥ ❉✒✦✼✥✧✲✳✲✄✽ ✫★✸✬✩✬✯☞③❯❉✒✦★❅ ❅✷✶ ✫❨✽✩★ ❅✺❀✪■❍✭✧✽ ✲✼✣✒✩✬✶❅③✮❅✷✶✕✲✼✣✒✩✬✫✘✦✼❀✒✸✬✥❙✭✵✫✘❅✺✶✒✥✎❅✺✶✪✭❖✣✒✩✬✹✺✣✒✥✧✦
✸✬✥❚❄✻✥✧✸✕✩✬✶✒✫✼❅✷✶ ✭✵✦ ✭✵✫ ✩ ✲✤❃✒❅ ✥✧✫ ✶✒❅✵✲ ■❏✥✱✶✻✲✼✩✬❅✺✶ ✲✼✣✒✥❖✸✬❅❇◗✘✥✧✦✧✦✄✸✬✥❚❄✻✥✱✸✂✦★❀✒✸✬✥✧✫✤❀✒❉€❅✺✶✪◗ ✣✒✩✬✯★✣❈✩ ✲ ❃✒✥✧❉€✥✱✶❊❃✒✫❨✽


✣❪❡€ s ■❚❪❡€ s ■❑◆


✒❝✒

■✧❱❳◆

  ✁✁ ✄✂✹✠

✒✂✒ ✢❪ ❚


✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝

✟✆☎   

✟ ✎☎✞✝

❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■

❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■

❀❧● ❅ ✄ ❉


✒✂✒ ■ ▲
❏✽◆✞❱ ✉❳■❚✈☎€ s ▲❖€☎€ s ■✔✈✡■❘◗ ❬✽■❚❙❯€ ✒ ✁ ✬ ✆✞✄ ✒ ✆ ✁❧❪❫✈❅✉❖▲❳❝❫❪❫❢✟✂r▲❳❙▼❢
✁ ✬ ✒ ✆ ❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■

✒❝✒ ✆
✒✂✒ ❪✻❉

❀❧● ❅ ✄ ▲
✒ ✁
✈ s ❱ ✣✈✵€ s ■✧✉❖▲❳❝❫❪❫❢✽❪❫€ ✇ ❱❳❲✜€ s ■✹✈✞■❘◗ ❬❭■❚❙ €q✁ ✬ ✒ ✆✞✄▼✆ ✒ ✁✛❦
♦✣❱❳€✡■❇€ s ▲❖€✳€ s ■✣❱❳◆ ❢❭■❑◆❨❱❳❲❞▲❖❏✽❏✴❝❡✇t❪ ❙❭❴✔❢❭❱❩❬✹€▼❝❫■☎❙❭■❑❴❩▲❖€✞❪❡❱❩❙✸◆❜❬✽❝❡■❚✈ ▲❳❙▼❢✸❀❧● ❪❫✈✬❢✽❪ ✡✖■❑◆✞■❚❙ €
❪❫❙ € s ■❚✈✡■ ■ r▲❳◗❛❏✴❝❡■❚✈✥✂✵€ s ❪❫✈✭❱❳◆ ❢❭■❑◆ ❪❫✈❘❢✽◆❜❪❡✉❳■❚❩
❙ €t✇ € s ■❧✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬❭◆❜■❥❱❳❲✼€ s ■ ❏▼▲❖◆✞€✞❪ q ❬✽❝ ▲❖◆
✈✡■❘◗t❬❭■❚❙❯€ s ❱❩✈✡■✧✉❖▲❳❝❫❪❫❢✽❪❡€①✇ ❱❩❙❭■★❪❫✈❅€✡◆✞✇r❪❫❙❭❴❛€✡❱ ✈ s ❱ ✔❦
✙✜✛✣✢ ✤❉✢✻❂ ✢ ✼✳ ✑✹❀❃❂ ✳ ✢ ✯✭✳ €✡✱ ✤ ★ ✑✵ ✢❊◗ ✱ ✳✕✪★ €
● s ■✔◆ ❬✽❝❡■★❀❧● ◗ ▲❳❢❭■✒❪❫€☎❏✖❱❩✈✞✈✞❪ €▼❝❫■✧❲ ❱❳◆ ❬✽✈✼€✡❱ ✈ s ❱ € s ▲❖❝€ ✁ ✬ ✆✞✄ ✒ ✆ ✒ ✁ ❪❫✈✼✉ ▲❳❝❫❪ ❢❤❦
②❅❬❭€✧€ s ■❛✉❖▲❳❝❫❪❫❢✽❪❡€①✇❂❱❳❲❅€ s ■❘✈✡❘■ ◗t❬❭■❚❙ ✕€ ✁ ✬ ✆ ✒ ✆ ✬ ✒ ✁❊✈✡■❑■❚◗❘❂✈ ❪✞❬✽✈✡€✔▲❳✈✔❏▼❝❫▲❳❬✽✈✞❪ €▼❝❡■❳❦
● s ▲❖€✔✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ €✹❪❫✈❑❣✜❪❫❙ ▲ q ■❑◆❜€✞▲❳❪❫❙ ✈✡■❚❙✽✈✞■❳❣✜✈✞▲ ✇t❪ ❙❭❴❥€ s ■ ✈✞▲❳◗❘■❘€ s ❪❫❙❭❴❭❦❘♥ ■❑€❑❣③✈✞❱❂❲ ▲❖◆ ✬■
s ▲❚✉❳■✼❙❭❱✔◆❜❬✽❝❫■ s ❪ q❜s ✖✰✢✣✟✳ ❂ ✵ ✯✱❪❫◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✽✈✜€ s ▲❖€❨❢❭❱★❙❭❱❳€ ▲❳❝❡◆✞■❚▲❳❢❭✇✒❱ q❑q ❬❭◆✬▲❳✈❨❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■❚✈
❪❫❙ ❱❩❬❭◆✔❏▼◆✞❱ ❱❳❲ ✈❑❦ ● s ■❘◗❛■ q s ▲❳❙✽❪ q ✈✹❱❳❲❅✈❜❬ q❜s ▲❂◆❜❬✽❝❡■❘▲❖◆✞■✸◗❛❱❳◆✞■ ❪❫❙ ✉❳❱❩❝❡✉❳■❚❢❊€ s ▲❳❙ s ▲❖€
✬■ s ▲ ✉❳■ ✈✞■❑■❚❙ ✈✞❱★❲ ▲❖◆❚❦ ♣ ❱✭❝❡■❑€❅❬✽✈❨❏▼◆✞❱ q ■❑■❚❢ ✣❪❫€ s✸q ▲❖◆✞■❳❦ ❉✛■❑€✵❬✽✈✬✈❜❬❭❏✽❏✖❱❩✈✡■✣€ s ▲❖☎€ ✁ ✬ ✆
❪❫✈❛€ s ■ q ▲❳✈✡■❳❦ ❁ ❲ ✬■ ✱ ✒✢ ✑✹❀✣★✪✞✤ ✾✪✤ ✟✳ ❂ ❄ ▲❳✈✞✈✞❬✽◗❛■ € s ▲❖€ ✒ ✆ s ❱❩❝❫❢✽✈❑❣ ✳■ q ▲❳❙✌❬✽✈✡■❧❀❧● €✡❱
❪❫❙❭❲ ■❑◆ ✒ ✁✛❦✵● s ❬✽✈❑❣▼▲❳✈❜✈✞❬✽◗❘❪❫❙✽t❴ ✁ ✬ ✆ ✬■ q ▲❳❙❧✈ s ❱ € s ▲❖€ ✒ ✆ ❍ ✠ ☛ ✗✌ ❍✏✡✎ ❑ ✒ ✁✜✻✂ €▼❬❭€☎€ s ■
❝❫▲❖€✡€✡■❑◆ ✳■❘■ r❏✽◆✞■❚✈✞✈ ❁✯ ❄✕✑✗✖✫✪★ ❂ ✗✳ ◗❁✾✪❂ ❂❅❄ ▲❳✈ ✒ ✆ ✬ ✒ ✁✛❦ ●✘❱ ✈✞❬▼◗❘◗❘▲❖◆❜❪❫✈✞■❳❣ ✬■ s ▲❚✉❳■✸❲ ❱❩❬✽❙▼❢
▲❳❙❂▲❖◆✞❴❩❬✽◗❘■❚❙❯€✞▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❲ ❱❳◆❝✁ ✬ ✆ ✒ ✆ ✬ ✒ ✁ ❚
✁ ✬ ✆
❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■


▲❳✈✞✈✞❬✽◗❛❏▼€✞❪❡❱❩❙
✒ ✆

❀ ● ❅✄❉
✒ ✁

✒ ✆ ✬ ✒ ✁ ✬ ✻❪ ❉ ✍ ▲
● s ✶■ €✖❱ ❪❫❙ € s ❪❫✈✧❏✽◆❜❱ ❱❳❲❅✈✡■❑◆✞✉❳■❚✈✹€✡❱❧❢❭■❚◗❘▲❖◆ q ▲❖€✡■ € s ■ ✈ q ❱❳❏✖■❘❱❳❲❅€ s ■❘€✡■❚◗❛❏✖❱❳◆❜▲❖◆✞✇ ▲❳✈
✈✞❬✽◗❛❏▼€✞❪❡❱❩❙ ✒ ✆t❦ ✕ s ▲❖€ ✳■✒▲❖◆❜■★✈✞▲ ✇t❪❫❙✽❴✸❪❫✈ ❚❅❝❡■❑€✥✸ ✈❇◗❘▲ ■✒€ s ■★▲❳✈✞✈❜❬✽◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲ ✒ ✆t❦☎●✛❱
❢❭❱ € s ❪❫✈❑❣ ✳■✒❱❳❏✾■❚❙ ▲ €✾❱ ❧▲❳❙✽❢❧❏▼❬❭€ ✒ ✆❘▲❖€ € s ■✹€✡❱❳❏❞❦ ● s ■❚❙ ✳■ q ❱❩❙ €✞❪❫❙t❬❭■★▲❖❏✽❏✴❝❡✇t❪ ❙❭❴
❱❳€ s ■❑◆ ◆❜❬✽❝❡■❚✈❇▲❳✈ ❙❭❱❳◆❜◗❘▲❳❝ ❣✾❲ ❱❳◆ ■ r▲❳◗❘❏▼❝❡■✒€✡❱ ✮❱ €▼€✞▲❳❪❫❙ ✒ ✁✛❦✧②✳❬✽€❇€ s ❪❫✈✼✈✞€✞❪❫❝❫❝✛❢✽■❑❏✾■❚❙▼❢✽✈☎❱❩❙
✒ ✁ ✬ ✆
✒ ✆
✒❝✒ ✁


✧✏✦✣✧✏

✞✏

✧✏


 

 

✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑
❪❡€✹❴❳❱t■❚✈❛❪❫❙✽✈✞❪ ❢❭■❛€ s ■ ✖€ ❱ ✾❦ ✜❪ ❙✽▲❳❝❫❝❡✇❳❣ ✬■✂▲❖◆✞■ ◆✞■❚▲❳❢❭✇ €✡❱
q ❱❩❙ q ❝❫❬▼❢❭■ ✒ ✆ ✬ ✒ ✁✘❣✹▼€ ❬❭€✵€ s ▲❖€ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙❥❙❭❱ ❝❡❱❩❙❭❴❳■❑◆
★☎ ✙☎ ✍

✟ ✎☎✞✝

✂☎

€ s ■✸▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛❏✽€✞❪❫❱❩❙ ❱❳❲ ✒ ✆t❣✱✈✡❱
▲❖❏✽❏▼❝❡✇ ✬ ❪ ❦ ❁ €✣▲❳❝❫❝❫❱ ✣✈☎❬▼✈✵€✡❱
✵✴✢ ❀✔✢❚€ ✵ ✯❘❱❩❙ € s ■✭▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛❏✽€✞❪❫❱❩❙ ✒ ✆ ❦✭❃✳❱❩◗❛❏▼▲❖◆✞■✭€ s ❪ ✈ ✼❪❡€ s ✈✞▲❚✇r❪❫❙❭❴✂€ s ▲❖€ ✷ ❁ ❲❨✇❳❱❩❬ ▲❖◆✞■
❭◆✞■❚❙ q s ❣❯€ s ■❚❙❛✇❳❱❩❬❘▲❖◆✞■✣❈✬❬❭◆✞❱❳❏✖■❚▲❳❙❤❦ ✸③● s ■✵€✡◆❜❬✽€ s ❱❳❲✾€ s ❪❫✈✱✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■✣❢❭❱t■❚✈ ❙❭❱❳€❨❢✽■❑❏✾■❚❙▼❢
❱❩❙ s ■❑€ s ■❑◆★▲❳❙ ✟✇ €✖❱r❢❭✇ ❪ ✈ ❭◆✞■❚❙ q s ❱❳◆✒❙❭❱❳€❑❦✂● s ■❑◆✞■❑❲ ❱❳◆✞■❳❣ ✬■ ✣◆❜❪❡€✡■❛€ s ■ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙
■ €✖❱ ✖❦
✒ ✆ ✬ ✒ ✁ ❱❩❬❭€✞✈❜❪❫❢❭■✧€ s ❇
● s ❪❫✈ ✳❱❳◆ ✈✧▲❳❝ ✈✡❱❥▲❳✈ ❱❩❙❭■ ✬❱❩❬✽❝ ❢ ■ r❏✖■ q € ❪❫❲ ✬■✭€ s ❪ ❙ ❱❳❲❯✁ ✬ ✆ ▲❳✈✧▲ ✱✗❄❁❀✿✢ ❱❳❲✬▲
❏✽◆✞❱ q ■❚❢✽❬❭◆✞■❳❦ ❭❱❳◆ ■ r▲❳◗❘❏▼❝❡■❳❣ ✁ q ❱❩❬✽❝❫❢❂✈❜▲❚✇❥€ s ▲❖€❇€ s ■✔❏✽◆❜❱ q ■❚❢✽❬✽◆✞■✔■ r❏✾■ q €✞✈✼▲❳❙❧❪ ❙❯€✡■❑❴❳■❑◆
✉ ▲❳❝ ❬❭■   ▲❳✈✳❪❫❙❭❏✴❬❭€✱▲❳❙✽✚❢ ✆✧◗❘❪❡❴ s €❨✈✞▲ ✇❛€ s ▲❖€❨€ s ■☎❏✽◆✞❱ q ■❚❢✽❬❭◆✞■✵◆❜■❑€✞❬❭◆❜❙✽✈ ▲❈€✖❱ ❱❩❝❡■❚▲❳❙❘✉ ▲❳❝❫❬✽■
❲ ✁ ✬ ✆❥▲❳◗❛❱❩❬✽❙ €✞✈✹❙✽❱ €✡❱❧▲❳❙❊▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛■ ❴❩❬✽▲❖◆ ▲❳❙❯€✡■❑■
✁ ▲❳✈★❱❩❬❭€✡❏▼❬✽€❑❦✸● s ■ ✉ ▲❳❝❫❪ ❢✽❪❡€ ✇ ❱❳❘
▲❳✈✞✈✡■❑◆✞€✞❪❫❱❩❙ ❚ ❪❡❲✼€ s ■ ❪❫❙❭❏✴❬❭€❛❪❫✈❘▲❳❙ ❪❫❙ €✡■❑❴❳■❑◆❚❣❅€ s ■❚❙ € s ■❂❱❩❬❭€✡❏▼❬❭€✸❪❫✈❛✭
▲ €✖❱ ❱❩❝❫■❚▲❳❙❤❦ ● s ❪ ✈
▲❳✈✞✈✡■❑◆✞€✞❪❫❱❩❙ q ▲❳❙ €✾■ €✡◆❜❬❭■✸✖▲ €✖❱❩❬❭€✒▲❂❏✽◆❜❱ q ■❚❢✽❬✽◆✞■ s ❪ ❝❡■❛€ s ▲❖€★✈❜▲❳◗❛■ ❏✽◆❜❱ q ■❚❢✽❬✽◆✞■ q ❱❩❬✽❝❫❢
q ❱❩◗❛❏▼❬❭€✡■❇✈✡€✡◆❜▲❳❙❭❴❳■✼€ s ❪❫❙❭❴❩✈❨❱❳◆ q ◆ ▲❳✈ s ❪ ❙❘€ s ■ q ▲❳✈✡■✼€ s ▲❖€❨€ s ■❇❪❫❙❭❏▼❬❭€ ❪ ✈✬❙❭❱❳€✳▲❳❙✸❪ ❙❯€✡■❑❴❳■❑◆❚❦
♣rs ❱ ✣❪❫❙❭❩❴ ✁ ✬ ✆✭❬✽✈✞❪ ❙❭❴✭€ s ■✧◆❜❬✽❝❡■ ✬ ❪❞❪ ✈✵❙❭❱ q ▲❳❝ ❝❡■❚❢ ✗✱ ❄❁❀✿✰✢ ◗✩✛✣✮✢ ◗✒✓ ✟✳ €②✓✾❣✽▲❳❙ ❪❫◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙ €
€✡❱❳❏▼❪ q ❪❫❙✂€ s ■ q ❱❩❙✽✈✡€✡◆❜❬ q €✞❪❫❱❩❙❥❱❳❲ q ❱❩◗❛❏▼❪❫❝❡■❑◆ ✈❅❲ ❱❳◆☎€①✇ ❏✖■❚❢❥❏▼◆✞❱❳❴❳◆❜▲❳◗❘◗❘❪ ❙❭❴❛❝❫▲❳❙❭❴❩❬✽▲❖❴❳■❚✈❑❦
✕ ■✹€ s ❬✽✈✵❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❖€✡■✧€ s ■✔◆ ❬✽❝❡■ ✬ ❪❤▲❳✈☎❲ ❱❩❝❫❝❡❱ ✣✈ ❚
✞✏

✧✏

✧✏

✧✏✧✜❦❦❦
❁①€✧✈✞▲ ✇t✈❘❚✔❪❫❙ ❱❳◆❜❢❭■❑◆✧€✡❱❂❏✽◆❜❱ ✉❳■ ✬ ✣❣✘◗❘▲ ■ ▲✂€✡■❚◗❛❏✖❱❳◆❜▲❖◆✞✇ ▲❳✈✞✈✞❬✽◗❘❏✽€✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲ ▲❳❙✽❢
€ s ■❚❙ ❏✽◆✞❱ ✉❳■ ✼❦ ❁ ❙ ✇❳❱❩❬❭◆✂❏✽◆✞❱t❱❳❲✧❱❳❲ ✼❣✣✇❳❱❩❬ q ▲❳❙ ❬✽✈✡■ ▲❳❙✽❢ ▲❳❙ ✇ ❱❳❲✹€ s ■ ❱❳€ s ■❑◆
❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲❳✈✼✈✞❬ q❜s ▲❳✈❇❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■❚✈✼▲❳❙✽❢ ❏✽◆❜❱ ✉r❪❫✈✞❪❡❱❩❙✽▲❳❝ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈❜❪❡❱❩❙✽✈✼€ s ▲❖€ ✇❳❱❩❬ s ▲❚✉❳■❛◗❘▲❳❢❭■
✈✡❱ ❲ ▲❖◆❚❇❦ ❖❨◆✞❱ ❱❳❲ ✈ ◗❘▲❚✇ ❙❭■❚✈✡€ €✖❱ r■❚✈ ❱❳◆❇❱❳❏✖■❚❙ ❙❭■ €✖❱ r■❚✈✧▲❖❲ €✡■❑◆✧❱❩❝❫❢❧❱❩❙❭■❚✈ s ▲ ✉❳■✶€✾■❑■❚❙
q ❝❡❱❩✈✡■❚❢❤❦★● s ■❑◆✞■✭▲❖◆✞■❛◆❜❬✽❝❫■❚✈✼✖▲ €✖❱❩❬❭€ s ❪ q❜s ❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲❳✈ q ▲❳❙✫€✖■❛❬✽✈✡■❚❢ ▲❖€ s ❪ q❜s ❏✖❱❩❪❫❙❯€✞✈
❪❫❙❧€ s ■✭❏✽◆✞❱t❱❳❲①✤❦ ❜❇■❚❙❭■❑◆ ▲❳❝❫❝❡✇❳❣ ✬■ q ▲❳❙ ❱❩❙✽❝❫✇ ❬✽✈✡■✭▲ ❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲ ❪❫❙❧▲ ❏✽◆❜❱ ❱❳❲❨▲❖€✧▲ ❴❩❪❡✉❳■❚❙
❏✖❱❩❪❫❙❯€✱❪❡❲✾€ s ▲❖€✬❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲ ❱ q❑q ❬❭◆❜✵✈ ❀ ✤ ✳ ★✪✤✧€✡❱★€ s ▲❖€ ❏✖❱❩❪❫❙ € ▲❳❙✽❢ ❪❫❲✾❙❭❈❱ €✾❱ s ❪ q❜s ■❚❙ q ❝❡❱❩✈✡■❚✈
€ s ▲❖€✵❱ q❑q ❬❭◆✞◆✞■❚❙ q ■✹❱❳❲ s ▲❳✈ €✾■❑■❚❙ q ❝❡❱❩✈✡■❚❢❂▲❳❝❡◆❜■❚▲❳❢❭✇❳❦
✙✜✛✣✢ ❂ ✟✳ € ✢ ★✳ ✑ ✑✗✢✫✵✪✳ ✾✹✱ ❚✢ ❂ ❄✚✧✩✪★ ❂ ❂ ✕★ ☞ ✟✳ €✞✓ ✾✿◗☞❂ ★ ✯✥✢✰✵ ✖✫✄★ ✂ ✡✛ ✾✪✯ ✱ ★ ✑✚✾ ✱ ◗✩✛☞✱✏✛✣❳✢ ❀✻✾ ✱✕✱ ✢✩✤ € ★ ✧
✱✏✛✣✢ ◗✰✪★ €✌◗☞❂✵✢ ✯ ✳ ✔★ € ★✦✧ ✱✏✛✣✢✗❉✤ ✢✻❂ ✢✗✱✏✻✛ ✾✹✧✱ ✢ ✯ ✢ ✯ ✱✏✛✣✢ ✖✫✄★ ✂✆☎ ✽❱❳◆★❪❫◗❛❏✴❝❫❪❡■❚✈ ❪❫❙ €✡◆✞❱r❢✽❬ q €✞❪❡❱❩❙❞❣▼€ s ❪❫✈
◗❛■❚▲❳❙✽✈✳€ s ▲❖€ ✳■ s ▲❚✉❳■✔€✡❱ q ❱❩❙ €✞❪❫❙t❬❭■✔▲❖❲ €✡■❑◆✵€ s ■ €✖❱ ✣❪❡€ s ✬ ✼❣ s ■❑◆✞■ ✳▲❳✈❅€ s ■
❬✽◆❜✈✡€☎▲❳❙▼❢ € s ■✹❝❫▲❳✈✡€☎❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲✭❱❳❲③€ s ▲❖€ €✖❱ ✾❦ ✕ ■ ✣❪❫❝ ❝✴■❚❙ q ❱❩❬✽❙❯€✡■❑◆❇€ ✳❱✸◗❘❱❳◆✞■✔❏✽◆✞❱t❱❳❲
◆❜❬✽❝❡■❚✈❅❪❫❙ ✉❳❱❩❝❡✉r❪❫❙❭❴✭❏✽◆✞❱t❱❳✽❲ €✾❱ t■❚✈✣▲❳❙✽❢❥€ s ■❑✇ ✣❪❫❝ ❝▼◆✞❘■ ◗t❬✽❪❡◆❜■✔✈✞❪❫◗❘❪❫❝ ▲❖◆✬❏▼▲❖€✡€✡■❑◆ ❙ ◗❘▲❖€ q s ❪❫❙❭❴❭❦


✞✏✞✏✲✣✤✣
  ✁✁ ✄✂✹✠

✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝

✟✆☎☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓ ❄✣■❑◆❜■✹❪❫✈☎▲❳❙❭❱❳€ s ■❑◆☎■ r▲❳◗❘❏▼❝❡■✧❱❳❲✱▲✭❏✽◆✞❱t❱❳❲✜❬▼✈✞❪❫❙❭❴
✁ 

✧✏

✒❝✒ ✁
❝✒ ✒ ✆
✁ ✬ ✒✂✒ ✆


✬ ✢❪ ❚

❏✽◆✞■❚◗❘❪❫✈✞■
▲❳✈✞✈✞❬✽◗❛❏▼€✞❪❡❱❩❙
✒❝✒ ❪✻❉
❀ ● ❅✄▲
✬ ✻❪ ❉ ✍ ❑

✒ ✆ ✬ ✒ ✁


  ✞

✟ ✎☎✞✝

s ❪ q s ✉❳■❑◆❜❪ ▼❬ ■❚✈☎€ s ■★✉ ▲❳❝❫❪ ❢✽❪❡€ ✇ ❱❳❲③€ s ■★✈✞■❘◗ ❬❭■❚❙ € ✒ ✆ ✬ ✒ ✁ ✁ ✬ ✒❝✒ ✆t❦❅♦✣❱❳€✞❪ q ■★€ s ▲❖€
✬■ q ❱❩❬✽❝❫❢ ▲❖❏✽❏▼❝❫✇❥€ s ■★◆ ❬✽❝❡■✒❀❧● €✡❱✂❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈✼❱ q❑q ❬❭◆✞◆❜❪❫❙✽❴ ❪❫❙❧❱❳◆ ▲✖€✖❱ ✉❳■✒€ s ■ €✖❱ ☎❚☎▲❖€
❝❫❪❫❙❭■ ❑❭❣▼❙❭❱✶€✖❱ s ▲❳✈ €✖■❑■❚❙ q ❝❡❱❩✈✡■❚❢❥€ s ▲❖€ ✬❱❩❬▼❝❫❢✂■❚❙ q ❝❡❱❩✈✡■✔❝ ❪❫❙❭■ ❅ ❱❳◆ ▲t❦
❆❅€✣€ s ❪ ✈❅❏✾❱❩❪ ❙❯€✵❪❡€☎❪❫✈✣❪❫❙✽✈✡€✡◆❜❬ q €✞❪❡✉❳■ €✡❱ q ❱❩❙✽✈✞❪❫❢✽■❑◆✵€ s ■✔❱❩❙❭■ ❝❫❪ ❙❭■✧▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ €
✧✜

❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■
s ❪ q s ❢❭■❚◗❘❱❩❙✽✈✡€✡◆❜▲❖€✡■❚✈✘✁ ✁✛❦ ● s ■❧◆❜❬✽❝❡■ ✬ ❪ ❯ ✣❪❡€ s✌q ❱❩❙ q ❝❫❬▼✈✞❪❡❱❩❙ ✬ ❱ ❢❭❱ ■❚✈
❙❭❱❳€ ❏▼◆✞❱ s ❪ €▼❪❫€❛€ s ■❧❏✖❱❩✈✞✈❜❪ €▼❪❫❝❫❪❫€ ✇❊€ s ▲❖€ ▲❳❙▼❢ q ❱❩❪❫❙ q ❪❫❢❭■❳❦✚● s ■❑✇ q ❱❩❬✽❝❫❢✍€✖❱❳€ s €✖■
❪❫❙✽✈✡€✞▲❳❙ €✞❪❫▲❖€✡■❚❢❥€✡❱ ✁✛❦ ● s ■❑◆✞■❑❲ ❱❳◆✞■ ✳■✹◗❘▲ ✇ ■ r€✡■❚❙✽❢❥€ s ■✔❏✽◆✞❱t❱❳❲✜▲✖€✖❱ ✉❳■✔€✡❱
✧✏

▲❳✈✞✈✞❬✽◗❛❏▼€✞❪❡❱❩❙
✬ ❪ ❅ ✍ ❅
✁ ✬ ✁

✕ ■ ☎◆❜❪❫€✡■ ✁ ✬ ✁❊€✡❱❥■ t❏▼◆✞■❚✈✞✈✧€ s ▲❖€✹€ s ■❘▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙ €✞▲❖€✞❪❡❱❩❙❊❲ ❱❳◆✿✁
❢❭■❑❏✖■❚❙✽❢ ❱❩❙❂▲❳❙ ✇ ▼❏ ◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■❚✈✵▲❖€✼▲❳❝❫❝ ❦


❆✄✎✄✂✵▼✄❍✒❋✶❍✜✖✌▼

✧✏✑✡✓✕✑ ❉❞❱❳❴❩❪ q ▲❳❝❤❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈ ✣❪❫€ s ✉ ▲❳❝❫❪ ❢❥✈✡■❘◗ ❬✽■❚❙❯€
✆☎

☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✕✑ ✑ ❄✼■❑◆✞■✹❪ ✈✵▲❳❙❂■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■✧❱❳❲✱▲❛€ s ■❑❱❳◆❜■❚◗
✧✏

✬ ✁

❢❭❱t■❚✈✔❙❭❱❳€

▲❖◆❜■✗✱✏✛✣✢✫★✹✤✦✢✠✑ ✯ ❦

s ❱❩✈✡■✹❏✽◆✞❱t❱❳❲✜❬❭€✞❪ ❝❫❪❫✈✡■❚✈❅◗❛❱❩✈✡€


 

 

❱❳❲✘€ s ■✔◆❜❬✽❝❡■❚✈✵❪ ❙❯€✡◆✞❱r❢✽❬ q ■❚❢✂✈✡❱ ❲ ▲❖◆❘❚
★☎ ✙☎ ✍

✟ ✎☎✞✝

✂☎

▲❳✈✞✈✞❬✽◗❘❏✽€✞❪❡❱❩❙
▲❳✈✞✈✞❬✽◗❘❏✽€✞❪❡❱❩❙
▲❳✈✞✈✞❬✽◗❘❏✽€✞❪❡❱❩❙
✒❝✒ ❪✻▲
❀ ●✰❉✞✄✚❑
✒❝✒ ■ ❋
✬ ■ ❅✄❍
✬ ❪✻▲ ✍ ❳
✬ ✻❪ ❉ ✍
✬ ❪ ❅✍ ❙

✆ ✬ ✟
✒ ✆ ✬ ✒ ✁
✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑✒❝✒ ✁
❝✒ ✒ ✆

✁ ✬ ✟
❯✒ ✆ ✬ ✒ ✁

❯✆ ✬ ✟ ❱ ✬
❅❱
● s ■❑◆✞■❑❲ ❱❳◆✞■ € s ■✂✈✡■❘◗ ❬✽■❚❙❯€
❱ ✣❪❫❙❭❴✭€ s ▲❖€ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ✬


✈s

❱ ✬ ❯✁
❯✞❯ ✒ ✆
❯✆

❯✞❯ ✒ ✆ ✬✬ ✟❱
✬ ✒ ✁ ❱ ✬ ❯ ✁ ✬ ✟ ❱✞❱
✬ ✟ ❱ ✬ ✞❯ ❯ ✒ ✆ ✬ ✒ ✁ ❱ ✬ ❯ ✁ ✬ ✟ ❱✞❱ ❪❫✈★✉
✒ ✁ ❱ ✬ ❯ ✁ ✬ ✟ ❱✞❱ ❪❫✈✵▲❳❙❭❱❳€ s ■❑◆✣€ s ■❑❱❳◆✞■❚◗❂❦


▲❳❝❫❪ ❢❤❣

✣✎ ✠ ✞❊❉✂✁ ✑✡✓ ✑✣✻ ❁❵❙✽❢❭■❑■❚❢❞❣❞€ s ❫❪ ✈ ■ ❭▲❳◗❛❏▼❝❡■❘❪ ❙✽❢✽❪ q ▲❖€✡■❚✈ € s ▲❖€ ✬■ ◗ ▲❚✇ €✡◆❜▲❳❙✽✈✡❲ ❱❳◆❜◗✿▲❳❙ ✇
❏✽◆✞❱t❱❳❲✛❱❳❲ ✙ ✄ ✌✑✄ ❆ ❆ ❆✡✄ ✂
❫❪ ❙❥✈✞❬ q s ▲ ❅▲❚✇❥❪❫❙ €✡❱ ▲❛❏✽◆❜❱ ❱❳❲✘❱❳❲✜€ s ■✧€ s ■❑❱❳◆✞■❚◗
 

✧✏
✬ ❯ ✌ ✬ ❯ ✏ ✬ ❯☎✄✆✄✆✄ ✬ ❯


❱ ❆ ❆ ❆ ❱✞❱✞❱✇ ✷ ▲❳❬❭❴❩◗❘■❚❙❯€✞❪❫❙✽❴✿✸❞€ s ■ ❏▼◆✞■❑✉t❪❫❱❩❬✽✈✧❏✽◆✞❱t❱❳❲ ✣❪❡€ s✞✝ ❝ ❪❫❙❭■❚✈ ❱❳❲✵€ s ■❘◆ ❬✽❝❡■ ✬ ❪ ▲❖❏▼❏▼❝❫❪❡■❚❢ €✡❱
❣ ✂✠✟ ✙ ❣ ❆ ❆ ❆✛❣ ✙ ❪❫❙✂€ s ▲❖€☎❱❳◆❜❢✽■❑◆❚❦

● s ■✭❙❭■❚✈✡€✡■❚❢ €✖❱ r■❚✈❇❪ ❙ € s ■✒❏✽◆✞❱t❱❳❲✱❱❳❲ ❈ ❭▲❳◗❛❏▼❝❫■ ❅ ❦ ❅✮❅ ◆✞■❑✉❳■❚▲❳❝③▲✸❏▼▲❖€✡€✡■❑◆❜❙ ❱❳❲❨❬✽✈✞❪ ❙❭❴
■❚❝❫❪❫◗❘❪ ❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙✸◆❜❬✽❝❡■❚✈ ❬✽◆ ✈✡€❑❣❭€✡❱ ❢❭■ q ❱❩❙✽✈✞€✡◆❜❬ q €✣▲❳✈✞✈❜❬✽◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙▼✈ ✬■ s ▲ ✉❳■★◗❘▲❳❢✽■❳❣▼▲❳❙✽❢❥€ s ■❚❙
❪❫❙ €✡◆✞❱t❢▼❬ q €✞❪❡❱❩❙ ◆ ❬✽❝❡■❚✈★€✡❱ q ❱❩❙▼✈✡€✡◆❜❬ q €✭❱❩❬❭✓◆ ❬▼❙✽▲❳❝ q ❱❩❙ q ❝❫❬▼✈✞❪❡❱❩❙❤❦ ❀ ❱❳◆✞■❥❢✽❪✄✔ q ❬✽❝❫€✔❏✽◆✞❱t❱❳❲ ✈
◗❘▲❚✇✂❪❫❙ ✉❳❱❩❝❡✉❳■✹✈✡■❑✉❳■❑◆ ▲❳❝✛✈✞❬ q s ❏ s ▲❳✈✞■❚✈❑❦
❉❞■❑€✱❬✽✈③❢ ✳■❚❝❫❝❩❱❩❙✭€ s ❪❫✈✘❪ ◗❛❏✖❱❳◆✞€✞▲❳❙❯€✘€✡❱❳❏▼❪ q ❲ ❱❳◆✱▲ s ❪ ❝❡■❳❦✛❄✼❱ ❢✽❪❫❢ ✬■ q ❱❩◗❛■✵❬❭❏ ✣❪❫€ s
€ s ■✣❏▼◆✞❱ ❱❳❲❤✖▲ €✖❱ ✉❳■✗✖ ❖③▲❖◆✞€✞✈✳❱❳❲❞❪❡€❨▲❖◆✞■ ✵✴✢ ✱ ✢✩❊✤ ✑✚✳ € ✢✰✵ €t✇❛€ s ■❇✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬❭◆❜■✣❱❳❲❤€ s ■✼❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈
✬■ s ▲❚✉❳■❳❣ s ❪❫❝❡■❛❱❳€ s ■❑◆✒❏✴▲❖◆✞€✞✈✹◆❜❘■ ◗ ❬✽❪❫◆✞■ ❬✽✈★€✡❱ €✖■ ◗ ✤✦✮✢ ✾✹✱ ✳ ❙✪✢ ❦ ❃✳❱❩❙✽✈❜❪❫❢❭■❑◆✔€ s ■✂❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳❝
✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬✽◆✞■★❱❳❲ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ✬ ❯✞❯ ✒ ✆ ✬ ✒ ✁ ❱ ✬ ❯ ✁ ✬ ✟ ❱✞❱ ✈ q❜s ■❚◗❘▲❖€✞❪ q ▲❳❝❫❝❡✇ ❢❭■❑❏▼❪ q €✡■❚❢ ❪ ❙
③❪❡❴❩❬❭◆✞■ ❅ ❦ ❅ ❦✬● s ■✧❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲❛❪❫✈❅❱ ✉❳■❑◆❜▲❳❝ ❝✛▲❳❙❂❪❫◗❘❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙✂✈✞❪ ❙ q ■ ✬ ❪❫✈❅€ s ■✹◆✞❱ ❱❳€✵❱❳❲③€ s ■
€✡◆✞■❑■✸❪ ❙ ③❪❡❴❩❬❭◆✞■ ❅ ❦ ❅ ❦❧②✳❬✽€✹€ s ■✸❱❩❙✽❝❡✇ ✳▲ ✇ €✡❱ €✴❬✽❪❫❝❫❢ ▲❳❙ ❪❫◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❪❫✠✈ €t✇ ◗❛■❚▲❳❙✽✈
❱❳❲ € s ■✭◆❜❬✽❝❫■ ✬ ❪ ❦✧● s ❬✽✈❑❣ ✳■✭❙✽■❑■❚❢ €✡❱✂✈✞€✞▲❖€✡■❛€ s ■✒▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛❏✽€✞❪❫❱❩❙ ❱❳❲✬€ s ▲❖€✧❪❫◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙
▲❳✈✭✈✞❬ q❜s ❯ ❝ ❪❫❙❭■ ❅✜❱ ▲❳❙▼❢ s ▲❚✉❳■✂€✡❱ ✈ s ❱ ❪❫€✞✈ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙ ❯ ❝❫❪ ❙❭■ ❙ ❱ ❦ ❁ ❲ ✳■❥◗❘▲❳❙✽▲❖❴❳■❚❢
€✡❱❧❢❭❱ € s ▲❖€❑❣③€ s ■❚❙ ✳■ ❙❭❱ s ❱ €✡❱ ■❚❙✽❢❊€ s ■ ❏▼◆✞❱ ❱❳❲❅❪❫❙ ❝ ❪❫❙❭■ ❅ ❱r❦✂❁ ❙❊❲ ▲ q €❑❣✱▲❳✈ ✬■
▲❳❝❡◆✞■❚▲❳❢❭✇★◆✞■❚◗❘▲❖◆ ■❚❢❞❣❩€ s ❪❫✈③❪❫✈✜€ s ■✵❱❩❙✽❝❫✇ ❅▲❚✇ ✬■ q ❱❩❬✽❝ ❢ s ▲❚✉❳■☎■❚❙✽❢✽■❚❢❛❪❡€❑❦ ♣ ❱❇■❚✈❜✈✡■❚❙❯€✞❪ ▲❳❝❫❝❡✇
❝❫❪❫❙❭■❚✈ ❅ ✹❣ ❙✹▲❳❙✽❢ ❅ ❱★▲❖◆✞■ q ❱❩◗❛❏▼❝❫■❑€✡■❚❝❡✇❘❢❭■❑€✡■❑◆❜◗❘❪ ❙❭■❚❢ €t✇❛€ s ■ ✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬❭◆❜■✣❱❳❲❤€ s ■❇❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲✣✂
€

✞✏

✑✏✦✣


  ✁✁ ✄✂✹✠

✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝

✟✆☎ 

✟ ✎☎✞✝


 ✂✁☎✄

✆  ✂✁ ✆✞✝


✟ ✡✠ ✱   ✱   ☞
✱ ☛ ✙✞✌ ✦★✥✜✖ ✦ ✫✣✬✎✍ ✦✏✌✒✑✔✓✞✦✒✑✕✌ ✬✹✥✏✖ ✦✎✫✭✬ ✖ ✥✖✌✏✗✎✑✕✘ ✙✚✙✒✧✜✛ ✯✣✢✤✛✥✙✦✙★✧ ✧✩✛✪✧✡✘✫✢✤✛✥✙ ✘✚✛ ✯✬✢✏✢
✦ ✥✜✍ ✫✭✥✬✭❖✫✭✥✬✭ ✦★✢✭✬ ✦ ✬✮✌✏✗ ✛✭✬✮✍✄✦✎✫✭✬✰✯✕✌✎✥✪✥✏✖✱✍ ✦✏✌✒✑✔✓ ✦✏✑✕✌✎✬✜✱
 

 

 

❲ ❬✽◆✞€ s ■❑◆❚❣ ✳■ s ▲❚✉❳■✭◆✞■❚❢✽❬ q ■❚❢ € s ■★❏✽◆✞❱✮€▼❝❫■❚◗ €✡❱ ❬▼❝❫❝❫❪❫❙✽❴❛€ s ■✹❴❩▲❖❏▼✈ ❪❫❙ €✖■❑€ ✳■❑■❚❙ ❝ ❪❫❙❭■❚✈ ❅
▲❳❙✽✭
❢ ❙t❦✒②❅❬❭€✧▲❖❴❩▲❳❪❫❙❞❣❞€ s ■✭❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲✸❪❫❙ ❝❫❪ ❙❭■✓❙ ❪❫✈✧▲❳❙ ❪ ◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❫❱❩❙❤❣✾✈✞❱ ✳■ s ▲ ✉❳■❛❱❩❙✽❝❡✇
❱❩❙❭■ ❅▲❚✇❊❱❳❲☎✈ s ❱ ✼❪❫❙❭❴ ❪❡€ ❚✭▲❳✈✞✈✞❬▼◗❘❪❫❙❭❴ ❪❫€✞✈✔❏✽◆✞■❚◗ ❪❫✈✡■ ❪❫❙ ❝❫❪❫❙❭■ ❉ ▲❳❙✽❢ €✡◆✞✇t❪ ❙❭❴❂€✡❱❧✈ s ❱
❪❡€✞✈ q ❱❩❙ q ❝❫❬✽✈✞❪❫❱❩❙❊❪❫❙ ❝❫❪❫❙❭■ ✂✳▲❳✈ €✾■❑❲ ❱❳◆✞■❳❣ ❝❫❪ ❙❭■ ❙❧❪❫✈✔❱✮€✽€✞▲❳❪ ❙❭■❚❢✼€t✇ ✬ ❪ ❦❧● s ■✸❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲
✁ ✬ ✟✸❪❫❙ ❝❫❪ ❙❭■ ❪ ✈✣✇❳■❑€ ▲❳❙❭❱❳€ s ■❑◆ ❪❫◗❛❏▼❝ ❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❦✵● s ■❑◆❜■❑❲ ❱❳◆✞■❳❣ ✳■ s ▲ ✉❳■★€✡❱✂▲❳✈✞✈✞❬▼◗❛■✧✁
❪❫❙❂❝❫❪ ❙❭❈■ ▲ ▲❳❙▼❢ s ❱❳❏✖■✔€✡❱✂✈ s ❱ ✟❘❪❫❙❧❝❫❪❫❙❭■ ❳ ❣✾€ s ■❚❙ ✬ ❪❞❏▼◆✞❱t❢▼❬ q ■❚✈☎€ s ■✒❢❭■❚✈✞❪❡◆❜■❚❢❥◆✞■❚✈✞❬✽❝❫€
❪❫❙❥❝❫❪❫❙✽■ t❦
● s ■★◆✞■❚◗❘▲❳❪❫❙✽❪ ❙❭❴ ◗ ❬✽■❚✈✡€✞❪❡❱❩❙ ❙✽❱ ✺❪❫✈✵€ s ❪❫❘✈ ❚ s ❱ q ▲❳❙ ✳■★✈ s ❱ ✟r❣✾❬✽✈✞❪❫❙❭❴❛€ s ■✹€ s ◆✞■❑■
▲❳✈✞✈✞❬✽◗❘❏✽€✞❪❡❱❩❙✽✈✧❪❫❙❊❝❫❪❫❙❭■❚✈ ❅✮✲ ▲ ✖✟● s ❪❫✈❚❣✘▲❳❙✽❢❊❱❩❙✽❝❡✇ € s ❪❫✈❑❣✜❪❫✈✧€ s ■ q ◆✞■❚▲❖€✞❪❡✉❳■ ❏▼▲❖◆✞€✔❱❳❲❅€ s ❪❫✈
❏✽◆✞❱t❱❳❲①❦ ✕ ■✹✈✞■❑■✧€ s ■✧❪❫◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩✙❙ ✆ ✬ ✟✭❪❫❙✂❝❫❪❫❙✽■ ❅ ▲❳❙✽❢ ❙❭❱ s ❱ ✰€✡❱❛❴❳■❑✳€ ✟ ❯ ❬✽✈✞❪❫❙✽❴
❢ ✆t❦ ♣ ❱ s ❱ q ❱❩❬✽❝❫❢ ✳■✭❴❳■❑✘€ ✆ ✖ ✕ ■❚❝❫❝ ❣✛❝ ❪❫❙❭■❚❇✈ ❉ ▲❳❙✽❢ ▲✂▲❳❝❫◗❛❱❩✈✡€
✬ ■ ❱ ❪❡❲ ❱❩❙▼❝❡✇ ✳■ s ▲❳✴
❝❡❱t❱ ❝❫❪ ■✹▲❛❏▼▲❖€✡€✡■❑◆❜❙❧❲ ❱❳◆✣€ s ■★❀❧● ◆ ❬✽❝❡■❳❣ s ❪ q❜s ✳❱❩❬✽❝❫❢❂❴❩❪❡✉❳■✹❬✽✈ ✒❝✒ ✆✭❪❫❙❂❝❫❪ ❙❭❈■ ❋ ✂▼€ s ■
❝❫▲❖€✡€✡■❑◆★❪ ✠✈ ◗ ❬▼❪ q ❝❡✇ q s ▲❳❙❭❴❳■❚❢ €✡❱ ✆✂❪❫❙ ❝ ❪❫❙❭■ ❍✂✉r❪❫▲ ✒❝✒ ■❳❦✂❄✣❱ ✬■❑✉❳■❑◆ ❣✜€ s ■❘❏▼▲❖€✡€✡■❑◆❜❙❊❲ ❱❳◆
❀ ●✰❢✽❱ ■❚✈☎❙✽❱❳€☎◗❘▲❖€ q❜s ◆❜❪❡❴ s €❅▲ ✳▲ ✇❳❣✾✈❜❪❫❙ q ■✧❪❡€✵◆✞❘■ ◗t❬✽❪❡◆✞■❚✈ ✒❝✒ ✁ ❪❫❙✽✈✡€✡■❚▲❳❢✂❱❳✍❲ ✁✛❦ ②❅❬❭€✵€ s ❪❫✈
❪❫✈❅■❚▲❳✈✞❪❫❝❫✇✸▲ q❑q ❱❩◗❛❏▼❝ ❪❫✈ s ■❚❢✂✉r❪❫▲ ✒❝✒ ❪❤❪ ❙❥❝❫❪❫❙❭■ ❑❭❦
● s ■ ◗❘❱❳◆❜▲❳❝✱❱❳❲❅€ s ❪❫✈✔❢▼❪❫✈ q ❬✽✈✞✈❜❪❡❱❩❙ ❪❫✈✧€ s ▲❖€✔€ s ■ ❝❡❱❳❴❩❪ q ▲❳❝✬✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬❭◆❜■❛❱❳❲✳€ s ■❘❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲
€✡❩
❱ €✾■ ✈ s ❱ ✣❙✌€✡■❚❝❫❝❫✈ ✇❳❱❩❬✰▲ ❝❡❱❳€❥✖▲ €✖❱❩❬❭€✂€ s ■ ✈✡€✡◆❜❬ q €✞❬✽◆✞■ ❱❳❲★▲ ❏✖❱❩✈✞✈✞❪ €▼❝❫■ ❏✽◆✞❱t❱❳❲✹▲❳❙✽❢
❪❡€✸❪ ✈ ❢❭■ ❬▼❙▼❪❡€✡■❚❝❡✇ ✬❱❳◆❜€ s ✇❳❱❩❬❭◆ s ❪❫❝❡■❂€✡❱ ■ t❏✴❝❡❱❩❪❡€ € s ▲❖€ ❪❫❙✽❲ ❱❳◆❜◗ ▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❪❫❙ €✡◆✞✇r❪❫❙❭❴ €✡❱
❏✽◆✞❱ ✉❳■ ✈✡❘■ ◗ ❬✽■❚❙❯€✞✈❑❦ ②✳■❑❲ ❱❳◆✞■ ■❚❙✽❢▼❪❫❙❭❴ € s ❪❫✈❥✈✡■ q €✞❪❫❱❩❙✰❱❩❙✰€ s ■ ◆❜❬▼❝❡■❚✈✂❲ ❱❳◆❧❪❫◗❛❏▼❝❫❪ q ▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❣


✤✣

☞✵✧✏
 

✁✄✂ ✆☎ ✞✝ ✟✝ ✡✠☞☛✌☛ ✎✍✏✝✒✑
r▲❳◗❘❏▼❝❡■❚✈ ❯ € s ❪❫✈ €✞❪❫◗❘■

 

❝❡■❑€✥✸ ✈❥❝❡❱t❱ ▲❖€❂✈✡❱❩◗❘■ ◗❘❱❳◆✞■ ■
q ❱❩✪❙ ❪✞❬✽❙ q €✞❪❡❱❩❙ ❱ ❦

★☎ ✙☎ ✍✟ ✎☎✞✝

✧✏

✂☎

▲❳❝ ✈✡❱ ❪❫❙❯✉❳❱❩❝❫✉t❪❫❙✽❴ € s ■ ◆ ❬✽❝❡■❚✈✸❲ ❱❳◆

☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✕✑ ❋❇✈✞❪❫❙✽❴✒€ s ■✔◆❜❬✽❝❡■ ✦ ❪ ❣ ✳■ q ▲❳❙ ❏✽◆✞❱ ✉❳■✹€ s ■✧✉ ▲❳❝ ❪❫❢✽❪❡€①✇ ❱❳❲③€ s ■✔✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ €
✁ ✦ ✆ ✬ ✟

✁ ✬ ❯✆ ✬ ✟ ❱ ❚


❏✽◆✞■❚◗ ❪❫✈✡■


▲❳✈✞✈✞❬▼◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙


▲❳✈✞✈✞❬▼◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙

✁ ✦ ✆
✦ ✻❪ ❉✞✄ ▲


✬ ■ ❅ ✄✚❑

✆ ✬ ✟
✬ ❪✻▲ ✍ ❋

✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ✬ ✻❪ ❉ ✍ ❍
☎✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✕✑ ✡ ❋❇✈✞❪❫❙✽❴❛€ s ■✹€ ✬❱✸■❚❝❫❪❫◗❘❪❫❙▼▲❖€✞❪❡❱❩❙✂◆❜❬✽❝❡■❚✈ ✦ ■ ✙ ▲❳❙✽❢ ✦ ■★✌❖❣ ✳■ q ▲❳❙ ✈ s ❱
tru❪❫✈❅✉❖▲❳❝❫❪❫❢❞❣t€✡❱t✹
€ s ▲❖€✵€ s ■ ✷ q ❱❩❙ ✉❳■❑◆❜✈✡■✹✸✴❱❳❲③€ s ■✹✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ €☎▲✖loai
€✾❱ ✉❳■★
❱❚
✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ❏✽◆✞■❚◗ ❪❫✈✡■


✁ ✦ ✆
▲❳✈✞✈✞❬▼◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙


✦ ■✙ ❉


✦ ■✌ ❉

✆ ✬ ✟
✬ ■ ❅✄▲


✬ ■ ❋✞✄✚❑

✁ ✦ ✆ ✬ ✟
✬ ✻❪ ❉ ✍ ❍
● s ■✭✉❖▲❳❝❫❪❫❢✽❪❡€①✇❂❱❳✫❲ ✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱ ✁ ✦ ✆ ✬ ✟✂▲❳❙✽❢ ✁ ✦ ✆ ✬ ✟ ✁ ✬ ❯ ✆ ✬ ✟ ❱
◗❛■❚▲❳❙✽✈❨€ s ▲❖€❨€ s ■❚✈✞■✣€ ✳❱✹❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲❳✈✬▲❖◆✞■☎❘■ ◗t❬✽❪❡✉❖▲❳❝❡■❚❙❯€✬❪❫❙❛€ s ■❇✈✡■❚❙✽✈✡■☎€ s ▲❖€ ✳■ q ❳▲ ❙❘❏▼◆✞❱ ✉❳■
❱❩❙❭■✧❲ ◆✞❱❩◗ € s ■✔❱❳€ s ■❑◆❚❦ ✕ ■✹❢❭■❚❙✽❱❳€✡■✔€ s ❪❫✈ €t✇
✁ ✦ ✆ ✬ ✟★✣

✤✣✁ ✦ ✆ ✬ ✟✁ ✁ ✬ ❯✆ ✬ ✟ ❱ ❆

♣ ❪❫❙ q ■ € s ■❑◆❜■ q ▲❳❙ €✖■ ❩❱ ❙✽❝❡✇ ❩❱ ❙✽■✔❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲★€✡❱ € s ■✔◆❜❪❡❴ s €❅❱❳❲ ❣ ✬■✧❱✮€✴✈✡■❑◆✞✉❳■✔€ s ▲❖€✣■❚▲ q❜s
❪❫❙✽✈✡€✞▲❳❙ q ■✧❱❳❲✂  q ▲❳❙ ❩❱ ❙✽❝❡✇ ✞◆ ■❚❝❫▲❖€✡■ ✱✴☞✮★✹❲ ❱❳◆ ◗★❬✽❝ ▲❳✈❅€✡❱❘■❚▲ q❜s ❱❳€ s ■❑◆❚❦


✝☎ ✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✕✑ ☎ ❄✼■❑◆✞■ ❪❫✈✹▲❳❙ ■ r▲❳◗❘❏▼❝❡■❘❱❳❲✣▲ ❏✽◆✞❱t❱❳❲❅€ s ▲❖€✒❬▼✈✡■❚✈✹❪❫❙ €✡◆✞❱r❢✽❬ q €✞❪❡❱❩❙❭✾✪€ ✵
■❚❝❫❪❫◗❘❪ ❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙❂◆ ❬✽❝❡■❚✈❇❲ ❱❳◆ q ❱❩❙✪❪✡❬▼❙ q ✞€ ❪❡❱❩❙ ✂✛❪❫€ ✈ s ❱ ✣✈ € s ■✒✉❖▲❳❝❫❪❫❢▼❪❡€ ✇❂❱❳❲✳€ s ■❘✈✡■❘◗t❬❭■❚❙ €✕✁ ✬
✧✏
  ✁✁ ✄✂✹✠✁ ✦ ✟ ✬ ✆ ✦ ✴✟ ❚


✔✂ ✠☞☛✞✝ ✟✝✠☎✣✑ ✟✝

✟✆☎ 
 

✟ ✎☎✞✝

❏▼◆✞■❚◗❘❪❫✈✡■
▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛❏✽€✞❪❫❱❩❙

✦ ■✙ ❉

✦ ■★✌ ❉

✬ ■ ❅✄▲
✆ ✦ ✟
✦ ❄❪ ❋✞✄✚❑
✁ ✦ ✟ ✬ ✆ ✦ ✟ ✬ ❄❪ ❉ ✍ ❍
✙✜✛✣✢ ✤❉✢✻❂ ✢ ✯✘✧✥★✪✤ ✵✪✳ ✯✜✛✣✢✻€❃◗ ✱ ✳✕✪★ €
● s ■✒◆❜❬✽❝❡■❚✈❇❲ ❱❳◆✔❢✽❪❫✈✷❪✞❬✽❙ q €✞❪❫❱❩❙❧▲❖◆✞■❛❢✽❪✄✡✾■❑◆✞■❚❙ €✧❪❫❙ ✈✡❏▼❪❡◆ ❪❡€✣❲ ◆✞❱❩◗ € s ❱❩✈✡■❛❲ ❱❳◆ q ❱❩❙✪❪✞❬✽❙ q €✞❪❡❱❩❙❞❦
● s ■ q ▲❳✈✡■❅❲ ❱❳◆ q ❱❩❙✪❪✞❬✽❙ q €✞❪❡❱❩❙ ✳▲❳✈ q ❱❩❙ q ❪ ✈✡■✵▲❳❙✽❢ q ❝❫■❚▲❖❘◆ ❚✛❏✽◆❜❱ ❱❳❲ ✈✛❱❳❲ ✦ ▲❖◆✞■✬■❚✈❜✈✡■❚❙❯€✞❪ ▲❳❝❫❝❡✇
❙❭❱❳€ s ❪❫❙✽❴☞€✴❬❭€❥▲ q ❱❩❙ q ▲❖€✡■❚❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙ ❱❳❲✭▲ ❏✽◆✞❱t❱❳❲✹❱❳❲ ▲❳❙✽❢ ▲ ❏✽◆❜❱ ❱❳❲✒❱❳❲ ✼❣✧❏▼❝❫❬✽✈✂▲❳❙
▲❳❢✽❢✽❪❡€✞❪❫❱❩❙✽▲❳❝❨❝❫❪ ❙❭■ ❪❫❙ ✉❳❱ ❪ ❙❭❴ ✦ ❪ ❦❧❁❵❙ € s ■ q ▲❳✈✞■ ❱❳❲❇❢✽❪❫✷✈ ❪✞❬✽❙ q €✞❪❫❱❩❙✽✈❑❣ s ❱ ✳■❑✉❳■❑◆❚❣✬❪❡€★€✞❬❭◆❜❙✽✈
❱❩❬❭€✵€ s ▲❖€✵€ s ■✗✳✟€✡✱ ✤✦★ ✵✑✢❊◗ ✱ ✳ ★✪€ ❱❳❲③❢✽❪❫✷✈ ❪✞❬✽❙ q €✞❪❡❱❩❙▼✈✬❪❫✈ €t✇ ❲ ▲❖◆☎■❚▲❳✈❜❪❡■❑◆☎€✡❱❘❴❳◆❜▲❳✈✞❏❥€ s ▲❳❙❥€ s ■❚❪❡◆
■❚❝❫❪❫◗❘❪ ❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❦ ♣ ❱ ✳■ €✖■❑❴❩❪❫❙ ✣❪❡€ s € s ■❛◆ ❬✽❝❡■❚✈ ✗ ❪ ✙ ▲❳❙✽❢ ✗ ❪ ✌ ❦ ❭◆✞❱❩◗✏€ s ■❘❏✽◆✞■❚◗❘❪ ✈✡■
✬■ q ▲❳❙ ❪❫❙❭❲ ■❑◆✧€ s ▲❖€ ✷ ✖❃❉ ✸ s ❱❩❝ ❢✽✈❑❣❤❲ ❱❳◆ ✳■ ▲❳❝❡◆✞■❚▲❳❢❭✇ ❙❭❱ ✟€ s ▲❖€ s ❱❩❝❫❢✽✈❚❦❘♦✣❱❳€✡■
€ s ▲❖€☎€ s ❪ ✈☎❪❫❙❭❲ ■❑◆✞■❚❙ q ■✔❪❫✈☎✉ ▲❳❝❫❪ ❢✂❲ ❱❳◆❇▲❳❙❯✇ q❜s ❱❩❪ q ■✹❱❳❲ ✣❦✳②✳✇❥€ s ■✹✈✞▲❳◗❛■✹€✡❱ ■❚❙❤❣ ✳■★◗❘▲ ✇
q ❱❩❙ q ❝❫❬✽❢✽■ ✷ ✖❃❉ ✸✖❪❡❲ ✳■✒▲❳❝❫◆✞■❚▲❳❢❭✇ s ▲ ✉❳■ ✼❦ ♣ ❪❫◗❘❪❫❝❫▲❖◆ ❝❡✇❳❣✽€ s ▲❖€ ❪❫❙❭❲ ■❑◆✞■❚❙ q ■ ✬❱❳◆ ✈✼❲ ❱❳◆
▲❳❙❯✇ q❜s ❱❩❪ q ■✔❱❳❲ ❦❨● s ❬✽✈❑❣ ✬■★▲❖◆✞◆❜❪❡✉❳■✔▲❖€☎€ s ■✔❏✽◆✞❱t❱❳❲✘◆ ❬✽❝❡■❚✈
✁ ✬ ✆
✁ ✦ ✟✦✣✁✕✔✗

✁✕

✑✣✦✣

✢✣

✁  ✩ ✛

✂  ✩ ❞♣ ❱❥❪❡❲ ✁❊✈✡€✞▲❳❙▼❢✽✈ ❲ ❱❳◆ ✷ ❆✼❴❩▲❳✈✞✈✞❪ ✳❱❩❙ ▲ ❴❳❱❩❝❫❢ ◗❛■❚❢✽▲❳❝✱❪ ❙ ❅ ❙✮❙✮❍t❦ ✸❛▲❳❙✽❢ ✆ ❢❭■❚❙❭❱❳€✡■❚✈ € s ■
✈✡■❚❙ €✡■❚❙ q ■ ✷ ❆✼❴❩▲❳✈✞✈✞❪ ✬❱❩❙ ✕ ❪❫◗ €▼❝❡■❚❢✽❱❩❙❂❪❫❙ ❅ ❙✮❙✮❍t❦ ✸✵€ s ■❚❙✚✁ ✗ ✆❛❪ ✈✵€ s ■ q ▲❳✈✡■ €✖■ q ▲❳❬✽✈✡■✳✁
❪❫✈❅€✡◆❜❬❭■❳❣❭◆❜■❑❴❩▲❖◆❜❢✽❝❡■❚✈✞✈☎❱❳❲✜€ s ■✧❲ ▲ q €✼€ s ▲❖€✧✆✭❪❫✈❅❲ ▲❳❝❫✈✡■❳❦❨♦❇▲❖€✞❬❭◆❜▲❳❝❫❝❫✇❳❣❭€ s ■ q ❱❩❙✽✈✡€✡◆ ❬ q €✡■❚❢❂❢✽❪❫✈
❪✡❬▼❙ q €✞❪❡❱❩❙✭❢❭■❑❏✖■❚❙✽❢✽✈✱❬❭❏✖❱❩❙✭€ s ■☎▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛❏✽€✞❪❫❱❩❙✽✈✱❙❭■❑■❚❢❭■❚❢❘❪ ❙✭■❚✈✡€✞▲✖€▼❝❫❪❫✈ s ❪❫❙❭❴❇❪❡€✞✈✱◆✞■❚✈✡❏✖■ q €✞❪❡✉❳■
❢✽❪❫✷✈ ❪✞❬✽❙ q ✫€ ✁ ❱❳✧◆ ✆t❦
♦✣❱ ❝❫■❑€✥✸ ✈ q ❱❩❙✽✈✞❪❫❢✽■❑◆☎❱❳◆ ■❚❝❫❪❫◗ ❪❫❙✽▲❖€✞❪❡❱❩❙❤❦✱❄✼❱ q ▲❳❙ ✳■✹❬✽✈✡■✔▲❘❲ ❱❳◆❜◗✒❬✽❝❫▲✭❱❳❲③€ s ■✹❲ ❱❳◆❜◗
✗ ❪❫❙❘▲✧❏▼◆✞❱ ❱❳❲ ✖❥❆✣❴❩▲❳❪❫❙❞❣❯❱❩❬❭◆✬❴❩❬✽❪❫❢✽❪❫❙✽❴❇❏▼◆❜❪❫❙ q ❪❡❏✴❝❡■✬❪❫✈ €✡❱✶✵✪✳ ❚✯ ✾ ✯ ✯✥✠✢ ✑ ✖☞❂ ✢✬▲❳✈✞✈❜❬✽◗❛❏✽€✞❪❡❱❩❙▼✈
❪❫❙ €✡❱✹€ s ■❚❪❡❂◆ €▼▲❳✈✞❪ q✼q ❱❩❙✽✈✞€✞❪❡€✞❬❭■❚❙ €✞✈✳✈✞❱★€ s ▲❖€✳€ s ■ ❝❫▲❖€✡€✡■❑◆☎◗❘▲ ✇ €✖■✼❬✽✈✡■❚❢ ❪❫❙✸❱❩❬❭◆❅▲❖◆✞❴❩❬✽◗❛■❚❙
€✞▲❖€✞❪❡❱❩❙ ✈✞❬ q❜s € s ▲❖€✳€ s ■❑✇❘◆✞■❚❙▼❢❭■❑◆❨❱❩❬❭◆❅❢❭■❚✈✞❪❫◆✞■❚❢ q ❱❩❙ q ❝ ❬✽✈✞❪❡❱❩❙❤❦✱❉✛■❑€✳❬✽✈✬❪❫◗❘▲❖❴❩❪❫❙✽■✣€ s ▲❖€ ✬■
✳▲❳❙ €✣€✡❱ ✈ s ❱ ✈✡❱❩◗❛■★❏✽◆✞❱❳❏✖❱❩✈✞❪❡€✞❪❫❱❩☎❙ ✄☞€t✇❥▲❳✈✞✈✞❬✽◗ ❪❫❙❭❴ ✗ ✼❦ ♣ ❪❫❙ q ■ ✳■★❢✽❱❩❙ ✸ € ❙❭❱
s ❪ q s ❱❳❲ ▲❳❙✽❢ ❪❫✈ €✡◆ ❬❭■❳❣ ✳■ s ▲❚✉❳■❇€✡❱✹❴❩❪❡✉❳■ ✴✱ ☞✮★❇✈✡■❑❏▼▲❖◆❜▲❖€✡■❇❏✽◆✞❱t❱❳❲ ✈ s ❪ q s ✳■✼❙❭■❑■❚❢
€✡❱ q ❱❩◗ €▼❪❫❙❭■✔❪❫❙ €✡❱❛❱❩❙❭■✹▲❖◆❜❴❩❬✽◗❛■❚❙ € ❚
❅ ❦ ③❪❡◆❜✈✞€❑❣ ✬■✹▲❳✈❜✈✞❬✽◗❛■ ❪❫✈❅€✡◆ ❬❭■✔▲❳❙✽❢ s ▲ ✉❳■✹€✡❱ q ❱❩◗❘■✹❬❭❏ ✣❪❡€ s ▲❘❏✽◆✞❱t❱❳❲✘❱❳✆❲ ✄❨❦
❉t❦✣♦✼■ t€❑❣ ✬■★▲❳✈✞✈✞❬✽◗❛■ ✌❪❫✈✵€✡◆❜❬✽■✔▲❳❙✽❢❂❙❭■❑■❚❢❥€✡❱ ❴❩❪❡✉❳■✹▲❛❏✽◆❜❱ ❱❳❲✘❱❳✆❲ ✄ ▲❳✈ ✳■❚❝❫❝ ❦
✳✜

✳✜✢✜

✧✏

✰✣

✠✣
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×